Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Van Boxtel VNG ledenraadpleging Bestuursakkoord

Datum nieuwsfeit: 15-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken

Toespraak minister Van Boxtel bij de VNG ledenraadpleging over het Bestuursakkoord-nieuwe-stijl, Ede

Maandag 12 april
Misschien weet u het, misschien weet u het (nog) niet: ik heb twee grote passies. De eerste is de politiek of met andere woorden, hoe we samen ons land, onze democratie zo goed en prettig mogelijk kunnen inrichten. De tweede is de Avonturen van Kuifje door Hergé.

In 1993 heb ik beide passies kunnen combineren in een essay voor een door de VNG uitgeschreven essaywedstrijd met als thema Het huis van Thorbecke. Mijn bijdrage heette: De avonturen van Duifje: De zoektocht naar het Zicht. In mijn verhaal gaan de journaliste Duifje en haar vriend kapitein Paddock, op verzoek van Professor Zonnepit op avontuur om de deur naar het Zicht te openen. Want het Zicht was zoek, het zicht op het herstel van het evenwicht in de betrekkingen tussen ingezetenen en gouvernementelen, tussen burgers en bestuurders. Duifje komt er al gauw achter dat het Zicht zich, ergens in Nederland, achter een Gouden Muur bevindt.

Om de Deur naar het Zicht te vinden gaat Duifje praten met mensen die, dankzij hun fysieke kwaliteiten, over die Muur heen zijn gekomen, mensen die zich op verschillende, door ene Thorbecke bedachte niveaus bevinden. Duifje praat met een vertegenwoordiger van het eerste niveau, een slecht geschoren man die in een torentje allerlei lubberende zinsneden ten beste geeft, met de Vereniging tot Behoud van het tweede niveau en met de Vereniging Nooit Genoeg. En dan is Duifje er achter waar het probleem zit: Er zijn in Nederland teveel mensen aan de andere kant van de Gouden Muur terecht gekomen (...) Men is aan die kant het zicht op zowel de eigen als de andere kant volkomen kwijtgeraakt. De gouvernementelen cum suis kijken uitsluitend nog naar elkaar. Het is te vol het gebied is te klein. Het speelveld moet worden uitgebreid.

Duifje meende dat speelveld te moeten uitbreiden door Vlaanderen en Wallonië te annexeren, maar vandaag hebben we het over een minder imperialistische oplossing: Het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl. Een akkoord dat er voor moet zorgen dat het rijk, de provincies en de gemeenten effectief samenwerken aan versterking van hun driehoeksrelatie. Niet alleen voor zichzelf, voor achter de Gouden Muur, maar met een duidelijke externe boodschap: meer bereiken voor burgers, bedrijven en instellingen.

Voor de VNG is een bestuursakkoord geen noviteit. Nieuwe Stijl slaat voor u niet alleen op het vernieuwende karakter van dit akkoord, maar ook op het feit dat het niet de eerste keer is dat er een bestuursakkoord is gesloten tussen het kabinet en de VNG. Dat was in 1986. We hebben we voor dit akkoord natuurlijk ook geput uit wat we toen geleerd hebben. Het gaat in het BANS niet meer alleen om afspraken die bedoeld zijn om provincies en gemeenten tegen elkaar en tegen de rijksoverheid te beschermen, maar om concrete impulsen voor bestuurlijke vernieuwing op een aantal (deel)terreinen. Het gaat niet meer om deelakkoorden tussen VNG-Rijk en IPO-Rijk en deelakkoorden per departement maar om een breed overhedenoverleg als motor en voertuig voor relatie-onderhoud. Met andere woorden, zowel de grenzen tussen de ministeries als tussen provincies en gemeenten onderling en over en weer worden door het BANS geslecht. En vooral, het gaat in het BANS niet alleen om afspraken, maar om meetbare resultaten!

Ondanks het feit dat de VNG een belangrijke partner is geweest bij het totstandkomen van het bestuursakkoord-nieuwe-stijl, realiseer ik mij dat niets zo verraderlijk is als op voorhand overeenstemming veronderstellen: daarom ben ik blij dat ik tijdens deze ledenraadpleging enige gedachten over en visie op het bestuursakkoord-nieuwe-stijl met u kan delen, en op die manier enig missie/zendingswerk kan verrichten. Ik doe dat namens het kabinet, maar u begrijpt dat ik zo nu en dan mijn eigen portefeuille niet zal verloochenen.

Ik wil aandacht besteden aan aantal aspecten in de discussies rond (totstandkoming van) het bestuursakkoord, het proces en de inhoud, en iets zeggen over de stand van zaken en de meningsvorming en verwachtingen rond BANS.

Ik zei het al: de inrichting van ons land, van onze democratie, is één van mijn passies, en willen we dat goed doen, niet alleen in termen van economie en infrastructuur, maar ook waar het gaat om sociale samenhang en draagvlak, is samenwerking tussen overheden van essentieel belang. Dat geeft ook aan wat het belang is van dit Bestuursakkoord: het duidelijk vormgeven van interbestuurlijke samenwerking en verschuiving van insteek daarvan naar een toenemende behoefte aan overleg en afstemming.
Mijn collega minister Peper hield op 31 maart op uw congres 2000+ in Den Bosch een state of the art lezing over het belang en de positie van gemeenten met als insteek de relatie met en tussen overheden onderling. Ook hij signaleerde dat er diverse tekortkomingen zijn in deze samenwerking: tekortkomingen als het gaat om bestuurlijke slag- en daadkracht, de haperende decentralisatie, de representativiteit van de overheid. Door intensiever en effectiever samen te werken, samen de grote themas aan te pakken, kunnen we beter inhoud geven aan het begrip partnerschap, niet alleen tussen overheden onderling, maar ook tussen overheden en burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De partijen treden op als partners, dat wil zeggen: houden zich aan gemaakte afspraken, spreken elkaar aan op hun medeverantwoordelijkheid, zijn moreel gebonden om de gemaakte afspraken waar te maken.
Die partnerschapgedachte ligt ook ten grondslag aan het grotestedenbeleid.
Ik wil hiermee niet zeggen dat de samenwerking alleen maar informeler wordt of ten koste zal gaan van de bestaande - goed werkende - constructies. Het halfjaarlijkse Overhedenoverleg is bedoeld als een versterking , een uitbreiding van wat er al is. In dit Overhedenoverleg gaan de drie partijen met elkaar onderwerpen bespreken waar wij alledrie mee te maken hebben, met name binnen de brede beleidsthemas sociale infrastructuur en veiligheid, ruimtelijk-economische infrastructuur en de kwaliteit van het openbaar bestuur zelf.
Het onderdeel sociale infrastructuur omvat onder meer afspraken over:sociale participatie, jeugd, zorg, de bestrijding van armoede en sociale activering.
Sociale infrastructuur is het geheel van organisaties, diensten, voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in bijvoorbeeld buurten, groepen en gezinnen kunnen samenleven en kunnen deelnemen aan de samenleving. Versterking van die sociale infrastructuur moet de participatie vergroten en tegelijkertijd het gebruik van kostbare zorgvoorzieningen beperken. In eerste instantie hebben we met name het thema jeugd en jongeren opgepakt. Dit thema staat dan ook geagendeerd voor het overhedenoverleg dit najaar. Er zijn al veel activiteiten op dit gebied: binnen VWS waar nu de laatste hand wordt gelegd aan een visie op de jeugd te presenteren, een visie die elke kabinetsperiode zal worden herzien. Maar ook bij OCenW (jeugd en opvoeding, jeugd en vroegtijdig schoolverlaten) en Justitie (jeugd en criminaliteit, wapenbezit). Op deze gebieden is, vanuit uw eigen verantwoordelijkheden, zeker ook een belangrijke rol weggelegd voor het VNG én IPO. Het is de bedoeling om dit najaar over deze activiteiten voortgangsrapportages te presenteren. In ieder geval is er op 15 april aanstaande AO over de voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 1999-2002. Ook veiligheid is een belangrijk thema voor het BANS. Tijdens het eerste Overhedenoverleg spraken we over geweld op straat. En thema dat door de VNG bijzonder voortvarend wordt aangepakt, waarvoor mijn complimenten. Het door de VNG gepresenteerde Actieprogramma tegen geweld op straat bevat een aantal punten die een rol hebben gespeeld bij de gedachtenvorming over dit onderwerp binnen het kabinet.
Het kabinet is bezig met de voorbereiding van een kabinetsstandpunt over aanpak illegaal vuurwapenbezit en vuurwapengeweld. Aanstaande vrijdag wordt dat in Ministerraad behandeld. Kern hiervan is de verhoging strafmaat en meer prioriteit voor de aanpak. Heel belangrijk is daarbij, naast een verhoging van de strafmaat voor vuurwapenbezit en handel in illegale vuurwapens, een intensiever gebruik van bestaande wettelijke mogelijkheden. Er wordt een proefproject gestart waarbij binnen een door de driehoek aangewezen gebied alle bestaande middelen gecoördineerd worden ingezet. Het tweede grote thema is de ruimtelijk-economische infrastructuur . Daarbij gaat het om onderwerpen als stedelijke vernieuwing, verbetering van milieukwaliteit en bereikbaarheid. De vitalisering van het platteland vinden de partners zo belangrijk dat dit onderwerp alvast voor het Overhedenoverleg van het najaar 1999 geagendeerd is. LNV heeft daarbij het voortouw.
De verbetering van het waterbeleid en waterbeheer komt in het voorjaar 2000 in het Overhedenoverleg aan bod.
Een goede inhoudelijke beleidsvoering waarbij meer bestuurslagen betrokken zijn kan alleen slagen wanneer de respectievelijke verantwoordelijkheden zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd en wanneer daar heldere omgangsregels aan ten grondslag liggen. Vandaar de aandacht voor het thema de kwaliteit van het openbaar bestuur en daarbinnen voor instrumentele vernieuwing, maar ook voor omgangsregels in Europees perspectief. Zonder inzicht in de werking (de doelmatigheid en effectiviteit) van beleid is het moeilijk te beoordelen of aanpassingen nodig zijn, vandaar de aandacht voor monitoring. De discussie zal, zo spraken de partners reeds af, niet alleen gaan over wel of niet monitoren, maar ook over hoe te monitoren zonder dat er onnodig lasten ontstaan. Kortom, onderwerpen die ook hun plaats hebben gevonden in het Regeerakkoord en in de prioriteiten van de provincies en gemeenten én de pijlers vormen van het grotestedenbeleid. Een beleid dat door het BANS een uitstraling zal en kan hebben naar de gemeenten die niet bij de G25 horen.
Onderwerpen die niet centraal gedicteerd worden, die ook van de VNG zijn, en die ook uitgebreid of beperkt kunnen worden in onderling overleg.
Bij de uitwerking van deze themas is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de output. Ook hier is er een overeenkomst met de methodiek van het grotestedenbeleid. In het kader van GSB afspraken worden - meerjarige - afspraken gemaakt over instrumenten om steden op hun prestaties te kunnen beoordelen (monitoring, auditing, visitaties). Het rijk heeft zich verplicht geld ter beschikking te stellen. In het BANS wordt met name in hoofdstuk kwaliteit openbaar bestuur veel aandacht besteed aan resultaatgerichtheid , aan het elkaar de maat kunnen nemen en daar instrumenten voor zoeken. In het Overhedenoverleg zullen de partijen elkaar daar ook op af moeten gaan rekenen. We hebben daarbij te maken met twee dilemmas. Het eerste dilemma heeft te maken met de breedte van de themas in het BANS. Hoe breder een thema aan de orde komt, hoe moeilijker het zal zijn om alle voornemens en afspraken uit te werken en na te komen. Gelukkig zijn er ook afspraken die in het verlengde liggen van lopend beleid. Maar, als een thema niet in de breedte is uitgewerkt, moeten de hierover gemaakte afspraken telkens worden gemeten aan de actualiteit, waardoor er een groei-akkoord ontstaat.
Het tweede dilemma heeft te maken met de verschillende belangen van de partners in het akkoord bij mogelijke conflicten. Ik ben er echter van overtuigd dat door het Overhedenoverleg de onderlingen verhoudingen zodanig zullen verbeteren dat veel zaken ambtelijk in goede sfeer afgedaan kunnen worden. En, laten we niet vergeten dat creativiteit, ook in het Overhedenoverleg, sterk gestimuleerd wordt door pittige discussies.
We staan nu aan het begin van deze nieuwe samenwerking. Dat betekent dat we de komende periode druk bezig zullen zijn met het doordringen tot en committeren van de verschillende partners, met het afstemmen van doelstellingen en verwachtingen en met het zoeken naar aansluiting bij lopende trajecten. BANS leek een afkorting voor ingewijden. Maar het wordt tijd dat bansen als werkwoord inburgert. Van Kooten en De Bie zijn dan misschien de grootste taalvernieuwers van de laatste decennia, maar zeker niet de enige. Ook de overheid heeft een reputatie op te houden. Twee nieuwe worden dus: BANS, omdat dat toch wat lekkerder bekt dan het volledige bestuursakkoord nieuwe stijl en bansen als overtreffende trap van dansen : plezier voor drie in plaats van plezier voor twee.
Dansen vraagt om een ritme en om iemand die leidt, bansen vraagt om visie en daadkracht, om brutale, creatieve bestuurders die niet bang zijn van een nieuwe sound.
Ik wil gemeenten uitdagen om geen muurbloempje te zijn. De consequentie van die uitdaging is dat ik ook differentiatie, maatwerk accepteer en sterker, de ontwikkeling van eigen gemeentelijke profielen stimuleer. Gemeenten hoeven tenslotte niet volstrekt gelijk te zijn! BANS wil (evenals GSB) gemeenten uitlokken om zich op hun specialiteit te profileren. In het volgende avontuur van Duifje wil ik graag kunnen schrijven dat het Zicht weer is teruggevonden, dat er geen Muur meer is, noch van goud noch van iets anders en dat de VNG genoemd kan worden als de Vereniging (Steeds) Nieuwe Gezichtspunten!

Relevante links:
Bestuursakkoord nieuwe stijl: brochure Overheden over toekomst Toespraak minister Peper voor het congres 2000+ internationaal te Den Bosch

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...