Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Houten

Datum nieuwsfeit: 13-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Houten

Openbare kennisgevingen

13/04/99

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend:

Ter inzage.
De volgende meldingen bouwvoornemen liggen voor een ieder ter inzage:
* het plaatsen van een blokhut op het perceel Jhr. Ramweg 31 te Schalkwijk ten name van M. Kool.

* het plaatsen van een schuurtje op het perceel Futenweide 55 te Houten ten name van J. Nijhof.
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

* het vervangen/vergroten van opslagruimte op het perceel Wayensedijk 27 te Houten ten name van Peek BV.
* het vergroten van een woning op het perceel Boekdrukkersgilde 53 te Houten ten name van B.G. Verbecke.

* het vergroten van een woning op het perceel Patriottenland 85 te Houten ten name van B.J.H. Smit.

* het vergroten van een woning op het perceel Kruisvaardersland 48 te Houten ten name van B. Vos.

* het vergroten van een woning op het perceel Rozentuin 42 te Houten ten name van C. Zwanenburg.

* het oprichten van 72 woningen in Loerik III te Houten ten name van Woningstichting Dr. Schaepman.

* het oprichten van een fietstunnel richting Rondweg-Overdam te Houten ten name van de gemeente Houten.

* het vergroten van een woning op het perceel Florijnslag 48 te Houten ten name van A.M. van Kats en A.L.R. Griffioen.
* het veranderen van een woning en plaatsen dakkapel op het perceel Smidsgilde 4 te Houten ten name van P.A. van Hattem.
* het veranderen van een woning op het perceel Barbiersgilde 17 te Houten ten name van B. Sanders.

* het vergroten van een woning op het perceel Chamavenpoort 1 te Houten ten name van de familie Droppers.

* het vergroten van een woning op het perceel Druivengaarde 10 te Houten ten name van J. Vriezen.
De volgende verzoeken om vrijstelling van het bestemmingsplan liggen voor een ieder ter inzage:

* het aanleggen van wegen in Overdam II te Houten ten name van de gemeente Houten.

* het vestigen van een haptotherapiepraktijk in een gedeelte van een woning op het perceel Troubadoursborch 57 te Houten ten name van A.M.G. van Banning.

Burgemeester en wethouders zijn van plan voor de meldingen genoemd onder 1 en 2, vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 3 tot en met 9, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 10 tot en met 12, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

Burgemeester en wethouders zijn eveneens van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 13, te verlenen met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 14, te verlenen met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan aan de verzoeken genoemd onder 15 en 16, medewerking te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 28 april 1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders.

De meldingen, de bouwplannen en de verzoeken om vrijstelling liggen vanaf donderdag 15 april 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Afgegeven beschikkingen op aanvragen milieuvergunning Op de volgende aanvragen om een milieuvergunning is een besluit genomen:

Dierenpension Hendrikshoeve, voor een dierenpension gelegen aan de Veerwagenweg 100 in Houten. De eind-datum is 27 mei 1999. Wij hebben besloten deze vergunning te verlenen. Ondanks bedenkingen is de beschikking niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (030-6392742), vanaf morgen tot en met bovengenoemde einddatum elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Verder liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefonische afspraak ter inzage van
17.00 uur tot 20.00 uur.
Tegen het besluit kan in beroep worden gegaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de ontvankelijkheid van het beroep is een griffierecht ver-schuldigd van FL 210,- voor een natuurlijk persoon en FL 420,- voor een rechtspersoon. Het beroep kan worden ingesteld door:

* de aanvrager;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;
* diegenen die naar aanleiding van de aanvraag en/of de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben ingebracht;
* enige andere belanghebbende, die aantoont redelijkerwijs niet in de gelegenheid te zijn geweest om naar aanleiding van de aanvraag en/of de ontwerp-beschikking bedenkingen in te brengen.

(Beroep op grond van artikel 20.6, lid 2 Wet Milieubeheer). De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor het einde van de termijn beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 36 Wet op de Raad van State een verzoek is gedaan tot schorsing van de vergunning of tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA 's-Gravenhage.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. (Publicatie op grond van artikel 3.44 Algemene wet bestuursrecht).

Goedkeuring bestemmingsplan Dijkhoeve
Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft bij besluit van 1 juli 1997 het bestemmingsplan Dijkhoeve (opgesteld ten behoeve van de bouw van een appartementengebouw op de hoek van het Imkerspad en de Lobbendijk) goedgekeurd. Tegen dit besluit is beroep ingesteld. Dit beroep heeft geleid tot een uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State d.d. 28 januari 1999. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State heeft het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten vernietigd in verband met een gebrek in de motivering. Dit betekent dat het college van Gedeputeerde Staten een nieuw besluit moet nemen.
Op 30 maart heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht een nieuw besluit genomen, waarbij rekening is gehouden met een verkleining van het bouwplan.

Burgemeester en wethouders van Houten maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht het bestemmings-plan Dijkhoeve heeft goedgekeurd met uitzondering van een gedeelte van de bestemming woondoeleinden met een breedte van 1 meter, zoals op de plankaart staat aangegeven.

Het goedkeuringsbesluit en het bestemmingsplan liggen met ingang van
15 april 1999 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling bouw- en milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816).
Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen degenen die tijdig bij Gedepu-teerde Staten bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt, alsmede een belanghebbende, die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn bedenkingen tijdig bij Gedeputeerde Staten in te brengen, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tegen de onthouding van goedkeuring kan door een ieder beroep worden ingesteld. Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. De termijn wordt opgeschort indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzit-ter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. De werking van het besluit wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing van de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak op dat verzoek.

Intrekken milieuvergunning
Het voornemen is de volgende milieuvergunningen in te trekken:
* de heer E.J. Miltenburg, Binnentuin 59 (voorheen Binnenweg 3) Houten. De reden is dat het perceel door de Vinexlokatie een andere bestemming heeft gekregen. De einddatum is 29 april 1999. Wij zijn van plan de vergun-ning geheel in te trekken.
* IBERO DRUK b.v., Kon. Julianastraat 22 in Houten. De reden is dat het bedrijf langer dan drie jaar geen gebruik maakt van de milieuvergunning. Het bedrijf is hier ook niet meer gevestigd. De einddatum is 29 april 1999. Wij zijn van plan deze vergunning geheel in te trekken.

* voor het perceel Korte Schaft 19 in Houten. De gronden zijn aangekocht door de gemeente Houten in het kader van de Vinex. Het bedrijf is verhuisd en de opstallen worden gesloopt. Wij zijn van plan deze milieuvergunning geheel in te trekken.

U kunt de ontwerpbeschikkingen en bijbehorende stukken inzien in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (030-639274-2), vanaf morgen tot en met 29 april 1999 elke werkdag van
9.00 uur tot 12.00 uur. Verder liggen de stukken tijdens deze periode elke donderdag ter inzage na telefonische afspraak van 17.00 uur tot
20.00 uur.
Na 29 april 1999 ligt de ontwerpbeschikking ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, totdat de beroepstermijn op de definitieve beschikking is verstreken.

Als u dat wilt kunt u een mondelinge toelichting op de stukken krijgen. U kunt schriftelijk gemoti-veerde bedenkingen indienen als u het niet eens bent met de ontwerpbeschikking. U moet uw bedenkingen binnen de inzage termijn indienen bij ons college, Postbus 30 3990 DA in Houten. Degene die bedenkingen indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergunningen verleend en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:

* (S99095) Eburonenpoort 8, betreft het vergroten van een woning
* G98119) Waalseweg 36, betreft het oprichten van een woning
* (S99093) Meercamp 34, betreft het plaaatsen van dakkapellen
* (S99091) Karpersloot 8, betreft het vergroten van een woning
* (S99081) Leidekkersgilde 6, betreft het vergroten van een woning
* (G98466) Beusichemseweg 11, betreft het restaureren van de woonboerderij

* (S99142) Blieksloot 34, betreft het vergroten van een woning
* (W98418) Waalseweg 41, betreft het vervangen van een schuur

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.

Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergunning zijn binnengekomen:
* (D99137) Edelhertakker 16, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (G99138) Houtensewetering 51, betreft het restaureren van het "Bakhuis"

* (W99139) Valkeniersborch 5, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (S99140) Pr. Willem Alexanderweg 39, betreft het plaatsen van dakkapellen

* (S99141) Eburonenpoort 40, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (S99142) Blieksloot 34, betreft het vergroten van een woning
* (H99143) Snoeksloot 123, betreft het verbouwen berging en plaatsen dakkapellen

* (S99144) Smidsgilde 8, betreft het vergroten van een woning
* (W99145) Plein 25, betreft het oprichten van een berging
* (S99146) Florijnslag 14, betreft het oprichten van een carport
* (G99147) Loerik III, betreft het oprichten van 72 woningen
* S99148) Molenland 9, betreft het verbouw boerderij tot kantoor
* (C99149) Tournooicamp 16, betreft het vergroten van een woning
* (S99150) De Weide 19, betreft het veranderen voorgevel
* (H99151) Loerikseweg 27, betreft het veranderen van een dakkapel
* (H99152) Klompenmakersgilde 8, betreft het vergroten van een woning

* (W99153) Bosmeer 4, betreft het oprichten van een woning
* (S99154) Meidoornkade 24, betreft het inpassen sprinkler- rook- en branddetectie

* (H99155) Wagenhoeve 47, betreft het vergroten van een woning

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeentehuis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-zaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Houten, woensdag 14 april 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Informatie
Met vragen en klachten over onderhoud van wegen, verkeersproblemen, groen- en speelvoorzieningen, riolering, ophalen van het huisvuil, afvalscheidingsstation en beheer van gemeentelijke gebouwen, kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht bij het Meldpunt Openbare Werken, telefoon 030-6375652.

Voor informatie over onder andere gemeentelijke belastingen (Financiën), bouwvergunningen (Bouwzaken), bestemmingsplannen (Ruimtelijke Ordening), uitkeringen (Sociale Zaken), paspoorten, rijbewijzen en uittreksels uit de registers (Burgerzaken), kunt u contact opnemen met de diverse bureau's van de gemeente Houten. Voor meer algemene informatie kunt u terecht bij Voorlichting.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Zowel 's morgens als 's middags kunt u terecht voor verstrekking van paspoorten, rijbewijzen en inschrijf-/aanvraagformulieren, maar ook voor andere zaken. Wel adviseren wij u voor deze andere zaken (indien u van plan bent 's middags te komen) van tevoren telefonisch een afspraak te maken. Burgerzaken is tevens geopend op donderdag van 17.00 tot 19.00 uur (donderdagavond alleen voor het aanvragen van een paspoort/toeristenkaart of rijbewijs en voor een uittreksel uit het persoonsregister of de registers van de burgerlijke stand).

Bouw- en Woningtoezicht kent een inloopspreekuur van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak. Als u gedetailleerde technische- en/of bestemmingsplaninformatie nodig heeft, adviseren wij u sowieso een afspraak te maken. Wij zorgen dan dat alle dossiers, archiefstukken, formulieren e.d. klaar liggen. Sociale Zaken is alleen 's ochtends geopend en wel van 9.00 uur tot
10.00 uur (uitsluitend voor bestaande clienten) en van 9.00 uur tot
12.00 uur voor nieuwe clienten. 's Middags kunt u alleen terecht op afspraak, zodat de middaguren vooral gebruikt kunnen worden om alle aanvragen te verwerken.

Het gemeentehuis bevindt zich aan Het Kant 2 te Houten. Het postadres is Postbus 30, 3990 DA Houten. Het telefoonnummer is 030-6392611.

Spreekuur in wijkpost de Aalsloot
De wijkbeheerder van de wijk Schonenburg, de Geer en Centrum houdt elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur (samen met de wijkagent) en op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur spreekuur. U kunt bij hem terecht voor allerhande zaken die te maken hebben met het onderhoud van de openbare ruimte in deze wijken. U kunt ook bellen en faxen met de wijkpost. Het telefoonnummer is 637 93 23 en faxen kunnen naar 635 14 96. Op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 houdt ook de wijkagent spreekuur op de wijkpost.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? (info@houten.com)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...