Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA aan Kamer inzake Kosovo

Datum nieuwsfeit: 30-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

DEU

Midden-Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 29 maart 1999
Kenmerk DEU-170/99
Blad /3
Bijlage(n)
Betreft Kosovo

Zeer geachte Voorzitter,

Zoals besproken in het overleg met Uw Kamer op woensdagavond 24 maart is de NAVO diezelfde avond begonnen met luchtaanvallen op militaire doelen in de Federale Republiek Joegoslavie (FRJ). De militaire acties zijn erop gericht de druk op president Milosevic zodanig te verhogen dat hij alsnog zal overgaan tot het aanvaarden van de uitkomsten van Rambouillet en Parijs en om op korte termijn zijn militaire structuur zodanig te raken dat zijn vermogen om de offensieven van leger en politie voort te zetten aanzienlijk wordt verminderd. Een zodanige vermindering van de militaire capaciteit kan in belangrijke mate bijdragen aan het bereiken van het politieke doel.

De wijze waarop Milosevic zich thans in Kosovo aan wandaden schuldig maakt en blijft weigeren zijn houding op enigerlei wijze te herzien, maakt eens te meer duidelijk dat de internationale gemeenschap niet passief had kunnen blijven en dat alleen door de thans gekozen aanpak een eind kan worden gemaakt aan de reeds jarenlang voortdurende agressie van Milosevic. De militaire acties van de NAVO zullen dan ook moeten worden voortgezet totdat aan de genoemde voorwaarden zal zijn voldaan.

Van groot belang is dat de weg naar een politieke oplossing te allen tijde open blijft. In dit verband is, zoals eerste ondergetekende zowel in de Kamer als daarbuiten heeft benadrukt, de rol van de Russische Federatie van bijzondere betekenis.

De RF bewandelt momenteel twee sporen. Enerzijds blijft zij de NAVO-interventies krachtig veroordelen en heeft zij de banden met de NAVO met ingang van 26 maart bevroren. Anderzijds wil de RF een constructieve diplomatieke rol spelen. De regering acht het van belang dat, naar inmiddels bekend is geworden, de Russische premier Primakov naar Belgrado zal reizen voor gesprekken met Milosevic. Ook enkele Doema-leden willen bemiddelend optreden. De regering verwelkomt deze initiatieven.

Intussen is de humanitaire situatie in Kosovo ernstig verslechterd. Aanhoudende offensieve operaties van Servische politie- en veiligheidstroepen, gericht tegen het UCK maar ook tegen de Kosovo-Albanese gemeenschap als geheel, hebben het afgelopen weekeinde geleid tot omvangrijke nieuwe vluchtelingenstromen in en vanuit Kosovo. De Regering maakt zich bijzonder ernstige zorgen over de aanhoudende berichten over gruweldaden in Kosovo, zoals standrechtelijke executies en het afvoeren van mannelijke Kosovo-Albanezen, alsmede over de gevolgen van de huidige crisis rond Kosovo voor de regionale stabiliteit. Er zijn sterke vermoedens dat deze etnische zuivering reeds geruime tijd tevoren was gepland. Volgens de NAVO bevindt zich onder de vermoorde personen LDK-onderhandelaar Fehmi Agani, die enige maanden geleden nog met een Kosovo-Albanese delegatie door eerste ondergetekende en de Minister voor ontwikkelingssamenwerking is ontvangen. De regering veroordeelt deze en dergelijke misdaden en zal de Tijdelijk Zaakgelastigde van de FRJ terzake ontbieden.

De wandaden van Milosevic hebben ertoe geleid dat Nederland, na te zijn geconsulteerd door NAVO Secretaris-Generaal Solana, evenals de andere bondgenoten, heeft ingestemd met een tweede fase van de luchtaanvallen, waarvan de intensiteit wordt opgevoerd en die vooral is gericht tegen het gewraakte optreden van politie- en legereenheden in Kosovo.

Wat betreft het aandeel van Nederlandse eenheden kan het volgende worden meegedeeld. Sinds het begin van de luchtaanvallen zijn de op Amendola gestationeerde zestien Nederlandse F16's ingezet voor uiteenlopende taken. Vanaf zondag 28 maart wordt meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden van gemoderniseerde (MLU) F16's, met name bij het aanvallen van gronddoelen in Kosovo.

Gelet op het toegenomen risico van overslaan van het conflict blijft de zogenoemde Extraction Force (EF) in de FYROM; de EF is thans evenals de overige in de FYROM gestationeerde NAVO-eenheden onder het bevel geplaatst van de commandant van het Ace Rapid Reaction Corps (ARRC). Dit geldt ook voor de thans in het kader van de EF ontplooide Nederlandse eenheden: een helikopterdetachement (drie Chinooks en vijftig militairen), een geniecompagnie(zeventig militairen), drie ambulances met personeel, alsmede voor de vijfentwintig Nederlandse EF-staffunctionarissen - zij worden deels tijdelijk toegevoegd aan het ARRC-hoofdkwartier - en voor de sinds 21 maart ontplooide Mortier Opsporings Radar Batterij (dertig militairen).

De EF blijft in de FYROM omdat zij een essentiele bijdrage levert aan de verdediging van de aldaar gestationeerde NAVO-militairen en aan de afschrikking tegen mogelijke aanvallen van de FRJ tegen de FYROM. In zijn brief van 24 maart jongstleden aan de regeringsleiders van Albanië, Bulgarije, FYROM, Roemenië en Slovenië heeft SG NAVO Solana nog eens bevestigd dat de veiligheid van de NAVO nauw verbonden is met de veiligheid van de NAVO-partnerlanden. Voor de FYROM geldt dit thans in bijzondere mate. Bovendien voorziet de NAVO-planning in een KFOR-voorhoede ("Enabling Force"), waarvan de eerder in het kader van de Extraction Force ontplooide eenheden in beginsel deel zullen uitmaken. Hierdoor kan KFOR snel worden ontplooid. De NAVO zal daarbij mogelijk ook een beroep doen op in de FYROM gestationeerde Nederlandse eenheden. In dat geval zal de Kamer uiteraard, conform het Toetsingskader, bij de besluitvorming worden betrokken.

Nederland heeft naar aanleiding van de escalatie van de strijd in Kosovo vorige week ruim NLG 7 miljoen beschikbaar gesteld aan UNHCR, UNICEF en WFP voor opvang van vluchtelingen in de regio, zoals reeds werd gemeld in mijn brief van 24 maart j.l. Op dit moment worden de mogelijkheden voor aanvullende bijdragen onderzocht. Terzake worden nauwe contacten onderhouden met VN-organisaties, het ICRC, het Nederlandse Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen.

de Minister van Buitenlandse Zaken de Minister van Defensie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie