Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Achtergrondinformatie Lockerbie-proces

Datum nieuwsfeit: 05-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE JUS

www.justitie.nl

JUST: FACTSHEET LOCKERBIE NED.

Victor Holtus

070 370 6858


05.04.99

factsheet

LOCKERBIE-PROCES

Om uit een impasse in een al tien jaar slepende zaak te geraken hebben de regeringen van de Verenigde Staten en van het Verenigd Koninkrijk aan Nederland gevraagd of een eventueel proces tegen twee Libische verdachten van de bomaanslag in 1988 op Panamvlucht-103 boven het Schotse plaatsje Lockerbie voor een Schots Hof in Nederland zou kunnen plaatshebben. Beide landen hebben dit uitzonderlijke verzoek gedaan om eindelijk recht te kunnen laten geschieden. Tot dusverre heeft Libië geen gehoor willen geven aan Resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die voorzien in berechting in de USA of het VK.

De Nederlandse regering heeft het verzoek zorgvuldig gewogen en op 24 augustus 1998 positief gereageerd.
Zij heeft zich daarbij laten leiden door de gedachte dat met afhandeling van deze zaak en berechting van de twee verdachten de internationale vrede en veiligheid zijn gediend. Ook levert het een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van het internationaal terrorisme. De regering was zich er tevens van bewust dat het verzoek van beide landen was gericht tot het land dat gastvrijheid verleent aan het Internationaal Gerechtshof, het Joego-slavië-tribunaal en op termijn ook aan het Internationaal Strafhof. Daarbij is ook overwogen dat de van ons land gevraagde bijdrage faciliterend van aard is. Tenslotte heeft de regering veel aandacht besteedt aan de veiligheidsrisico.s. Alles afwegend zijn deze niet zodanig dat zij een beletsel vormen om aan het verzoek te voldoen.

Juridische grondslag
Voorop staat dat Nederland aan deze berechting slechts faciliterend meewerkt. In die zin dat ons land aan het VK een locatie beschikbaar stelt waarop een Schots Hof naar Schots recht de twee verdachten kan berechten.

Op 27 augustus 1998 nam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie-1192 aan, waarin ons land en het VK gevraagd werd de berechting van de twee verdachten door een Schots Hof in Nederland mogelijk te maken.
Op 18 september 1998 sloten Nederland en het VK een .Zetelovereenkomst., waarin de voorwaarden geregeld zijn voor de zitting van het Schotse Hof en waarin de onschendbaarheid van de locatie is geregeld.
Diezelfde dag ging de Ministerraad akkoord met een wetsvoorstel dat de exclusieve jurisdictie van het te vestigen Schotse Hof inzake de berechting van de twee Libische verdachten vastlegt. Nederlands recht zal in deze zaak niet toepasselijk zijn en door het Schotse Hof getroffen vrijheidsbenemende maatregelen kunnen niet door een Nederlandse rechter worden getoetst. De wet is inmiddels door beide Kamers van het parlement aanvaard en op 14 november 1998 (Stbl.628) in werking getreden.

De locatie
In nauw overleg met het VK en de VS zijn diverse locaties in ogenschouw genomen en is uiteindelijk gekozen voor een deel van .Kamp Zeist.. Grondslag voor deze keuze vormde ondermeer de afgescheiden ligging ten opzichte van de bebouwde kom, een aantal op het terrein staande gebouwen is met geringe aanpassingen geschikt te maken om het Hof te huisvesten, de verdachten in bewaring te houden en al die mensen onder te brengen die bij de komende berechting betrokken zijn.
Aan het betrokken deel van .Kamp Zeist. zullen immuniteitsrechten worden verleend, waardoor Nederland daar haar rechtsmacht zonder toerstemming van de Schotse autoriteiten niet meer zal kunnen uitoefenen. Het terrein heeft dan dezelfde status als bijvoorbeeld een ambassade.
Wie verblijven daar?
Een van de gebouwen zal worden aangepast om het Hof te huisvesten en daar zitting te houden; een rechtszaal met plaats voor het Hof, het Openbaar ministerie, de verdediging, voor eventueel op te roepen getuigen, voor de pers en voor toe te laten belangstellenden. Naast tolkenvoorzieningen en beveiligingsambtenaren. Naar ver-wachting zullen enkele honderden mensen op dagbasis op de locatie werkzaam zijn.

Andere gebouwen zullen geschikt gemaakt worden om de administratieve ondersteuning van het Hof en het Openbaar ministerie te huisvesten, naast de noodzakelijke beveiligers. Voor al diegenen die op het terrein moeten verblijven zullen ontspannings-, caterings- en sportfaciliteiten beschikbaar komen.

Wie betaalt deze kosten?
In de .Zetelovereenkomst. is vastgelegd dat alle kosten gemoeid met het gereed maken en exploiteren van de locatie voor rekening komen van het VK.

De beveiliging
De verantwoordelijkheid voor de interne bewaking van het aan het Verenigd Koninkrijk beschikbaar gestelde terrein is een Schotse aangelegenheid. Eigen militair- en politiepersoneel zal daarvoor worden ingezet. Zij bewaken de rust en orde op het terrein en binnen de gebouwen. Slechts op verzoek van de Griffier van het Hof zal Nederland kunnen optreden.
Voor de bewaking en beveiliging buiten het terrein is Nederland, i.c. de lokale driehoek verantwoordelijk. Dit geldt ook voor het naast het terrein gelegen militaire Luchtvaart Museum. Omdat de betrokken omgeving grotendeels onder beheer staat van het ministerie van Defensie zal nauw overleg plaatsvinden over de eventueel te nemen aanvullende veiligheidsmaatregelen en de rolverdeling hierbij tussen de regionale politie en de Koninklijke Marechaussee. Gedurende de bouwfase draagt de minister van Justitie de verantwoordelijkheid voor de bewaking van het beschikbaar gestelde deel.

Wie heeft toegang tot de locatie?
De Schotse autoriteiten bepalen wie het terrein mogen betreden. Voor assistentie in noodsituaties (zoals bij brand, of medische zorg e.d.) voorziet de .Zetelovereenkomst.. Bij het Schotse Hof is het aanspreekpunt in alle aangelegenheden: de Griffier.

De media
Op het terrein wordt een perscentrum ingericht, met faciliteiten voor de audiovisuele media. Het is aan het Schotse Hof te bepalen in hoeverre er beelden kunnen/mogen worden gemaakt van de eventuele zitting.

Hoelang gaat het duren?
Als het tot een proces komt moet rekening worden gehouden met een aantal jaren; berechting geschiedt in eerste en tweede aanleg.

Wie is verantwoordelijk tijdens de bouwfase?
Het op .Kamp Zeist. afgebakende terrein is door Defensie overgedragen aan het ministerie van Justitie. Tot het moment van overdracht aan de Schotse autoriteiten is Justitie verantwoordelijk voor de bewakings- en beveiligingstaak.

-----------


05 apr 99 12:27

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie