Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

BUZA: ontwikkelingen in Kosovo

Datum nieuwsfeit: 25-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

DEU

Midden-Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 24 maart 1999
Kenmerk DEU-146/99
Blad /4
Bijlage(n) 1
Betreft Kosovo
C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Mede naar aanleiding van het ordedebat van 23 maart informeren wij u met deze brief over de ontwikkelingen inzake Kosovo sinds het Algemeen Overleg met de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie op 10 maart jl.

Gisteravond heeft de NAVO-raad geconstateerd dat alle mogelijkheden om met diplomatieke middelen een oplossing voor Kosovo te bereiken op dit moment zijn uitgeput. Secretaris-Generaal Solana heeft daarom aan SACEUR de opdracht gegeven om tot uitvoering van luchtacties over te gaan. Deze zijn bedoeld om een halt toe te roepen aan de aanvallen van het Joegoslavische leger en de politie en deze zodanig te verzwakken dat een grotere humanitaire ramp wordt voorkomen, alsmede ter ondersteuning van de internationale inspanningen om de FRJ tot ondertekening van een interim-akkoord te brengen.

In een laatste poging om een politieke oplossing te bewerkstelligen, sprak de Amerikaanse bemiddelaar Holbrooke op 22 en 23 dezer met president Milosevic in Belgrado. Holbrooke heeft hierbij onmiddellijke stopzetting van de Servische militaire operaties in Kosovo geëist, alsmede aanvaarding door Milosevic van het in Rambouillet voorgelegde interim-akkoord, inclusief de stationering van de voorziene implementatiemacht (KFOR) in Kosovo. Deze poging heeft echter niet geleid tot wijzigingen in de Servische opstelling. Ditzelfde gold voor het gesprek dat de drieonderhandelaars Hill, Petritsch en Majorski voorafgaand aan het bezoek van Holbrooke nog met Milosevic hadden.

Zoals bekend werd het overleg in Parijs op 19 maart jl. geschorst. Namens de Kosovo-Albanezen tekenden delegatieleider Thaçi (UÇK), Rugova (LDK), Qosha (LBD) en Surroi (onafhankelijke journalist) op 18 dezer het akkoord, waarvan de inhoud in zijn totaliteit en zonder voorwaarden werd geaccepteerd. De positieve en eensgezinde opstelling van de Kosovo-Albanezen in Parijs dient te worden verwelkomd. De Contactgroep achtte het echter niet zinvol de besprekingen langer voort te zetten als gevolg van de opstelling van de Serviërs, die geen militaire implementatiemacht aanvaardden en bovendien een aantal reeds in Rambouillet overeengekomen aspecten inzake de mate van autonomie voor Kosovo ter discussie wilden stellen. De Servische delegatie heeft uiteindelijk nog wel een ondertekende versie van een alternatief voorstel voor autonomie aan de onderhandelaars overhandigd; dit voorstel was evenwel al eerder door de Contactgroep als volstrekt ontoereikend afgewezen. De na afloop van het overleg in Parijs door de co-voorzitters Cook en Védrine afgelegde verklaring is bijgevoegd. Hierin werd benadrukt dat de besprekingen alleen konden worden hervat als de Serviërs op korte termijn bereid waren hun positie te herzien.

Milosevic weigert niet alleen een akkoord te tekenen, maar negeert ook de eisen uit VR-resoluties 1199 en 1203 en de eerder gemaakte afspraken met de NAVO over aantallen toegestane militaire en politie-eenheden in Kosovo. De schorsing van het overleg in Parijs en de terugtrekking van de KVM op 21 dezer zijn door Milosevic aangegrepen om een grootscheeps offensief met inzet van zware wapens te beginnen, in een kennelijke poging om het UÇK een vernietigende slag toe te dienen. Hierbij is tot op heden met name in noord- en centraal-Kosovo grote schade aangericht. Zeer verontrustend is dat het Joegoslavische leger nu weer op grote schaal huizen verwoest. Als gevolg van het geweld is er sprake van nieuwe stromen ontheemden en een dreigende humanitaire catastrofe. Exacte gegevens zijn nog niet beschikbaar, doch hoogstwaarschijnlijk zijn enkele tienduizenden mensen op de vlucht geslagen als gevolg van het nieuwe geweld.

In het licht van de ontwikkelingen in het onderhandelingsproces en de verslechterde veiligheidssituatie op de grond, besloot de Chairman-in-Office van de OVSE, de Noorse minister van Buitenlandse Zaken Vollebaek, op 21 dezer tot terugtrekking van de KVM naar de FYROM. Deze operatie werd binnen zeven uur uitgevoerd, zonder noemenswaardige problemen of Servische tegenwerking. De OVSE heeft benadrukt dat het om een tijdelijke terugtrekking ging. De Servische autoriteiten hebben inmiddels laten weten dit vertrek als een opzegging van de desbetreffende overeenkomst met de OVSE te beschouwen, waardoor volgens Belgrado van een terugkeer van de missie geen sprake meer zou kunnen zijn. De KVM-leden blijvenvoorlopig in de FYROM, in Ohrid, in afwachting van het moment waarop de FRJ mogelijk het akkoord alsnog zal ondertekenen.

UNHCR schat het aantal sinds het afgelopen weekeinde ontheemd geraakte personen op 15 tot 20.000. Daarmee komt het totale aantal vluchtelingen en ontheemden uit Kosovo op 443.000, oftewel 22% van de bevolking voor het uitbreken van het conflict. Hiervan verblijven 250.000 personen in Kosovo zelf, 25.000 in Montenegro, 30.000 in andere delen van Servië, 9.800 in de FYROM, 10.000 in Bosnië, 18.500 in Albanië en 100.000 in andere Europese landen.

In verband met de veiligheidssituatie in Kosovo hebben de meeste internationale hulporganisaties hun internationale staf teruggetrokken. Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) blijft wel op volle sterkte aanwezig; UNHCR zal de internationale staf tot een minimum beperken. De hulpverlening in Kosovo wordt echter momenteel ernstig belemmerd door de veiligheidssituatie. In aanvulling op de bijdragen die in 1998 reeds werden geleverd, heeft Nederland dit jaar tot nu toe NLG 7,25 miljoen beschikbaar gesteld aan internationale organisaties voor hulpverlening in Joegoslavië, de FYROM en Albanië. Hiervan is NLG 3 miljoen voor UNHCR, NLG 2 miljoen voor het ICRC, NLG 1,5 miljoen voor het Wereld Voedsel Programma en NLG 750.000 voor UNICEF.

De meeste Westerse landen zijn het afgelopen weekeinde overgegaan tot evacuatie van de zgn. "niet-essentiële"staf en familieleden van ambassadepersoneel in Belgrado. Het merendeel van deze landen, waaronder Nederland, is vandaag overgegaan tot sluiting van de post en evacuatie van de resterende staf. Er geldt een negatief reisadvies voor de FRJ en de Republika Srpska (Bosnië); Nederlanders in de FRJ en de RS hebben het advies gekregen het land te verlaten.

De Regering onderschrijft ten volle de verklaring van heden van de Europese Raad inzake Kosovo en hoopt nog steeds dat Milosevic alsnog tot inkeer zal komen. De Algemene Raad van de EU heeft op 22 dezer het Servische offensief in Kosovo en de daarbij toegepaste taktiek van de verschroeide aarde scherp veroordeeld en ernstige zorg uitgesproken over de nieuwe stromen ontheemden en het doden van burgers. De Raad heeft verder steun uitgesproken voor de laatste poging van Holbrooke om Milosevic op andere gedachten te brengen en de FRJ-autoriteiten indringend gewaarschuwd voor de ernstige consequenties indien de militaire activiteiten niet worden gestaakt. Overigens is uit de inmiddels bekend gemaakte resultaten van het onderzoek van het EU-team van Finse forensische experts naar het bloedbad in Raçak gebleken dat de slachtoffers ongewapende burgers waren, echter zonder dat met zekerheid kon worden vastgesteld wie zich hieraan heeft schuldig gemaakt. De OVSE heeft de FRJ-autoriteiten inmiddels opgeroepen om een volledig strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar dit bloedbad en de verantwoordelijken te vervolgen.

De Regering is van mening dat de verantwoordelijkheid voor de impasse in het onderhandelingsproces geheel bij president Milosevic ligt. Daarnaast is er sprake van ernstige niet-naleving door de FRJ van de onder hoofdstuk VII van het Handvest van de VN aanvaarde resoluties
1199 en 1203 en van de met de NAVO en de OVSE gemaakte afspraken. Door het grootscheepse militaire offensief dat de FRJ is gestart na het vertrek van de KVM dreigt opnieuw een humanitaire catastrofe.

In onze brief aan de Kamer van 8 oktober jl. werd u reeds geïnformeerd over mogelijke NAVO-luchtaanvallen en de Nederlandse deelname, alsmede de hieraan door de Regering verbonden voorwaarden. Tijdens het Algemeen Overleg met de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie op 8 oktober jl. heeft de Kamer met het kabinetsbesluit terzake ingestemd. De Regering heeft vervolgens op 13 oktober jl. ingestemd met het besluit van de NAVO de militaire autoriteiten te machtigen "activation orders" voor luchtacties tegen de FRJ uit te vaardigen. De Kamer is hierover dezelfde dag schriftelijk geïnformeerd. Er is sedertdien, zoals ook in de reeds genoemde brief aan de Kamer van 8 oktober jl werd toegezegd, maximaal gebruik gemaakt van alle denkbare diplomatieke middelen om tot een vreedzame oplossing van het conflict te komen.

De NAVO-luchtacties zullen gefaseerd worden uitgevoerd en zijn gericht op militaire doelen als luchtafweer, communicatiecentra en militaire stellingen. Het doel van deze luchtacties is om Milosevic te dwingen de internationale eisen na te leven, af te zien van verder geweld tegen de bevolking van Kosovo en alsnog over te gaan tot ondertekening van het concept-akkoord. De NAVO kan bij de uitvoering van de acties een beroep doen op zestien Nederlandse, in Amendola (Italië) gestationeerde, F-16 vliegtuigen en op twee KDC10 tankervliegtuigen. Deze zijn op 8 oktober 1998 ter beschikking gesteld van de NAVO.

Wij zullen u van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

de Minister van Buitenlandse Zaken de Minister van Defensie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...