Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over wijziging Pensioen en Spaarfondswet

Datum nieuwsfeit: 14-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Wijziging Pensioen en Spaarfondswet (060499)

Wijziging Pensioen en Spaarfondswet (060499)

Het goed en betrouwbaar gefinancierd zijn van pensioenregelingen is voor veel ouderen in ons land van levensbelang om te kunnen blijven participeren. Het CDA stemt daarom in met aanscherping van de regels omtrent het toezicht op en de financiering van pensioenregelingen. Zij vindt echter niet dat kleine fondsen op voorhand gedwongen moeten worden tot schaalvergroting of herverzekering van de pensioenen op de verzekeringsmarkt.
Wie aan de strenge(re) kwaliteitseisen voldoet moet volwaardig zelfstandig kunnen functioneren.

Den Haag, 6 april 1999

Woordvoerder: N. Dankers

De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling en met instemming kennis genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Zij zijn het eens met het kabinet om vooruitlopend op de algehele modernisering van de Pensioen- en Spaarfondsenwet via deze tussenronde een aantal verbeteringen door te voeren, die door velen als noodzakelijk worden beschouwd. De (aanvullende) pensioenregelingen die op grond van deze wetgeving tot stand komen moeten velen in dit land op hogere leeftijd van voldoende inkomen voorzien. Maximale zekerheid hieromtrent is dan ook geboden. Derhalve achten deze leden het aanscherpen van de regels omtrent het toezicht gerechtvaardigd. Dit geldt zowel de kwaliteitstoets voor besturen en bestuurders als het financiële beleid. Essentie is het waarborgen van de pensioenafspraken. Daarom vinden deze leden het ook een goede zaak dat het verboden gaat worden om uitstel toe te passen bij de financiering van pensioentoezeggingen.

Op hoofdlijnen hebben de leden van de CDA-fractie slechts met één onderdeel grote moeite, en dat is de herverzekeringsplicht voor kleinere pensioenfondsen. Ook na aanpassing van de stukken op grond van het advies van de Raad van State zijn deze leden niet overtuigd van de noodzaak om deze verplichting op te leggen.

Te zeer lijkt de grens van 100 deelnemers ingegeven door de bewerkelijkheid voor de Verzekeringskamer bij het uitoefenen van het toezicht. De belangrijkste functie van een pensioenfonds is de waarborgfunctie, het garanderen dat mensen later ook daadwerkelijk de pensioentoezegging kunnen genieten. Als kleine pensioenfondsen deze waarborgfunctie goed vervullen, is er geen enkele inhoudelijke reden om hen een herverzekeringsplicht op te leggen. Dit geldt natuurlijk ook voor fondsen die in liquidatie zijn, maar uitstekend aan de verplichtingen kunnen voldoen. Zeker waar de kosten van een herverzekering ten laste komen van de deelnemers moet hiertoe alleen maar worden overgegaan wanneer de waarborgfunctie niet gegarandeerd is.
Waarom dan toch deze min of meer gedwongen schaalvergroting? Immers, zon 400 pensioenfondsen van de huidige 1100 hebben nog slechts de keuze tussen samengaan om groter te worden dan 100 deelnemers, of het onderbrengen van de pensioentoezeggingen bij verzekeraars. In de Memorie van Toelichting staat dat het gaat om een bedrag van fl. 4 mrd. dat herverzekerd moet gaan worden.

De leden van de CDA-fractie zijn van mening dat het dient te gaan om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. Zij delen bijvoorbeeld de mening van het kabinet dat over de positie van eenmansfondsen ten principale gesproken moet worden bij de algehele modernisering van de PSW. Maatregelen ter vereenvoudiging van de uitvoering met het oog op de (zeer) beperkte omvang van sommige fondsen zijn dan ook niet aan de orde wat hen betreft. Maar het omgekeerde geldt ook: wanneer voldaan wordt aan de gestelde kwaliteitseisen, ook in het strengere regime, is er geen inhoudelijke reden waarom fondsen niet zelfstandig kunnen voortbestaan. Discussies over een eventuele ondergrens horen dan ook gevoerd te worden rondom de modernisering van de gehele wet. Daarbij dient het dan eerder te gaan over criteria zoals in welke mate is er (nog) sprake van solidariteit met anderen dan over een aantal fondsen meer of minder dat door de Verzekeringskamer moet worden gecontroleerd.
Nergens in de Memorie van Toelichting hebben de leden van de CDA-fractie een passage aangetroffen over de eventuele noodzaak om over te gaan tot sanering van het aantal pensioenfondsen in ons land. Wel is het terrein van toezicht uitgebreid met de rechtstreekse regelingen, waarvan er ca. 30.000 bestaan. In dat licht bezien is het temeer de vraag waarom uit praktische redenen voor een ondergrens van 100 actieve deelnemers moet worden gekozen, dus 400 fondsen moeten verdwijnen. In hoeverre loopt het kabinet hiermee tenminste deels vooruit op de discussie over de afbakening van activiteiten die pensioenfondsen (mogen) verrichten in relatie tot wat het terrein van verzekeraars wordt geacht te zijn? Of speelt het bedrag van fl. 4 mrd. extra dat aan pensioenverplichtingen bij verzekeraars moet ondergebracht gaan worden in die discussie geen enkele rol?

Kortom, ten principale zijn de leden van de CDA-fractie vooralsnog van mening dat geen getalscriterium als ondergrens moet worden gehanteerd. Het huidige regime kan worden gehandhaafd dat herverzekering dient plaats te vinden wanneer de Verzekeringskamer van oordeel is dat onvoldoende wordt voldaan aan de in onderhavige wetgeving vastgelegde eisen.

In het algemeen zijn de leden van de CDA-fractie van mening dat de uitvoering van de pensioenregelingen een zaak is van sociale partners. Mogen zij ervan uitgaan dat nadere regels betrekking zullen hebben op minimaal te stellen eisen en geen algemeen normerend of uniformerend karakter hebben?
Is voldoende veiliggesteld dat pensioentoezeggingen via een pensioenfonds en pensioentoezegging via direct verzekerde regelingen qua toezicht gelijk zullen worden behandeld? Pensioenfondsen moeten bijvoorbeeld ook een actuarieel bedrijfstechnische nota (abtn) overleggen wanneer er sprake is van herverzekering. Bij direct verzekerde regelingen is dit niet aan de orde. Kan hierop nader worden ingegaan?

Voor het overige hebben de leden van de CDA-fractie nog een aantal vragen en opmerkingen die meer liggen op het terrein van uitvoering en invoering:

De keuze voor een overgangstermijn van 10 jaar met ontheffingsmogelijkheid vinden de leden redelijk in verband met het streven om geen uitstelfinanciering meer te kennen wanneer in 2010 de vergrijzinggolf een feit is. Ook de Stichting van de Arbeid is van mening dat het goed is zo snel mogelijk te opereren, want bij het pleidooi voor een harde overgangstermijn van 15 jaar heeft zij toegezegd de leden op te roepen om zoveel eerder als mogelijk is een en ander door te voeren. Materieel lijkt er daarom weinig verschil te zitten tussen beide voorstellen. Kan nog eens nader worden ingegaan op de argumenten van de Verzekeringskamer om toch voor de termijn van 15 jaar te kiezen?

De overgangstermijn is voor pensioenfondsen redelijk overzichtelijk. Hoe gaat een en ander geregeld worden voor rechtstreeks verzekerde regelingen? Geldt ook daarvoor een overgangstermijn van 10 jaar?

Is een termijn van een half jaar voldoende wanneer de Verzekeringskamer van mening is dat tot herverzekering moet worden overgegaan, gelet op de noodzaak tot een zorgvuldige afweging en overleg in het kader van medezeggenschap?

Geldt die termijn voor het komen tot een keuze tussen offertes en het geven van de opdracht, of moeten in die tijd ook individuele dossiers geregeld zijn?

In de toelichting op het wetsvoorstel wordt aangegeven onderhavig wetsvoorstel kan leiden tot een hoge premiestijging gedurende de overgangsperiode, maar dat dit geen invloed heeft op het pensioenconvenant omdat het slechts een verschuiving van de pensioenlast betreft. Dat neemt niet weg dat er sprake is van een aanzienlijke premieverhoging op de korte en middellange termijn. In hoeverre kan dit een factor van betekenis zijn voor andere punten die tot premieverhoging leiden en zeer wenselijk worden geacht voor bepaalde doelen of doelgroepen?

Geldt het verbod op uitstelfinanciering ook het inhaalpensioen van bijvoorbeeld in het verleden op geslacht uitgesloten vrouwen? Het kan zijn dat de Hoge Raad tot de uitspraak komt dat inhaalpensioenen toegekend moeten worden, die mogelijk teruggaan tot 8 april 1976. Dat kan dus een grote financieringslast betekenen als de Hoge Raad pas na invoering van onderhavige wet tot uitspraak komt. Wordt een dergelijke situatie dan gezien als een nieuwe toezegging, dus affinanciering ineens moet plaatsvinden, of is toepassing van het overgangsregime daarbij ook mogelijk?

De Verzekeringskamer moet een plan van aanpak opstellen om effectief toezicht te kunnen gaan uitoefenen op de rechtstreekse pensioenregelingen die bij verzekeraars zijn ondergebracht. Wordt dit plan vastgesteld alvorens de hiermee samenhangende onderdelen van de wet in werking treden? Wordt de Kamer van dit plan van aanpak in kennis gesteld?

Ten aanzien van de interne organisatie van de Verzekeringskamer moet er een strikte scheiding worden ingevoerd tussen enerzijds toezicht en controle en anderzijds het opleggen van sancties. Wanneer wordt dit ingevoerd, en wordt de kamer geïnformeerd over de wijze waarop dit gebeurt?

Wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk onderdelen van de wet tegelijk in werking te laten treden, wat de voorkeur van deze leden heeft? Kan nu al worden aangegeven bij welke artikelen of onderdelen daarvan een verschillende datum van inwerkingtreding noodzakelijk wordt geacht?

In de MvT, pag. 23, wordt aangegeven dat de Verzekeringskamer uit bestuurlijke boeten inkomsten gaat genereren die mede dienen ter dekking van de kosten. In verband hiermee wordt zelfs de stelling betrokken dat uitbreiding van het handhavinginstrumentarium niet noodzakelijkerwijs hoeft te leiden tot hogere kosten voor de ondertoezichtgestelden, maar zelfs kan leiden tot vermindering daarvan. Is hier geen sprake van wenselijke gedachten? In hoeverre wordt voorkomen dat de noodzaak tot inkomensverwerving de hoogte van de boetes gaat beïnvloeden?

De leden van de CDA-fractie kunnen instemmen met een meldingsplicht van onregelmatigheden voor accountants en actuarissen. Mogen zij ervan uitgaan dat dat zaken betreft die van belang (kunnen) zijn voor het toezicht en geen zaken zoals bijvoorbeeld een omissie in individuele gevallen van ondergeschikt belang?

Artikelsgewijs:

Artikel I, onderdeel A
De leden van de CDA-fractie vragen zich af waarom niet een pensioenfonds na een faillissement van de gelieerde onderneming zelfstandig kan voortbestaan wanneer de pensioentoezeggingen voldoende gewaarborgd zijn. Hoort ook niet dit onderdeel ten principale behandeld te worden bij de integrale modernisering van de PSW?

Artikel I, onderdeel E
Hoe moeten art. 5, lid 5 en 6, worden geïnterpreteerd wanneer in enig bestuur tot benoeming wordt gekomen op grond van verkiezingen? Moeten kandidaten dan tevoren worden gemeld, of pas degene die in het bestuur gekozen is?

Artikel I, onderdeel S
In een aantal gevallen zijn besturen zeker wanneer van herverzekering sprake is voor het verstrekken van informatie afhankelijk van hun verzekeraar. Indien deze laatste niet tijdig de benodigde informatie aanlevert, wie is dan aansprakelijk voor de boetebepaling op grond van artikel 19?
Het is mogelijk dat de Verzekeringskamer voor de uitoefening van haar taken ook de werkgever om gegevens moet kunnen vragen. Verdient het echter niet de voorkeur om deze expliciet te beperken tot inlichtingen over de inhoud, de uitvoering alsmede de wijze van totstandkoming van de pensioenregeling?

Artikel I, onderdeel V
Vloeit uit artikel 23a, lid 1 automatisch voort dat de opbrengst van dwangsommen de Verzekeringskamer toekomt? (In artikel 23b wordt het expliciet gemeld)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...