Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nettowinst 1998 Petroplus stijgt met 47%

Datum nieuwsfeit: 30-03-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

P E R S B E R I C H T

Rotterdam, 25 maart 1999

NETTOWINST 1998 PETROPLUS STIJGT MET 47% VAN NLG 14,7 MLN TOT NLG 21,6 MLN

De nettowinst van Petroplus International N.V. is in 1998 met 47% gestegen van NLG 14,7 miljoen naar NLG 21,6 miljoen. De winst per aandeel bedroeg NLG 1,45 (1997 pro forma: NLG 1,18). De omzet steeg met 8,3% tot NLG 1.387 miljoen. Deze stijging is per saldo het gevolg van de in 1998 gedaalde olieprijzen en de toevoeging van de omzet van Universal Refining N.V. in Antwerpen waarin het belang per 1 januari 1998 werd uitgebreid van 30% naar 60% en de omzet van North Sea Petroleum welke per 1 november 1998 werd overgenomen. Het bedrijfsresultaat steeg met ruim 35% van NLG 14,2 miljoen in 1997 tot NLG 19,2 miljoen in 1998. Voor 1999 verwacht de directie van Petroplus International een verdere stijging van de nettowinst met circa 25%.

Gebeurtenissen in het verslagjaar
De belangrijkste gebeurtenis in 1998 was de beursnotering die Petroplus International op 14 juli 1998 verkreeg aan de Amsterdamse Effectenbeurs (AEX). Hiermede werd de basis gelegd voor verdere groei binnen gezonde financiële verhoudingen. In september werd het raffinaderijcomplex van Chevron UK in Milford Haven overgenomen en in november werd de acquisitie van North Sea Petroleum in Groningen afgerond. In december 1998 werd de overname van de Duitse oliegroothandels activiteiten van Cargill aangekondigd. Deze acquisitie is per 1 maart 1999 eveneens afgerond. Eind 1998 werd een 50% belang in de electriciteitscentrale, welke deel uit maakt van het Milford Haven raffinaderijcomplex, verkocht aan Independent Energy Holdings UK. De electriciteitscentrale zal vanaf het tweede kwartaal van 1999 in samenwerking met Independent Energy worden geëxploiteerd.

Toelichting op het resultaat
Over het boekjaar 1998 werd Universal Refining N.V. in Antwerpen voor de eerste maal pro rata (60%) geconsolideerd. Daarnaast werd North Sea Petroleum B.V., waarvan een belang van 90% werd aangekocht per 1 november 1998, vanaf de aankoopdatum geconsolideerd. Voorts is het in september 1998 overgenomen raffinaderijcomplex in Milford Haven (UK) voor vier maanden in de cijfers verwerkt. De brutowinst steeg met 44% van NLG 68,2 miljoen in 1997 naar NLG 98,2 miljoen in 1998. De totale bedrijfskosten, inclusief afschrijving, namen toe van NLG 54,0 miljoen tot NLG 79,0 miljoen. Deze stijging werd grotendeels veroorzaakt door de eerder genoemde consolidaties. De netto financieringslasten namen toe van NLG 7,4 miljoen in 1997 tot NLG 9,6 miljoen in 1998. Deze toename is het netto-effect van de verbeterde liquiditeit van de vennootschap als gevolg van de bij de beursgang verkregen middelen en de toename van de financieringslasten als gevolg van de pro rata consolidatie van Universal Refining N.V. en North Sea Petroleum B.V. De inkomsten uit deelnemingen stegen naar NLG 9,9 miljoen (1997: NLG 8,9 miljoen). In de inkomsten uit deelnemingen is onder andere de boekwinst op de verkoop van een 50%-belang in de vennootschap die eigenaar is van de electriciteitscentrale in Milford Haven opgenomen. De bijzondere baten bedroegen NLG 1,5 miljoen (1997: nihil).

Per saldo leverde het jaar 1998 een geringe belastingbate op. Als gevolg van de emissie van 14 juli 1998 en de conversie van een lening ad NLG 10 miljoen van NPM Capital, nam het eigen vermogen belangrijk toe. Na verwerking van het resultaat en de dividendbetaling over 1998 bedraagt het eigen vermogen per ultimo 1998 NLG 169 miljoen (1997: 68 miljoen). Het garantievermogen van de vennootschap bedraagt NLG 179 miljoen. De solvabiliteit, het garantievermogen uitgedrukt als percentage van het balanstotaal, bedraagt 31%. Het aantal personeelsleden steeg van 395 in 1997 naar 514 in 1998.

Ontwikkelingen per business unit
Business Unit Olie
De omzet nam toe van NLG 725 miljoen in 1997 tot NLG 973 miljoen in 1998. De omzettoename is het gecombineerde effect van een relatief sterke daling als gevolg van de sterk gedaalde olieprijzen en de door acquisities toegevoegde omzet. De raffinaderij in Antwerpen verkeerde tot 1 juli 1998 in de opstartfase. Tot deze datum bevond het netto resultaat van de raffinaderij zich op het break-even niveau. Over het tweede halfjaar droeg de raffinaderij reeds positief bij aan het resultaat. Als gevolg van de over 1998 gestaag gedaalde olieprijzen en wederom een zachte winter stonden de handelsmarges voor met name gasolie onder druk. De raffinagemarges handhaafden zich op een gunstig niveau. Per saldo liet het resultaat een substantiële stijging zien.

Business Unit Logistiek
De omzet van deze business unit nam toe van NLG 23 miljoen tot NLG 25 miljoen. Met de overname van de Duitse olie-activiteiten van Cargill is Petroplus het vijfde olie-opslagbedrijf van de wereld geworden met een totale opslagcapaciteit van 3.000.000 m3. De in november 1998 in gebruik genomen opslagterminal in Milford Haven (onderdeel van het raffinaderijcomplex), droeg reeds in 1998 in geringe mate bij aan het netto resultaat. De opstartperiode van deze terminal is aanzienlijk korter gebleken dan eerder werd voorzien waardoor de terminal al in november in gebruik kon worden genomen. De terminal zal naar verwachting in 1999 fors bijdragen aan het nettoresultaat. De bezettingsgraad van alle terminals van Petroplus is hoog. Het resultaat was van deze business unit was goed.

Business Unit Chemicaliën
Als gevolg van de sterk gedaalde chemicaliënprijzen op de wereldmarkt, daalde de chemicaliën omzet sterk van NLG 531 miljoen in 1997 naar NLG 377 miljoen in 1998. In 1998 werd een reorganisatie doorgevoerd, waarvan de kosten volledig op 1998 drukken De reorganisatie houdt verband met de aanhoudend slechte situatie op de wereld chemicaliënmarkten. Het resultaat vóór bijzondere lasten was bevredigend.

Overige activiteiten (Corporate Services)
De omzet van de milieu - en engineeringsactiviteiten (Petrocare en Petroplus Engineering) stegen van NLG 2 miljoen in 1997 naar ruim NLG 12 miljoen in 1998. Zij behaalden een goed resultaat. De orderportefeuilles van deze dochterbedrijven zijn voor 1999 goed gevuld. Tevens werd eind 1998 Petroplus Power opgericht. Deze onderneming zal als handelsbedrijf gaan inspelen op de mogelijkheden die de liberalisering van de electriciteitsmarkt in Nederland met zich mee zal brengen.

Dividend
Petroplus stelt voor een dividend uit te keren van NLG 0,49 per aandeel (? 0.22). Dit is in lijn met het dividendbeleid van de onderneming om 40% van de winst aan de aandeelhouders uit te keren. Het dividend is naar keuze op te nemen in aandelen of contanten. Het dividend in aandelen zal ten laste van de agioreserve of de overige reserves worden gebracht. De verhouding tussen de waarde van het stockdividend en het contante dividend zal op 11 mei 1999, de dag waarop de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden, nabeurs worden vastgesteld op basis van de slotkoers van die dag.

Het ligt in de bedoeling om verwatering van de winst per aandeel als gevolg van de uitkering van stockdividend te voorkomen, door een compenserende inkoop van eigen aandelen door Petroplus International. Een dergelijke constructie zal aan de aandeelhouders worden voorgelegd.

Vooruitzichten 1999
De vooruitzichten voor Petroplus zijn goed. De acquisities van het Milford Haven-complex, North Sea Petroleum en de Duitse olie-activiteiten van Cargill zullen in 1999 ten volle bijdragen aan het resultaat van de groep. De inmiddels ingezette stijgende prijstendens op de oliemarkten heeft een positief effect op de handelsmarges van de groep. De opslagcontracten van de business unit Logistiek zijn nauwelijks afhankelijk van de huidige marktomstandigheden (contango). De directie van Petroplus verwacht dat de nettowinst in 1999 met circa 25% zal stijgen.

Profiel Petroplus International

/ / / / / / /

Voor meer informatie: Petroplus International N.V., de heer Ir. M.Q.H. van Poecke MBA en/of de heer W.A. Willemstein MBA, Raad van Bestuur, telefoon 010 242 59 00.

PETROPLUS INTERNATIONAL N.V.

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIES REKENING
(bedragen x NLG 1.000)


1998 1997

Netto-omzet 1.386.687 1.280.406
Kostprijs van de omzet (1.288.472) (1.212.172)

BRUTOWINST 98.215 68.234

Personeelskosten 35.352 27.968
Overige en administratieve kosten 34.427 20.685 Afschrijvingen 9.197 5.383
Totaal 78.976 54.036

BEDRIJFSRESULTAAT 19.238 14.198

Financieringslasten 9.573 7.391
Resultaat deelnemingen 9.942 8.914
Bijzondere baten en lasten 1.514 0

RESULTAAT VOOR BELASTING 21.121 15.721

Belasting 784 (1.246)

Aandeel derden (256) 226

NETTOWINST 21.648 14.701

GEGEVENS PER AANDEEL

Nettowinst (NLG) 1,45 1,18* Nettowinst (?) 0,66 0,54* Gemiddeld aantal uitstaande aandelen: 14.930.000

* 1997: pro forma

PETROPLUS INTERNATIONAL N.V.

GECONSOLIDEERDE BALANS PER ULTIMO
(bedragen x NLG miljoen)

1998 1997
ACTIVA
Materiële vaste activa 175,6 98,3 Immateriële vaste activa 15,2 7,8 Financiële vaste activa 16,8 8,7
207,6 114,8

Debiteuren en overige vorderingen 207,4 152,0 Voorraden 136,0 38,9
Liquide middelen 26,9 25,7
370,3 216,6

TOTAAL ACTIVA 577,9 331,4

PASSIVA
Eigen vermogen 168,9 67,5
Minderheidsbelang (4,9) (0,5) Achtergestelde leningen 15,0 25,0 Garantievermogen 179,0 92,0

Voorzieningen 37,1 6,7
Lang vreemd vermogen 42,5 41,4
79,6 48,1

Banken 182,3 62,4
Crediteuren 92,1 77,7
Overige schulden 44,9 51,2
319,3 191,3

TOTAAL PASSIVA 577,9 331,4

ROACE (%) 10,6 12,6

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie