Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over wet belasting op milieugrondslag

Datum nieuwsfeit: 09-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE FIN

www.minfin.nl

MIN FIN: DE WET BELASTING OP MILIEUGRONDSLAG

PERSBERICHTNR. 99/077 Den Haag 9 april 1999

ANTWOORDEN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN EN DE MINISTER VAN

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER OP VRAGEN VAN

DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL FEENSTRA EN KLEIN

MOLENKAMP OVER DE TOEPASSING VAN DE WET BELASTING OP MILIEUGRONDSLAG

VRAGEN:


1.

Bent u bekend met de discussie tussen het bedrijf Groot-Recycling BV te Alkmaar en de Belastingdienst over de toepassing van de Wet belasting op milieugrondslag (Wbm)?

2.

Brengt de Wbm mee dat de heffing van afvalstoffen voor stortplaatsen beperkt is tot het aanbod voor eindverwerking op de desbetreffende inrichting en derhalve niet van toepassing is op materialen die als secundaire grondstoffen de inrichting (al dan niet na bewerking) verlaten en op materialen, bedoeld voor de inrichting van de stortplaats?

3.

Wordt de zogenaamde .in/uit-methode. ook bij het genoemde bedrijf waarvan de recyclingsactiviteiten op de eigen stortplaats worden uitgevoerd, toegepast? En, zo ja, hoe verhoudt deze praktijk zich tot de klacht van het bedrijf, dat niet over de gestorte hoeveelheid, maar over alle binnenkomende afvalstoffen en met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 1995 de afvalstoffenheffing moet worden betaald?

4.

Moet over het verhoudingsgetal van het herbruikbaar en niet-herbruikbaar materiaal dan wel de .in/uit-methode. vooraf goedkeuring van de inspecteur worden verkregen? Zo ja, is daar in deze situatie ook in voorzien?
5.

Zal de in/uit-methode in de Wbm worden opgenomen?

6.

Is de navordering in een soortgelijk geval in een gerechtelijke uitspraak onjuist gebleken?2

7.

Zal de nu ontstane situatie kunnen leiden tot het beëindigen van de recyclingsactiviteiten en de stortplaatsherinrichting door het desbetreffende bedrijf? Zo niet, welke stappen zullen betrokkenen dan moeten ondernemen?

ANTWOORDEN:


1, 3, 4, (gedeeltelijk ) en 7
De geheimhoudingsplicht van artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen staat er aan in de weg informatie over individuele belastingplichtigen openbaar te maken.

2.

Op grond van artikel 13 van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) wordt afvalstoffenbelasting geheven ter zake van de afgifte ter verwerking van afvalstoffen aan een inrichting. Afvalstoffen wordt gedefinieerd als afvalstoffen in de zin van de Wet milieubeheer. Op grond van die wet zijn afvalstoffen alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Met de belasting wordt aangesloten bij het beleid dat erop gericht is de totale hoeveelheid te storten of te verbranden afvalstoffen te verminderen en preventie of hergebruik van afval buiten de inrichting te bevorderen. Immers met opzet zijn alleen die afvalstoffen in de belastingheffing betrokken die aan een inrichting worden aangeboden. De Wbm maakt, behoudens het onderscheid tussen verbranden en storten, geen onderscheid met betrekking tot de aard van de verwerking. Als afvalstoffen aan een stortplaats zijn afgegeven en daar vervolgens ook blijven, is het voor de toepassing van de Wbm niet van belang of zij binnen de stortplaats nog een functie kunnen vervullen, bijvoorbeeld als steunlaag voor een weg. De wetgever heeft hiertoe besloten omdat een stortplaats als zodanig niet als nuttige toepassing van afvalstoffen kan worden aangemerkt. Het primaire doel van een stortplaats is het op een verantwoorde manier verwerken van afvalstoffen. Daarbij is het voorts niet eenvoudig onderscheid aan te brengen tussen wat wel en wat niet binnen een stortplaats als nuttige toepassing kan worden aangemerkt. Bovendien is het uitvoeringstechnisch te lastig bevonden om binnen een stortplaats na te gaan welke van de stoffen die worden aangeboden omdat de houder zich ervan wenst of moet ontdoen, voor nuttige toepassing mogen, en ook daadwerkelijk daarvoor, worden aangewend. Om deze problemen te voorkomen heeft de wetgever in artikel 13, tweede lid, Wbm de fictie opgenomen op grond waarvan alle afvalstoffen (behoudens afzonderlijk aangeboden groente-, fruit- of tuinafval), die worden afgegeven aan een stortplaats, geacht worden alle te zijn afgegeven om te worden gestort.
Bij het evaluatie-onderzoek over de jaren 1995 en 1996 naar de uitvoerbaarheid van de wet (u toegezonden met de dezerzijdse brief van 23 juni 1997, nr. WV97/437M) hebben houders van stortplaatsen aangegeven dat zij oneerlijke concurrentie ondervinden als gevolg van het verschil in belastingheffing met name met betrekking tot (licht verontreinigde) grond. Dit zou voor de stortplaatshouders nadelige gevolgen hebben voor zowel het kunnen voorzien in de eigen grondbehoefte als voor hun positie als partij op de grondmarkt. Het kabinet heeft toegezegd dit via een studie nader te onderzoeken (kamerstukken Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 600 IXB, nr. 7). Voorafgaand aan deze studie is in het kader van de werking van het Besluit stortverbod afvalstoffen een onderzoek gedaan naar de behoefte van stortinrichtingen naar materialen voor de inrichting van de stortplaats zelf. Uit deze studie is gebleken dat de stortplaatsexploitant circa 15% van de stortmassa nodig heeft voor de in de vergunning voorgeschreven voorzieningen, zij het dat dit per stortplaats kan verschillen. Een vervolgstudie moet uitwijzen hoeveel daarvan uit grond kan bestaan en of daarmee in de wet rekening kan worden gehouden, waarbij onder meer de budgettaire en de uitvoeringsaspecten in kaart moeten worden gebracht. Dit onderzoek zal medio 1999 zijn afgerond.

Aan de andere kant heeft de wetgever wel onderkend dat in een aantal situaties niet al hetgeen als afval wordt aangeboden op de inrichting zal achterblijven, bijvoorbeeld in de situatie dat afval wordt gescheiden in herbruikbaar en niet herbruikbaar materiaal. Het herbruikbare materiaal zal weer - met het oog op het hergebruik - van de inrichting worden weggevoerd. In dat geval treedt er een verschil op tussen de hoeveelheid ter verwerking afgegeven afval en de hoeveelheid afval die daadwerkelijk binnen de inrichting achterblijft. De Wbm kent de mogelijkheid daarmee rekening te houden door middel van een - vooraf door de inspecteur vast te stellen - verhoudingsgetal. Toepassing van het verhoudingsgetal blijkt echter in de praktijk op bezwaren te stuiten van belastingplichtigen. Vandaar dat (na overleg met belanghebbenden) de zogenoemde in/uitmethode is toegestaan. Met toepassing van deze methode worden alle inkomende afvalstoffen belast. Indien echter een deel van de belaste afvalstoffen de inrichting weer verlaat met het oog op hergebruik buiten de inrichting, mag de aangifte afvalstoffenbelasting over dat tijdvak worden verminderd met de over die afvalstoffen geheven afvalstoffenbelasting. Onderkend is dat bij de in/uitmethode een financieringsnadeel optreedt, maar dit weegt op tegen de betere aansluiting bij de praktijk en de betere uitvoerbaarheid zowel voor belanghebbende als de belastingdienst.

4.

De mogelijkheid om het verhoudingsgetal toe te passen, is opgenomen in artikel 13, tweede lid, van de Wbm. Op basis daarvan dient belanghebbende vooraf schriftelijk te verzoeken om toepassing van het verhoudingsgetal. De inspecteur neemt een beslissing op een dergelijk verzoek bij voor een voor bezwaar vatbare beschikking. De in-/uitmethode is zoals hiervoor uiteengezet, een alternatief voor de toepassing van het verhoudingsgetal, waarvoor eveneens vooraf de goedkeuring van de inspecteur vereist is.

5.

Het ligt in het voornemen de in/uitmethode in de Wbm op te nemen.

6.

Wij verstaan deze vraag als een vraag naar recente jurisprudentie op het gebied van de afvalstoffenbelasting.
Thans zijn bij de Hoge Raad twee procedures aanhangig waarbij onder meer in geschil is de vraag wat onder afvalstoffen moet worden verstaan voor de toepassing van de Wbm.
In ÄÄn geschil heeft het Hof geoordeeld dat gelet op jurisprudentie tot stand gekomen in het kader van milieuwetgeving en hetgeen ter zitting is vast komen te staan, in het betreffende geval geen sprake was van afvalstoffen zodat de door de inspecteur opgelegde naheffingsaanslag niet in stand kan blijven. Tegen deze uitspraak heb ik beroep in cassatie ingesteld omdat naar ons oordeel het Hof blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van de uitleg van het begrip afvalstoffen voor de toepassing van de Wbm en zich op onjuiste feiten baseert.
In een ander geschil heeft het Hof geoordeeld dat in het betreffende geval sprake is van afvalstoffen en dat het onderscheid dat belanghebbende - op basis van de aan hem verleende vergunning voor het houden van een stortplaats - aanbrengt tussen afvalstoffen en secundaire bouwstoffen er voor de toepassing van de Wbm er niet toe doet. Tegen deze uitspraak heeft belanghebbende beroep in cassatie ingesteld.
De Hoge Raad heeft nog geen arrest gewezen.

Woordvoerder: mr. H.J. Lutke Schipholt
tel.nr: 070 - 342 8231


09 apr 99 15:11

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...