Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College Oosterhout protesteert tegen aanleg gronddepot

Datum nieuwsfeit: 19-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

B. en w. sturen gepeperde brief aan GS en gemeente Breda

Officieel protest college Oosterhout over aanleg gronddepot vlakbij Dorst

Het Oosterhoutse college van b. en w. heeft, bij de gemeente Breda en het provinciebestuur, vandaag officieel protest aangetekend tegen het tijdelijk opslaan van licht verontreinigde grond in de onmiddellijke nabijheid van de gemeente Dorst.

Burgemeester en wethouders stellen in een brief dat het provinciebestuur, volgens de huidige milieuregels, het Oosterhoutse college eerst om advies had moeten vragen. Daarnaast somt het college een groot aantal inhoudelijke bezwaren tegen het voornemen van de provincie om vergunning te verlenen voor het tijdelijk opslaan van de grond.

De gemeente Breda wil maximaal 500.000 m3 licht verontreinigde grond opslaan aan het Koutereind op het bedrijventerrein Hoogeind 2. De grond wil Breda gebruiken voor de aanleg van de geluidswal nabij IJpelaar-zuid-oost. De locatie voor de grondopslag ligt minder dan tweehonderd meter van de gemeentegrens met Oosterhout.

In hun brief aan het provinciebestuur wijzen b. en w. erop dat, volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieubeheer (IVB), de provincie dan verplicht is de nabuurgemeente - in dit geval Oosterhout - om advies te vragen. Dat is niet gebeurd. Sterker nog, de provincie heeft de gemeente Oosterhout nooit officieel op de hoogte gebracht van de plannen.

Ook in de richting van het Bredase college geven b. en w. blijk van hun bezwaren over de gevolgde procedure. "Het bevreemdt ons zeer dat wij door toeval op de hoogte moeten komen van uw voornemen. Wij betreuren het dat u ons als goede buur niet van uw voornemen in kennis heeft gebracht. De door u geplande inrichting bevindt zich immers op ons beider gemeentegrens en tot voor de grenscorrectie zelfs op Oosterhouts grondgebied. Dit, in combinatie met de bij de bewoners van Dorst levende gevoelens van onvrede over de voormalige vuilstort, had voor u reden moeten zijn met ons van gedachten te wisselen over uw voornemen", schrijven burgemeester en wethouders.

Ook inhoudelijk zet het college vraagtekens bij het voornemen vergunning te verlenen. Zo wijzen b. en w. erop dat het opslaan van grond in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, dat uitgaat van bedrijfsdoeleinden, groenbestemming en verkeersbestemming. In het bestemmingsplan wordt daarnaast hoog opgegeven over het belang van een goede ruimtelijke kwaliteit. Buitenopslag van goederen zou zoveel mogelijk beperkt moeten worden, terwijl slechts activiteiten zouden worden toegestaan die, uit het oogpunt van milieuhinder, aanvaardbaar zijn voor de meest nabijgelegen woonbebouwing. Het Oosterhoutse college constateert dat de aanleg van een gronddepot haaks staat op die uitgangspunten.

Bovendien hebben b. en w. twijfels over de tijdelijkheid van de opslag. In hun brief aan de gemeente Breda vragen burgemeester en wethouders zich af of in september 1999 al zal worden begonnen met de aanleg van de geluidswal. "Gezien de planologische procedure waarin u met betrekking tot deze geluidswal bent verwikkeld, achten wij het zeer onzeker of deze datum daadwerkelijk gehaald zal worden", schrijft het college.

B. en w. vinden het daarnaast vreemd dat Breda een milieuvergunning heeft aangevraagd voor een tijdelijk depot tot 2003, terwijl ze tegelijkertijd heeft aangegeven dat de betreffende percelen volgend jaar al zullen worden uitgegeven voor bedrijfsvestiging.

Verdere inhoudelijke bezwaren van het Oosterhoutse college hebben onder andere betrekking op:

* het onduidelijke kaartmateriaal (op twee verschillende tekeningen is steeds een andere locatie aangegeven);

* de verkeersaantrekkende werking van het gronddepot;
* de onduidelijkheid over de aan- en afvoerroute;
* het feit dat in de vergunning staat dat de opslag niet hoger mag worden dan vijf meter, terwijl tegelijkertijd vaststaat dat bij zo’n hoogte "slechts" 400.000 kubieke meter grond kan worden opgeslagen. De vergunning gaat echter uit van 500.000 kubieke meter. Daardoor wordt dus afgeweken van de aanvraag, wat volgens b. en w. een impliciete weigering van de vergunning tot gevolg zou moeten hebben;

* strijdigheid tussen de aanvraag en de ontwerp-beschikking waar het de keuring en certificering van de aan te leveren grond betreft;
* onvoldoende voorschriften om stofvorming (verwaaiing) tegen te gaan;

* onduidelijkheden in het akoestisch onderzoek.

Over al deze aspecten wil het college van Oosterhout de provincie alsnog adviseren, zodat GS daarbij bij het opstellen van de definitieve beschikking rekening kan houden.

Oosterhout, 12 maart 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie