Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Limburg van 23 februari 1999

Datum nieuwsfeit: 18-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 23 februari 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 23 februari 1999 vastgesteld op 02 maart 1999.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorstel aan Provinciale Staten tot instelling van de commissie ad hoc AWACS-basis
Geilenkirchen.

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten voorgesteld de tijdelijke Commissie AWACS-basis Geilenkirchen in te stellen.

Regiocontract Zuid- Nederland.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het agendavoorstel voor het bestuurlijk overleg Zuid-Nederland met minister Peper op 1 maart aanstaande.

Subsidies voor 2 projecten op gebied van kennis- transfer.

GS hebben uit voor kennistransferpro- jecten gereserveerde middelen twee subsidies toegekend, nl. f 250.000,- voor het project "Activum, Opleidingen om te ondernemen" en f 50.000,- voor het project "De Hogeschool Limburg en de MKB-route".

Herschikking mavo-vbo: advies over keuzen van de scholen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het advies inzake de keuzen van scholen met betrekking tot de herschikking mavo-vbo als concept vast te stellen en voor commentaar o.a. te verzenden aan betrokken onderwijsinstellingen, be- drijfsleven, gemeenten en de SEAR. Tevens zal het advies ter vaststelling aan Provinciale Staten worden voorge- legd.

Projecten regeling Gebiedsgerichte Bestrij- ding Verdroging (Gebeve
1999).

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met het advies van de Regionale Toetsingscommissie, betref- fende 24 subsidie verzoeken in het ka- der van de Gebiedsgerichte Bestrijding Verdroging (Gebeve). Het betreft hier projecten van de waterschappen Roer en Overmaas, Peel en Maasvallei en Zuiveringschap en gemeenten, waarbij de uitvoering van maatregelen ter be- strijding van de verdroging in Lim- burgse hydrologisch gevoelige terrein- en centraal staat.

Bepaling van bestuurlijk standpunt van de provin- cie over de alternatieven uit het Trajectnota/MER Zandmaas / Maasroute

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de Provinciale Commissie Omgevings- vraagstukken een advies te laten uit- brengen over het voorlopig standpunt van GS over de Trajectnota/MER Zand- maas.

Concept-Intentieverklaring Versterking aanpak water- overlast en erosie.

GS hebben kennis genomen van de concept-intentieverklaring.

Medewerking aan opstel- ling Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan Vlaanderen-Nederland.

Gedeputeerde Staten hebben besloten medewerking te verlenen aan de op- stelling van een Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan voor het Vlaams- Nederlandse grensgebied.

Plan van Aanpak provin- ciale rol bij de opvang van asielzoekers in Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een Plan van Aanpak voor een actievere provinciale rol ten behoeve van de opvang van asielzoekers in Limburg.

Startnotitie m.e.r. "Uitbreiding NedCar/ IndustriePark Swentibold".

Gedeputeerde Staten hebben de Startnotitie "Uitbreiding NedCar/ IndustriePark Swentibold" vastgesteld. De Startnotitie ligt van 1 maart tot en met 29 maart 1999 ter inzage.

Verzoek van Ankerpoort N.V. om de gemeente Margraten een aanwijzing te geven het bestemmingsplan aan te van de groeve 't Rooth.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de procedure in gang te zetten die moet leiden tot het maken van een bestemmingsplan voor de uitbreiding passen t.b.v. de uitbreiding van de groeve 't Rooth.

Golfbaan Backerbosch in Margraten.

GS hebben de gemeente medegedeeld dat de provincie, in afwijking van het advies van de PCGP, van mening is dat de status van beheersgebied geen principiële belemmering vormt voor de aanleg van de golfbaan Backerbosch. Dit impliceert dat een nadere belangen- afweging mogelijk moet zijn.

Eindversie POL-SCHETS.

GS hebben de SCHETS vastgesteld met inachtneming van de adviezen van de VCRO+ en de PCO en wachten een Plan van Aanpak voor de consultatieronde conform het Draaiboek Vierde Ronde af.

Vaststelling nota stimu- lering bedrijfsmilieuzorg
1999 - 2000.

GS hebben de nota Stimulering Bedrijfsmilieuzorg voor de jaren
1999 - 2000 vastgesteld. De uitvoering van de nota en de verdere concretisering van de nota wordt opgedragen aan een ambtelijk 'Platform BIM', bestaande uit vertegenwoordigers van de vijf Limburgse gewesten en van de Provincie De bestuurlijke aansturing van de uit- voering van deze nota is opgedragen aan de portefeuillehouder voor milieu van ons College en de wethouders Freij van Venlo, Sijben van Weert en Geenen van Geleen.

Criteria inzake vervoers- projecten.

Gedeputeerde Staten hebben criteria vastgesteld voor vervoersprojecten in het kader van regiovisie Zorg.

Subsidieverzoeken emancipatie-aktiviteiten eerste tranche 1999.

Gedeputeerde Staten hebben besloten f 61.335,- beschikbaar te stellen uit het budget voor emancipatie-activi- teiten.

Onderwijsmethode regio- nale geschiedenis.

GS stellen (voor 2000 onder voorbehoud van goedkeuring door PS) twee maal maximaal f 66.000,- beschikbaar voor de realisatie van de onderwijsmethode en het beschikbaarstellen daarvan aan het onderwijs.

Parkstad-Limburg.

GS hebben definitief ingestemd met de bestuursovereenkomst Parkstad-Limburg gemeenten - provincie.

Sociaal jaarverslag provincie Limburg 1998.

GS hebben het sociaal jaarverslag provincie Limburg 1998 vastgesteld en het ter kennisneming aangeboden aan Provinciale Staten.

Toetsingskader voor raads- besluiten tot oprichting van/deelname in privaat- rechtelijke rechtspersonen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten een toetsingskader vast te stellen en bekend te maken door toezending aan de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Limburg.

Aanbesteding Schoonmaak Gouvernement.

GS hebben besloten de schoonmaak van het Gouvernement door middel van een openbare aanbestedingsprocedure aan te besteden.

Termijnstelling gemeen- schappelijke regeling centrale post ambulance- vervoer Zuid-Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben de termijn bepaald binnen welke een gemeen- schappelijke regeling centrale post ambulancevervoer voor het gehele gebied van Zuid-Limburg getroffen dient te worden, als onderdeel van de totstandkoming van de Regionale Ambu- lance Voorziening Zuid-Limburg.

Vragen ex art. 21 RvO van van Provinciale Staten.

GS hebben de antwoorden vastgesteld op de vragen van de heer Bettinger (Groen- Links) over de mestopslag in Nuth/ Schinnen, van de heer IJff (PvdA) over het Groenhuis, van de heer Hummel (PNL) over bestemmingsplannen van de gemeente Heerlen, van de heer De Heer (Groen- Links) over Graetheide, van mevr. Meerten-Schoenmakers (OU55+) en de heer Kersten (OU55+) over Solvay en Nijskens Nak en over de restauratie-opleiding in Maastricht, van de heer Van Zutphen (SP) over de verontreiniging bij een voormalig tankstation te Venlo, van de heer Claessens (CDA) over het Zinkwit- terrein in Limmel/Maastricht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie