Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 08-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

GS-besluiten

Vergadering d.d. 6 april 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

1 Startnotitie Partiële streekplanherziening Waterland inzake baggerdepot IJmeer
2 Oranjerie Den Helder
3 Statenvragen van de heren Bruystens en De Lange (AOV/OUDEREN-UNIE 55+) over rekeningrijden en openbaar vervoer 4 Conceptstatenvoordracht FINH-bijdrage in de restauratie en herbestemming van het kustfort IJmuiden; Stelling van Amsterdam 5 Deelverordening museumondersteuning en tijdelijke professionele ondersteuning Noord-Holland 1998
6 Stoommachinemuseum Medemblik, project Veiligheid 7 Stoommachinemuseum Medemblik, project Spelenderwijzer 8 Overdracht ondersteuning woonwagenbewoners 9 Slotbericht 1998
10 Kwartaalrapportage Millennium Project 11 Vergoeding externe leden Commissie Beleidsevaluatie 12 Verslag werkzaamheden van de commissaris van de Koningin over het jaar 1998
13 Werkverslag 1998 en het werkplan 1999 van Stivas Noord-Holland


1 Startnotitie Partiële streekplanherziening Waterland inzake baggerdepot IJmeer
Het college besluit in te stemmen met de Startnotitie "Project partiële streekplanherziening Waterland".

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45


2 Oranjerie Den Helder
Het college besluit:


1. De renovatie en herinrichtingsplannen voor de Oranjerie Den Helder, incl. de Japanse tuin, in principe te steunen;
2. Vanuit de portefeuille Economische Zaken in principe een bedrag van f 300.000 toe te kennen aan de renovatie en herinrichtingsplannen, incl. de Japanse tuin, van de Oranjerie Den Helder;

Inlichtingen: Marjan Hoenson, tel. (023) 514 41 18


3 Statenvragen van de heren Bruystens en De Lange (AOV/OUDEREN-UNIE
55+) over rekeningrijden en openbaar vervoer De heren Tielrooij en Lagrand verklaren zich tegen rekening rijden, naar aanleiding van de nog vast te stellen antwoorden op de vragen.

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


4 Conceptstatenvoordracht FINH-bijdrage in de restauratie en herbestemming van het kustfort IJmuiden; Stelling van Amsterdam Het college besluit:


1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit in principe vast te stellen, inhoudende het voorstel aan PS om:
2a. Ten behoeve van de restauratie en herbestemming van Kustfort IJmuiden, een investeringsbijdrage te verlenen aan de Stichting Beheer Forteiland IJmuiden i.o. van maximaal 5.911.000,=, inclusief de eventueel verschuldigde BTW.
b. Het onder 2a genoemde bedrag ten laste te brengen van het Fonds Investeringen Noord-Holland en daarbij te bepalen dat de totale provinciale bijdrage ( 7,3 miljoen) niet meer bedraagt dan 48% van de totaalinvestering.
c. Het onder 2a genoemde bedrag dient aangewend te worden voor de uitvoering van werkzaamheden, zoals vermeld in de notitie "Functionele herbestemming Forteiland IJmuiden; bedrijfsopzet, beheer en exploitatie, d.d. 2 maart 1999", en op het bestek met tekeningen waarop de monumentenvergunning verleend is. d. Ten behoeve van de onder punt 2a genoemde FINH-bijdrage het bij besluit voordracht 55a van 1998 vastgestelde totaalkrediet voor het Investeringsprogramma FINH 1999 van maximaal 44,95 miljoen te verhogen tot 47,461 miljoen.
e. De bijdrage pas beschikbaar te stellen na oprichting van de Stichting Beheer Forteiland IJmuiden en de Stichting Exploitatie Forteiland IJmuiden en nadat GS ingestemd heeft met de statuten van de beide stichtingen.

3. De ontwerp-voordracht en het ontwerpbesluit, voorafgaand aan de statenbehandeling voor advies voor te leggen aan de statencommissies Maatschappelijk Welzijn en Cultuur en Middelen.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


5 Deelverordening museumondersteuning en tijdelijke professionele ondersteuning Noord-Holland 1998
Het college besluit:


1. De concept-statenvoordracht en het bijbehorend ontwerpbesluit over de voorgestelde wijziging in principe voorlopig vast te stellen;

2. De concept-statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


6 Stoommachinemuseum Medemblik, project Veiligheid Het college besluit:


1. In afwijking van het advies van de Hoor- en Adviescommissie van
17 september 1998 de bezwaren tegen de gedeeltelijke subsidieverlening ongegrond te verklaren en de strekking van het bestreden besluit te handhaven.

2. Een aanvullende bijdrage verlenen aan het Stoommachinemuseum Medemblik.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


7 Stoommachinemuseum Medemblik, project Spelenderwijzer Het college besluit:


1. In afwijking van het advies van de Hoor- en Adviescommissie van
17 september 1998 de bezwaren tegen de gedeeltelijke subsidieverlening ongegrond te verklaren en de strekking van het bestreden besluit te handhaven.

2. Een aanvullende bijdrage verlenen aan het Stoommachinemuseum Medemblik.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


8 Overdracht ondersteuning woonwagenbewoners Het college besluit:


1. Ter uitwerking van het GS-Besluit van 10 november 1998 de uitvoering van de taak "Ondersteuning van werkgelegenheid en scholing van woonwagenbewoners" en het uitvoeren van een 'plan van aanpak' voor het overdragen van deze taak aan gemeenten en derden vanaf 2001, te mandateren aan de provinciale
steunfunctie-instelling het IMCO gedurende de jaren 1999 - 2001;
2. De hiermee gemoeide kosten vast te stellen op een bedrag van
433.250,- (met inbegrip van de personeelskosten van de huidige provinciale consulent);

3. In principe deze kosten te dekken uit de algemene middelen, waarin een bijdrage voor de opheffing regionale woonwagenplaatsen uit de VUI ter hoogte van 775.600,- binnenkort zal vrijvallen;
4. Provinciale Staten te verzoeken ten aanzien van punt 3 definitief te besluiten bij de vaststelling van het voorjaarsbericht 1999.

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


9 Slotbericht 1998
Het college besluit:


1. In te stemmen met de tekst van het ontwerp-Slotbericht 1998.
2. Het ontwerp-slotbericht 1998 ter bespreking voor te leggen aan de Rekeningencommissie en de Statencommissie Middelen in de vergadering van respectievelijk 6 en 12 mei 1999.
3. Het Slotbericht 1998 aan Provinciale Staten voor te leggen ter bespreking in de vergadering van 25 mei, met het advies het Slotbericht te aanvaarden als het in de Provinciewet bedoelde jaarverslag.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


10 Kwartaalrapportage Millennium Project
Het college besluit accoord te gaan met de kwartaalrapportage eind maart 1999.
___________________________________

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


11 Vergoeding externe leden Commissie Beleidsevaluatie Het college besluit:


1. De drie externe leden van de Commissie Beleidsevaluatie, conform het PS-besluit van 29 maart 1999 aangaande een wijziging van de Verordening geldelijke voorzieningen voor commissieleden, een vergoeding toe te kennen van 400% van het algemeen maximumbedrag per vergadering.

2. Deze vergoeding met terugwerkende kracht tot en met 15 juni 1998 toe te passen voor de 3 externe leden van de Commissie Beleidsevaluatie.

3. Ten behoeve van het uitvoering van de vergoedingsregeling onder
1. en 2. voor 1999 een bedrag van maximaal f.52.772,- aan te vragen bij het najaarsbericht.
___________________________________

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


12 Verslag werkzaamheden van de commissaris van de Koningin over het jaar 1998
Het college besluit:


1. Het verslag voor kennisgeving aan te nemen.
2. Het verslag toe te zenden aan de Statencommissie voor Openbaar bestuur e.a.
___________________________________

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


13 Werkverslag 1998 en het werkplan 1999 van Stivas Noord-Holland Het college besluit:


1. Kennis te nemen van het werkverslag 1998 van de Stivas Noord-Holland;

2. De financiële verantwoording van de Secretariaatsrekening 1998 goed te keuren en het bestuur van de Stivas Noord-Holland decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid t.a.v. de secretariaatsrekening 1998;

3. De financiële verantwoording over de promotiecampagne glastuinbouw 01-09-1997 t/m 31-08-1998 goed te keuren en het bestuur van de Stivas Noord-Holland decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid t.a.v. de promotiecampagne;
4. Het werkplan 1999 van de Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur in Noord-Holland goed te keuren;
5. De uitvoering van het werkplan 1999 op te dragen aan de G.S. commissie Land- en Tuinbouw;

6. Het werkverslag 1998 en het werkplan 1999 ter kennisneming op te sturen naar de leden van de statencommissie Land- en Tuinbouw;
7. De bijdrage voor de secretariaatsrekening ad 55.000,- ter beschikking te stellen aan de Stivas Noord-Holland (conform de provinciale begroting).
___________________________________

Inlichtingen: Lily Nijsten, tel. (023) 514 40 87

E-mail

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...