Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

1998 uitzonderlijk goed jaar voor Fortis

Datum nieuwsfeit: 25-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Fortis

1998 uitzonderlijk goed jaar voor Fortis

25 maart 1999

Fortis heeft een uitstekend jaar achter de rug. De resultaten over 1998 zijn meer dan 95% hoger dan de in 1997 gepubliceerde resultaten. Deze forse stijging is grotendeels te danken aan de consolidatie van de resultaten van Generale Bank in 1998. Om de vergelijking tussen 1998 en 1997 te vergemakkelijken, heeft Fortis beslist voor 1997 pro forma cijfers met inbegrip van Generale Bank te publiceren. Op basis van die vergelijking bedraagt de groei van de nettowinst 36%. Exclusief het buitengewoon resultaat nam de nettowinst in 1998 toe met 20% tot EUR 1.584 miljoen.

* Stijging winst per aandeel met 20% tot EUR 1,46 1)

* Voorgesteld dividend per aandeel: EUR 0,61

* Rendement op eigen vermogen: 17% 1)

* Groei totale baten verzekeringsbedrijf met 18%

* Groei nettobaten bankbedrijf met 17%

De financiële dienstensector werd in 1998 gekenmerkt door een duidelijke concentratietendens, volatiele financiële markten en een lage rentestand. Dit heeft zowel in het bank- als het verzekeringsbedrijf geleid tot belangrijke gerealiseerde meerwaarden en resultaten uit financiële transacties. De commerciële activiteiten vertoonden eveneens een flinke groei. De crises in Azië, Zuid-Amerika en Oost-Europa hebben voor Fortis nauwelijks gevolgen gehad. Fortis heeft in 1998 enkele extra toevoegingen aan de voorzieningen gedaan. Deze voorzieningen dekken onder meer de impact van de dalende rentevoeten op de technische voorzieningen, de risico's op tegenpartijen en potentiële schadeclaims in verband met de millenniumproblematiek. Verder heeft Fortis bijkomende voorzieningen getroffen voor algemene bankrisico's, herstructureringen en andere lasten.

Fortis realiseerde in de loop van 1998 een aantal buitengewone meerwaarden op de verkoop van strategische belangen. Deze belangen werden verkocht in het kader van de financiering van de Generale Bank-transactie. In het eerste halfjaar verminderde Fortis haar aandeel in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Dit resulteerde in een gerealiseerde meerwaarde van EUR 259 miljoen. In juli verkocht Fortis 68% van haar aandeel in Suez Lyonnaise des Eaux, hetgeen leidde tot een meerwaarde van EUR 515 miljoen. Tijdens het vierde kwartaal, tenslotte, verkocht Fortis haar aandeel in Anhyp, hetgeen een gerealiseerde meerwaarde van EUR 40 miljoen opleverde.


1) Exclusief buitengewoon resultaat. Noot: De boekhoudkundige gegevens werden door het College van erkende commissarissen-revisoren gecontroleerd. Er zal een verklaring zonder voorbehoud afgeleverd worden over de jaarrekening 1998. Noot: Vanwege de invoering van de euro op 1 januari 1999 heeft Fortis er voor gekozen om voor haar verslaglegging van ECU naar EUR over te schakelen, waarbij 1 ECU gelijk is aan 1 EUR.

Fortis heeft in 1998 ook een aantal buitengewone voorzieningen getroffen, zoals een extra verhoging met EUR 521 miljoen van haar technische voorzieningen voor het levenbedrijf in het kader van het lage renterisico. Daarmee werd de stap gezet naar de interne harmonisering van de Europese actuariële rentevoeten naar 4%. In verband met het millennium heeft Fortis verder een extra dotatie van EUR 91 miljoen gedaan aan de technische reserves voor schadeverzekeringen. Per saldo blijft er een buitengewoon resultaat van EUR 202 miljoen over, dat in zijn geheel wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

 
        Kerncijfers (in 
        euro) 
                    1998  1997 Stijging  1997 
                        pro   in % 
                       forma 
                        1) 
        Fortis (miljoenen) 
        Resultaat vóór     2.526 2.197    15  1.451 
        belastingen 
        Nettowinst 2)     1.584 1.315    20   912 
        Buitengewoon       202        * 
        nettoresultaat 
        Eigen vermogen    10.347 8.601    20  7.017 

Balanstotaal 337.978298.579 13 151.392 Totaal beheerd 245.211213.442 15 123.446 vermogen Rendement op eigen 17,0 13,2 14,1 vermogen (in %)

Totale baten 15.105 12.829 18 12.456 verzekeringsbedrijf Resultaat vóór 937 846 11 837 belastingen verzekeringsbedrijf Nettowinst 753 641 18 634 verzekeringsbedrijf 2)

Nettobaten 7.631 6.522 17 2.880 bankbedrijf Resultaat vóór 1.792 1.497 20 718 belastingen bankbedrijf Nettowinst 1.014 801 27 363 bankbedrijf

1) Inclusief Fortis (B), Fortis (NL) en Generale Bank. 2) Exclusief buitengewoon nettoresultaat.

Kerncijfers per aandeel 1998 1997 pro forma EUR BEF EUR BEF Fortis (B) Nettowinst 1) 1,46 59 1,22 49 Eigen vermogen 9,27 374 7,95 324 Voorgesteld 0,61 24,61 dividend

Gemiddeld aantal 715.817.205 709.699.968 uitstaande aandelen Aantal aandelen 716.164.038 715.762.908

EUR NLG EUR NLG Fortis (NL) Nettowinst 1) 1,46 3,24 1,22 2,68 Eigen vermogen 9,27 20,43 7,95 17,71 Voorgesteld 0,61 1,34 dividend

Gemiddeld aantal 369.657.131 366.904.526 uitstaande aandelen Aantal aandelen 400.146.464 368.369.054

1) Exclusief buitengewoon nettoresultaat.

In de loop van 1998 maakte Fortis een ware metamorfose door van haar operationele en financiële structuur. De groep nam een aantal maatregelen die hebben geleid tot grotere transparantie, flexibiliteit en eenheid op de kapitaalmarkt en een efficiëntere besluitvorming door eenheid van Bestuur.

Het ging met name om:

* het gelijkwaardig maken van beide Fortis-aandelen met betrekking tot winst, dividend en eigen vermogen en stemrecht per aandeel; het invoeren van een gelijkluidende naam voor beide beursgenoteerde ondernemingen, Fortis (B) en Fortis (NL), en het splitsen van de aandelen;

* het creëren van eenheid van bestuur door het invoeren van een enkelvoudige Raad van Bestuur voor Fortis en haar beide beursgenoteerde ondernemingen. In Nederland kwam dit overeen met het samenvoegen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;

* het invoeren van een organisatiestructuur gericht op distributie via het eigen netwerk (bankgroep) enerzijds en via het netwerk van derden (verzekeringsgroep) anderzijds;

Het vernieuwde en versterkte Fortis beschikt nu zowel organisatorisch als financieel over een nog betere basis voor verdere groei.

Ontwikkeling van de groep

In het eerste halfjaar bundelde Fortis met succes de krachten met Generale Bank. Ultimo 1998 verwierf de groep de resterende 25,1% van ASLK, waardoor deze nu voor 100% een Fortis onderneming is. De integratie van alle bankactiviteiten van Fortis in de toekomstige Fortis Bank ligt op schema. In de Verenigde Staten kon Fortis haar strategie van versterking van gespecialiseerde activiteiten voortzetten. In juni werd Pierce National Life Insurance overgenomen, een van de grootste maatschappijen op het gebied van natura-uitvaartverzekeringen, waardoor Fortis in dit marktsegment de tweede plaats bekleedt. Eind augustus werd ook de overname van John Alden Corp. met succes afgerond. John Alden is in de Verenigde Staten een vooraanstaande, onafhankelijke aanbieder van collectieve ziektekostenverzekeringen en diensten op het gebied van de gezondheidszorg voor kleine ondernemingen. Overeenkomstig haar strategie in de Verenigde Staten sloot Fortis tijdens het eerste kwartaal van 1999 een overeenkomst voor de acquisitie van American Bankers Insurance Group Inc. (ABI). De combinatie van ABI en American Security Group wordt een toonaangevende gespecialiseerde verzekeraar in de Verenigde Staten. Naar verwachting zal de transactie, ongeacht de wijze waarop ze wordt gefinancierd, onmiddellijk bijdragen tot de winst per aandeel en de totale winstgroei versterken.

Fortis Resultaat

Fortis heeft een uitstekend jaar achter de rug. Autonoom realiseerden de Fortis-ondernemingen een sterke winstgroei van 17%. Het verzekeringsbedrijf ontwikkelde zich goed. Het technisch resultaat in leven en in overige schade nam toe, terwijl ongevallen en ziekte een daling vertoonde. De gerealiseerde meerwaarden namen sterk toe. Daartegenover stond een aantal bijzondere lasten, zoals onder meer de kosten verbonden aan het beëindigen van enkele productlijnen, herstructureringen, de euro, het jaar 2000 en de egalisatievoorziening in het kader van de dekking van natuurrampen. Deze laatste werd in België aan een nieuwe reglementering onderworpen en kon over meerdere jaren gespreid worden. Fortis heeft er voor gekozen om deze egalisatievoorziening in één keer te treffen. De bankactiviteiten ontwikkelden zich uitstekend, vooral dankzij een toename van het commissie-inkomen en de activiteiten op de financiële markten. Het interestinkomen steeg door een aanmerkelijke groei van de portefeuille. Ondanks extra voorzieningen voor herstructurering, millennium-kredietrisico's en een dotatie aan het Fonds voor Algemene Bankrisico's realiseerde het bankbedrijf sterke resultaten.

Solvabiliteit

Het eigen vermogen steeg met EUR 1,7 miljard tot EUR 10,3 miljard. In de loop van 1998 heeft het eigen vermogen aanzienlijke schommelingen ondergaan als gevolg van de volatiliteit van de beurskoersen.

Het solvabiliteitssurplus in het verzekeringsbedrijf bedroeg ultimo 1998 EUR 5.365 miljoen ten opzichte van EUR 4.882 miljoen ultimo 1997. De solvabiliteit van het bankbedrijf heeft zich positief ontwikkeld ten opzichte van ultimo 1997. De total capital ratio steeg van 10,5% naar 10,9%, terwijl de Tier-1 ratio verbeterde van 6,6% naar 6,9%. De netto schuldpositie in de sector algemeen nam

toe ten opzichte van ultimo 1997, onder andere als gevolg van de in 1998 gedane acquisities en bedroeg EUR 2.770 miljoen.

Kapitaalmarktransacties

In juli 1998 plaatste Fortis (B) een aandelenemissie voor een bedrag van EUR 9,2 miljard in het kader van de financiering van het bod op de uitstaande aandelen van Generale Bank. In september 1998 trok Fortis een geplande aandelenemissie Fortis (NL) voor een bedrag van EUR 1,8 miljard in vanwege tegenvallende ontwikkelingen op de internationale financiële markten. In de loop van het vierde kwartaal plaatste de onderneming met succes een converteerbare obligatielening Fortis (NL) voor een bedrag van EUR 0,7 miljard. Begin januari 1999 volgde een geslaagde aandelenplaatsing Fortis (NL) voor een bedrag van EUR 0,9 miljard. Deze emissie werd eind 1998 in de balans opgenomen omwille van de samenhang met een aantal andere transacties die Fortis in de loop van het jaar uitvoerde.

Dividend

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van zowel Fortis (B) als Fortis (NL) zal worden voorgesteld het dividend te bepalen op EUR 0,61 per aandeel. Voor de aandeelhouders van Fortis (NL) zal het dividend worden uitgekeerd hetzij in contanten, dan wel in aandelen.

Vooruitzichten

Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en exclusief het buitengewoon resultaat in 1998 verwacht Fortis in 1999 opnieuw een hogere nettowinst te realiseren.

Brussel/Utrecht, 25 maart 1999

Fortis

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie