Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng CDA debat regeling DNA-onderzoek in strafzaken

Datum nieuwsfeit: 07-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken (26271)

Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken (26271)

Inbreng
De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van dit wetsvoorstel. Zij onderschrijven de hoofdover-wegingen die ten grondslag liggen aan dit wetsvoorstel, te weten het verruimen van de mogelijk-heden voor het uitvoeren van DNA-onderzoek, als gevolg van het minder ingrijpende onder-zoek.

De leden van de CDA-fractie onderschrijven de mogelijkheid om ook het DNA-materiaal van niet-verdachten bij het onderzoek te betrekken. Met betrekking tot de gevolgen voor het onderzoek hebben de leden van de CDA-fractie de volgende vragen. Kan het niet vrijwillig meewerken door een niet-verdachte aan een DNA-onderzoek aanleiding zijn betrokkene alsnog als verdachte aan te merken? De leden van de CDA-fractie wijzen op voorbeel-den in het buitenland, met name in Groot Brittannië, waar degene die een DNA-onderzoek traineer-de uiteindelijk de dader bleek te zijn.

De leden van de CDA-fractie zien gaarne nader toe-gelicht waarom het verrichten van DNA-onderzoek aan lichaams-materiaal dat de verdachte op koffiekopjes en dergelijke heeft achterge-laten (MvT blz 3) niet past binnen een behoorlijk gebruik van de bevoegdheid. Kan de minis-ter concreet aangeven waar hij deze beperking uit de wet afleidt? De leden van de CDA-fractie vermogen niet in te zien waarom deze wijze van DNA-onderzoek zou leiden tot een aantas-ting van de integriteit van het lichaam van de verdach-te.

De leden van de CDA fractie ontvangen gaarne een nadere toe-lichting bij de rol van de rechter-commissaris. In de wet ontbreekt de principiële afweging waarom de zware procedure van inschake-ling van de rechter commissaris is gehandhaafd indien de verdachte niet wil meewerken. In de memorie van toelichting wordt als argumentatie gegeven dat de rechter- commissaris de verdachte ook onder de huidige wet in beginsel moet horen. Naar de mening van de leden van de CDA-fractie is hier sprake van een cirkelrede-nening: horen is onder de nieuwe wet vereist, omdat dit onder de oude wet ook zo was. In de motivering is niet de belangrijkste overweging tot wijziging van de wet meegewogen, te weten dat de inbreuk op de persoon-lijke integriteit veel geringer is, dan bij invoering van de oude wet werd voorzien. Evenmin zijn de argumenten van de commissie Meij-ers gemoti-veerd weerlegd. De leden van de CDA-fractie verzoeken de minister alsnog op deze twee elementen in te gaan.

De leden van de CDA-fractie vermogen niet in te zien waarom de minister vasthoudt aan de hoge grens van delicten waarop 8 jaar of meer staat. Deze keuze is nodeloos beperkend en komt op hen arbitrair over. Kan de minis-ter gemo-tiveerd aangeven waarom de grens van 8 jaar - met uizonde-rin-gen - gehandhaafd blijft. Is de grens van 8 jaar of meer een internati-onaal ge-brui-kelij-ke? Bij welke misdrijven kan in de landen om ons heen DNA-onderzoek worden gevor-derd? Kan de minis-ter tevens aangeven welke organi-saties hebben geadvi-seerd het aantal misdrijven waarvoor een DNA-onder-zoek kan worden gelast uit te breiden? De leden van de CDA-fractie wijzen erop dat sedert de tot-standkoming van de DNA-wetgeving de geloofwaar-digheid van de rechtshandhaving verder onder druk is komen te staan. Ophelde-ringspercen-tages van misdrijven, vooral voor wat betreft inbraken, de afgelopen jaren bijzonder laag geweest. In de toepassing van DNA-onderzoek zit een uitgelezen mogelijkheid om de ophelde-rings-percenta-ges te verhogen. Voorbeelden in met name Groot Brit-tannië wijzen dit uit. Ook een pilot-project in midden en west-Brabant heeft tot opvallende resultaten geleid. De con-clusie van die pilot luidt: "het bepalen van DNA-profielen bij inbra-ken en het opnemen van het DNA-profiel in de DNA-profie-len registra-tie levert derhalve een significante verhoging op van het
ophel-deringsper-centage bij inbraken." De leden van de CDA-fractie zouden gaarne toege-licht zien waarom deze rege-ring, die zich uitdrukkelijk aan verbetering van de veilig-heid commiteert, de beperkte inbreuk op de persoon-lijke integriteit van het afnemen van wangslijmvlies van een ver-dachte tegen wie "ernstige bezwa-ren" bestaan zwaarder laat wegen dan het verho-gen van het ophelde-rings-percentage van misdrijven.

De minister schrijft in de memorie van toelichting in Europees verband voorstellen te hebben gedaan om op dat niveau een uitwisseling van DNA-profielen mogelijk te maken. De leden van de CDA-fractie verzoeken concreet aan te geven wat hij heeft voorgesteld, en wat de stand van zaken is met betrekking tot deze voorstellen. Wordt er gewerkt aan een Europees initi-atief? Zo ja, wanneer kunnen hiervan resultaten worden ver-wacht? Kan de minister aangeven of en zo ja in hoeverre thans reeds op Europees niveau sprake is van de uitwisseling van DNA-gegevens? Hoe wordt door de Nederlandse justitie omgegaan met een verzoek van een buitenlandse autoriteit naar DNA-gegevens?

De leden van de CDA-fractie merken op dat momenteel bij de Tweede Kamer in behandeling is de wet bescher-ming persoonsge-gevens (Kamerstuk 25 892) Kan de minister aangeven in hoeverre deze wet gevolgen heeft voor de inrichting van het DNA-regis-ter?

De leden van de CDA-fractie zijn van mening dat het gebruik van DNA-profielen een steeds geaccepteerder middel bij de opsporing van strafbare feiten zal worden. Deze ontwikkeling staat, ook buiten het kader van het strafrecht, niet stil. Zij wijzen hierbij naar het voorstel van staatssecreta-ris Cohen om bij gezinshereniging DNA-onderzoek te doen. Gelet op deze ontwikkeling vragen de leden van de CDA-fractie de minister of deze wet wel voldoende met de ontwikkelin-gen mee gaat. Loopt deze wet, die nog zo strikt is waar het de toepassing van DNA-profielen betreft, niet achter de maatschappelijke en technologische ontwikkeling en aan? De leden van de CDA-fractie vrezen dat deze wet binnen enkele jaren reeds opnieuw zal moeten worden aangepast, wanneer de mogelijkheden van het gebruik van DNA bij de opsporing niet optimaal worden benut. De leden van deze fractie vragen de regering hier op in te gaan.

De leden van de CDA-fractie verzoeken de minister nader in te gaan op de uitvoeringsaspecten van deze wet. Verwacht mag worden dat jaarlijks meer DNA-onderzoeken zullen plaatsvinden. Kan de minister een inschatting maken van de toename van het aantal onderzoeken. Is er voldoende capaciteit om een derge-lijke toename op te vangen. Welke extra kosten zal de invoe-ring van deze wet met zich meebrengen?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie