Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 15-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

GS-besluiten

Vergadering d.d. 13 april 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

1 Loco-commissaris der Koningin

2 Portefeuilleverdeling GS en de daarbij gehanteerde vervangingsregeling, aanwijzing accountmanagers gebieden, deelname van gedeputeerden in de commissies van advies en instelling dan wel wijziging GS-commissies

3 Vaststelling collegeprogramma

4 Benoeming commissarissen

5 Benoeming voorzitter commissie overige geschillen

6 Algemeen en Dagelijks Bestuur IPO

7 Aanwijzing lid IPO-klankbordgroep informatievoorziening statenleden

8 Dagelijks bestuur Regio Randstad

9 Bekrachtiging besluit onthouding goedkeuring aan bestemmingsplan Middenmeer Schelpenwijk, gemeente Wieringermeer


1 Loco-commissaris der Koningin
Het college besluit de vervanging van de Commissaris der Koningin te regelen in die zin dat achtereenvolgens de volgende personen als vervanger optreden: dhr.H.M.Meijdam, mw.M.A.Wildekamp, dhr.J.H.J.Verburg, dhr.H.S.de Boer, dhr.E.Neef, mw.A.A.E.Goijert en mw.N.Klijn.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


2 Portefeuilleverdeling GS en de daarbij gehanteerde vervangingsregeling, aanwijzing accountmanagers gebieden, deelname van gedeputeerden in de commissies van advies en instelling dan wel wijziging GS-commissies
Het college stelt de portefeuilleverdeling vast zoals overeengekomen bij de collegeonderhandelingen. Aan de portefeuilles van mw.Klijn wordt Projecten toegevoegd.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


3 Vaststelling collegeprogramma
Het college stelt het collegeprogramma vast

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


4 Benoeming commissarissen
Het college besluit:


1. Aan Provinciale Staten voor benoeming voor te dragen: als commissaris van UNA: de heer H.M.Meijdam; als president-commissaris van ENW: de heer H.M.Meijdam; als commissaris van Noord West Net: mevrouw M.A.Wildekamp; als commissarissen van PWN: de heer J.H.J.Verburg en de heer H.S.de Boer, waarbij de heer J.H.J.Verburg beoogd president-commissaris is;
als commissarissen van de WRK: de heer J.H.J.Verburg en de heer H.S.de Boer, waarbij de heer J.H.J.Verburg beoogd president-commissaris is;
als president-commissaris van Afvalzorg: mevrouw A.A.E.Goijert en de heer E.Neef als commissaris;
als president-commissaris van Afvalzorg Deponie: de heer E.Neef; als voorzitter van de NV Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland: mw.N.Klijn; als secretaris mevrouw M.A.Wildekamp.
2. Onder verwijzing naar de statenvoordracht nr.7 uit 1999 Benoeming commissaris in de Raad van Commissarissen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied, kennis te nemen van het aanblijven van de heer F.Tielrooij voor de statutaire periode tot 2003 als commissaris, in de hoedanigheid van deskundige.

3. Ondere verwijzing naar de statenvoordracht nr.29 uit 1998 Benoeming lid Raad van Commissarissen van de Schiphol Area Development Company NV (SADC), kennis te nemen van het aanblijven van de heer F.Tielrooij als commissaris voor Noord-Holland voor de statutaire periode tot 2002 in de hoedanigheid van deskundige.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


5 Benoeming voorzitter commissie overige geschillen Het college besluit tot (voorlopige) benoeming als voorzitter voor de commissie overige geschillen: mr.H.M.Meijdam.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


6 Algemeen en Dagelijks Bestuur IPO

1. Het college besluit aan Provinciale Staten voor te stellen om uit hun midden aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van het IPO: mevrouw N.Klijn.

2. Het college gaat er van uit dat de provincie niet in het nieuw samen te stellen dagelijks bestuur van het IPO vertegenwoordigd zal zijn, aangezien Noord-Holland al de voorzitter levert.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


7 Aanwijzing lid IPO-klankbordgroep informatievoorziening statenleden
Het college besluit aan het Seniorenconvent te verzoeken een voorstel te doen voor benoeming door Provinciale Staten uit hun midden van een lid in de IPO-klankbordgroep Informatievoorziening Statenleden.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


8 Dagelijks bestuur Regio Randstad
Het college besluit een nader voorstel van de voorzitter van de Regio Randstad af te wachten.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


9 Bekrachtiging besluit onthouding goedkeuring aan bestemmingsplan Middenmeer Schelpenwijk, gemeente Wieringermeer Het college bekrachtigt en neemt voor zijn rekening het in mandaat door de GS-commissie genomen besluit:


1. Algehele goedkeuring te onthouden aan het besluit van de gemeenteraad van 17 december 1998 tot vaststelling van het bestemmingsplan Middenmeer Schelpenwijk, gemeente Wieringermeer.
2. In verband met artikel 30, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mede te delen dat vaststelling van een geheel nieuw bestemmingsplan noodzakelijk wordt geacht.

3. Te bepalen dat, op grond van artikel 30 lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de vaststelling van het nieuwe plan moet geschieden binnen de termijn van zes maanden, na datum van verzending van het GS-besluit.

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45

E-mail

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie