Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Persnieuws van de Vlaamse regering: in kort bestek

Datum nieuwsfeit: 30-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 30 MAART 1999

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE :

De Vlaamse regering beslist principieel tot een aanpas- sing van het personeelsstatuut van het IWT (Vlaams Insti- tuut voor de bevordering van het wetenschappelijk-techno- logisch onderzoek in de industrie). Er zal over onder- handeld worden met de vakbonden, en de wijzigingen zullen voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Mevr. Kristien Vercoutere wordt toegelaten tot de stage als navorser bij het secretariaat van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid.


* * *

Dhr. Dirk Caluwé wordt aangesteld als adviseur-filoloog bij de cel Taaladvies van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en mevr. An Bosmans en dhr. Stefaan Croon worden bij dezelfde cel Taaladvies aangesteld als adjunct van de adviseur-filoloog.

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE en Vlaams minister Wivina DEMEESTER :

De bevoegdheid voor de gebouwen van het gemeenschaps- onderwijs die dateren van vòòr 1989 wordt overgedragen van de Vlaams minister van Onderwijs aan de Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid.


* * *

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met het ontwerpdecreet tot goedkeuring van de op 16/11/1989 in Straatsburg ondertekende Europese Overeenkomst ter bestrijding van doping. Het zal inge- diend worden bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE en de Vlaamse ministers Wivina DEMEESTER en Eric VAN ROMPUY:

Aan de federale regering zal voorgesteld worden ten voor- dele van de Federale Investeringsmatschappij de staats- waarborg te verlenen voor leningen ter financiering van participaties in Asco Industries en in European Aerospace Company, twee ondernemingen die betrokken zijn bij het Airbusprogramma.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering stemt in met het ontwerp-KB tot wij- ziging van het KB dd. 26/2/1981 betreffende de goedkeu- ring van motorvoertuigen, aanhangwagens en land- of bos- bouwtrekkers. Het KB beoogt de omzetting van Europese richtlijnen i.v.m. landbouwvoertuigen en maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van voertuigen.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met het wetsontwerp inzake de overeenstemming van het Belgisch recht met het Proto- col tot bestrijding van wederrechtelijk geweld op inter- nationale luchthavens bij het Verdrag van Montreal tot bestrijding van wederrrechtelijke gedragingen tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart. Het begrip "luchthaven" dient in de tekst wel vervangen door "luchthaventerrein".

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT en Vlaams minister Theo KELCHTERMANS :

De Vlaamse regering beslist het ontwerpdecreet tot aan- vulling van het Decreet van 5/4/1995 met algemene bepa- lingen inzake het milieubeleid met titels betreffende integraal waterbeheer, oppervlaktewaterkwaliteit, opper- vlaktewaterkwantiteit, grondwater en watervoorziening voor advies voor te leggen aan de Commissie Bocken. Deze Commissie moet het ontwerp ook toetsen aan het onterp van Europese Richtlijn Water.

Op voorstel van Vlaams minister Theo KELCHTERMANS :

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Leonard Quintelier en Carlos Lisabeth tot wijziging van de wet van 1/7/1954 op de riviervisserij.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een wijziging van het personeelsstatuut van T-Interim bij de VDAB goed. Er zal over onderhandeld worden met de vakbonden, en het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de raad van State.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Leonard Quintelier en Georges Beerden tot wijziging van het Bosdecreet.


* * *

De hh. Alfons Leroy en Eduard Verschueren worden benoemd tot adjunct-administrateur-generaal bij de VDAB. Dhr. Leroy zal de algemene directie Productontwikkeling lei- den, en dhr. Verschueren de algemene directie Functionele Ondersteuning. De niet ingevulde betrekking van adjunct- administrateur-generaal belast met de algemene directie Dienstenmanagement wordt opnieuw vacant verklaard.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij het bespreking van het amendement van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Robert Voorhamme, Jef Sleeckx en Johan De Roo op het voorstel van decreet tot oprichting van een Herplaatsingsfonds.

Op voorstel van Vlaams minister Wivina DEMEESTER :

De Vlaamse regering beslist de Raad van State om hoog- dringend advies te verzoeken m.b.t. het reeds vroeger principieel goedgekeurde besluit tot wijziging van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmu- rale voorzieningen in de gezondheidszorg. Het nieuwe besluit heeft tot doel het gebruik van het zorgstrategisch plan te veralgemenen voor alle aanvragen van een planningsvergunning.

Op voorstel van Vlaams minister Leo PEETERS :

De Vlaamse regering stemt principieel in met twee ontwerp-KB's. Het ene betreft de invoering van de moge- lijkheid van een verlof voorafgaand aan de pensionering voor brandweerlui, het andere heeft betrekking op het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel. Bij beide ontwerp-KB's wijst de Vlaamse regering de fede- rale regering wel op enkele aandachtspunten.

Op voorstel van Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed dat de instanties bepaalt die bevoegd zijn om het inschrijvingsverslag voor toelating tot het buitengewoon onderwijs af te leveren, en tevens aangeeft welke de minimale inhoud van dit inschrijvingsverslag moet zijn. Het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

In uitvoering van het Decreet Volwassenenonderwijs moet de Vlaamse regering bepalen in welke opleidingen van de studiegebieden Nederlands tweede taal en talen voltijds leerplichtigen toegelaten worden. Zij beslist nu prin- cipieel de voltijds leerplichtigen toe te laten tot de grote Europese talen (Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans), dat zijn de talen die ook voorkomen in het voltijds secundair onderwijs. Op deze manier kunnen leerlingen die in het voltijds secundair onderwijs over- gaan naar een studierichting waarin de bedoelde taal wegvalt, deze desgewenst toch blijven volgen. Er wordt ook toegang verleend tot het Arabisch, Hebreeuws en Turks, de moedertalen van de grote migrantengroepen. Het onderwijs van deze talen moet het deze jongeren toelaten de culturele band met hun land en oorsprong en hun fami- lie te bewaren. Er wordt ten slotte toegang verleend tot Nederlands Tweede Taal; dit vergemakkelijkt immers de integratie van migranten. Het principieel goedgekeurde besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State wordt het besluit tot wijziging van de bezoldigingsregeling van 1/12/1970 voor het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van het kleuter-, lager, secundair, tech- nisch, kunst- en normaal-gemeenschapsonderwijs definitief goedgekeurd.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een wijziging goed van haar besluit dd. 31/7/1990 tot organisatie van de studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans in het deeltijds kunstonderwijs, van haar besluit dd. 31/7/1990 tot organisatie van de studierichting Beeldende Kunst in het deeltijds kunstonderwijs, en van haar besluit van 7/7/1993 tot vaststelling van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs. Het is de bedoeling de programmatie van filialen aan duidelijke beperkingen te onderwerpen en infrastructuurvereisten vast te stellen voor de studierichting dans. Over het nieuwe besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden en in het Overkoepe- lend Onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs. De modaliteiten zullen nu reeds bij omzend- brief meegedeeld worden aan de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel enkele aanpassingen aan het Vlaams Personeelsstatuut goed om uitvoering te geven aan het Sectoraal Akkoord 1997-1998. De wijzigin- gen hebben o.m. betrekking op de volledige terugbetaling van het abonnement op het openbaar vervoer voor woon- werkverkeer (voorlopig voor één jaar) en de toekenning van een fietsvergoeding aan personeelsleden die de fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden, en het zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed dat in uitvoering van het luik "arbeidsherverdeling" van het Sectoraal Akkoord 1997-1998 een uitstapregeling voor- ziet voor het personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbon- den, en het zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State wordt het ontwerp van Onderwijsdecreet XI definitief goedgekeurd. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Luc MARTENS :

De overeenkomst voor 1999 met vzw Progebraille voor de aanmaak van brailleboeken en gesproken boeken en tijdschriften voor blinden en slechtzienden wordt goedgekeurd. Er is een bedrag van 19 miljoen fr. mee gemoeid.


* * *

Voor de voortzetting van het project Vlaamse Centrale Catalogus (VLACC) voor de Vlaamse openbare bibliotheken in 1999 zal verder samengewerkt worden met het Centrum voor Overheidsinformatiek COI. De totale uitgave bedraagt 21,8 miljoen fr.


* * *

De Vlaamse regering beslist voor 1999 tot voortzetting van de samenwerking met het Centrum voor Overheidsinfor- matiek COI voor de voortzetting van het project Bibnet, dat is het Internetproject in de Vlaamse openbare biblio- theken. De totale kostprijs bedraagt 34,7 miljoen fr.


* * *

De statuten van het bij Decreet van 2/3/1999 opgerichte Reproductiefonds Vlaamse Musea worden principieel goedgekeurd. Er zal over onderhandeld worden met de vak- bonden.


* * *

Aan het dansgezelschap Damaged Goods wordt voor 1999 een projectsubsidie van 6,3 miljoen fr. toegekend.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van de amendementen die inge- diend werden door de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Guy Swennen en Sonja Becq bij hun voorstel van decreet houdende scheidingsbemiddeling.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met het Aanhangsel nr. 2 bij het Protocol van 9/6/1997 gesloten tussen de federale regering en de gemeenschappen over de financiering van de centra voor dagverzorging. Er zijn thans 43 erkende dagverzorgingscentra, die samen 590 erkende plaatsen tel- len. De meeste zijn verbonden aan een erkend rusthuis.


* * *

In uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector hebben de sociale partners vijf CAO's afgesloten om een bestemming te geven aan de midde- len die in het Intersectoraal Akkoord opgenomen zijn. Deze middelen bedragen 50 miljoen fr. voor het verlichten van de werkdruk en 77 miljoen voor het wegwerken van anomalieën. De Vlaamse regering neemt akte van deze CAO's en machtigt de minister om de CAO's uit te voeren vanaf 1/7/1998 door de nodige reglementaire aanpassingen van de subsidiêring aan de beschutte werkplaatsen uit te werken en aan de Vlaamse regering voor te leggen.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van het voorstel van decreet van Vlaams Volksvertegenwoordiger Ria Van Den Heuvel tot wijziging van de OCMW-wet.

Op voorstel van Vlaams minister Eric VAN ROMPUY :

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Cecile Verwimp- Sillis, Jef Sleeckx en Jean-Marie Bogaert tot wijziging van het Decreet van 13/7/1994 betreffende de herstructu- rering van de GIMV, Gimvindus, VMH, Mijnen en LIM en tot oprichting van het Limburgfonds en van de Permanente Werkgroep Limburg.


* * *

De Vlaamse regering keurt het expansiedossier van NV Philips Lighting goed. Dit bedrijf ontwikkelt en produ- ceert hoge-gasontladingslampen, inductielampen en metalen componenten. Deze lampen worden gebruikt voor straatver- lichting en industriële toepassingen. Het bedrijf heeft in Turnhout een investeringsprogramma van 1,65 miljard fr. uitgevoerd. Door deze investering zou de werkgelegen- heid in de vestiging te Turnhout met 195 eenheden moeten uitbreiden.


* * *

Op 19/12/1997 erkende de Vlaamse regering de zones Plas- sendale 2 en 3 te Oostende als openbare bedrijventerrei- nen van regionaal belang. Tegelijk werd een voorlopige subsidie toegekend. De investeringskosten voor de aanleg van het terrein lopen echter hoger op dan destijds geraamd. Daarom wordt nu een bijkomende subsidie van 81,3 miljoen fr. toegekend.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een voorontwerp van decreet goed tot omzetting van de Europese richtlijn inzake het gebruik van normen voor het uitzenden van digitale televisiesignalen. Het zal voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...