Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadslid Schouwenaar (PvdA Groningen) over de Zuidtangent

Datum nieuwsfeit: 05-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid afdeling Groningen

Raadslid Marianne Schouwenaar over de Zuidtangent

PvdA-Raadslid Marianne Schouwenaar kreeg een brief van een partijgenoot die zijn verontrusting uitsprak over de eventuele komst van een nieuwe snelweg (de Zuidtangent) tussen Groningen en Haren. In onderstaande brief reageert ze.

Groningen, 1 maart 1999

Beste Partijgenoot,

Jouw brief over de bijeenkomst over de zuidtangent vraagt om een reactie, die ik je hierbij wil geven.

Jij spreekt je verontrusting uit over een aantal zaken. Onder andere omdat je meent dat de fractie zich niet actief in de discussie mengt en deze overlaat aan wethouders en bestuurders en daarmee achter de feiten aanloopt. Ik kan me voorstellen dat je deze indruk krijgt omdat de discussies die we hierover in de fractie hebben gevoerd binnenskamers zijn gebleven (misschien een punt waar we eens meer aandacht voor moeten hebben!). Maar het gegeven dat jij en ook anderen daar weinig van hebben kunnen zien, betekent nog niet dat het niet is gebeurd. Toen een van onze wethouders aankondigde dat het College ging praten over de Zuidtangent, heb ik in de fractie het initiatief genomen om de discussie in de fractie naar voren te trekken. Ik ben namelijk van mening dat bij zo’n belangrijk onderwerp de fractie eerst een standpunt moet bepalen en dit niet moet overlaten aan de collegeleden in de fractie. De fractie heeft deze discussie dus gevoerd voordat het college een standpunt had bepaald en daarmee vooraf meegegeven aan de collegeleden wat de ruimte was.

Je merkt voorts op dat naar het schijnt door niemand serieus gewerkt wordt aan de uitvoering van het verkiezingsprogramma. Daarin staat dat de PvdA primair kiest voor het openbaar vervoer al dan niet in combinatie met een prijsbeleid voor het autoverkeer. Indien dit in de praktijk aantoonbaar onvoldoende oplossingen biedt, is de aanleg van de Zuidtangent een optie. Je zegt dat van zo’n vervoerssysteem nog niets is te bespeuren en de zuidtangenttrein ondertussen voortdendert.
Ik kan je verzekeren dat bij de discussie in de fractie het verkiezingsprogramma leidraad is geweest en dat dit punt, wat gebeurt er op het gebied van het openbaar vervoer, voor ons heel belangrijk is. In de reactie die wij straks in de commissie en de raad zullen geven zal dat ook duidelijk naar voren komen. Wat ons betreft, kan en zal het niet zo zijn dat een eventuele zuidtangent nodig is, omdat er te weinig is ingezet op openbaar vervoer en andere maatregelen die gericht zijn op het terugdringen van het autoverkeer. Ik ben het volstrekt met je eens dat we tot nu toe nog veel te weinig hebben gezien van de aanzetten voor een verbetering van het openbaar vervoer. Bij de discussie over de regiovisie Groningen-Assen 2030 hebben wij daarom ook voorgesteld om het project STOV (Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer) als een van de regioprojecten aan te merken. Lightrail vanaf het Martinicomplex via het station naar Zernike en naar Kardinge moet een goede impuls kunnen geven voor dit OV. En dat is niet alleen van belang voor stadjers, maar voor de hele regio. Volgens ons een uitstekend argument om de kosten daarvan met het regiofonds af te dekken. Ook een nieuw station Kemkensberg op het Europapark moet een forse bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van het autoverkeer in het zuidelijk stadsdeel. En wij willen de effecten daarvan zien voordat eventueel de Zuidtangent wordt aangelegd. Wij zullen in deze periode het college steeds en bij voortduring herinneren aan de afspraken en beloftes op dit punt.

Je schrijft ook dat je zo graag zou willen dat politici ook eens politiek zouden willen denken in plaats van altijd maar weer te vallen voor die prachtige apolitieke schijnargumenten van technici en ambtenaren. Dat spreekt mij natuurlijk wel aan, maar wat bedoel je daar nu precies mee? Denkt de PvdA-fractie politiek als ze zich aansluit bij de visie van GroenLinks en tegen de zuidtangent stemt of denkt ze politiek als ze meegaat met de VVD en voor stemt? In mijn ogen gaat het erom dat je op basis van een visie op ontwikkelingen in de maatschappij, in de regio en in de stad keuzes moet maken die gebaseerd zijn op sociaal-democratische beginselen. Dat klinkt heel obligaat, ik weet het. Maar de Zuidtangent is een lastig en complex onderwerp. Lastig omdat asfalt natuurlijk nooit een doel op zich is. Bij deze discussie gaat het om het afwegen van verschillende belangen. Het belang van het milieu, het belang van de economie en de werkgelegenheid in de stad en in de regio, het belang van de bewoners van Groningen Zuid en Haren en van de bewoners langs de zuidelijke ringweg. Opmerkelijk vond ik het rapport "U mist iets", waarin het buurtenoverleg Zuidelijke Ringweg een pleidooi houdt voor een ondertunneling van de huidige ringweg. Daarin staat dat zij de optie - leg geen nieuw asfalt meer - in de maatschappij van vandaag geen realistische optie achten. Ook willen zij geen 12 meter hoge geluidswal bij het Julianaplein noch waardevol landschappelijk gebied daarvoor opofferen. Van alle rapporten en reacties die ik gelezen heb (en dat zijn er vele) heb ik voor dit rapport de meeste waardering omdat het in mijn ogen de meest evenwichtige is.
Terug naar de visie. Enkele jaren geleden is door provincies en gemeenten in de regio het initiatief genomen om te kijken naar de ontwikkelingen en naar de gemeenschappelijke belangen, zowel op het gebied van wonen, werken, verkeer en vervoer, landbouw, natuur en recreatie. Ik heb het nu over de regiovisie. Dit initiatief is vanuit de PvdA ondersteund omdat juist onze partij vindt dat je deze ontwikkelingen niet aan de markt moet overlaten en omdat je die alleen kunt beïnvloeden als je gezamenlijk optrekt. In Brabant hebben vele dorpen hun karakter verloren door ongebreidelde woningbouw en zijn langs de snelwegen grote bedrijventerreinen verrezen. Voor het behoud van de natuur- en landschapswaarden in onze regio is het nodig om een visie te hebben over hoe je de ontwikkelingen in dit gebied wilt sturen in de gewenste richting. Dus niet zomaar overal bouwen en maar bedrijventerreinen aanleggen. Maar om te kunnen sturen moet je wel rekening houden met het gedrag van burgers en bedrijven. Jarenlang zag de stad Groningen haar meest koopkrachtige burgers vertrekken omdat die in de stad geen huis konden vinden naar hun wensen. Dat beleid is bijgesteld, waardoor Groningen nu sinds jaren weer eens groeit. In de regiovisie zijn de plannen voor de toekomst gebundeld. Doel is om stedelijkheid en landelijkheid op een aantrekkelijke wijze te combinereen. Concentratie van wonen en werken rond de Stad Groningen betekent dat het milieu op andere plaatsen gespaard kan blijven.
Politici moeten politiek durven denken. Eens. Wij moeten kijken naar de bredere belangen, de belangen van milieu en werkgelegenheid, van ruimtelijke ordening en van verkeer en die tegen elkaar afwegen. Wij hebben dat gedaan. En waar komen wij dan op uit?

Wij komen erop uit dat het niet nodig is om nu al een definitieve keuze te maken voor de zuidtangent. Overigens, maar dit terzijde, wij adviseren de minister alleen maar, de gemeente beslist hier niet over. Het is niet nodig om nu al te kiezen, want wij willen eerst de effecten kunnen zien die de inzet op openbaar vervoer en andere maatregelen die het autogebruik moeten terugdringen, gaan hebben. Wij vinden dat de eerste fase (tot 2001), zoals het college dat aangeeft, van start kan gaan. In deze fase wordt het Euvelgunnertracé aangelegd en worden aanpassingen aan het Europaplein en het Julianaplein gerealiseerd. Daar moet de voorbereiding van het hoogwaardig openbaar vervoer aan toegevoegd worden! Ook andere flankerende maatregelen moeten ingevoerd worden. Wat ons betreft mag rekeningrijden op de zuidelijke ringweg worden ingevoerd. Als dat er toe kan leiden dat de zuidtangent niet nodig is, is dat alleen maar winst. Misschien moeten we het niet rekeningrijden noemen, maar Lightrailbijdrage, zoals door de Groninger CityClub is voorgesteld, om aan te geven dat Lightrail het alternatief is.
Met de plannen voor de volgende fase (tot 2010) hebben wij ook niet veel moeite. In deze fase moet hoogwaardig openbaar vervoer gerealiseerd worden en nog een aantal aanpassingen aan de zuidelijke ringweg (o.a. tunnels bij het Julianaplein). Wij vinden dat de aanleg van het station Kemkensberg in deze fase ook een must is. Kortom, de inzet op openbaar vervoer en aanpassingen aan de zuidelijke ringweg, geheel volgens ons verkiezingsprogramma. Tenslotte dan de derde fase (na 2010), waarin de aanleg van de zuidtangent zou kunnen plaatsvinden. Wij willen een aantal voorwaarden daaraan stellen, zoals de inzet op openbaar vervoer, voordat deze aanleg daadwerkelijk zou mogen plaatsvinden. Wij sluiten niet geheel uit dat de maatregelen voor het verbeteren van het OV, het verminderen van het autogebruik en het beter gebruik van het beschikbare asfalt aantoonbaar onvoldoende zullen blijken te zijn. Dan kan de zuidtangent een noodzakelijke optie zijn. Wanneer we in die situatie de verschillende alternatieven afwegen, komt de PvdA-fractie uit op de keuze voor de C3b-variant: de variant die naar onze mening de minst slechte is van alle kwaden. Daarbij gaan we dan uit van een ondertunnelde en deels verdiepte aanleg, zodat de ingreep in het bestaande landschap zoveel mogelijk wordt beperkt.
Per fase willen wij bekijken of er voldoende inzet is gepleegd op andere terreinen alvorens besloten kan worden tot dure maatregelen aan het asfalt.

Wij zullen commentaar krijgen op deze stellingname. Tegenstanders willen dat we kiezen voor alleen openbaar vervoer en geen waardevol landschapsgebied opofferen. Voorstanders willen dat we uitspreken dat deze weg hoogst noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de Groninger economie. Wij kiezen wel voor het openbaar vervoer, maar ook voor de Groninger economie. Wij willen dat het openbaar vervoer een reële kans krijgt om te laten zien dat de Groninger economie zich ook zonder nieuw asfalt kan ontwikkelen. Maar wij zijn reëel genoeg om te beseffen dat de kans aanwezig is dat versterking van het openbaar vervoer mogelijk de bereikbaarheid van de stad onvoldoende waarborgt, waardoor de zuidtangent noodzakelijk kan zijn.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie