Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financien: Goedkeuring Regeling ophoging depositorente

Datum nieuwsfeit: 28-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Goedkeuring van de Regeling ophoging depositorente

DIRECTIE WETGEVING DIRECTE BELASTINGEN

Aan:

De Koningin

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

WDB 99/59U

23 maart 1999

Onderwerp

Nader rapport betreffende het voorstel van wet tot goedkeuring van de Regeling ophoging depositorente

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 26 februari 1999, nr. 99.000883, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 11 maart 1999, nr. W06. 99. 0088/IV, bied ik U hierbij aan.

De Raad van State kan zich met het voorstel van wet verenigen.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde voorstel van wet en de memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Staatssecretaris van Financiën,

W.A. Vermeend

Goedkeuring van de Regeling ophoging depositorente

MEMORIE VAN TOELICHTING

Op grond van artikel 18, tweede lid, van de Wet overgang belastingheffing in euro's dient een voorstel van wet tot goedkeuring van een regeling krachtens het eerste lid van dat artikel, i.c. de Regeling ophoging depositorente, uiterlijk binnen drie maanden na het tijdstip waarop die regeling in werking is getreden, te worden gezonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Dit wetsvoorstel strekt ertoe aan deze verplichting te voldoen.

De Regeling ophoging depositorente geeft uitvoering aan artikel 17, eerste en derde lid, van de Wet overgang belastingheffing in euro's. Artikel 1, eerste lid, van die regeling bepaalt dat, in afwijking in zoverre van artikel 17, tweede lid, van de Wet overgang belastingheffing in euro's, voor de toepassing van de regeling van de heffings- en invorderingsrente in de periode van 1 april 1999 tot en met 31 december 2001 de depositorente van de Europese Centrale Bank (ECB) wordt vermeerderd met 1,25 procentpunt. Artikel 1, tweede lid, van die regeling bepaalt dat, in afwijking in zoverre van artikel 17, derde en vierde lid, van de Wet overgang belastingheffing in euro's, voor de toepassing van de regeling voor de vergoeding van rente in geval van zekerheidstelling in contant geld in de sfeer van de accijnzen en de belasting van personenauto's en motorrijwielen in de periode van 1 februari 1999 tot en met 31 december 2001 de depositorente van de ECB wordt vermeerderd met 0,75 procentpunt. De regeling is wat betreft de afwijkingen van artikel 17 van de Wet overgang belastingheffing in euro's gebaseerd op artikel 18, eerste lid, van die wet. De regeling en de toelichting daarbij zijn als bijlagen bij deze memorie van toelichting gevoegd.

De Staatssecretaris van Financiën,

Goedkeuring van de Regeling

ophoging depositorente

VOORSTEL VAN WET

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 18, tweede lid, van de Wet overgang belastingheffing in euro's de Regeling ophoging depositorente bij wet dient te worden goedgekeurd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

De Regeling ophoging depositorente wordt goedgekeurd.

Artikel II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,

W.A. Vermeend

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie