Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Europese Raad Berlijn 24/25 maart 1999

Datum nieuwsfeit: 06-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's-Gravenhage

Directie Integratie Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 29 maart 1999
Kenmerk DIE-238/99
Blad /5
Bijlage(n) 1
Betreft Verslag Europese Raad te Berlijn
d.d. 24/25 maart 1999

Zeer Geachte Voorzitter,

Conform de bestaande afspraken heb ik de eer U hierbij het verslag van de Europese Raad te Berlijn d.d. 24/25 maart 1999 aan te bieden.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

VERSLAG EUROPESE RAAD TE BERLIJN D.D. 24/25/26 MAART 1999


1. De Europese Raad kwam onder Duits voorzitterschap op 24, 25 en
26 maart te Berlijn bij een. De conclusies van het voorzitterschap zijn hierbij gevoegd. De Europese Raad was weliswaar vrijwel geheel gewijd aan Agenda 2000, maar stond tevens in het teken van de NAVO-acties in de Federale Republiek Joegoslavië en van het aftreden van de Europese Commissie. De Europese Raad kon constateren dat er eindelijk overeenstemming is bereikt over het samenwerkingsakkoord met Zuid-Afrika. Hij nam tevens een verklaring aan over het Vredesproces in het Midden-Oosten.


2. Zoals gebruikelijk had de Europese Raad allereerst een ontmoeting met de Voorzitter van het Europees Parlement. De heer Gil-Robles herhaalde kort het standpunt van het Europees Parlement over Agenda 2000 zoals hij dat in Petersberg naar voren had gebracht. De voorzitter bracht tevens de resolutie van het Europees Parlement over het aftreden van de Commissie onder de aandacht van de Europese Raad. De heer Gil-Robles onderstreepte het belang om de nieuwe procedure van het Verdrag van Amsterdam inzake de benoeming van de voorzitter van de Commissie reeds toe te passen, ongeacht de vraag of het Verdrag reeds in werking is getreden. Hij vond dat de huidige Commissie zo spoedig mogelijk moet worden vervangen en benadrukte het belang van transparantie en van radicale hervormingen in het management van en het beheer door de Commissie. Tot slot wees de voorzitter van het Europees Parlement op het belang dat de Raad zo spoedig mogelijk over het Statuut van het Europees Parlement een standpunt bepaalt.


3. De Staatshoofden en regeringsleiders bespraken allereerst de situatie die was ontstaan door het aftreden van de Europese Commissie. Bondskanselier Schròder kon, mede op basis van bilaterale consultaties voorafgaande aan de bijeenkomst van Berlijn, al snel vast stellen dat de voormalige Italiaanse premier Romano Prodi op steun van alle lidstaten kon rekenen om de nieuwe voorzitter van de Commissie te worden. Wat de verdere gang van zaken betreft, kon men zich vinden in de procedure zoals minister-president Kok deze namens de Benelux-partners in een brief aan de voorzitter van de Europese Raad had uiteengezet. De Europese Raad nam terzake een verklaring aan die hiernevens gaat.


4. Tijdens de bespreking door de Staatshoofden en regeringsleiders van de opvolging van de Commissie, bespraken de Ministers van Buitenlandse Zaken de situatie in Kosovo. De Europese Raad nam op hun voorstel een verklaring aan waarin de Europese Unie een ultiem beroep op President Milosevic deedom de agressie in Kosovo stop te zetten en de akkoorden van Rambouillet te ondertekenen. Helaas heeft de Europese Raad, die tijdens de bijeenkomst diverse malen stil stond bij de ontwikkelingen in de Federale Republiek Joegoslavië, moeten constateren dat deze oproep zonder gevolg bleef. Na het onvermijdelijke ingrijpen van de NAVO, heeft de Europese Raad nogmaals een verklaring afgegeven. De tekst van beide verklaringen is bijgevoegd.


5. De Europese Raad besteedde het grootste gedeelte van zijn bijeenkomst aan het zoeken naar een voor allen aanvaardbaar compromis over Agenda 2000. In de vroege ochtend van 26 maart 1999 kon Bondskanselier Schròder een akkoord constateren over een alomvattend eindpakket. De regering is tevreden met dit resultaat. De inzet van een sobere ontwikkeling van de EU-uitgaven voor de huidige 15 lidstaten is bereikt. De Financiële Perspectieven volgens het oorspronkelijke Commissie-voorstel zijn fors neerwaarts bijgesteld. De doelstelling van de regering om in 2002 een bedrag van 1,3 miljard gulden te besparen t.o.v. de oorspronkelijke voorstellen van de Commissie is gehaald. De regering is ook van oordeel dat met de succesvolle afsluiting van Agenda 2000 wederom een belangrijke stap is gezet op weg naar een uitgebreide Europese Unie.


6. Wat de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid betreft, heeft de Europese Raad het voorstel van de landbouw Raad van
11 maart jl. grotendeels bevestigd, zij het dat daarop amendementen zijn aangebracht. De Europese Raad was namelijk van mening dat de Landbouw Raad niet binnen de financiële grens was gebleven die in Petersberg was aangegeven: 40,5 miljard euro gemiddeld per jaar. Hoewel verscheidene lidstaten er voorstander van waren om extra besparingen door te voeren d.m.v. degressiviteit in de directe inkomensteun, kon hierover geen overeenstemming worden bereikt. De besparingen zijn doorgevoerd door de zuivelhervorming uit te stellen tot 2005/2006 en de prijsverlaging in de graansector te beperken tot
15 % in twee stappen. De Commissie en de Raad hebben de opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat de uitgaven, exclusief plattelandsbeleid en veterinaire maatregelen, gemiddeld binnen de limiet van 40,5 miljard euro blijven. Tevens is de Commissie verzocht om de ontwikkelingen op de markten voor oliehoudende zaden nauwlettend te volgen en daarover binnen twee jaar verslag uit te brengen. Ook de markt voor rundvlees zal door de Commissie gevolgd worden en zij is verzocht daar zonodig passende maatregelen te nemen.


7. De Structuur- en Cohesiefondsen zijn grondig hervormd in de richting van meer concentratie en doelmatigheid. De Europese Raad heeft voor de fondsen een totale financiële enveloppe vastgesteld van
213 miljard euro over de gehele periode 2000-2006, waarvan 18 miljard voor het cohesiefonds. 69,7 % van degelden voor de Structuurfondsen zijn beschikbaar voor de nieuwe Doelstelling 1, 11,5 % voor Doelstelling 2. Voorts zal 12,3 % van het totaal voor Doelstelling 3 bestemd zijn en 6 % voor de Communautaire Initiatieven en innovatieve maatregelen en 0,5 % voor acties in de visserijsector buiten Doelstelling 1.

Nederland heeft sterk aangedrongen op een eerlijk aandeel uit de Structuurfondsen. Op grond van het uiteindelijke resultaat mag ons land het volgende verwachten. In het kader van Doelstelling 1 zal Nederland voor de regio Flevoland ca. 120 miljoen euro overgangssteun ontvangen. Voor Doelstelling 2 geldt een bedrag van ca. 800 miljoen euro, inclusief overgangssteun. Voorts ontvangt Nederland bij Doelstelling 3 ca. 1,7 miljard euro. Hierbij is 500 miljoen euro bedoeld om een aanpak te ontwikkelen die rekening houdt met de specifieke kenmerken van de arbeidsmarkt in Nederland, zoals de relatief geringe participatiegraad. Tot slot zal Nederland een bedrag van in elk geval 550 miljoen euro uit de Communautaire Initiatieven ontvangen. Er komt weliswaar geen apart Asielfonds, maar in het kader van het Communuatair Initiatief Equal zal rekening worden gehouden met de maatschappelijke- en professionele integratie van asielzoekers. E.e.a. houdt in dat Nederland in de periode 2000-2006 ongeveer eenzelfde percentage uit de Structuurfondsen zal ontvangen, namelijk ca. 1,7 %, als in de huidige periode.


8. De noodzaak van een rechtvaardiger lastenverdeling heeft van meet af aan centraal gestaan in de standpuntbepaling van de regering. Nadat ook de Commissie de problematiek van de budgettaire onevenwichtigheden had erkend in haar rapport over de Eigen Middelen, ontstond er geleidelijk een draagvlak binnen de Europese Unie om de scheefgegroeide lastenverdeling bij te stellen. De Europese Raad heeft danook besloten enkele fundamentele wijzigingen te zullen aanbrengen in het Eigen Middelensysteem. Het betreft de volgende wijzigingen met de naar huidig inzicht berekende effecten op de afdrachten voor Nederland.

Allereerst zal de BTW-afdracht geleidelijk worden vervangen door de BNP-afdracht. Voor Nederland betekent dit in 2002 een voordeel van ca. 30 miljoen gulden.

Tevens zal de vergoeding voor inningskosten van de Traditionele Eigen Middelen worden verhoogd van 10 tot 25%. Dit levert voor Nederland in 2002 een voordeel van ca. 360 miljoen gulden. Deze verhoging wordt met terugwerking van kracht per 1 januari 2001.

Helaas is het niet mogelijk gebleken de VK-compensatie (geleidelijk) af te schaffen. Gezien de positie van Nederland als forse nettobijdrager, heeft Nederland wel een korting van 75 % verkregen in de financiering van de VK-compensatie. Dit levert ons land in 2002 een besparing op van ca. 390 miljoen gulden. De VK-compensatie zal ook worden gecorrigeerd voor enkeletoetredingseffecten en voor de voordelen die voortvloeien uit bovengenoemde structurele veranderingen in het Eigen Middelenbesluit.

De Commissie zal nu z.s.m. met een voorstel tot aanpassing van het Eigen Middelenbesluit moeten komen, waarbij overigens het plafond van
1,27 % BNP onaangetast blijft. Vervolgens zal de Raad, na het advies van het Europees Parlement, het gewijzigde Besluit vaststellen, waarna het ter goedkeuring aan de nationale parlementen zal worden voorgelegd opdat het begin 2002 in werking kan treden. Voor die tijd zal de Raad met het Europees Parlement en de Commissie over de nieuwe Financiële Perspectieven overeenstemming moeten bereiken in een Interinstitutioneel Akkoord.


9. Het stemt de regering tevreden dat het voortdurende pleidooi voor een reële stabilisatie geleid heeft tot een aanzienlijke beperking in de groei van de uitgaven van de EU-15. Daarmee is een gezonde basis gelegd voor de uitbreiding waar voldoende financiële middelen voor opzij zijn gezet. Tevens zal de voorziene wijziging van het Eigen Middelenbesluit leiden tot een structurele verbetering van de lastenverdeling.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...