Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gezondheidseffecten van mobiel telefoneren

Datum nieuwsfeit: 30-03-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MELDPUNTENNETWERK GEZONDHEID EN MILIEU
Redactie: (wdemol@casema.net)
Homepage: www.ecomarkt.nl/sgm

Gezondheidseffecten van mobiel telefoneren

Case history

Mevrouw A. in Rotterdam woonde 15 jaar naar tevredenheid op de bovenste verdieping van een hoge flat. Zij werkt en heeft geen bijzondere klachten of ziektes gehad. Op een avond, enkele weken geleden, hoorde ze bij thuiskomst van haar werk een hoge pieptoon, soms aanzwellend, dan weer minder. Er bleek toestemming gegeven te zijn tot de bouw van twee GSM (*) masten (zender en ontvanger) op het dak, recht boven haar appartement. Dikke kabels kwamen over de flat te liggen. De pieptoon trad al op, terwijl de apparatuur nog niet aangesloten was volgens het telefoonbedrijf. Al snel traden bij haar de volgende klachten op : trillingen en tintelingen, warme handen en vingers. Het gevoel alsof de hersenen trilden en er een strakke band om het hoofd zat. Soms klapten de oren dicht (als in een vliegtuig) en kreeg ze het gevoel alsof het hoofd barstte. Er was het gevoel alsof er in huis iets op haar drukte. Al spoedig kon zij niet meer slapen en kreeg ze moeite met concentreren. Toen zij van huis wegging, hielden de trillingen nog gedurende een dag aan en daarna normaliseerde de toestand weer.

Inleiding: voorzorgprincipe voor GSM

Mobiel telefoneren wordt steeds populairder. Met een mobiele telefoon (GSM) op zak is men altijd en overal bereikbaar, zelfs tot vervelens toe. Klachten zoals in het bovenstaande voorbeeld komen regelmatig binnen bij het Meldpuntennetwerk. Het is begrijpelijk dat mensen die allerlei vage klachten krijgen na de bouw van een zendmast in de buurt, al snel gaan denken dat die zendmast weleens de oorzaak van de klachten zou kunnen zijn. Is GSM schadelijk voor de gezondheid? Het antwoord kan niet volmondig ja of nee zijn. Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van blootstelling aan GSM. Er is geen sprake van een consistente dosis-respons relatie die nodig is voor het opstellen van een gezondheidsnorm. Toch bestaan er richtlijnen en de vraag is waar die dan op gebaseerd zijn.

Voorbarige normgeving

De normgeving op het gebied van emv's (*) en GSM is eigenlijk voorbarig en mogelijk te soepel, omdat het onderzoek naar gezondheidseffecten nog in de beginfase verkeert. De maatschappelijke vraag naar communicatiemiddelen en andere produkten, loopt echter op de feiten vooruit, wat achteraf soms ernstige consequenties kan hebben, zoals in het geval van asbest. Bij de vergunningverlening van GSM masten zou het bevoegd gezag zich moeten kunnen beroepen op het voorzorgprincipe. Hierin wordt gesteld dat alleen activiteiten en agentia worden toegelaten waarvan de onschadelijkheid voor mens en milieu vaststaat. Dit normatieve uitgangspunt wordt expliciet toegepast bij het toelaten van nieuwe stoffen op de markt. De producent is in het kader van de Wet Milieugevaarlijke Stoffen verplicht de onschadelijkheid van de nieuwe stof aan te tonen. Het vermogen van een GSM zendinrichting is relatief laag (lager dan 1,5 kiloWatt) en daarom is er geen vergunning vereist in het kader van de Wet Milieubeheer. De enige mogelijkheid voor een gemeente om invloed uit te oefenen op de intensiteit van de uitgezonden straling is via een bouwvergunning. D.m.v. een bouwverordening kan de gemeente "nadere eisen" stellen en op kosten van de aanvrager een nader onderzoek laten verrichten. (4)

Informatieoverdracht door em straling

Bij mobiele telefonie vindt informatieoverdracht plaats d.m.v. em straling (*). Em golven kunnen worden gekarakteriseerd door drie grootheden: veldsterkte (amplitude), frequentie en modulatie. Het geluid van de menselijke stem wordt, via de microfoon, omgezet (vertaald) in em signalen, die vervolgens aan de andere kant van de telefoon weer worden terugvertaald in geluid. Het geluid bevat dus dezelfde informatie als het vertaalde em signaal dat echter veel verder draagt en geheel andere eigenschappen heeft. Bij gewone telefonie gebeurt het signaaltransport via kabels, maar bij mobiele (= draadloze) telefonie door de lucht.
De informatieoverdracht bij GSM is te vergelijken met een brief waarbij de inhoudelijke informatie (de pulsmodulatie) wordt verzonden met behulp van het briefpapier (de hoogfrequente draaggolf). De inhoudelijke informatie kan overgedragen worden, door middel van modulatie, op 3 manieren: door frequentiemodulatie (FM), amplitudemodulatie(AM) of pulsmodulatie. Verder is er een hoogfrequente draaggolf nodig om de informatie te versturen. Het Europese GSM-net maakt gebruik van: draaggolffrequentie 900 MegaHerz, vermogensdichtheid 0.01 milliWatt per vierkante cm en pulsmodulatie 214 Hz. (6)

Het GSM-netwerk.

De signalen van een mobiele telefoon worden opgevangen en weer doorgezonden naar andere telefoons door zend- en ontvangmasten van het GSM-net. De GSM-masten vormen een aaneengesloten netwerk zodat elke mobiele telefoon in binnen- en buitenland binnen bereik is van een mast. Ergens is ook een hoofdstation dat via een kabel of via zenders verbonden is met het netwerk van basisstations. In het hoofdstation, de centrale, worden de contacten tussen de verschillende telefoons tot stand gebracht. GSM-zenders sturen geen gewone radiogolven uit, maar digitaal gepulste golven, die met een lage frequentie (214 Hz) gemoduleerd (gepulst) zijn(4,5).

Hoe beinvloed GSM het lichaam?

Over het precieze biologische werkingsmechanisme is nog weinig bekend. De fysiologische effecten ontstaan, bij lagere frequenties, vooral door inductie van stroompjes en, bij hogere frequenties, vooral door warmte. GSM bestaat zowel uit lagere- (pulsgemoduleerde) als uit hogere frequenties (draaggolf) zodat beide mechanismen hierop van toepassing kunnen zijn. Amplitude, frequentie en modulatiewijze bepalen tezamen welk biologisch effect er optreedt. De pulsmodulatie is hierbij het meest kritisch m.a.w. een zwak en pulsgemoduleerd signaal (zoals bij mobiele telefoons) heeft een groter biologisch effect dan een sterk en frequentiegemoduleerd signaal (zoals bij FM zendmasten) (6).

De mogelijke effecten op de gezondheid.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat GSM gepulste straling verschillende fysiologische effecten kan veroorzaken zoals verandering van het calciumevenwicht in zenuwweefsel van ratten en ook celgroeiremming in menselijk epitheelweefsel van het amnion (*). Ook zijn er veranderingen in het EEG patroon (*) waargenomen. Deze subklinische effecten hoeven niet altijd tot ziekte te leiden, maar geven wel aanleiding tot alertheid. Verondersteld wordt dat GSM geen mutagene eigenschappen heeft (onderzocht bij gistcellen), maar wel een promotor kan zijn bij het ontstaan van tumoren (bij ratten). (7)

Verstoring van bioritmen door invloed van emv's op de epifyse

Een ander waargenomen effect van emv's (en GSM) is dat de melatoninesynthese in de epifyse (pijnappelklier) wordt afgeremd. Melatonine is een hormoon dat een anti-oxidatieve werking heeft en dat een te hoog oestrogeengehalte tegengaat. Een te hoog oestrogeengehalte bevordert op haar beurt weer kanker in delende weefsels (b.v. borstkanker). Melatonine is ook betrokken bij de regulering van het slaap-waakritme. Het regelt onze biologische klok. In dit verband is het interessant om te wijzen op recente ontwikkelingen in de chronobiologie. Deze onderscheidt ritmische verschijnselen van zeer verschillende aard, zowel in de mens als in zijn omgeving. De ritmiek vertoont een periodociteit van enkele milliseconden (actiepotentialen van zenuwcellen), tot maanden (vruchtbaarheidscycli) en jaren (trekgedrag van vogels, groeiprocessen). De verschijnselen met een grote periode en lage frequentie (dag, week, maand en jaar) zijn exogeen en hebben een functie in de aanpassing van het organisme aan de omgevingsomstandigheden. (1,2)

Verstoring van het Endogeen Autonoom Ritmisch Systeem

De verschijnselen met een kleine periode en hoge frequentie (milliseconde, seconde, minuut en uur), behoren tot het zg. endogeen autonoom ritmisch systeem. De ritmiek ervan wordt geregeld door mechanismen die ingebouwd zijn in het organisme. Voorbeelden, op aflopende volgorde van frequentie, zijn: zenuwpulsen en hersenactiviteit, hartslag en ademhaling, uitscheiding en maag-darm peristaltiek. De verhouding tussen de frequenties van pols en ademhaling blijkt een indicator voor de gezondheid te zijn. Via remming van de melatoninesynthese zou em straling het endogeen ritmisch systeem kunnen verstoren, waarmee verschijnselen als slaapverstoring, EEG afwijkingen, geprikkeldheid e.d., wellicht te verklaren zijn. Maar ook rechtstreekse beinvloeding van de hersenactiviteit behoort tot de mogelijkheden. Dit vindt wellicht zijn weerslag op de regulatie, die plaatsvindt via neurotransmitters en hormonen, hetgeen weer tot gevolg heeft dat zowel de capacitiet tot stressverwerking als het immuunsysteem, negatief beinvloed kunnen worden.

Bepalen van het blootstellingsniveau en grenswaarden

Om de effecten van GSM straling op het lichaam te meten staan er 3 biologische indicatoren (parameters) ter beschikking: de stroomdichtheid, de vermogensdichtheid en de Specific Absorption Rate (SAR). Deze worden in een rapport van de Gezondheidsraad, basisbeperkingen genoemd. Ze zijn in de praktijk echter moeilijk in het menselijk lichaam te bepalen zodat het beter is om het blootstellingsniveau, d.w.z. de veldsterkte van het ongestoorde elektrische en magnetische veld, in de directe omgeving van het lichaam te meten. Tussen metingen onderling worden, vooral bij hoge veldsterkten, vaak grote afwijkingen geconstateerd. Er zijn voorstellen gedaan om de meetprocedures te standaardiseren. Vanwege het grillige verloop van de veldsterkte, met name dicht bij de bron, is het nog niet gelukt om een consistente dosis-respons relatie te bepalen.
Van de basisbeperkingen zijn grenswaarden afgeleid voor het elektrische en magnetische veld. De grenswaarden zijn frequentieafhankelijk en moeten m.b.v. een tabel berekend worden.(3)

Elektrosmog

Blootstelling aan GSM straling kan op twee manieren:
1) via de hoorn, die tegen het oor wordt gehouden. Afhankelijk van het merk, wordt het hoofd blootgesteld aan vermogens van 2 tot 20 Watt. Of hierdoor hersentumoren kunnen ontstaan wordt nog niet voldoende bevestigd door onderzoek. Ook zit de antenne, die de radiogolven opvangt, anders dan bij een gewone telefoon, dicht bij het hoofd. Sommige merken telefoons zijn afgeschermd zodat de straling niet in het hoofd komt.
2) Via de GSM-zendmasten.
Samen met andere bronnen zoals hoogspanningskabels, elektrische apparaten en radiozendmasten draagt het GSM-net bij aan de elektrosmog. Deze smog bestaat uit een mengsel van elektromagnetische golven van verschillende aard en frequentie en vormt de achtergrondstraling waaraan elke burger wordt blootgesteld. De gezondheidseffecten van chronische blootstelling aan een "cocktail" van emv's, zijn onbekend. Hoe dichter men bij deze elektromagnetische bronnen woont, hoe groter de kans is dat er klachten ontstaan. Of men klachten ondervindt hangt af van de sterkte van de EM-velden/golven, van de frequentie en van de blootstellingsduur. Als het lichaam belast is met zware metalen treedt er interactie op, waardoor de klachten kunnen verergeren. Ook kan de "weerstand" afnemen als men slaapt in een ruimte met veel elektronische apparatuur. (5)

Conclusie:

Hoewel nog niet goed onderzocht, lijkt het op grond van bovenstaande aannemelijk dat men vooral reakties krijgt, teweeggebracht door veranderingen binnen het endogeen autonoom rytmisch systeem en dat de sterkte van de reactie afhankelijk is van de individuele toestand waarin dit systeem zich bevindt en uiteraard van de eigenschappen van de blootstellingsfactor.

OPROEP

Heeft u gezondheidsklachten door dergelijke apparatuur, geeft u dit dan door aan het Meldpunt Gezondheid en Milieu in uw provincie. Het meldpuntennetwerk tracht op grond van de binnenkomende meldingen onderzoek te stimuleren en communicatie tussen burgers en overheid te bevorderen. Vooral omdat klachten door elektro-magnetische apparatuur slechts zo hier en daar voorkomen, is het van groot belang dat deze in een landelijke databank verzameld worden. Dan pas kunnen signalen duidelijk worden!

Wim de Mol en Miep Verheuvel, St. Meldpunten Netwerk Gezondheid en Milieu.

(*) Begrippenlijst:
GSM = Global System for Mobile communication
emv's = elektromagnetische velden = em straling/golven/velden amnion = het binnenste eivlies om een embryo.
EEG = Elektro EncefaloGram = grafische weergave van de algemene elektrische actviteit van de hersenen, waarbij karakteristieke golfpatronen herkenbaar zijn.

Literatuur:
(1) Hildebrandt, G., Fysiologie en Bioritme : vitale functies en periodiciteit. In: Arts en Apotheker, 2e jaarg. No. 2, 1998, pp 18-24. (2) Dijkgraaf,S. en Zandee, D.I., "Vergelijkende Dierfysiologie", 1978, pp
261-282 ISBN: 90-313-0322-4.
(3) Gezondheidsraad, "Radiofrequente elektromagnetische velden (300 Hz - 300 GHz)", rapport nr. 1997/01. ISBN: 90-5549-151-9.
(4) Lappee, G., "Mobiele telecommunicatie : gezondheidsrisico’s accepteren of vermijden?", Gemeenteraadsfraktie Groen Links Arnhem, 1995. (5) Muller, C.F., "Elektrosmog : Gesundheitsrisiken, Grenzwerte, Verbrauchersschutz" . Katalyse e.V-4.Aufl.-, 1997, pp 200-220. ISBN:
3-7880-7586-4 (6) Maes, W.,"Baubiologie und Umweltanalytik", 1995, pp 177,
201-221, ISBN: 3-923531-22-2
(7) Abstracts from the second world congres for Electricity and Magnetism in biologie and medicin, 3-13 june 1997, Bologna, Italy.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...