Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderhandelaarsakkoord over CAO-BVE 1998-1999

Datum nieuwsfeit: 10-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Onderhandelaarsakkoord over de CAO-BVE 1998-1999

Zoetermeer, 9 april 1999

Nadat kort voor Pasen een belangrijke doorbraak werd bereikt in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de bve-sector, hebben onderhandelaars van werkgevers en werknemers vrijdag 24 april jl. een akkoord op hoofdlijnen gesloten. Omdat partijen overeengekomen waren dat enige rust, ook in arbeidsvoorwaardelijke zin, wenselijk was, beperken de wijzigingen zich voornamelijk tot het doorvertalen in de cao van een aantal op centraal niveau gemaakte afspraken, zoals de 3% adv en de uitbreiding en flexibilisering van de Bapo-regeling met ingang van 1 augustus 1998. Daarnaast zijn echter belangrijke richtinggevende afspraken gemaakt over de inhoud van de cao-bve 1999 - en volgende jaren.

Invulling 3% adv
De normjaartaak wordt met 3% verlaagd van 1710 naar 1659 uur. De werknemer heeft ter invulling van de verminderde normjaartaak recht op herkenbare vrije tijd. Hiervoor geldt het volgende:

A. Ondersteunend en beheerspersoneel (OBP).

Voor het OBP kunnen verschillende varianten worden toegepast: 4 dagen van 9 uur, 4 dagen van 8 uur en 1 dag van 4 uur, 5 dagen van 8 uur, gevolgd door 4 dagen van 8 uur of 5 dagen van 8 uur met 19 vrij opneembare adv-dagen.
Ook andere vormen van invulling van de adv zijn mogelijk. Welke vorm ook gekozen wordt, randvoorwaarde is dat de normjaartaak van 1659 uur wordt gerealiseerd.
Vormgeving van de adv door verkorting van de werktijd per dag behoort niet tot de mogelijkheden, tenzij de werknemer hier zelf voor kiest.

B. Onderwijsgevend personeel (OP)

Om tot een verlichting van de taakbelasting te komen, wordt het maximum van de lesgevende taken met 3,65% verlaagd van 875 naar 843 uur per jaar. Voor het onderwijsgevend personeel gaat gelden dat zij recht hebben op 13 vrije dagdelen per jaar (dagdelen waarop zij niet plaats- en tijdgebonden ingezet kunnen worden). Deze 13 dagdelen worden evenwichtig gespreid over de periode waarin de docent les geeft.

Herbezetting
Ten aanzien van de herbezetting van de door de adv vrijkomende arbeidstijd geldt dat het beschikbare budget voor herbezetting zowel voor OBP als OP volledig voor dat doel zal worden ingezet. Over de wijze waarop het herbezettingsbudget wordt aangewend, alsmede over het achteraf toetsen of de herbezetting volgens de gemaakte afspraken is gerealiseerd, wordt overleg gevoerd met het igo (instituuts georganiseerd overleg).Voorkomen moet worden dat de adv leidt tot stijging van de werkdruk.
Daar waar als gevolg van de door adv vrijkomende arbeidstijd vacatures ontstaan, hebben deeltijders een voorrangspositie bij het vervullen van deze vacatures.

Uitwerking spaarvariant-regeling sector bve
De werknemer in de bve-sector wordt in de gelegenheid gesteld een deel van het verlof te sparen. Het maximum aantal uren dat op jaarbasis gespaard kan worden is 60 uur. Voor betrokkene geldt in voorkomende gevallen een jaartaak van 1719 uur. De keuze voor sparen mag niet leiden tot verdringing. Als het personeel met een lesgevende taak betreft, stijgt de maximale lestaak tot 875 uur. Voor deeltijders geldt dat zij maximaal 131 uur kunnen sparen tot maximaal 1710 uur.
In het schooljaar 1998 - 1999 zullen partijen onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is de spaarregeling uit te breiden zodat op jaarbasis meer uren kunnen worden gespaard.
De werknemer dient voor 15 juni zijn keuze voor opname of sparen adv kenbaar te maken aan werkgever.

Vernieuwde Bapo-regeling
Het recht op Bapo-verlof wordt, anders dan tot op heden, met ingang van 1 augustus 1998 op jaarbasis verrekend.
Bij een leeftijd van 52 t/m 56 jaar is een vermindering van de normjaartaak met 170 uur mogelijk; de eigen bijdrage aan deze vermindering bedraagt 25% voor de werknemers t/m schaal 8 als maximum functieschaal en 35% voor werknemers in een maximum functieschaal 9 en hoger. Als het personeel met een onderwijsgevende taak betreft, geldt aanvullend dat de lesgevende taak met minimaal 120 uur wordt verminderd (van max. 843 naar max. 723 per jaar bij een volledige betrekking).
Bij een leeftijd van 56 t/m 65 jaar is een vermindering van de normjaartaak met 340 uur mogelijk. Ook dan bedraagt de eigen bijdrage aan deze reductie 25% voor de werknemers t/m functieschaal 8 en 35% voor werknemers in functieschaal 9 en hoger. Als het personeel met een onderwijsgevende taak betreft, geldt aanvullend dat de lesgevende taak met minimaal 240 uur wordt verminderd (van max. 843 naar max. 603 uur per jaar bij een volledige betrekking). Onderzocht zal worden bezien hoe de Bapo vanaf 1 augustus 1999, met terugwerkende kracht tot 1 augustus 1998, flexibel kan worden opgenomen en hoe een totaalrecht in combinatie met Fpu (Flexibel pensioen en uittreden) realiseerd zal worden. Bapo-uren die in 1998-1999 niet worden opgenomen, gaan niet verloren maar kunnen in een later stadium in het kader van de flexibele Bapo-regeling alsnog worden opgenomen. Voor de huidige 60-jarigen die op 61-jarige leeftijd gebruik gaan maken van de Fpu-regeling en daardoor volgens de flexibele Bapo-regeling recht hebben op een premie van 170 klokuren Bapo, zal in ieder geval een overgangsregeling gelden.

Scholing en loopbaanbeleid
Partijen zijn overeengekomen de bestaande afspraken over scholing en studiefaciliteiten te intensiveren en moderniseren. Met het oog op zowel een optimale inzetbaarheid als werkzekerheid van het personeel achten zij het van belang om scholing niet langer uitsluitend te richten op het vergroten van de eigen deskundigheid c.q. het beter functioneren in de huidige functie, maar tevens op reële mogelijkheden voor een andere functie in de toekomst. Hiervoor is het in de eerste plaats noodzakelijk om het scholings- en loopbaanbeleid in nauwe samenhang met elkaar te bezien. Dit betekent dat niet alleen het scholingsbeleid meer aandacht vereist, maar ook het loopbaanbeleid per instelling geïntensiveerd zal moeten worden.
Uit onderzoek blijkt dat de deelname van ouderen aan scholing sterk achterblijft bij die van andere leeftijdscategorieën. Toch kan scholing een instrument zijn om burn-out-verschijnselen tegen te gaan. Als element van het leeftijdsbewust personeelsbeleid dient aan deze categorie dan ook extra aandacht te worden besteed in het scholingsbeleid.
Om bovenstaande te kunnen realiseren wordt onder E-10 opgenomen:
* De werknemer heeft recht op een zodanige scholing dat hij in staat is zijn functie adequaat uit te oefenen, voor zover dit past binnen het vastgestelde scholingsbudget van de instelling.
* De werknemer heeft recht op scholing en opleiding ten behoeve van het verrichten van een andere functie dan die hij uitoefent, indien dit past binnen zijn loopbaanperspectief binnen de instelling

CAO-partijen achten het in het kader van een goed personeelsbeleid van belang om per instelling een goed loopbaanbeleid te ontwikkelen. Het kader hiervoor wordt opgenomen in artikel E-1 van de CAO-bve.
Aandachtspunten voor het loopbaanbeleid zijn onder meer:
* het continu en tijdig inventariseren welke functies vervuld moeten worden, oftewel een goede formatieplanning;
* belangstellingsregistraties: het systematisch inventariseren van de belangstelling van medewerkers voor het vervullen andere functies;

* het in dit verband gebruik maken van functioneringsgesprekken en beoordelingen, waarin naast het bespreken van het functioneren in de huidige functie ook de mogelijkheden in de toekomst bezien kunnen worden;

* potentieelbeoordelingen, waarbij het in tegenstelling tot functioneringsgesprekken en de reguliere beoordeling expliciet gaat om een oordeel over wat iemand voor de toekomst in zijn of haar mars heeft. Hierbij gaat het dus om de vraag of een werknemer de kwaliteiten heeft om in de toekomst een andere/hogere functie te gaan vervullen;

* loopbaanbegeleiding, in die gevallen dat mensen iets anders willen doen maar niet precies weten wat; het daar waar mogelijk voor diverse functies ontwikkelen van loopbaanpaden of carrière-lijnen;
* het creëren van een interne vacaturebank;
* horizontale taakroulatie, waarbij werknemers op vrijwillige basis eens in de zoveel tijd andere taken op hetzelfde niveau als hun huidige functie kunnen gaan verrichten;

* het gericht inzetten van scholing: dit betekent dat het scho-lingsbeleid van de instelling nauw moet worden afgestemd op het loopbaan-beleid.

CAO 1999 en volgende jaren
Mede gelet op het uitgangspunt om in het overgangsjaar 1998-1999 enige rust te betrachten ook voor wat betreft arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen, zijn niet alle wensen van de Onderwijsbonden CNV en andere vakorganisaties gerealiseerd. Hetzelfde geldt trouwens voor de werkgeversdelegatie. De bespreking van een aantal onderwerpen is verschoven naar de agenda van het overleg over de CAO-bve 1999 en volgende jaren. Dit betreft zaken als taakbelasting, scholing en faciliteiten Medezeggenschapsraad, een flexibelere bedrijfsvoering, flexibel beloningsbeleid en de reikwijdte van de CAO.
Daarnaast zijn er al een aantal richtinggevende afspraken voor de CAO 1999 en volgende jaren vastgelegd in de CAO-bve 1998-1999. Van belang zijn vooral de afspraken om te streven naar een verdere kwaliteitsverbetering, o.a. door een vermindering van de werkdruk. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dient daaraan een bijdrage te verlenen die met name ingezet zal worden voor het realiseren van een substantieel lager maximum aantal contacturen op jaarbasis en een taakverlichting in het algemeen. Ook zullen partijen voor de CAO-bve 1999 en volgende in het kader van het werkgelegenheids- en mobiliteitsbeleid afspraken maken over een beleid, waarin een uiterste extra inspanning wordt gedaan om gedwongen ontslagen te voorkomen. Om dit te kunnen realiseren zullen partijen verder afspraken maken over het inzetten van de volgende instru-menten:

* mobiliteitsbevorderende maatregelen waaronder scholing;
* het instellen van regionale arbeidspools en/of mobiliteits-centra. Mede gelet op de invoering van een nieuw bekostigingssysteem per 1 januari 2000, zijn deze beleidsintenties van groot belang.

C. Bezoek de ledenraadplegingen

U kunt uw oordeel over dit resultaat kenbaar maken tijdens drie ledenraadplegingen die de Onderwijsbonden CNV organiseren. Aarzel niet ook uw kritische kanttekeningen en adviezen voor de cao voor 1999 daar aan de orde te stellen. Uw stemt telt ook dan!

D. Data ledenraadplegingen

maandag 11 mei: Van de Valk Motel Assen
Balkenweg 1, 9405 CC Assen
tel (0592) 35 15 15

woensdag 13 mei: Berghotel Amersfoort Best Western Utrechtseweg 225 3818 EG Amersfoorttel
tel (033) 422 42 90

donderdag 14 mei: Hotel Congrescentrum Restaurant De Postelse Hoeve

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en worden omstreeks 21.30 uur afgesloten.

E. Redactie

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Onderwijsbonden CNV Boerhaavelaan 52713 HA ZOETERMEER
telefoon (079) 320 20 20
fax (079) 320 21 95
Deze nieuwsbrief wordt toegezonden aan de leden van de Onderwijsbonden CNV werkzaam in de bve-sector inclusief agrarisch onderwijs.
Redactie:
Paul Hassing (beleidsmedewerker)
Evert W. de Jong (bestuurder)
Kees van Kortenhof (voorlichter)

Voor nadere informatie:
Kees van Kortenhof tel (079) 320 20 40 of gsm 06 53 20 47 36.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...