Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe vreemdelingenwet: procedures verkort en verbeterd

Datum nieuwsfeit: 21-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE JUS

www.justitie.nl

JUST: nieuwe vreemdelingenwet

Wilfred Kortman

070 370 6634

21.04.99

3781

NIEUWE VREEMDELINGENWET: DE PROCEDURES WORDEN VERKORT EN VERBETERD

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het voorstel van staatssecretaris M.J. Cohen van Justitie tot wijziging van de Vreemdelingenwet voor spoedadvies naar de Raad van State wordt gestuurd. In het Regeerakkoord zijn de uitgangspunten neergelegd die de basis vormen voor deze nieuwe wet. De belangrijkste wijzigingen zijn: het invoeren van ÄÄn vergunning voor bepaalde tijd, indien nodig na drie jaar gevolgd door ÄÄn vergunning voor onbepaalde tijd; het afschaffen van de bezwaarfase; invoeren hoger beroep bij de Raad van State en het invoeren van een allesomvattende afwijzende beschikking, die tevens bepaalt dat verdere opvang wordt onthouden en dat de afgewezen asielzoeker Nederland moet verlaten. Tevens is het mogelijk om in bepaalde situaties de beslistermijn op een asielverzoek te verlengen met een jaar.
De voorstellen kunnen niet los worden gezien van de recente beleidswijzigingen en de maatregelen die nog moeten worden genomen (onder andere terugkeernotitie). Al deze maatregelen zijn gericht op beheersing van de asielproblematiek.

Nieuwe wet
&.61623; Net als onder de huidige vreemdelingenwet kunnen asielzoekers voor een verblijfsvergunning in aanmerking komen op grond van internationale verplichtingen (waaronder het Verdrag van Genève en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens), op grond van klemmende redenen van humanitaire aard, of op grond van het beleid dat terugkeer naar het land van herkomst van een bijzondere hardheid zou zijn vanwege de algehele situatie aldaar. Onder het huidige beleid betekent dit dat ongeveer 30 procent van diegenen die een asielaanvraag indienen, in aanmerking komt voor een (tijdelijke) vergunning.

&.61623; In de huidige procedure kan de asielzoeker wanneer zijn aanvraag is afgewezen, bezwaar aantekenen en het bestuur vragen om een nieuwe beoordeling. Deze bezwaarfase komt te vervallen. Tegen een negatieve beslissing op de aanvraag, die binnen zes maanden moet worden genomen, staat beroep bij de rechter open. De beslissing over het beroep mag in Nederland worden afgewacht. Hiervoor is geen afzonderlijke beslissing meer nodig. Het afschaffen van de bezwaarfase betekent dat de kwaliteit van de IND-beschikking op de aanvraag moet worden verbeterd. Dat gebeurt door de asielzoeker in staat te stellen zijn asielmotieven duidelijk te maken en hem te vragen een reactie te geven op een voorgenomen afwijzing. Deze reactie wordt door de IND meegewogen in de toelatingsbeslissing. Uit de beslissing blijkt hoe de vreemdeling en de IND de aanvraag beoordelen. Dit biedt voldoende basis voor een rechtmatigheidstoets door de rechter.

&.61623; Het afwijzen van de aanvraag van de asielzoeker leidt automatisch tot de plicht voor de asielzoeker om Nederland binnen een zekere termijn te verlaten, tot beëindiging van de opvang, de mogelijkheid tot uithuiszetting en tot de bevoegdheid tot uitzetting. Hiertegen kunnen niet langer - zoals nu - apart procedures op grond van de Vreemdelingenwet worden aangespannen.

&.61623; Elke asielzoeker van wie de aanvraag wordt gehonoreerd krijgt dezelfde tijdelijke vergunning, waaraan een voorzieningenpakket is gekoppeld. Er wordt nog slechts ÄÄn asielstatus verleend. Momenteel zijn er drie verschillende statussen, met elk een ander voorzieningenpakket. Aangezien veel asielzoekers proberen de status met de beste voorzieningen te bemachtigen leidt dat tot veel procedures. Onder de nieuwe wet kan iemand die een tijdelijke verblijfsvergunning heeft gekregen niet verder procederen. Wel kan de asielzoeker na drie jaar in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Er komen dus twee vergunningen: ÄÄn voor bepaalde tijd, eventueel na drie jaar gevolgd door ÄÄn voor onbepaalde tijd (het zogenoemde volgtijdelijk systeem).
&.61623; In het volgtijdelijke systeem krijgen alle asielzoekers van wie het verzoek om tijdelijke toelating wordt gehonoreerd, dezelfde rechten en voorzieningen. Deze worden voor een belangrijk deel bepaald door internationale verplichtingen. Het zal aan houders van een tijdelijke vergunning worden toegestaan om betaalde arbeid te verrichten. Tevens komen zij in aanmerking voor studiefinanciering en huisvesting. Gezinshereniging is in het voorstel voor statushouders direct mogelijk, maar uitsluitend voor wie een zelfstandig inkomen heeft op 100% van het bijstandsniveau, hetgeen (voor sommigen) een verzwaring is van de huidige eis van 70%. Evenals thans het geval is moet de aanvraag door de betrokkene vanuit het buitenland worden gedaan. Zonodig wordt door middel van DNA-onderzoek de gezinsband vastgesteld. Gezinsleden die tegelijk met of binnen zes maanden na de hoofdpersoon Nederland binnenkomen komen zelfstandig in aanmerking voor een vergunning, mits de hoofdpersoon wordt toegelaten.

&.61623; Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om bij ministerieel besluit voor bepaalde categorieën vreemdelingen de normale beslistermijn van zes maanden te verlengen met een jaar (totaal 1« jaar). Van deze mogelijkheid kan gebruik worden gemaakt indien naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie in het land van herkomst, of indien de situatie uit het land van herkomst naar verwachting op korte termijn zal verbeteren, of indien het aantal ingediende aanvragen zo groot is, dat de IND daarop niet binnen de zes maanden-termijn kan beslissen.

&.61623; In het wetsvoorstel zijn ook bepalingen met betrekking tot toezicht en vrijheidsbeperkende en -ontnemende maatregelen opgenomen. Op basis van de huidige Vreemdelingenwet (art. 19) kunnen ambtenaren slechts van hun bevoegdheid gebruik maken wanneer zij .concrete aanwijzingen over illegaal verblijf. hebben. In de praktijk betekent dit dat een actief vreemdelingentoezicht op straat nauwelijks plaatsvindt, omdat bij personen op straat zelden concrete aanwijzingen voor illegaal verblijf aanwezig zijn. Om die reden stelt het kabinet voor het criterium .redelijk vermoeden. op te nemen, zoals dat ook voor 1994 het geval was. Met de toepassing van dit criterium zijn de ambtenaren van politie, die belast zijn met het toezicht op vreemdelingen, vertrouwd. In het .redelijk vermoeden., zoals dat ook in de jurisprudentie is uitgekristalliseerd, liggen voldoende waarborgen besloten voor een non-discriminatoir gebruik van deze toezichtbevoegdheid.

&.61623; Bij de voorbereiding van deze nieuwe Vreemdelingenwet is overleg gevoerd met alle betrokken partners. Aan de voorgestelde wijziging van de wetgeving zijn desalniettemin voor de uitvoeringsorganisatie risico.s verbonden. Benadrukt wordt dat de groei van de IND in 1999 met 600 formatieplaatsen, die los staat van de wetswijziging, reeds grote consequenties heeft voor het functioneren van de dienst. Wijziging van de wetgeving betekent nog een extra beslag op de organisatie. De wet zal alleen met succes ingevoerd kunnen worden, als de organisatie daarop is toegerust. Daarvoor zijn extra maatregelen nodig (opleiding en werving, organisatorische maatregelen voor het wegwerken van achterstanden en werkzaamheden in de overgangsfase van de oude naar de nieuwe wet), die met voorrang zullen worden geïmplementeerd.

&.61623; Het kabinet heeft er tevens mee ingestemd dat het wetsvoorstel gelijktijdig aan de andere adviesinstanties (o.a. NVVR, Vluchtelingenwerk Nederland, UNHCR, Orde van Advocaten, VNG) wordt toegestuurd. De Raad van State zal deze adviezen, die zo snel mogelijk worden doorgezonden, in zijn spoedadvies kunnen betrekken. Daarna vindt definitieve besluitvorming in de Ministerraad plaats. Naar verwachting kan het wetsvoorstel nog in de zomer bij de Tweede Kamer worden ingediend.

------------

21 apr 99 14:51

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie