Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA: Hulpverleningstaak moet bij politie blijven

Datum nieuwsfeit: 13-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Nota-overleg beleidsplan Nederlandse politie (120499)

Nota-overleg beleidsplan Nederlandse politie (120499) Nota-overleg beleidsplan Nederlandse politie (120499)

Nota-overleg beleidsplan Nederlandse politie (120499)

Hoofdpunten:

Hulpverleningstaak moet bij politie blijven

Politiesterkte (onduidelijke cijfers; Dijkstal of Diefstal-agenten?)

Specialisme wapens en munitie bij regiokorpsen

Woordvoerder: Theo Rietkerk.

Voordat ik inga op het beleidsplan maak ik namens de CDA-fractie een aantal algemene opmerkingen.
De basis van een veilige samenleving is een samenleving waarin betrokkenheid, respect en verantwoordelijkheid voorop staan. Mensen die naar elkaar omzien, elkaar durven aan te spreken, oog hebben voor elkaar en over hun eigen schutting heenkijken zijn basisingrediënten voor veiligheid. Een "schutting-samenleving" kan nooit een veilge samenleving zijn.
Het CDA neemt stelling tegen een dergelijke samenleving door op veel sporen met initiatieven te komen. In het CDA-manifest "Samenwerken aan een veiliger Nederland" wordt invulling gegeven aan de verantwoordelijkheden van overheid, ouders, kinderopvang, scholen, sportverenigingen, bedrijfsleven, media en kerken. Het komt erop aan te werken aan een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid. Als sluitstuk zal de handhaving geloofwaardig en effectief moeten zijn. Deze brede invalshoek zal wat de CDA-fractie betreft in elk beleidsplan Nederlandse Politie moeten doorwerken.
En er is werk aan de winkel: op veel terreinen nemen de problemen toe en verhard de samenleving zichtbaar: in het verkeer, geweld tegen gezagsdragers, ook tegen de politie, delicten met grof geweld. De recente onrust over agressie in het Amsterdamse openbaar vervoer is hier een uiting van: gebrek aan normbesef en respect voor elkaar! Dit leidde tot stakingen; niet om loon, maar om veiligheid!. Hier is de roep om veiligheidsontwikkeling en stevig optreden aan de orde.

Minister president Kok, bij de statencampagne en minister Peper hebben hun lot verbonden aan een veiliger Nederland. De CDA-fractie steunt deze ambitie.

Beleidsplan.
Het Beleidsplan Nederlandse Politie is een instrument om deze ambitie waar te maken. Het BNP leest vlot, oogt aardig en is vanonderop opgebouwd. Daar is niets mis mee: prima.
Echter de CDA-fractie wil uw ambities beoordelen en controleren en als onderdeel van de Kamer zijn wij daarvoor gekozen. Echter hier schiet het BNP ernstig tekort. De doelstellingen zijn beschrijvend geformuleerd bijvoorbeeld bij de beleidsthema's, echter de taakstellingen voor de periode tot 2002 en de jaarlijkse taakstellingen mist de CDA-fractie geheel.
De CDA-fractie wil u graag houden aan de ambitie dat Nederland veiliger moet zijn in 2002. Echter de minister zal wat ons betreft met meetbare taakstellingen in het beleidsplan moeten komen. Dit gaat zowel om kwantitatieve- als kwalitatieve taakstellingen. Kan de minister toezeggen dat dit alsnog gebeurt?
Dan wordt het BNP echt een politiek instrument om uw ambitie waar te maken, anders blijft het teveel een praatstuk.

Kerntaken.
Gelet op de tijd zal ik twee thema's eruit pikken over de kerntaken: de hulpverleningstaak en het uitbesteden van veiligheid.

De Hulpverleningstaak.
Het BNP geeft terecht aandacht aan de kerntaken van de politie. Aangezien de politie een belangrijk onderdeel is van de veiligheidsketen, dient deze takendiscussie eigenlijk in het kader van het integraal veiligheidsplan plaats te vinden. Toch zal de CDA-fractie haar inzet nu al weergeven.
De politie zou te veel tijd kwijt zijn met minder eigenlijke en zelfs oneigenlijke taken. Deze opvatting wordt vooral vertaald naar de hulpverleningstaak van de politie. Zo zouden scholen, jeugdhulpverlening, organisaties op het gebied van verslaafden en psychisch gestoorden nadrukkelijker op hun verantwoordelijkheid moeten worden aangesproken. Ook wordt gedacht aan het inschakelen van particuliere organisaties en het afdoen van verkeersongelukken door bijvoorbeeld de ANWB.

Hierdoor komt een beeld naar voren waarbij het accent gelegd wordt op de presterende en interveniërende functie van de politie. Ook in commentaren wordt dit accent op de strafrechtelijke handhaving bevestigd. Of zoals proffessor Naeyé tijdens het rondetafelgesprek aangaf een politie die vooral "tegen de weerstanden in" moet opereren.

Voor de CDA-fractie is de politieagent van de volgende eeuw vooral de buurtagent die kent en gekend wordt: eerstelijns veiligheidszorg; een maatschappelijk geintegreerde politie in de wijken/buurten. Met een duidelijk preventieve taak. Net als de huisarts kan de buurtagent doorverwijzen. Bereikbaarheid, beschikbaarheid en aanwezigheid van gezag is ook bij kleine zaken van niet te onderschatten betekenis. Deze lijn van gebiedsgebonden politiezorg staat op gespannen voet met de genoemde invalshoek van presterende en interveniërende politiefunctie. Er is moeilijk een scherpe grens te trekken. De CDA-fractie is het daarom oneens met de zgn scherp te trekken theoretische grens in het BNP vanachter het bureau. De hulpverleningstaak is bij de politie prima op zijn plek. Graag een reactie van de minister hierop.
Voorts zijn de organisaties die aangesproken zouden moeten worden hiertoe onvoldoende in staat gesteld door deze regering, bijvoorbeeld de GGD. Bij het overleg over het Grote Stedenbeleid is toegezegd door de regering om de sociale pijler voor 1 april uit te werken. Er ligt nog geen visie bij de Kamer, maar ik ga ervan uit dat dit geen 1 april grap is. Zolang deze analyse en visie er niet is verbaast het CDA zich, dat deze minister al wel uitspraken doet over één onderdeel. In hoeverre voert dit kabinet integraal beleid in de grote steden?

De particuliere beveiliging.
Het inschakelen van particuliere beveiligingsorganisaties door gemeenten en particulieren voor bijvoorbeeld toezicht op bedrijfsterreinen kent in de praktijk goede voorbeelden. De regie van de politie staat hierbij wel voorop. Hoe je het wendt of keert zit in deze constructie wel het element van veiligheid kopen. Kan de minister een principiële grens aangeven waar het inschakelen van particuliere beveiligers ongewenst is of is er sprake van een glijdende schaal? Ook vindt via U-bocht constructie het kopen van veiligheid plaats. Het lijkt alsof er geen consistente lijn is. Klopt deze veronderstelling. Graag een reactie van de minister.

Beleidsthema's.
De beleidsthema's zijn herkenbaar en worden ondersteund. Toch stelt de CDA-fractie de vraag wat deze thema's in het BNP nu betekenen voor de regiokorpsen. Kennelijk blijven alle jaar plannen dezelfde als de Kamer deze thema's vastelt onder het motto: alles zit erin. Zit er een plannings- en sturingsvisie achter deze thema's of niet? Hoe verhouden zich deze Nationale thema's ten opzicht van de ordening afgesproken in de Politiewet?
Het CDA vindt het belangrijk dat de politieregio's de status van de thema's kennen. Ik denk dat het effectief uitvoeren van de thema's, bijvoorbeeld jeugdcriminaliteit vraagt om ontkokering op de departementen. Dit geldt ook voor de lokale veiligheidsplannen in het kader van het GSB. Lukt het deze minister om hier een doorbraak te realiseren?
Het bezit en gebruik van wapens neemt angst aanjagende vormen aan. Mijn collega Van de Camp legt momenteel de laatste hand aan een initiatief wetsvoorstel "aanpak vuur- en steekwapengeweld" om bij de Kamer in te dienen.
Het CDA pleit voor een herkenbaar specialisme wapens en munitie bij de Nederlandse regiokorpsen. Hierdoor kan de aanpak van illegaal vuurwapenbezit en gebruik en handhaving van wetgeving versterkt worden. Graag een reactie op deze gedachte van de minister. Kan de minister aangeven hoe een en ander nu binnen de korpsen is georganiseerd?
Tenslotte de vraag hoe nieuwe activiteiten doorwerken. Is er zicht op de politiesterkte voor de handhaving van de opheffing van het bordeelverbod?

Sturen en meten.
De landelijke politiebrief zal later verschijnen. Op welke wijze en op wel detailniveau gaan de ministers de regiokorpsen aansturen? Het CDA pleit voor een eenvoudig, herkenbaar en meetbaar systeem. Het geheel moet niet te technocratisch worden. Worden er goede kwalitatieve indicatoren in beschreven? Is het juist dat slechts 20% van het politiewerk aanstuurbaar is en slaan wij dan niet teveel door met de overkill aan outputsturing etc?

Scholing en opleiding.
Scholing en opleiding zijn belangrijke kwalitatieve elementen voor de politieorganisatie. Ook voor het functioneren in wijken is een toegeruste opleiding essentieel.
De CDA-fractie is blij met de heldere brief over het Toekomstig Onderwijs Politie en het LSOP. De uitgangspunten en doelen onderschrijven wij. Gelukkig komt er aandacht voor de onderwijsvernieuwing en het beter aansluiten bij de praktijk en bij het regulier beroepsonderwijs. Het LSOP heeft de regie en werkt nadrukkelijk samen met de korpsen, het regulier onderwijs samen. Over de praktijk heeft de CDA-fractie wel zorgen. De uitstroom is veel te laag. Gelukkig gaat de uitstroom omhoog. Hoeveel uitstroom per jaar kan de minister garanderen? Welke investe-ringen zijn hiervoor noodzakelijk en hoe zijn deze gedekt? Vindt er wel of geen gedwongen winkelnering plaats bij het LSOP? Is het juist dat een geplande opleiding per 1 mei jl. niet doorgaat vanwege capacityeitsproblemen?

Het CDA vindt dat voor een goede scholing, vorming en toetreden tot de arbeidsmarkt een meerjarenplanning onontkoombaar is. Een jaarlijks overzicht voor de periode tot 2002 met een doorkijk naar latere jaren van vacatures bij de regiokorpsen, de natuurlijke uitstroom, de herbezettingen en de ambitie 5000 agen-ten/surveillanten in 2002 op straat is hiervoor noodzakelijk. Kan de minister toezeggen dat de Kamer zo'n overzicht voor 1 juni in haar bezit heeft? Bij de sterkte kom ik hierop terug.
Als zo'n meerjarenplanning er niet op tijd komt verwacht het CDA problemen bij de realisatie van uw ambities.

Convenant 1998-2002.
In het regeeraccoord staat de ambitie om in 2002 5000 agenten/surveillanten extra op straat te hebben. Hiervan zijn er 3000 nieuw. Voorts krijgt de Kamer nog inzicht in de dekking van de politie cao en de effecten op de sterkte. Dan gaat het om de dekking van de 35 mln jaarlijks en de 58-jarige regeling. De Kamer heeft haar politiek oordeel aangehouden totdat de minister deze informatie zou geven. Dit zou voor 1 mei as. gebeuren. De brief van de minister rept van het najaar bij de begroting 2000. Dit spoort niet met zijn eerdere toezegging! Als ik het goed heb begrepen dan wil de minister deze zaken tesamen met de normvergoeding, de ICT e.a. in een convenant regelen met de regiokorpsen. Op zich een begaanbare weg. Echter ik zou van de minister de toezegging krijgen dat het convenant voor de ondertekening met de Kamer wordt besproken. Zo kan de Kamer op het juiste moment de uitvoering van de CAO bespreken. Kan de minister dit toezeggen. Dit is regelmatig toegepast bij convenanten op andere departementen.

De verdeling van de eerste 500 agenten is niet geruisloos verlopen. Ik denk terecht niet. Uit de stukken van de minister ontbreekt een helder inzicht in de analyse. De sterkte ver deling wordt teveel een incidentele figuur. Objectieve criteria blijken steeds minder een rol te spelen. Krijgen de korpsen bij goed presteren er agenten bij? In hoeverre zijn diepteinesteringen hierbij betrokkwen? Waarom komt de minister niet snel met het nieuwe Peperverdeelsysteem. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Flevoland en Brabant Noord trekken allemaal aan de bel. Hoe gaat de minister hiermee om?

De bereikbaarheid in veel gebieden is ontoereikend. Nr 112 bellen gaat over vele schijven. In Drenthe duurt het soms langer dan een half uur voordat de politie er is. Heeft u vaker klachten gehoord over het nummer 112 en wat kunt u hieraan doen?

Politiesterkte en herbezetting tot aan convenant juni 1999.

De CDA-fractie had dit onderwerp liever in een apart overleg willen behandelen. U zult na mijn bijdrage begrijpen waarom.

De CDA-fractie heeft zich mateloos geergerd aan de lakse houding van deze minister om met cijfers te komen over de herbezetting van de 36-urige werkweek, een inzicht in de realisatie van de Dijkstal agenten, een sterkte-overzicht, een vacature-overzicht.

Moet u zich de burgers in Nederland eens voorstellen. In 1994 worden er tijdens de campagnes 10000 agenten beloofd. Tijdens de periode Kok-1 is er meerdere keren gevraagd aan toenmalig Minister Dijkstal hoe het met de politie-sterkte zit. Meermalen gingen de handen en armen in de lucht. Na veel sjorren en trekken kwam het overzicht van maart 1998 naar de Kamer. Volgens dit overzicht zijn er volgens de regering zo'n 2000 agenten bijgekomen de afgelopen vier jaren. Nog afgezien van andere berekeningen van bijvoorbeeld Politiemagazine die uitkomen op 237 Fte.

In het overzicht van minister Dijkstal staat dat er in 1998-2000 zo'n 1500 agenten bij zouden moeten komen. Ik zie deze Dijkstal-agenten nog steeds nergens terug. Het lijkt wel of deze minister hier Diefstal-agenten van wil maken. Waar zijn ze gebleven? En de agenten dankzij de 25 mln van Bolkestein, zo'n 250? Waar zijn ze gebleven? Totaal zo'n 1750 Fte!!!

Dan de herbezetting 36-urige werkweek. Bij zo'n kleine 40.000 mensen gaat het om zo'n 2000 arbeidsjaren. Na lang sjorren en vragen heeft de Kamer eindelijk de overzichten gekregen. Overigens waren deze overzichten er ook al eind 1998. Waarom duurt het allemaal zo lang? Neemt deze minister de controlerende taak van de Kamer wel serieus? Van de 2000 plaatsen zou volgens de CAO zo'n 80% herbezet moeten worden. Zie brief aan de Tweede Kamer. Ongeveer 1600. Dan het getal 400 Fte. Heeft de Kamer hier ooit mee ingestemd? Ik kan het ook niet op z'n Jan Boeren Fluitjes uitleggen. Hoe zit het met bijvoorbeeld Kennemerland 26.2-0,Rotterdam-Rijnmond 93.8-50 laat staan de korpsen waar nog geen accoord ligt: Twente 23.3-4 en Utrecht 44.60? Hoe gaat deze werkgever met herbezetting om? Goed voorbeeld doet toch goed volgen?

Dan de totaaltelling. Zo'n 40.000 per 1 januari 1998 en 40222 per 1 juli 1998 (0-meting) Wat een preciese of schijnpreciesie? Zitten in deze cijfers ook de KLPD, de ITO en de rijksrecherche? Als ik maar even gemakshalve uitga van 40.000 per 1 januari 1998: ik tel hier de Dijkstal en Bolkestein-agenten en de nog her te bezetten plaatsen bij op dan zit ik op 42.500; Zet ik hier de ambitie van de minister tegenover van zo'n 43000 dan kent u mijn politieke conclusie.

Ik heb begrepen dat de Rekenkamer in 1994-1995 een onderzoek heeft verricht naar onder andere de politiesterkte. Mag ik de minister vragen wat hij met de aanbevelingen heeft gedaan? Kortom als ik alles kort op een rijtje zet klopt er geen snars van en voel ik mij belazerd. Ik vraag de minister nu of hij de juiste getallen kan geven en anders vind ik het de hoogste tijd voor een analyse van een externe partij. De CDA-fractie wil nu duidelijkheid en laat zich niet meer met een kluitje in het riet sturen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie