Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over wijziging Wet Tegemoetkoming Studiekosten

Datum nieuwsfeit: 18-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Wijziging Wet Tegemoetkoming Studiekosten (180399)

Wijziging Wet Tegemoetkoming Studiekosten (180399)

Kamerlid: A.Mosterd (CDA)

Den Haag, 18 maart 1999

Inbreng:
De onderwijsvernieuwing is in volle gang. We hebben te maken met de tweede fase voor HAVO en VWO, omzetting van VBO/MAVO/VSO naar VMBO en praktijkonderwijs, veranderingen in het MBO binnen de ROCs. Kortom het onderwijs is bezig zich aan te passen aan de pedagogisch-didaktische en inhoudelijke eisen die deze tijd stelt. De regering en parlement hebben o.a. middels wetgeving deze veranderingen gestimuleerd en zijn daar nog steeds mee bezig. Het CDA heeft daar vaak van harte aan meegewerkt. Wij realiseren ons echter terdege dat die onderwijsvernieuwing gevolgen heeft voor de kosten van het onderwijs waarmee ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de leerlingen geconfronteerd worden. Het NIBUD heeft laten zien dat de totale schoolkosten exclusief reiskosten vanaf 1990 met bijna 50% zijn gestegen.

Wanneer de overheid onderwijsvernieuwing stimuleert moet dezelfde overheid er ook voor zorgen dat de kosten van het vernieuwde onderwijs geen belemmering worden voor ouders of wettelijke vertegenwoordigers van leerlingen. Juist voor de lagere inkomens en vaak ook éénoudergezinnen kan dit een probleem zijn. De CDA-fractie beoordeelt daarom de verruiming van de WTS positief, maar ook logisch gelet op het ingezette vernieuwingsbeleid.

In de schriftelijke inbreng heeft de CDA-fractie gezegd dat de verhoging/verruiming van de WTS vreemd uitpakt. Immers voor mensen met een inkomen tot 40.820 gulden is het voordeel 150 gulden. Voor mensen met een inkomen tussen 40.820 en 52.023 gulden is het voordeel 955 of 1428 gulden. Het antwoord van de minister is dat in de nieuwe situatie de vergoeding voor lesgeld en overige studiekosten kostendekkend is. De CDA-fractie is met de minister eens dat in die situatie de voorgestelde verruimingen acceptabel zijn. Echter de kosten zullen in de toekomst ongetwijfeld verder stijgen. De vraag is of ook in de toekomst zal blijven gelden dat de vergoeding voor de studiekosten kostendekkend is. Is de minister van mening dat ook in de toekomst de vergoeding voor lesgeld en overige studiekosten kostendekkend zal zijn? Zo niet neemt de minister dan in de tweede fase van de wijziging WTS maatregelen om te voorkomen dat de laagste inkomensgroepen te zwaar getroffen worden?

Het CDA heeft gepleit om de vergoeding voor het VO en MBO op hetzelfde niveau te brengen voor de WTS. Wij trekken dat voorstel nu in gelet op de argumenten van de minister en de NIBUD cijfers. Toch willen we hierbij nog wel een paar opmerkingen maken. Op dit moment zijn de kosten voor het MBO inderdaad hoger dan voor het VO. Echter de grote veranderingen in het VO zijn net begonnen. Het zou best een zo kunnen zijn dat na volledig invoering van de tweede fase in de HAVO en het VWO en het operationeel zijn van het VMBO die situatie wijzigt. De CDA-fractie gaat ervan uit dat de minister op dat moment de verhouding in de vergoedingen voor VO en MBO nader zal bezien.

De minister verklaart dat in de tweede fase wijziging WTS een oplossing zal worden gevonden voor de armoedevallen door invoering van een glijdende schaal tussen een belastbaar inkomen van 52.023 en 60.000 gulden. U verklaart ook dat daarmee voorkomen wordt dat meer dan 10% van het belastbaar inkomen wordt uitgegeven aan studiekosten. De CDA-fractie kan instemmen met een glijdende schaal ter voorkoming van armoedevallen voor de tweede fase. De argumentatie waarvoor het toetsingsinkomen van 52.023 gulden is gekozen vinden wij niet sterk zeker wanneer die keuze ook geldt voor de tweede fase wijziging WTS.

De CDA-fractie blijft moeite houden met het feit dat er zeker gedurende 2 cursusjaren sprake zal zijn van enorme armoedevallen.

Wij hebben in de schriftelijke inbreng het voorbeeld genoemd van ouders met een belastbaar inkomen van 52.000 gulden en twee kinderen in het MBO. Deze ouders kunnen een tegemoetkoming van 5870 gulden krijgen voor lesgeld en overige studiekosten. Ouders met een belastbaar inkomen van 52.050 gulden en twee kinderen in het MBO krijgen niets. De minister heeft toegegeven dat dergelijke situaties zich inderdaad kunnen voordoen. De regering en de minister willen dit soort situaties blijkens het regeerakkoord voorkomen. Waarom heeft de minister niet reeds nu een oplossing voor die armoedevallen gepresenteerd.

De CDA-fractie vraagt zich af, of het nu echt onmogelijk is hiervoor een oplossing te vinden en deze oplossing ook zonder vertraging te laten ingaan. Is de Informatie en Beheersgroep daar niet toe in staat? Financieel heeft de minister toch ook ruimte naar de toekomst. De CDA fractie wil de minister vragen deze zaak nog eens helder uit een te zetten. De CDA-fractie heeft een amendement ingediend dat de problematiek van de armoedevallen splitst. Wij horen graag de mening van de minister over dit amendement.

De CDA-fractie heeft de problematiek dat de WTS gelden in twee keer uitgekeerd worden terwijl ouders wel in een keer de studiekosten moeten betalen aan de orde gesteld.

Wij zijn content dat de minister deze problematiek nader wil onderzoeken. De CDA beoordeelt het positief dat onze suggestie om de termijn van aanvraag studiekostenvergoeding op te rekken is overgenomen.

Het belang dat de minister hecht aan een goede voorlichtingscampagne vinden we zeer op zijn plaats.

Onderwijs is investeren in de toekomst. Dat brengt kosten met zich mee. Voor studerenden, voor ouders en voor de overheid. De kost gaat voor de baat. Daar is niets mis mee. Wel zullen we ons steeds moeten afvragen of de verschillende participanten die kosten in redelijkheid kunnen dragen. De overheid moet daarin sturend bezig zijn. De WTS is daar een voorbeeld van. Het CDA beoordeelt de wijzigingen WTS positief als een overheidsinvestering in de toekomst. Het CDA zou op dit punt echt tevreden zijn wanneer er nu ook oplossingen voor de knelpunten t.g.v. de armoedevallen gevonden worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie