Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Persnieuws van de Vlaamse regering: in kort bestek

Datum nieuwsfeit: 30-03-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 30 MAART 1999

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE :

De Vlaamse regering beslist principieel tot een aanpas- sing van het personeelsstatuut van het IWT (Vlaams Insti- tuut voor de bevordering van het wetenschappelijk-techno- logisch onderzoek in de industrie). Er zal over onder- handeld worden met de vakbonden, en de wijzigingen zullen voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Mevr. Kristien Vercoutere wordt toegelaten tot de stage als navorser bij het secretariaat van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid.


* * *

Dhr. Dirk Caluwé wordt aangesteld als adviseur-filoloog bij de cel Taaladvies van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en mevr. An Bosmans en dhr. Stefaan Croon worden bij dezelfde cel Taaladvies aangesteld als adjunct van de adviseur-filoloog.

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE en Vlaams minister Wivina DEMEESTER :

De bevoegdheid voor de gebouwen van het gemeenschaps- onderwijs die dateren van vòòr 1989 wordt overgedragen van de Vlaams minister van Onderwijs aan de Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid.


* * *

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met het ontwerpdecreet tot goedkeuring van de op 16/11/1989 in Straatsburg ondertekende Europese Overeenkomst ter bestrijding van doping. Het zal inge- diend worden bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE en de Vlaamse ministers Wivina DEMEESTER en Eric VAN ROMPUY:

Aan de federale regering zal voorgesteld worden ten voor- dele van de Federale Investeringsmatschappij de staats- waarborg te verlenen voor leningen ter financiering van participaties in Asco Industries en in European Aerospace Company, twee ondernemingen die betrokken zijn bij het Airbusprogramma.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering stemt in met het ontwerp-KB tot wij- ziging van het KB dd. 26/2/1981 betreffende de goedkeu- ring van motorvoertuigen, aanhangwagens en land- of bos- bouwtrekkers. Het KB beoogt de omzetting van Europese richtlijnen i.v.m. landbouwvoertuigen en maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van voertuigen.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met het wetsontwerp inzake de overeenstemming van het Belgisch recht met het Proto- col tot bestrijding van wederrechtelijk geweld op inter- nationale luchthavens bij het Verdrag van Montreal tot bestrijding van wederrrechtelijke gedragingen tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart. Het begrip "luchthaven" dient in de tekst wel vervangen door "luchthaventerrein".

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT en Vlaams minister Theo KELCHTERMANS :

De Vlaamse regering beslist het ontwerpdecreet tot aan- vulling van het Decreet van 5/4/1995 met algemene bepa- lingen inzake het milieubeleid met titels betreffende integraal waterbeheer, oppervlaktewaterkwaliteit, opper- vlaktewaterkwantiteit, grondwater en watervoorziening voor advies voor te leggen aan de Commissie Bocken. Deze Commissie moet het ontwerp ook toetsen aan het onterp van Europese Richtlijn Water.

Op voorstel van Vlaams minister Theo KELCHTERMANS :

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Leonard Quintelier en Carlos Lisabeth tot wijziging van de wet van 1/7/1954 op de riviervisserij.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een wijziging van het personeelsstatuut van T-Interim bij de VDAB goed. Er zal over onderhandeld worden met de vakbonden, en het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de raad van State.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Leonard Quintelier en Georges Beerden tot wijziging van het Bosdecreet.


* * *

De hh. Alfons Leroy en Eduard Verschueren worden benoemd tot adjunct-administrateur-generaal bij de VDAB. Dhr. Leroy zal de algemene directie Productontwikkeling lei- den, en dhr. Verschueren de algemene directie Functionele Ondersteuning. De niet ingevulde betrekking van adjunct- administrateur-generaal belast met de algemene directie Dienstenmanagement wordt opnieuw vacant verklaard.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij het bespreking van het amendement van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Robert Voorhamme, Jef Sleeckx en Johan De Roo op het voorstel van decreet tot oprichting van een Herplaatsingsfonds.

Op voorstel van Vlaams minister Wivina DEMEESTER :

De Vlaamse regering beslist de Raad van State om hoog- dringend advies te verzoeken m.b.t. het reeds vroeger principieel goedgekeurde besluit tot wijziging van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmu- rale voorzieningen in de gezondheidszorg. Het nieuwe besluit heeft tot doel het gebruik van het zorgstrategisch plan te veralgemenen voor alle aanvragen van een planningsvergunning.

Op voorstel van Vlaams minister Leo PEETERS :

De Vlaamse regering stemt principieel in met twee ontwerp-KB's. Het ene betreft de invoering van de moge- lijkheid van een verlof voorafgaand aan de pensionering voor brandweerlui, het andere heeft betrekking op het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel. Bij beide ontwerp-KB's wijst de Vlaamse regering de fede- rale regering wel op enkele aandachtspunten.

Op voorstel van Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed dat de instanties bepaalt die bevoegd zijn om het inschrijvingsverslag voor toelating tot het buitengewoon onderwijs af te leveren, en tevens aangeeft welke de minimale inhoud van dit inschrijvingsverslag moet zijn. Het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

In uitvoering van het Decreet Volwassenenonderwijs moet de Vlaamse regering bepalen in welke opleidingen van de studiegebieden Nederlands tweede taal en talen voltijds leerplichtigen toegelaten worden. Zij beslist nu prin- cipieel de voltijds leerplichtigen toe te laten tot de grote Europese talen (Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans), dat zijn de talen die ook voorkomen in het voltijds secundair onderwijs. Op deze manier kunnen leerlingen die in het voltijds secundair onderwijs over- gaan naar een studierichting waarin de bedoelde taal wegvalt, deze desgewenst toch blijven volgen. Er wordt ook toegang verleend tot het Arabisch, Hebreeuws en Turks, de moedertalen van de grote migrantengroepen. Het onderwijs van deze talen moet het deze jongeren toelaten de culturele band met hun land en oorsprong en hun fami- lie te bewaren. Er wordt ten slotte toegang verleend tot Nederlands Tweede Taal; dit vergemakkelijkt immers de integratie van migranten. Het principieel goedgekeurde besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State wordt het besluit tot wijziging van de bezoldigingsregeling van 1/12/1970 voor het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van het kleuter-, lager, secundair, tech- nisch, kunst- en normaal-gemeenschapsonderwijs definitief goedgekeurd.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een wijziging goed van haar besluit dd. 31/7/1990 tot organisatie van de studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans in het deeltijds kunstonderwijs, van haar besluit dd. 31/7/1990 tot organisatie van de studierichting Beeldende Kunst in het deeltijds kunstonderwijs, en van haar besluit van 7/7/1993 tot vaststelling van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs. Het is de bedoeling de programmatie van filialen aan duidelijke beperkingen te onderwerpen en infrastructuurvereisten vast te stellen voor de studierichting dans. Over het nieuwe besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden en in het Overkoepe- lend Onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs. De modaliteiten zullen nu reeds bij omzend- brief meegedeeld worden aan de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel enkele aanpassingen aan het Vlaams Personeelsstatuut goed om uitvoering te geven aan het Sectoraal Akkoord 1997-1998. De wijzigin- gen hebben o.m. betrekking op de volledige terugbetaling van het abonnement op het openbaar vervoer voor woon- werkverkeer (voorlopig voor één jaar) en de toekenning van een fietsvergoeding aan personeelsleden die de fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden, en het zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed dat in uitvoering van het luik "arbeidsherverdeling" van het Sectoraal Akkoord 1997-1998 een uitstapregeling voor- ziet voor het personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbon- den, en het zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State wordt het ontwerp van Onderwijsdecreet XI definitief goedgekeurd. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Luc MARTENS :

De overeenkomst voor 1999 met vzw Progebraille voor de aanmaak van brailleboeken en gesproken boeken en tijdschriften voor blinden en slechtzienden wordt goedgekeurd. Er is een bedrag van 19 miljoen fr. mee gemoeid.


* * *

Voor de voortzetting van het project Vlaamse Centrale Catalogus (VLACC) voor de Vlaamse openbare bibliotheken in 1999 zal verder samengewerkt worden met het Centrum voor Overheidsinformatiek COI. De totale uitgave bedraagt 21,8 miljoen fr.


* * *

De Vlaamse regering beslist voor 1999 tot voortzetting van de samenwerking met het Centrum voor Overheidsinfor- matiek COI voor de voortzetting van het project Bibnet, dat is het Internetproject in de Vlaamse openbare biblio- theken. De totale kostprijs bedraagt 34,7 miljoen fr.


* * *

De statuten van het bij Decreet van 2/3/1999 opgerichte Reproductiefonds Vlaamse Musea worden principieel goedgekeurd. Er zal over onderhandeld worden met de vak- bonden.


* * *

Aan het dansgezelschap Damaged Goods wordt voor 1999 een projectsubsidie van 6,3 miljoen fr. toegekend.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van de amendementen die inge- diend werden door de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Guy Swennen en Sonja Becq bij hun voorstel van decreet houdende scheidingsbemiddeling.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met het Aanhangsel nr. 2 bij het Protocol van 9/6/1997 gesloten tussen de federale regering en de gemeenschappen over de financiering van de centra voor dagverzorging. Er zijn thans 43 erkende dagverzorgingscentra, die samen 590 erkende plaatsen tel- len. De meeste zijn verbonden aan een erkend rusthuis.


* * *

In uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector hebben de sociale partners vijf CAO's afgesloten om een bestemming te geven aan de midde- len die in het Intersectoraal Akkoord opgenomen zijn. Deze middelen bedragen 50 miljoen fr. voor het verlichten van de werkdruk en 77 miljoen voor het wegwerken van anomalieën. De Vlaamse regering neemt akte van deze CAO's en machtigt de minister om de CAO's uit te voeren vanaf 1/7/1998 door de nodige reglementaire aanpassingen van de subsidiêring aan de beschutte werkplaatsen uit te werken en aan de Vlaamse regering voor te leggen.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van het voorstel van decreet van Vlaams Volksvertegenwoordiger Ria Van Den Heuvel tot wijziging van de OCMW-wet.

Op voorstel van Vlaams minister Eric VAN ROMPUY :

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Cecile Verwimp- Sillis, Jef Sleeckx en Jean-Marie Bogaert tot wijziging van het Decreet van 13/7/1994 betreffende de herstructu- rering van de GIMV, Gimvindus, VMH, Mijnen en LIM en tot oprichting van het Limburgfonds en van de Permanente Werkgroep Limburg.


* * *

De Vlaamse regering keurt het expansiedossier van NV Philips Lighting goed. Dit bedrijf ontwikkelt en produ- ceert hoge-gasontladingslampen, inductielampen en metalen componenten. Deze lampen worden gebruikt voor straatver- lichting en industriële toepassingen. Het bedrijf heeft in Turnhout een investeringsprogramma van 1,65 miljard fr. uitgevoerd. Door deze investering zou de werkgelegen- heid in de vestiging te Turnhout met 195 eenheden moeten uitbreiden.


* * *

Op 19/12/1997 erkende de Vlaamse regering de zones Plas- sendale 2 en 3 te Oostende als openbare bedrijventerrei- nen van regionaal belang. Tegelijk werd een voorlopige subsidie toegekend. De investeringskosten voor de aanleg van het terrein lopen echter hoger op dan destijds geraamd. Daarom wordt nu een bijkomende subsidie van 81,3 miljoen fr. toegekend.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een voorontwerp van decreet goed tot omzetting van de Europese richtlijn inzake het gebruik van normen voor het uitzenden van digitale televisiesignalen. Het zal voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie