Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng CDA debat regeling DNA-onderzoek in strafzaken

Datum nieuwsfeit: 07-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken (26271)

Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken (26271)

Inbreng
De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van dit wetsvoorstel. Zij onderschrijven de hoofdover-wegingen die ten grondslag liggen aan dit wetsvoorstel, te weten het verruimen van de mogelijk-heden voor het uitvoeren van DNA-onderzoek, als gevolg van het minder ingrijpende onder-zoek.

De leden van de CDA-fractie onderschrijven de mogelijkheid om ook het DNA-materiaal van niet-verdachten bij het onderzoek te betrekken. Met betrekking tot de gevolgen voor het onderzoek hebben de leden van de CDA-fractie de volgende vragen. Kan het niet vrijwillig meewerken door een niet-verdachte aan een DNA-onderzoek aanleiding zijn betrokkene alsnog als verdachte aan te merken? De leden van de CDA-fractie wijzen op voorbeel-den in het buitenland, met name in Groot Brittannië, waar degene die een DNA-onderzoek traineer-de uiteindelijk de dader bleek te zijn.

De leden van de CDA-fractie zien gaarne nader toe-gelicht waarom het verrichten van DNA-onderzoek aan lichaams-materiaal dat de verdachte op koffiekopjes en dergelijke heeft achterge-laten (MvT blz 3) niet past binnen een behoorlijk gebruik van de bevoegdheid. Kan de minis-ter concreet aangeven waar hij deze beperking uit de wet afleidt? De leden van de CDA-fractie vermogen niet in te zien waarom deze wijze van DNA-onderzoek zou leiden tot een aantas-ting van de integriteit van het lichaam van de verdach-te.

De leden van de CDA fractie ontvangen gaarne een nadere toe-lichting bij de rol van de rechter-commissaris. In de wet ontbreekt de principiële afweging waarom de zware procedure van inschake-ling van de rechter commissaris is gehandhaafd indien de verdachte niet wil meewerken. In de memorie van toelichting wordt als argumentatie gegeven dat de rechter- commissaris de verdachte ook onder de huidige wet in beginsel moet horen. Naar de mening van de leden van de CDA-fractie is hier sprake van een cirkelrede-nening: horen is onder de nieuwe wet vereist, omdat dit onder de oude wet ook zo was. In de motivering is niet de belangrijkste overweging tot wijziging van de wet meegewogen, te weten dat de inbreuk op de persoon-lijke integriteit veel geringer is, dan bij invoering van de oude wet werd voorzien. Evenmin zijn de argumenten van de commissie Meij-ers gemoti-veerd weerlegd. De leden van de CDA-fractie verzoeken de minister alsnog op deze twee elementen in te gaan.

De leden van de CDA-fractie vermogen niet in te zien waarom de minister vasthoudt aan de hoge grens van delicten waarop 8 jaar of meer staat. Deze keuze is nodeloos beperkend en komt op hen arbitrair over. Kan de minis-ter gemo-tiveerd aangeven waarom de grens van 8 jaar - met uizonde-rin-gen - gehandhaafd blijft. Is de grens van 8 jaar of meer een internati-onaal ge-brui-kelij-ke? Bij welke misdrijven kan in de landen om ons heen DNA-onderzoek worden gevor-derd? Kan de minis-ter tevens aangeven welke organi-saties hebben geadvi-seerd het aantal misdrijven waarvoor een DNA-onder-zoek kan worden gelast uit te breiden? De leden van de CDA-fractie wijzen erop dat sedert de tot-standkoming van de DNA-wetgeving de geloofwaar-digheid van de rechtshandhaving verder onder druk is komen te staan. Ophelde-ringspercen-tages van misdrijven, vooral voor wat betreft inbraken, de afgelopen jaren bijzonder laag geweest. In de toepassing van DNA-onderzoek zit een uitgelezen mogelijkheid om de ophelde-rings-percenta-ges te verhogen. Voorbeelden in met name Groot Brit-tannië wijzen dit uit. Ook een pilot-project in midden en west-Brabant heeft tot opvallende resultaten geleid. De con-clusie van die pilot luidt: "het bepalen van DNA-profielen bij inbra-ken en het opnemen van het DNA-profiel in de DNA-profie-len registra-tie levert derhalve een significante verhoging op van het
ophel-deringsper-centage bij inbraken." De leden van de CDA-fractie zouden gaarne toege-licht zien waarom deze rege-ring, die zich uitdrukkelijk aan verbetering van de veilig-heid commiteert, de beperkte inbreuk op de persoon-lijke integriteit van het afnemen van wangslijmvlies van een ver-dachte tegen wie "ernstige bezwa-ren" bestaan zwaarder laat wegen dan het verho-gen van het ophelde-rings-percentage van misdrijven.

De minister schrijft in de memorie van toelichting in Europees verband voorstellen te hebben gedaan om op dat niveau een uitwisseling van DNA-profielen mogelijk te maken. De leden van de CDA-fractie verzoeken concreet aan te geven wat hij heeft voorgesteld, en wat de stand van zaken is met betrekking tot deze voorstellen. Wordt er gewerkt aan een Europees initi-atief? Zo ja, wanneer kunnen hiervan resultaten worden ver-wacht? Kan de minister aangeven of en zo ja in hoeverre thans reeds op Europees niveau sprake is van de uitwisseling van DNA-gegevens? Hoe wordt door de Nederlandse justitie omgegaan met een verzoek van een buitenlandse autoriteit naar DNA-gegevens?

De leden van de CDA-fractie merken op dat momenteel bij de Tweede Kamer in behandeling is de wet bescher-ming persoonsge-gevens (Kamerstuk 25 892) Kan de minister aangeven in hoeverre deze wet gevolgen heeft voor de inrichting van het DNA-regis-ter?

De leden van de CDA-fractie zijn van mening dat het gebruik van DNA-profielen een steeds geaccepteerder middel bij de opsporing van strafbare feiten zal worden. Deze ontwikkeling staat, ook buiten het kader van het strafrecht, niet stil. Zij wijzen hierbij naar het voorstel van staatssecreta-ris Cohen om bij gezinshereniging DNA-onderzoek te doen. Gelet op deze ontwikkeling vragen de leden van de CDA-fractie de minister of deze wet wel voldoende met de ontwikkelin-gen mee gaat. Loopt deze wet, die nog zo strikt is waar het de toepassing van DNA-profielen betreft, niet achter de maatschappelijke en technologische ontwikkeling en aan? De leden van de CDA-fractie vrezen dat deze wet binnen enkele jaren reeds opnieuw zal moeten worden aangepast, wanneer de mogelijkheden van het gebruik van DNA bij de opsporing niet optimaal worden benut. De leden van deze fractie vragen de regering hier op in te gaan.

De leden van de CDA-fractie verzoeken de minister nader in te gaan op de uitvoeringsaspecten van deze wet. Verwacht mag worden dat jaarlijks meer DNA-onderzoeken zullen plaatsvinden. Kan de minister een inschatting maken van de toename van het aantal onderzoeken. Is er voldoende capaciteit om een derge-lijke toename op te vangen. Welke extra kosten zal de invoe-ring van deze wet met zich meebrengen?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...