Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Belarussische voorschriften verdrag Nederland-Witrusland

Datum nieuwsfeit: 26-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Belarussische voorschriften n.a.v. verdrag Nederland-Witrusland

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N

DIRECTIE INTERNATIONALE FISCALE ZAKEN

AFDELING BILATERALE ZAKEN

NR. IFZ/1999/249 M 's-Gravenhage, 8 maart 1999.

0NDERWERP:

Belarussische voorschriften tot uitvoering

van het op 26 maart 1996 tussen Nederland en

Belarus gesloten Verdrag tot het vermijden

van dubbele belasting.

De Staatssecretaris van Financiën

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Regeling inzake vermindering en vrijstelling van Belarussische belasting op voordelen uit de exploitatie van schepen of luchtvaartuigen in internationaal verkeer, dividenden, interest,

royalty's, licentierechten en overige inkomsten genoten door inwoners van Nederland

Artikel 1

Aanspraken van inwoners van Nederland.

Aan het op 26 maart 1996 tussen Nederland en Belarus gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het Protocol bij dat Verdrag (Trb. 1996, 119), kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van het Verdrag en onderdelen van het Protocol:

a. algehele vrijstelling van de Belarussische belasting op voordelen ontvangen uit de exploitatie

van schepen of luchtvaartuigen in internationaal verkeer, afkomstig uit Belarus en genoten door een onderneming die inwoner is van Nederland en haar werkelijke leiding in Nederland heeft (artikel 8, eerste lid);

b. vermindering tot 15 percent van de Belarussische belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Belarus is aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerech-tigde daarvan is (artikel 10, tweede lid, onderdeel b);

c. vermindering tot 5 percent van de Belarussische belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Belarus is aan een lichaam (niet zijnde een maatschap of een vennootschap onder firma) dat inwoner van Nederland is, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde daarvan is en het onmiddellijk ten minste 25 percent bezit van het kapitaal van het Belarussische lichaam dat de dividenden betaalt (artikel 10, tweede lid, onderdeel a);

d. algehele vrijstelling van de Belarussische belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Belarus is aan lichaam (niet zijnde een maatschap of een vennootschap onder firma) dat inwoner van Nederland is, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde daarvan is en:

i) het onmiddellijk ten minste 50 percent bezit van het kapitaal van het Belarussische lichaam dat de dividenden betaalt en indien in het kapitaal van het Belarussische lichaam dat de divi-

denden betaalt ten minste 250.000 ECU geïnvesteerd is, of

ii) het onmiddellijk ten minste 25 percent bezit van het kapitaal van het Belarussische lichaam

dat de dividenden betaalt en wiens investering in het kapitaal van het Belarussische lichaam

dat de dividenden betaalt direct of indirect is gegarandeerd of verzekerd door de Regering van

Nederland (artikel 10, derde lid);

e. algehele vrijstelling van de Belarussische belasting op uit Belarus afkomstige interest, indien de schuldenaar of de genieter van de interest de Verdragsluitende Staat zelf, een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam of de Centrale Bank van de Verdragslui-tende Staat is (artikel 11, derde lid, onderdeel a);

f. algehele vrijstelling van de Belarussische belasting op uit Belarus afkomstige interest, indien deze wordt betaald ter zake van een lening die is goedgekeurd door de Regering van Belarus (artikel 11, derde lid, onderdeel b);

g. algehele vrijstelling van de Belarussische belasting op uit Belarus afkomstige interest, indien deze wordt betaald ter zake van een lening verstrekt, gegarandeerd of verzekerd door de Regering of de Centrale Bank van Nederland of door enig agentschap dat of enige instantie (waaronder begrepen een financiële instelling) die eigendom is van of wordt beheerst door de Regering van Nederland (artikel 11, derde lid, onderdeel c);

h. algehele vrijstelling van de Belarussische belasting op uit Belarus afkomstige interest, indien deze wordt betaald ter zake van een lening verstrekt of gegarandeerd door een financiële instel-ling met de doelstelling de ontwikkeling in Belarus te promoten, of deze wordt betaald ter zake van een lening of krediet ter financiering van de verwerving van industriële, commerciële, handels-, medische of wetenschappelijke uitrustingen (artikel 11, derde lid, onderdeel d);

i. vermindering tot 5 percent van de Belarussische belasting op de niet onder de onderdelen e, f, g en h vallende interest, afkomstig uit Belarus en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 11, tweede lid);

j. vermindering tot 10 percent van de Belarussische belasting op royaltys ontvangen als vergoe-dingen voor het gebruik van, of het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde kunst of wetenschap, daaronder begrepen bioscoopfilms en films of beeld- en geluidsbanden voor radio- of televisie-uitzendingen, afkomstig uit Belarus en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede lid, onderdeel a);

k. vermindering tot 5 percent van de Belarussische belasting op royaltys ontvangen als vergoe-ding voor het gebruik van, of het recht van gebruik van, nijverheids- en handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting (daaronder begrepen voertuigen voor de weg en vrachtwagens), afkomstig uit Belarus en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede lid, onderdeel b);

l. vermindering tot 3 percent van de Belarussische belasting op royaltys ontvangen als vergoe-ding voor het gebruik van, of het recht van gebruik van, een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim recept of een geheime werkwijze, of voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel en wetenschap, afkomstig uit Belarus en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede lid, onderdeel c).

De in de onderdelen b, c, i, j, k en l van dit artikel vermelde verminderingen worden berekend over het brutobedrag van de dividenden, interest en royalty's.

De in onderdelen b, c, i, j, k en l van dit artikel vermelde verminderingen zijn niet van toepassing indien de genieter van de dividenden, de interest of de royalty's in Belarus een bedrijf uit-

oefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting of in Belarus zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's worden betaald, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort (artikel 10, zevende lid, respectievelijk artikel 11, zesde lid, en artikel 12, vierde lid).

Artikel 2

Belarussische regeling.

Ter uitvoering van artikel 1 is van Belarussische zijde de volgende regeling getroffen:

1. Belarussische belasting

Volgens de huidige Belarussische wetgeving zijn dividenden, royalty's, licentierechten en overige inkomsten onderworpen aan een bronbelasting van 15 percent en zijn de voordelen uit de exploitatie van schepen of luchtvaartuigen in internationaal verkeer onderworpen aan een bronbelasting van 6 percent. Interest wordt belast tegen een tarief van 10 percent. 2. Vrijstellingsprocedure

Als algemene regel geldt dat de verminderingen en vrijstellingen van belasting op dividenden, interest, royaltys, licenties en overige inkomsten in Belarus bij de bron worden verleend. Dit is eveneens het geval met betrekking tot de voordelen uit de exploitatie van schepen of luchtvaar-tuigen in internationaal verkeer. a. Lichamen

Tot het verkrijgen van de vermindering of vrijstelling aan de bron kan de belanghebbende inwoner van Nederland gebruikmaken van het formulier "Application for reduction or exemption from tax on income of a foreign legal person which does not carry on activity in the Republic of Belarus through a permanent establishment". Dit formulier, luidende in de Engelse en Russische taal, moet in dat geval door de belanghebbende inwoner van Nederland in drievoud worden ingevuld en ondertekend. Vervolgens moet hij de drie ingevulde en ondertekende exemplaren van het formulier zenden aan de inspecteur van de eenheid van de belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij gevestigd is. De inspecteur voorziet de drie exemplaren van het formulier van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging, behoudt een exemplaar van het formulier ten behoeve van de legger van de aanvrager en zendt de overige twee exem-plaren aan hem terug. Nadat de belanghebbende inwoner van Nederland de twee gecertificeerde exemplaren van het formulier heeft terugontvangen, zendt hij die exemplaren naar de Belarus-sische belastinginspectie binnen wier ambtsgebied de desbetreffende inkomsten worden uitbe-taald. Vorenbedoelde Belarussische belastinginspectie onderzoekt of het ingediende formulier in overeenstemming is met de bepalingen van het Nederlands-Belarussische belastingverdrag en voorziet de beide exemplaren van het formulier van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging. Vervolgens zendt zij de beide exemplaren van het formulier aan de verzoeker terug. Na terugontvangst zendt de verzoeker een exemplaar van het formulier aan de Belarussische schuldenaar van de desbetreffende inkomsten, die vervolgens die inkomsten mag uitbetalen zonder inhouding van Belarussische belasting of onder inhouding van Belarussische belasting naar ten hoogste het in het Nederlands-Belarussische belastingverdrag neergelegde percentage.

Alle in het formulier vermelde bedragen moeten luiden in dezelfde valuta als waarin de beta-lingen worden gedaan.

Indien het formulier door een gemachtigde wordt ingevuld en ondertekend, moet een machtiging worden bijgevoegd.

Teneinde de procedure voor het verkrijgen van verminderingen en vrijstellingen van Belarussische belasting aan de bron te vereenvoudigen kan de belanghebbende inwoner van Nederland, in plaats van gebruik te maken van hiervoor genoemd formulier, een verklaring overleggen van de inspecteur van de eenheid van de belastingdienst binnen wiens ambtsgebied de verzoeker gevestigd is. De verklaring dient de volledige naam van de vennootschap te vermelden en aan te geven dat de genoemde vennootschap op de datum van betaalbaarstelling inwoner van Nederland is (of was) voor de toepassing van het Nederlands-Belarussische belastingverdrag.

b. Natuurlijke personen

Ten aanzien van natuurlijke personen is voor het verkrijgen van de vermindering of vrijstelling aan de bron op grond van het Nederlands-Belarussische belastingverdrag van Belarussische zijde geen speciaal formulier vastgesteld. De in Nederland wonende natuurlijke persoon dient zich met een verzoek om vermindering of vrijstelling van Belarussische belasting te wenden tot het Ministry of Finance of Belarus , 9 Sovetskaya Street, Minsk 220010. 3. Teruggaafprocedure

a. Lichamen

Indien in Belarus bij het genieten van de voordelen uit de exploitatie van schepen of luchtvaar-tuigen in internationaal verkeer of bij de uitbetaling van de dividenden, interest, royalty's, licentie-rechten en overige inkomsten de Belarussische belasting ten volle is ingehouden, dan kan teruggaaf van de op grond van het Verdrag te veel ingehouden belasting worden verzocht door middel van het formulier "Application for a refund of tax withheld at source in the Republic of Belarus on income of a foreign legal person which does not carry on activity in the Republic of Belarus through a permanent establishment". Dit formulier, luidende in de Engelse en Russische taal, moet in dat geval door de belanghebbende inwoner van Nederland in drievoud worden ingevuld en ondertekend. Vervolgens moet hij de drie ingevulde en ondertekende exemplaren van het formulier zenden aan de inspecteur van de eenheid van de belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij gevestigd is.

De inspecteur voorziet de drie exemplaren van het formulier van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging, behoudt een exemplaar van het formulier ten behoeve van de legger van de aanvrager en zendt de overige twee exemplaren aan hem terug. Nadat de belanghebbende inwoner van Nederland de twee gecertificeerde exemplaren van het formulier heeft terugontvangen, zendt hij die exemplaren tezamen met het bewijsstuk waaruit de genoten inkomsten en ingehouden belasting blijken (Calculation of Tax on Income) naar de Belarussische belastinginspectie binnen wier ambtsgebied de desbetreffende inkomsten werden uitbetaald. Vorenbedoelde Belarussische belastinginspectie onderzoekt of het ingediende formulier in over-eenstemming is met de bepalingen van het Nederlands-Belarussische belastingverdrag en voor-ziet de beide exemplaren van het formulier van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging. Vervolgens verleent zij de gevraagde teruggaaf en zendt zij de twee exemplaren van het formulier aan de verzoeker terug.

Alle in het formulier vermelde bedragen moeten luiden in dezelfde valuta als waarin de beta-lingen werden gedaan.

Indien het formulier door een gemachtigde wordt ingevuld en ondertekend, moet een machtiging worden bijgevoegd.

Teneinde de procedure voor het verkrijgen van teruggaaf van te veel ingehouden Belarussische belasting te vereenvoudigen kan de belanghebbende inwoner van Nederland, in plaats van gebruik te maken van hiervoor genoemd formulier, een verklaring overleggen van de inspecteur van de eenheid van de belastingdienst binnen wiens ambtsgebied de verzoeker gevestigd is. De verklaring dient de volledige naam van de vennootschap te vermelden en aan te geven dat de genoemde vennootschap op de datum van betaalbaarstelling inwoner van Nederland is (of was) voor de toepassing van het Nederlands-Belarussische belastingverdrag.

b. Natuurlijke personen

Ten aanzien van natuurlijke personen is voor het verkrijgen van teruggaaf van de op grond van het Nederlands-Belarussische belastingverdrag te veel ingehouden belasting van Belarussische zijde geen speciaal formulier vastgesteld. De in Nederland wonende natuurlijke persoon dient zich met een verzoek om teruggaaf van Belarussische belasting te wenden tot het Ministry of Finance of Belarus , 9 Sovetskaya Street, Minsk 220010.

4. Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting

In de gevallen waarin teruggaaf wordt verzocht van de op de dividenden, interest en royalty's te veel ingehouden Belarussische belasting, moet het verzoek worden ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na afloop van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven (onderdeel IX van het Protocol).

In de gevallen waarin teruggaaf wordt verzocht van de op andere inkomsten dan dividenden, interest en royalty's te veel ingehouden Belarussische belasting, moet het verzoek op grond van de Belarussische belastingwetgeving worden ingediend binnen een jaar vanaf de datum waarop die inkomsten werden uitbetaald.

5. Verkrijgbaarheid van de Belarussische formulieren

Exemplaren van de Belarussische formulieren "Application for reduction or exemption from tax on income of a foreign legal person which does not carry on activity in the Republic of Belarus through a permanent establishment" en "Application for a refund of tax withheld at source in the Republic of Belarus on income of a foreign legal person which does not carry on activity in the Republic of Belarus through a permanent establishment" zijn op aanvraag verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in Belarus bij het Ministry of Finance, 9 Sovetskaya Street, Minsk 220010.

Artikel 3

Inwerkingtreding.

1. Deze regeling kan worden aangehaald als: Belarussische uitvoeringsvoorschriften

belastingverdrag Nederland-Belarus. 2. Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

3. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van

de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

4. Deze regeling vindt toepassing met betrekking tot voordelen uit de exploitatie van schepen of

luchtvaartuigen in internationaal verkeer, dividenden, interest, royalty's, licentierechten en

overige inkomsten die zijn betaald of worden betaald op of na 1 januari 1998.

De Staatssecretaris van Financiën,

W.A. Vermeend

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...