Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Subsidietoekenningen welzijn, zorg en cultuur Limburg

Datum nieuwsfeit: 21-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Subsidietoekenningen uit het budget voor welzijn, zorg en cultuur


62/99

Maastricht, 14 april 1999

SUBSIDIETOEKENNINGEN UIT HET BUDGET VOOR WELZIJN, ZORG EN CULTUUR

Gedeputeerde Staten hebben voor een totaalbedrag van f 411.551,- subsidies toegekend uit het budget welzijn, zorg en cultuur, tweede tranche 1999. Het gaat om de volgende (22) activiteiten en projecten.

Beleidsterrein zorg

De GGZ-kernpartners Oostelijk Zuid-Limburg ontvangen een bedrag van f 80.000,- voor een marktonderzoek naar de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg in de regio OZL.
Om te komen tot innovatie van het zorgaanbod wil men inzicht krijgen in de behoeften van gebruikers. Vernieuwing kan dan meer vraaggestuurd plaatsvinden. Hoewel landelijk onderschreven, ontbreekt het aan relevant behoefte-onderzoek.

Voor de Gemeente Maastricht is een bedrag beschikbaar van f 50.000,- voor het inzetten van jeugdhulpverlening bij het basisonderwijs. Stichting Trajekt en het Bureau Jeugdzorg gaan op vier scholen voor basisonderwijs in Maastricht schoolmaatschappelijk werk verzorgen. Doel hiervan is te voorkomen dat kinderen in de basisschoolleeftijd zware vormen van hulp nodig hebben. De ontwikkeling van basisschoolleerlingen moet zo goed mogelijk verlopen om daarmee ook negatieve ontwikkelingen op de school-carriere weg te nemen.

Om gedurende 2 jaar een aantal extra producten aan mantelzorgers aan te kunnen bieden ontvangt de Stichting Thuiszorg Midden-Limburg voor het project 'ondersteuning mantelzorg' een provinciale bijdrage van f 46.100,-. De producten welke gedurende deze periode worden aangeboden zijn: extra inzet van thuiszorg bij klanten die ook mantelzorg krijgen, het overbrengen van zorginhoudelijke deskundigheid op de mantelzorger, deskundigheidsbevordering uitvoerenden, het opzetten van één meldpunt voor vragen aan vrijwilligersorganisaties. De subsidie is bestemd voor het aanstellen van een projectcordinator, inzet van uitvoerenden, het maken van een catalogus en instructies over hulpmiddelen, deskundigheidsbevordering uitvoerenden, de start van het centraal meldpunt vrijwilligerszorg en huisvestings- en inrichtingskosten.

zie pag. 2 t/m 5

Beleidsterrein sociale ontwikkeling en onderwijs

Als vervolg op de Limburgse Dorpendag 1998 wil een initiatiefgroep in
1999 nagaan of er in de provincie voldoende draagvlak aanwezig is om te komen tot de oprichting van een Provinciaal Overleg Dorpsraden (POD). Hiervoor heeft de provincie f 5.000,- beschikbaar gesteld aan Symbiose.
Het POD zou kunnen fungeren als provinciaal platform voor onder meer belangenbehartiging, kennisuitwisseling, deskundigheidsbevordering en ondersteuning van lokale dorpsraden die het verbeteren/vergroten van de leefbaarheid van het platteland en de kleine kernen als voornaamste oogmerk hebben. Om de behoeften aan een dergelijk platform te peilen en een aantal actuele thema's te bespreken zullen een aantal plenaire en werkgroepbijeenkomsten georganiseerd worden.

Voor het vierde, achtereenvolgende jaar organiseert de Stichting Hamelen uit Bussum in september een open vrijwilligersdag, waarbij de diverse vrijwilligersorganisaties zich op lokaal niveau presenteren aan het publiek. De bedoeling is om hiermee nieuwe vrijwilligers te werven. Tevens wordt hiermee de samenwerking tusssen de verschillende organisaties bevorderd. De stichting Hamelen ondersteunt hierbij kosteloos de lokale organisaties. Afgelopen jaren hebben in Limburg ongeveer 50 organisaties meegedaan . De provincie heeft aan de stichting f 5.000,- beschikbaar gesteld.

De Talenacademie Nederland is door het Ministerie van OC&W opgericht om in Nederland het onderwijs in de vreemde talen te bevorderen. Zij werkt mee aan een aantal activiteiten op het gebied van kennis van m.n. buurtalen binnen een Europees consortium. Een van de activiteiten is het zgn. "Benelux Plus"-project, dat tot doel heeft via een seminar met specialisten uit Nederland, Duitsland, België, Luxemburg en Noord-Frankrijk te komen tot de publicatie van een eerste "vakdidactiek" voor buurtalen in grensregio's. Aansluitend kan in een 'Limburg Plus' project gebruik worden gemaakt deze ontwikkelde know how in de andere regio's voor het opzetten van een brochure en website voor verspreiding van ervaringen van "good practice" met buurtaalonderwijs onder scholen voor basis en voortgezet onderwijs. Hiervoor ontvangt de Talenacademie Nederland een subsidie van f 17.850,-

De Stuurgroep 'de Vrijwilligersacademie Limburg' ontvangt voor het driejarig project 'De Provinciale Vrijwilligersacademie Limburg' een provinciale subsidie van f 22.000,-. Drie organisaties, Stichting Driekant, de Hogeschool Limburg en Symbiose willen een samenwerkingsorganisatie ontwikkelen die voorziet in onderling afgestemd, vraaggericht en een provinciaal dekkend hoogwaardig aanbod aan scholing, verwante informatievoorziening en andere services voor het vrijwilligerswerk in brede zin.
De drie partners hebben vastgesteld dat er wat betreft de scholing in het vrijwilligerswerk sprake is van overlap, versnippering en witte vlekken. Zij willen in deze situatie structureel verbetering brengen.

Beleidsterrein cultuur

De Stichting 2003 Jaar van de boerderij wil voorwaarden scheppen voor behoud en beheer van historische boerderijen als dragers voor plattelandsvernieuwing en het op een economische en cultuurhistorische wijze behouden en beheren van dit agrarisch cultureel erfgoed. Het vijfjarig project 'behoud agrarische landelijke bouwkunst' heeft een subsidie ontvangen van f 40.000,-.

De stichting Cultura uit Almere-Haven inventariseert kapellen in onze provincie en brengt er een tweedelige publicatie over uit. Voor deze tweedelige publicatie 'Kapellen in Limburg' ontvangt de Stichting een bijdrage van f 7.500,-.

Bij gelegenheid van de millenniumwisseling is het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg in samenwerking met het Rijksarchief Limburg en Video Limburg van plan een videoproductie te realiseren, bestemd voor een breed publiek van genteresseerden in de Limburgse geschiedenis. De videofilm wil voor een groot publiek duidelijk maken wat historisch gezien de essentie is in de totstandkoming van onze provincie en een bijdrage leveren aan een meer bewuste kijk op Limburg door het staatkundige ontstaan ervan in beelden te "reconstrueren". De provincie heeft hiervoor een subsidie van f 11.712,- beschikbaar gesteld.

De Dialekverain Kirchradsjer Plat organiseert diverse activiteiten op het gebied van het dialekt. In het kader van het 25-jarig jubileum gaat voornoemde vereniging in samenwerking met onder meer de stichting Eurode de volgende aktiviteiten organiseren in het grensgebied Kerkrade-Herzogenrath. Zij ontvangen hiervoor een provinciale bijdrage van f 5.000,-.
De vereniging brengt een voorleesboek uit in het Radsjer Plat voor de basisscholen en organiseert een Kirchradsjer Sproach Konkoer in het congrescentrum van Rolduc. Ook worden in samenwerking met de plaatselijke toneelverenigingen dialect-toneelvoorstellingen georganiseerd en het dialect extra gepromoot met behulp van van dialectavonden. Ook wordt het dialect ingebouwd in educatieve projekten voor de schooljeugd en tenslotte viert de vereniging een dialectmis in de kerk van Rode.

De Stichting Coriolade organiseert het Jongerenfestival 'A Booch?'. Op drie pleinen in Heerlen vinden activiteiten voor jongeren plaats: Nederlandse rockbands treden op, house-dj's en activiteiten als skateboarden, infostands etc. Dit festival werd in 1998 - met succes - voor de eerste maal georganiseerd. De Stichting ontvangt voor het 1999 een provinciale subsidie van f 10.000,-.

De Stichting Kulturele Produkties Landgraaf (KPL) biedt al 15 jaar jongeren uit Landgraaf en omgeving letterlijk en figuurlijk de ruimte om actief te zijn op het gebied van jongerencultuur, met name popmuziek. Met een CD-project 'opleiding en technische faciliteit' wil KPL CD-opnamen voor amateurbands faciliteren en tevens geluidstechnici opleiden. Hiervoor ontvangt KPL een subsidie van f 45.000,-. Met het CD project kunnen bands ervaring opdoen met eigentijdse techniek en een demo/cd opnemen. Het opleiden van geluidsmensen biedt enerzijds een oplossing voor de problemen rond het verzorgen van het geluid bij optredens in de oefenbunker. Anderzijds kan toeleiding naar de arbeidsmarkt van jonge geluidstechnici plaatsvinden.

"Euriade" is een educatief cultureel festival in de Euregio Maas-Rijn. Doel is kennismaking tussen c.q. met de verschillende culturen in de Euregio Maas-Rijn. Aanvankelijk begonnen in de vorm van een literair symposium in het kader van de samenwerking tussen het Heerlense Bernadinuscollege en het Akense Anne-Frank-Gymnasium is het initiatief inmiddels uitgegroeid tot een thematisch festival met een breed spectrum van diverse culturele manifestaties. Het Euriade-Festival 1999 heeft als thema "Faust en het duivelse". Naast de literaire invalshoek vinden er toneel- en theateropvoeringen plaats, poppen- en wagenspelen, een opera, balletopvoeringen, master classes c.q. muzikale na- en bijscholingen, liederenrecitals en tentoonstellingen beeldende kunst.
De Stichting Euriade Heerlen / Aachen ontvangt voor de organisatie een subsidie f 5.000,-.

De Stichting Theater Netwerk ontvangt een bijdrage van f 23.500,- in de exploitatielasten van Theater Netwerk: toneel als vorm van dagbesteding voor 14 mensen met een verstandelijke handicap. Theater Netwerk stelt zich ten doel het op een professionele wijze instuderen en tonen van theaterproducties met acteurs/actrices die een verstandelijke handicap hebben. In plaats van de reguliere werk- en dagbesteding zijn de acteurs full-time bezig met theater, specifiek gericht op activiteiten met een artistiek karakter. In de voorstellingen staat m.n. de belevingswereld van de acteurs centraal. Theater Netwerk is een samenwerkingsproject van 3 instellingen: De Pepijnklinieken te Echt, de Paulusstichting te Sittard en de Sociaal Pedagogische Zorg te Sittard.

Het Antonius-Abt Gilde Blitterswijck organiseert een Internationale Gildedag, een verbroederingsfeest voor 40 tot 50 gildes en schutterijen uit Land van Cuyk, Gelderland en Noord-Brabant, schutterijen aangesloten bij OLSfederatie en Belgische schutterijen. Naast een optocht en defilé zullen er ook diverse wedstrijden gehouden worden. De organisatie van dit evenement rouleert; aanvrager organiseert dit 1 keer in de 10 jaar en ontvangt nu een provinciale bijdrage van f 5.000,-. De activiteit vindt plaats op 22 augustus.

De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde ontvangt een bijdrage van f 2.200,- voor het congres 'Het Land van Valkenburg in taal en geschiedenis'. Het jaarlijs congres wordt afwisselend in Nederlands- en Belgisch Limburg gehouden. Op 13 november 1999 vindt het congres in Valkenburg plaats.

Beleidsterrein sport

Het Astmacentrum Hornerheide organiseert op 3 en 4 juni 1999 de landelijke CARA sport- en infodagen. Het evenement bestaat uit twee onderdelen: ten eerste het sportieve deel: meerkamp van verschillende sport- en spelonderdelen t.b.v. de regionale CARA-cup van Limburg en Brabant en de nationale CARA-cup met teams van elke provincie. Het tweede deel is informatief en bestaat uit: lezingencyclus, expositie, informatiemarkt voor patienten en aanverwanten. Het Astmacentrum ontvangt hiervoor een subsidie van f 2.500,-.

De Stichting Marathon Limburg krijgt f 5.000,- voor de organisatie van de 'Heerlen Telematicaloop' op 5 september 1999. Deze Telematicaloop is een atletiekwedstrijd (duurloop) voor topatleten (waaronder ook atleten uit de euregio) en recreatieve atleten. Daarnaast worden een scholierenloop en bedrijvenloop gehouden. De wedstrijd behoort tot het nationaal circuit en staat op de IAAF-kalender.

De Stichting Triathlon Stein organiseert een sportweekend van 9 tot
11 juli 1999 in het kader van de triathlon. Dit sportweekend omvat diverse wedstrijden, met onder meer het open NK middenafstand triathlon met 700 atleten uit binnen- en buitenland, wielerwedstrijd, sprintafstand en olympische afstand triathlon. Zaterdags is speciaal opgezet voor de jeugd. De Stichting heeft een subsidie ontvangen van f 10.000,-.

De Gemeente Venlo heeft een subsidie ontvangen van f 8.750,- voor de organisatie van een wielerevenement op 27 en 28 augustus 1999, georganiseerd in het kader van de Profronde Nederland. Venlo is voor de komende drie jaren (1999, 2000 en 2001) finish- en vertrekplaats van de ronde. In dit kader zal een project voor de basischooljeugd van Venlo opgestart worden om de wielersport te promoten (bestaande uit lesbrief bovenbouw basischolen en kennismakingsactiviteit).

De Wielerclub Bergklimmers Stein organiseert de 51e Internationale Ronde van Limburg van 5 t/m 7 juni 1999. Tijdens het wielerweekend worden verschillende wedstrijden gehouden, zoals de Internationale Ronde van Limburg en enkele jeugdwedstrijden. De jeugdwedstrijden zijn:

- voor schooljeugd van 8 t/m 15 jaar

- voor 14/15 jarigen de 18e Omloop van de Maasvallei
- voor 16/17 jarigen de 26e Omloop van de Maasvallei Beide omlopen hebben de STER-status van de KNWU en mogen rekenen op deelname uit Nederland, Belgie, Duitsland en Luxemburg. Met name voor de jeugdwedstrijden is een provinciale subsidie toegekend van f 4.439,-.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...