Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe Commissievoorstellen BNC

Datum nieuwsfeit: 07-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Algemene Commissie voor Europese Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Integratie Europa

Secretaris BNC/Impl.-/Art 169-overleg

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 29 maart 1999
Kenmerk DIE-221/99
Blad /1
Bijlage(n) 3 E-mail die-(ae@die.minbuza.nl)
Betreft Informatievoorziening aan de Tweede Kamer inzake nieuwe Commissievoorstellen

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij drie fiches aan te

bieden die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):


1. Mededeling "Cohesie en Transport"


2. Strategie voor uitbanning van CFK's in dosisaërosolen


3. Witboek van de Commissie over de Handel

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 22

DEN HAAG
Directie Integratie Europa

Secretaris BNC/Impl.-/Art 169-overleg

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 29 maart 1999
Kenmerk DIE-221/99
Blad /1
Bijlage(n) 3
Betreft Informatievoorziening aan de Eerste Kamer over nieuwe Commissievoorstellen.

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij vijf fiches aan te bieden die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):


1. Mededeling "Cohesie en Transport"


2. Strategie voor uitbanning van CFK's in dosisaërosolen


3. Witboek van de Commissie over de Handel

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken1. Mededeling "Cohesie en Transport"

Nummer van het Commissiedocument: COM(98)806

Eerstverantwoordelijke Ministerie: V&W i.o.m. VROM, BZ, FIN, EZ

Behandelingstraject:

Vooralsnog is geen behandeling voorzien.

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

In de Mededeling wordt ingegaan op de vraag hoe het Gemeenschappelijk Vervoersbeleid en het Europese Structuurbeleid cohesie binnen de Unie zouden kunnen bevorderen. Als uitgangspunten noemt de Commissie daarbij de volgende doelstellingen:


- het bevorderen van de regionale economische ontwikkeling, concurrentiekracht en werkgelegenheid,


- bijdragen aan een meer evenwichtige ontwikkeling binnen de huidige Unie en gunstige voorwaarden creëren voor de toetreding van nieuwe landen,


- het bevorderen van duurzame mobiliteit en de beschikbaarheid van transport voor hen die niet (kunnen) beschikken over eigen vervoer.

De Commissie wijst in de Mededeling op de rol die met name de Structuurfondsen en de TENs spelen bij de ontwikkeling van achtergestelde gebieden. In de toekomst zouden via de Structuurfondsen (ERDF) alleen in aangewezen gebieden (doelstelling 1) nog grotere infrastructuurprojecten moeten worden gefinancierd; in andere gebieden zouden infrastructuurinvesteringen beperkt moeten blijven tot kleinschalige infrastructuur of modernisering van bestaande infrastructuur. Verder zou veel aandacht moeten worden geschonken aan socio-economische en milieu-effectrapportages en zou een groter deel van de EU-bijdragen naar de relatief milieu-vriendelijke transportvormen moeten gaan.

De Commissie wil voorts trachten de "hefboomwerking" van EU-financiering te versterken door gebruik te maken van andere vormen van steunverlening dan subsidies en het bevorderen van Publiek-Private Samenwerking (PPS). In het algemeen zou er een betere afstemming moeten plaatsvinden tussen de verschillende EU-budgetinstrumenten (ook rekening houdend met EU-steunverlening in Midden- en Oost-Europa).

De Commissie onderstreept het belang van openbaar vervoer en openbare dienstverlening. Met het oog hierop is de Commissie voornemens de uitzonderingen op staatssteun in verband met openbare dienstverlening te herzien (artikel 77). Verder zal de Commissie de effectiviteit van regels met betrekking tot openbare dienstverlening in het vervoer monitoren, daarbij ook kijkend naar de balans met eerlijke concurrentie en kwaliteit van de dienstverlening.

Subsidiariteitstoets, deregulering:

Positief. Het bevorderen van cohesie is onderdeel van het Structuurbeleid en het Gemeenschappelijk Vervoersbeleid. Transport speelt een belangrijke rol in het versterken van cohesie.

Nederlandse belangen:

Nederland hecht belang aan een effectief gecoòrdineerde inzet van EU-steuninstrumenten en onderschrijft het streven naar een duurzame mobiliteitsontwikkeling.

Het is van belang dat ook buiten de cohesie-gebieden en de doelstelling 1-regio's steun kan worden verleend aan grotere infrastructuurprojecten. Niet de omvang, maar de kwaliteit van de projecten (socio-economische effecten, milieu-effecten, etc) moet bepalend zijn voor de toekenning van EU-steun.

blad fiche "Cohesie en vervoer"

Consequenties voor EG-begroting in Euro (per jaar):

Geen

Consequenties voor nationale regelgeving/beleid c.q. decentrale overheden

Geen

Rol EP in de besluitvormingsprocedure

Er is geen rol voor het Europees Parlement voorzien.2. Strategie voor uitbanning van CFK's in dosisaërosolen

Nummer van het Commissiedocument: COM (1998) 603 def

Eerstverantwoordelijke Ministerie: VROM i.o.m. EZ, VWS, BZ

Behandelingstraject:

Nog onbekend. Het Duitse voorzitterschap heeft het vooralsnog niet geagendeerd voor de milieu-raadswerkgroep

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel

Het document beschrijft hoe CFK's in dosisaërosolen kunnen worden uitgebannen en de wijze waarop de vervanging door CFK-vrije dosisaërosolen binnen de Gemeenschap kan worden gestuurd. Een en ander moet worden geplaatst in het kader van het Montréal Protocol, op grond waarvan het gebruik van CFK's tot nul moet worden teruggebracht. CFK's tasten de ozonlaag aan. Momenteel zijn voor de produktie van dosisaërosolen binnen de Gemeenschap nog steeds CFK's beschikbaar op grond van de uitzonderingsbepaling betreffende essentiële toepassingen. De behandeling van astma en chronisch obstructieve longziekte met behulp van CFK-houdende dosisaërosolen is door de partijen bij het Protocol van Montréal erkend als essentiële toepassing. Momenteel komen er in de gehele EG echter alternatieven beschikbaar. Voorbeelden van geschikte alternatieven zijn poederinhalatoren en dosisaërosolen op basis van HFK's. Momenteel is de introductie van CFK-vrije middelen zozeer in ontwikkeling dat er in
2003 geen behoefte meer zou moeten bestaan aan CFK-houdende dosisaërosolen. Voordat CFK-vrije dosis aërosolen aan patiënten mogen worden voorgeschreven moet er een vergunning voor het in de handel brengen daarvan worden verleend door de bevoegde instanties. Die vergunning wordt slechts dan verleend wanneer de bevoegde instantie er in voldoende mate van overtuigd is dat het voorgestelde alternatief veilig en werkzaam is. De onderhavige strategie van de Commissie biedt lidstaten, Commissie en fabrikanten de mogelijkheid om samen te komen tot stroomlijning van de nationale goedkeuringsprocedures.

Subsidiariteitstoets, deregulering:

Positief, de mededeling vloeit voort uit de betrokkenheid van de Gemeenschap bij het Montréal Protocol inzake het uitbannen van Ozonlaag-aantastende stoffen.

Nederlandse belangen:

Directe gevolgen voor Nederlands bedrijfsleven zijn niet aan de orde, aangezien binnen Nederland geen dosisaërosolen worden geproduceerd. Bij dit alles is van belang dat het belang van de patiënt niet minder belangrijk is dan de snelle uitbanning van CFK's.

Consequenties voor EG-begroting in Euro's (per jaar):

Geen

Consequenties voor nationale regelgeving/beleid cq decentrale overheden

Het voorstel komt overeen met het nationale beleid. Voor de Nederlandse regelgeving zijn geen gevolgen te verwachten.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure:

Niet van toepassing: het betreft een mededeling van de Commissie.3. Witboek van de Commissie over de Handel

Nummer van het Commissiedocument: COM(1999) 6 def.

Eerstverantwoordelijke Ministerie: EZ i.o.v. BZK, FIN, OCW, SZW, VROM, V&W, BZ, VWS

Behandelingstraject:


23 maart 1999 (Raadswerkgroep Industrie)

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

Het Witboek is de follow-up van het Groenboek over de handel , dat op
20 november 1996 door de Europese Commissie werd goedgekeurd. Het voorstel is erop gericht een coherente strategie uit te werken om de sector in de komende jaren te promoten. De acties in deze strategie zijn onderverdeeld in 4 groepen:


- Betere gebruikmaking van de beleidsinstrumenten ten behoeve van de handel; door o.a. voorlichting, verbetering van het statistisch systeem voor de handel en studies/benchmarking op het gebied van multilevel marketing (een vorm van direct marketing, waarbij verkoopagenten potentiële klanten thuis opbellen), handelsagenten en groothandel.


- Verbetering van het administratieve, wettelijke en financiële kader; door o.a. het vereenvoudigen van administratieve procedures (via BEST en SLIM), bevorderen van toegang tot financiering en verbeteren van de dialoog tussen handelsondernemingen en hun partners (werknemers, consumenten en kredietinstellingen)


- Versterking van het concurrentievermogen en bevordering van het ondernemerschap; door elektronische handel te ondersteunen, door methoden te onderzoeken waarbij, rekening houdend met het mededingingsrecht, kleine juridische eenheden gezamenlijke commerciële activiteiten kunnen ontwikkelen, door te kijken naar de opleidingsbehoefte in de handel, door te kijken naar mogelijkheden om de handel in plattelandsgebieden en achtergebleven stadswijken te bevorderen, door de interactie tussen handel en toerisme te bezien en door te kijken naar handel en milieu.


- Aanmoediging tot europeanisering en internationalisering; o.a. door een soepele intrede van de euro in de handel te bevorderen, door de mogelijkheden en problemen van Europese handelsondernemingen die distributieactiviteiten in andere continenten willen ontwikkelen te bestuderen, door i.h.k. van uitbreiding van de Unie maatregelen te bestuderen t.b.v. een betere marktcohesie.

Subsidiariteitstoets, deregulering:

Positief. Het Witboek ziet op acties die op Gemeenschapsniveau het optreden van de lid-staten op dit terrein ondersteunen en aanvullen.

Nederlandse belangen

De sector Handel is voor ook voor Nederland een belangrijke sector. M.n. ookvanwege de veelheid aan MKB bedrijven in deze sector en hun bijdrage aan de werkgelegenheidsgroei. Belangrijkste punten voor Nederland betreffen de toegang tot financiering voor MKB ondernemingen (inclusief de handel), administratieve vereenvoudiging, bevordering van electronic commerce en het bevorderen van een goede overgang naar het praktische gebruik van de euro in de handel.

blad 2 fiche "Witboek handel"

Consequenties voor EG-begroting in Euro per jaar:

Voor 1999 en 2000 vallen de voorgestelde acties binnen het vastgestelde Meerjaren- programma voor het KB (Begrotingspost B-5120) en zijn dus een invulling daarvan. Daarna zullen de acties ressorteren onder het vierde meerjarenprogramma dat momenteel door de Commissie wordt voorbereid.

Consequenties voor de nationale regelgeving en beleid c.q. decentrale overheden

Uit het Witboek als zodanig vloeien geen directe consequenties voort voor nationale regelgeving en beleid.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure:

Voor het EP is geen rol bij besluitvorming over dit witboek voorzien.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...