Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Start werving Voorbeeldprojecten Intensief Ruimtegebruik

Datum nieuwsfeit: 30-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

STUURGR EXP VOLKSHUISVESTING

StIR: werving voorbeeldprojecten 1999 van start

Ruim 6 miljoen gulden beschikbaar

Werving Voorbeeldprojecten Intensief Ruimtegebruik 1999 van start

Op woensdag 24 maart is de werving van de Voorbeeldprojecten Intensief Ruimtegebruik 1999 officieel van start gegaan. Op verzoek van het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer startte de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) in 1998 met de Voorbeeldprojecten Intensief Ruimtegebruik. De werving bleek een groot succes; maar liefst 415 projecten meldden zich aan, 22 kregen de voorbeeldstatus. In 1999 is het programma uitgebreid. Ook het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij levert dit jaar een bijdrage. Dit betekent een uitbreiding van het budget - in 1999 is voor de voorbeeldprojecten ruim 6 miljoen beschikbaar - en een verbreding van de thema.s. Tot 30 juni a.s. kunnen projecten worden aangemeld. Tijdens het StIR-congres op 15 november van dit jaar zal de selectie van de Voorbeeldprojecten 1999 bekend worden gemaakt.

De projecten kunnen dit jaar worden ingediend binnen vijf thema.s: duurzame stedelijke vernieuwing; functiemenging en de vierde dimensie (tijd); water in de stad; groen in en om de stad; bedrijventerreinen. Het eerste thema, duurzame stedelijke vernieuwing, komt voort uit het gegeven dat bestaand stedelijk gebied steeds vaker moet concurreren met nieuwe woonlocaties. Een integrale duurzame aanpak kan deze wijken weer aantrekkelijk maken. Het thema .functiemenging en de vierde dimensie. gaat in op de vaak lange tijdsperioden waarin stedelijk gebied niet gebruikt wordt. Door functies toe te voegen kan bijvoorbeeld een winkelcentrum ook .s avonds gebruikt worden. Met .water in de stad. worden projecten aangesproken waar in de (intensieve) ruimtelijke inrichting vanaf het begin rekening wordt gehouden met het watersysteem en de waterketen. .Groen in en om de stad. is een thema dat plannenmakers moet prikkelen .groen en rood. zodanig te versterken dat de kwaliteit van bebouwd gebied toeneemt en het groen beter functioneert. Het thema .bedrijventerreinen. tenslotte gaat uit van kernwoorden als herverkaveling, zonering, gemeenschappelijk ruimtegebruik, stapeling en ondergronds bouwen op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Voor deze thema.s is gekozen mede op basis van een peiling tijdens het congres Intensief Ruimtegebruik op 1 oktober 1998 gekozen.

Het ministerie van VROM heeft het Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik (StIR) eind 1997 opgezet als onderdeel van het beleid om de groei van stedelijk ruimtebeslag beter te beheersen. Een hoge ruimtelijke kwaliteit staat daarbij voorop. StIR richt zich op de algemene randvoorwaarden die van toepassing zijn op de inrichting en het gebruik van de ruimte, maar ook rechtstreeks op intensivering van het ruimtegebruik in lokale situaties. Dit gebeurt door middel van de Voorbeeldprojecten. De SEV houdt zich bezig met het werven, selecteren en begeleiden van de Voorbeeldprojecten. Het initiatief voor StIR ligt bij de Rijksplanologische Dienst (RPD). Naast de RPD dragen ook het Directoraat Generaal voor het Milieu, het Directoraat Generaal voor de Volkshuisvesting en het ministerie van LNV dit jaar actief bij aan het voorbeeldprojectenprogramma. Het stimuleringsprogramma loopt tot en met 2004 en heeft een totaal budget van circa 50 miljoen gulden.

Projecten kunnen worden aangemeld via de speciale aanmeldingsformulieren, die kunnen worden aangevraagd bij de SEV. Bij de aanmeldingsformulieren hoort een brochure waarin de thema.s en de voorwaarden voor aanmelding uitgebreid worden toegelicht. De aanmeldingstermijn voor de Voorbeeldprojecten 1999 sluit op woensdag 30 juni, om 17.00 uur precies.

Aanvragen van de aanmeldingsbrochure en meer informatie over de Voorbeeldprojecten:
SEV

(stir@sev.nl)
tel: 010 - 282 5090

Voor meer informatie over StIR in het algemeen: Ministerie van VROM, secretariaat StIR
(StIR@ROP.RPd.minvrom.nl)
tel: 070 - 339 3306

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie