Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

FMO boekt record volumegroei in emerging markets

Datum nieuwsfeit: 12-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


FMO

Record volumegroei in emerging markets

Opmerking: verbeterde versie; procenttekens waren weggevallen!

Nederlandse Financierings-Maatschappij
voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO)
Koningskade 40
Postbus 93060
2509 AB DEN HAAG

telefoon: 070 3149696
fax: 070 3246187
e-mail (fmo.as@wxs.nl)
website www.fmo.nl

Den Haag, 12 april 1999

FMO boekt record volumegroei van 14 procent in teruglopende emerging markets

De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) heeft vandaag bekendgemaakt dat zij in 1998 een recordbedrag aan kredieten en participaties heeft afgesloten. In 1998 stegen de FMO-financieringen naar ü 810 miljoen; dat is een stijging van 14 procent ten opzichte van 1997. Juist in het jaar waarin de economische recessie de emerging markets parten speelde en de commerciële investeerders zich terughoudender opstelden, profiteerde FMO van haar krachtige vermogenspositie, die haar in staat stelt de gestegen risico.s te dragen.

Nettowinst
Ondanks deze moeilijke omstandigheden heeft FMO in 1998 een nettowinst weten te boeken van ü 13 miljoen. Dit betekent een daling ten opzichte van 1997 (nettowinst ü 31 miljoen). Deze winstdaling is het gevolg van getroffen voorzieningen voor in totaal ü 100 miljoen op uitstaande financieringen in Indonesië, Rusland, Pakistan en Midden-Amerika. FMO.s aansprakelijk vermogen nam door winstreservering en stortingen van de Nederlandse staat in 1998 toe tot ü1,1 miljard; dit resulteerde ultimo 1998 in een solvabiliteit van bijna 45 procent. De directie en de raad van commissarissen van FMO hebben voorgesteld om voor het vierde achtereenvolgende jaar een dividend uit te keren van 2,5 procent; dat is ü 1,25 per aandeel van nominaal ü 50.

Volumegroei
De vraag naar FMO.s producten en diensten is in 1998 - een jaar van grote terughoudendheid bij commerciële financiers ("credit crunch") - sterk gegroeid. Door de groei van de portefeuille is het balanstotaal in 1998 toegenomen met 9 procent tot een bedrag van ü 2,4 miljard (
1997: ü 2,2 miljard). Prioriteit in het beleid van de FMO heeft de financiering van de lokale financiële sector. Eind 1998 stond circa 54 procent van het totaal van FMO.s financieringen uit in deze sector. De portefeuille van de FMO bestond eind 1998 uit 278 klanten verspreid over 71 landen.

De portefeuillegroei werd gerealiseerd in een aantal regio.s. Zo waren de extra inspanningen van FMO in Afrika succesvol. Onder meer door middel van Seed Capital heeft FMO de private-sectorontwikkeling in vooral Sub Sahara Afrika een extra impuls gegeven. FMO richt zich hiermee speciaal op startende lokale ondernemingen in Afrika. In 1998 heeft de FMO zestien nieuwe financieringen in de vorm van venture capital verstrekt voor een bedrag van ü 13,5 miljoen, wat alle activiteiten in dit continent brengt op een bedrag van ü 124 miljoen.
Ook de ontwikkelingen in Zuidoost-Azië boden FMO het afgelopen jaar nieuwe mogelijkheden, in bijvoorbeeld landen als Zuid-Korea en Thailand. Een tiental leningen en drie participaties vormden de basis voor circa ü 150 miljoen aan nieuwe investeringen in deze regio. De portefeuille in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is in 1998 wederom sterk gegroeid
Meer dan twintig leningen, een viertal participaties en een syndicaatslening leidden tot financieringen van ü 408 miljoen. Een absoluut jaarrecord.
Ook in Europa en Centraal-Azie contracteerde FMO een relatief hoog aantal van zeventien leningen, voor in totaal bijna ü 193 miljoen. Drie participaties leverden een committering op van ü 11,3 miljoen. De financiële crisis in Rusland heeft in 1998 een belangrijk stempel gedrukt op FMO.s activiteiten in deze regio. FMO zag de sinds eind
1997 sterk op gang gekomen financieringsactiviteiten in Rusland abrupt tot stilstand komen. Het volledig instorten van de financiële sector leidde tot onaanvaardbare risico.s.

Nieuwe overeenkomst
In november 1998 heeft de Staat een nieuwe overeenkomst met de FMO gesloten. Deze overeenkomst versterkt de positie van de FMO op de kapitaalmarkt door onder andere de uitbreiding van de garantieverplichtingen van de Staat en de verlenging van de looptijd. Een ander punt dat de positie van de FMO op de kapitaalmarkt verder heeft versterkt, is de uitbreiding van de garantieverplichtingen van de Staat.

Activiteiten in 1999
Acceptatiebeleid en risicomanagement zullen in 1999 de volledige aandacht van de directie blijven vragen en krijgen. Daarbij zal FMO via productvernieuwing inspelen op veranderingen in de markt. FMO zal bijvoorbeeld dit jaar met de International Finance Corporation (IFC) en de Rabobank een faciliteit opzetten om handelskredieten te verstrekken aan het exporterend bedrijfsleven in Indonesië. FMO verwacht dat voortgang kan worden gemaakt met het groeperen en samenbrengen ("ÄÄn loket" discussie) van een groot aantal instrumenten en regelingen op het gebied van export- en investeringsbevordering. Binnenkort lanceert de FMO een .euro medium term notes. programma. Met de uitgifte van verhandelbare schuldbewijzen op de internationale kapitaalmarkt zal de FMO voor een belangrijk deel in haar funding voorzien.

Resultaatverwachting 1999
De FMO verwacht juist door de aanhoudende onzekerheid in haar werkgebied een verdere groei van de vraag naar FMO-financieringen. Het niveau van goedkeuringen zal rond de ü1 miljard liggen en het balanstotaal zal verder groeien. Door de onzekerheid is het op dit moment onmogelijk een exacte verwachting te formuleren inzake de financiële resultaten voor 1999.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. Mr. R. Hofenk, algemeen secretaris
Mw. A.M. Kruisinga, PR & Communicatie
telefoon: 070 3149696

Bijlagen:

profiel FMO
overzicht vijfjaarcijfers FMO

Profiel FMO

De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) is gespecialiseerd in het financieren van investeringen in de particuliere sector in ontwikkelingslanden. Zij verstrekt financieringen aan financiële instellingen en andere ondernemingen in meer dan zeventig landen. Op deze wijze draagt de FMO bij aan duurzame ontwikkeling in haar werkgebied.

Aandeelhouders
De FMO is opgericht in 1970 als een gezamenlijke onderneming van de Nederlandse Staat en het Nederlandse bedrijfsleven. De grootste aandeelhouder, de Staat, beschikt over 51 procent van de aandelen van de FMO. De Nederlandse banken bezitten 42 procent van de aandelen. De overige 7 procent van de aandelen zijn in handen van de werknemers- en werkgeversorganisaties en ongeveer 120 Nederlandse bedrijven en particulieren.

De FMO is voor de Staat het belangrijkste kanaal voor private sector ontwikkeling als onderdeel van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Het Nederlandse bedrijfsleven, met name de Nederlandse banken, is een belangrijke partner van de FMO bij haar activiteiten in ontwikkelingslanden.

In 1998 is de bestaande Overeenkomst tussen de Staat en de FMO uit
1991 gewijzigd. De Staat blijft tot en met het jaar 2005 bijdragen aan FMO.s Ontwikkelingsfonds via jaarlijkse stortingen van ongeveer ü 100 miljoen. De nieuwe Overeenkomst houdt een essentiële verbetering in van FMO.s toegang tot de kapitaalmarkt en een uitbreiding van de garantieverplichtingen van de Staat.

Activiteiten
De kernactiviteiten van de FMO bestaan uit het verstrekken van langetermijnfinanciering aan lokale bedrijven en financiële instellingen in de vorm van (syndicaats)leningen en participaties. Daarnaast beschikt de FMO over speciale fondsen voor het financieren van het kleinbedrijf via lokale financiële instellingen (Fonds Kleinbedrijf) en van jonge ondernemingen (Seed Capital-programma). Tevens verstrekt de FMO financiële bijdragen voor activiteiten gericht op InvesteringsBevordering en Technische Assistentie (IBTA
-programma).

Goed functionerende financiële instellingen spelen een belangrijke rol in het ontwikkelingsproces. De FMO besteedt daarom speciale aandacht aan de financiële sector in ontwikkelingslanden. Meer dan de helft van FMO.s portefeuille heeft betrekking op lokale financiële instellingen als commerciële banken, ontwikkelingsbanken, leasemaatschappijen en investeringsfondsen.

De FMO ontplooit haar financieringsactiviteiten uitsluitend in lage en middeninkomenslanden volgens de definitie van de Wereldbank. Daarnaast heeft zij een aantal inspanningsverplichtingen ten aanzien van Sub-Sahara Afrika op zich genomen.

Werkwijze
Financieringsaanvragen worden niet alleen beoordeeld op financiële haalbaarheid maar ook aan de hand van maatstaven uit de zogenaamde Criterianota die een bijlage is in de nieuwe Overeenkomst tussen de Staat en de FMO. Hierbij gaat FMO.s operationele beleid uit van de volgende uitgangspunten:

Additionaliteit
De FMO verstrekt alleen financieringen voor zover de markt hier niet of niet in voldoende mate en op redelijke voorwaarden in voorziet.

Katalysatorwerking
De FMO financiert nooit alleen. Naast financieel commitment van de ondernemer zelf, probeert de FMO kapitaal van commerciële marktpartijen te mobiliseren.

Good Governance
Alle ondernemingen waaraan de FMO financiering verstrekt, moeten voldoen aan de beginselen van behoorlijk bestuur in de meest ruime zin. De FMO let hierbij op de bedrijfsvoering in het algemeen en het sociaal- en milieubeleid van de onderneming in het bijzonder.

Bestuurlijke entiteit
In bestuurlijk opzicht is de FMO een structuurvennootschap wat betekent dat de Raad van Commissarissen directeuren en commissarissen benoemt. De Raad bestaat uit twaalf leden, waarvan de Staat vier leden voordraagt voor benoeming. De overige leden stelt de Raad zelf aan op basis van een convenant waarin afspraken zijn vastgelegd over de achtergrond van de verschillende leden.

De FMO is al bijna dertig jaar specialist in het financieren van private sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Zij heeft een reputatie als effectieve en efficiëntie organisatie en is in staat geweest een grootschalig netwerk van contacten op te bouwen. De FMO werkt graag samen met partners uit Nederland, maar dit is geen voorwaarde voor haar financieringen.

 
  VIJF JAAR FMO IN CIJFERS 
  Bedragen in ü miljoen) 
  1. Financieringsactiviteiten 1994 1995 1996 1997 1998 
  Goedkeuringen         742  650  754  852  937 
  Contracteringen 
  - aantal            57  63  46  55   73 
  - bedrag            462  533  579  708  810 
  Uitbetaald bedrag       415  414  589  482  837 
  2. Balans 
  Kredieten netto       1.057 1.223 1.486 1.527 1.825 
  Participaties netto       55   65  77  110  169 
  Aantal cliënten        226  236  249  257  278 

Aansprakelijk vermogen 512 648 791 937 1.069 Toevertrouwde middelen 547 735 893 942 832 Balanstotaal(excl.Prog.Staat)1.155 1.479 1.877 2.192 2.384 3. Winst- en verliesrekening 3.1 Baten Rentebaten 105 130 161 194 206 min: Rentelasten -41 -53 -65 -75 -78 Rente 64 77 96 119 128 Dividenden 3 2 2 4 4 Resultaat verkoop participaties 6 4 1 3 9 Overige baten incl. dienstverl. 9 11 19 16 13 Totaal baten 82 94 118 142 154 3.2 Lasten Bedrijfslasten 25 23 24 29 36 Waardeveranderingen - van kredieten 31 29 7 61 91 - van participaties 9 14 13 3 6 - algemene waardecorrectie -- -- 23 11 3 Totaal lasten 65 66 67 104 136

1994 1995 1996 1997 1998 Bedrijfsresultaat 17 28 51 38 18 voor bijdragen en belastingen Bijdragen Staat 5 5 5 5 0 Netto winst 14 21 28 31 13

4. Ratio.s per jaareinde (in procent) Aanspr.vermogen/Balanstot. 44,3 43,8 42,1 42,7 44,8 Rendement op Aanspr. Verm. . vóór bijdragen en belast. 3,4 4,3 6,5 4,1 1,7 . netto. 2,8 3,3 4,1 3,3 1,2 Netto winst op balanstotaal. 1,1 1,3 1,6 1,4 0,5 Verhouding baten/bedrijfslasten 3,53 4,41 5,15 5,25 4,29 Waardecorr. kred./tot.kred. 11,7 10,2 6,2 8,2 10,3 Waardecorr. part./totaal part. 57,4 52,7 50,7 42,0 32,5

5. Gemiddelde personeelsomvang 76 72 77 95 107

.) in 1996 gecorrigeerd voor naheffing vennootschapsbelasting

12 apr 99 11:59

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie