Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Subsidietoekenningen welzijn, zorg en cultuur Limburg

Datum nieuwsfeit: 21-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Subsidietoekenningen uit het budget voor welzijn, zorg en cultuur


62/99

Maastricht, 14 april 1999

SUBSIDIETOEKENNINGEN UIT HET BUDGET VOOR WELZIJN, ZORG EN CULTUUR

Gedeputeerde Staten hebben voor een totaalbedrag van f 411.551,- subsidies toegekend uit het budget welzijn, zorg en cultuur, tweede tranche 1999. Het gaat om de volgende (22) activiteiten en projecten.

Beleidsterrein zorg

De GGZ-kernpartners Oostelijk Zuid-Limburg ontvangen een bedrag van f 80.000,- voor een marktonderzoek naar de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg in de regio OZL.
Om te komen tot innovatie van het zorgaanbod wil men inzicht krijgen in de behoeften van gebruikers. Vernieuwing kan dan meer vraaggestuurd plaatsvinden. Hoewel landelijk onderschreven, ontbreekt het aan relevant behoefte-onderzoek.

Voor de Gemeente Maastricht is een bedrag beschikbaar van f 50.000,- voor het inzetten van jeugdhulpverlening bij het basisonderwijs. Stichting Trajekt en het Bureau Jeugdzorg gaan op vier scholen voor basisonderwijs in Maastricht schoolmaatschappelijk werk verzorgen. Doel hiervan is te voorkomen dat kinderen in de basisschoolleeftijd zware vormen van hulp nodig hebben. De ontwikkeling van basisschoolleerlingen moet zo goed mogelijk verlopen om daarmee ook negatieve ontwikkelingen op de school-carriere weg te nemen.

Om gedurende 2 jaar een aantal extra producten aan mantelzorgers aan te kunnen bieden ontvangt de Stichting Thuiszorg Midden-Limburg voor het project 'ondersteuning mantelzorg' een provinciale bijdrage van f 46.100,-. De producten welke gedurende deze periode worden aangeboden zijn: extra inzet van thuiszorg bij klanten die ook mantelzorg krijgen, het overbrengen van zorginhoudelijke deskundigheid op de mantelzorger, deskundigheidsbevordering uitvoerenden, het opzetten van één meldpunt voor vragen aan vrijwilligersorganisaties. De subsidie is bestemd voor het aanstellen van een projectcordinator, inzet van uitvoerenden, het maken van een catalogus en instructies over hulpmiddelen, deskundigheidsbevordering uitvoerenden, de start van het centraal meldpunt vrijwilligerszorg en huisvestings- en inrichtingskosten.

zie pag. 2 t/m 5

Beleidsterrein sociale ontwikkeling en onderwijs

Als vervolg op de Limburgse Dorpendag 1998 wil een initiatiefgroep in
1999 nagaan of er in de provincie voldoende draagvlak aanwezig is om te komen tot de oprichting van een Provinciaal Overleg Dorpsraden (POD). Hiervoor heeft de provincie f 5.000,- beschikbaar gesteld aan Symbiose.
Het POD zou kunnen fungeren als provinciaal platform voor onder meer belangenbehartiging, kennisuitwisseling, deskundigheidsbevordering en ondersteuning van lokale dorpsraden die het verbeteren/vergroten van de leefbaarheid van het platteland en de kleine kernen als voornaamste oogmerk hebben. Om de behoeften aan een dergelijk platform te peilen en een aantal actuele thema's te bespreken zullen een aantal plenaire en werkgroepbijeenkomsten georganiseerd worden.

Voor het vierde, achtereenvolgende jaar organiseert de Stichting Hamelen uit Bussum in september een open vrijwilligersdag, waarbij de diverse vrijwilligersorganisaties zich op lokaal niveau presenteren aan het publiek. De bedoeling is om hiermee nieuwe vrijwilligers te werven. Tevens wordt hiermee de samenwerking tusssen de verschillende organisaties bevorderd. De stichting Hamelen ondersteunt hierbij kosteloos de lokale organisaties. Afgelopen jaren hebben in Limburg ongeveer 50 organisaties meegedaan . De provincie heeft aan de stichting f 5.000,- beschikbaar gesteld.

De Talenacademie Nederland is door het Ministerie van OC&W opgericht om in Nederland het onderwijs in de vreemde talen te bevorderen. Zij werkt mee aan een aantal activiteiten op het gebied van kennis van m.n. buurtalen binnen een Europees consortium. Een van de activiteiten is het zgn. "Benelux Plus"-project, dat tot doel heeft via een seminar met specialisten uit Nederland, Duitsland, België, Luxemburg en Noord-Frankrijk te komen tot de publicatie van een eerste "vakdidactiek" voor buurtalen in grensregio's. Aansluitend kan in een 'Limburg Plus' project gebruik worden gemaakt deze ontwikkelde know how in de andere regio's voor het opzetten van een brochure en website voor verspreiding van ervaringen van "good practice" met buurtaalonderwijs onder scholen voor basis en voortgezet onderwijs. Hiervoor ontvangt de Talenacademie Nederland een subsidie van f 17.850,-

De Stuurgroep 'de Vrijwilligersacademie Limburg' ontvangt voor het driejarig project 'De Provinciale Vrijwilligersacademie Limburg' een provinciale subsidie van f 22.000,-. Drie organisaties, Stichting Driekant, de Hogeschool Limburg en Symbiose willen een samenwerkingsorganisatie ontwikkelen die voorziet in onderling afgestemd, vraaggericht en een provinciaal dekkend hoogwaardig aanbod aan scholing, verwante informatievoorziening en andere services voor het vrijwilligerswerk in brede zin.
De drie partners hebben vastgesteld dat er wat betreft de scholing in het vrijwilligerswerk sprake is van overlap, versnippering en witte vlekken. Zij willen in deze situatie structureel verbetering brengen.

Beleidsterrein cultuur

De Stichting 2003 Jaar van de boerderij wil voorwaarden scheppen voor behoud en beheer van historische boerderijen als dragers voor plattelandsvernieuwing en het op een economische en cultuurhistorische wijze behouden en beheren van dit agrarisch cultureel erfgoed. Het vijfjarig project 'behoud agrarische landelijke bouwkunst' heeft een subsidie ontvangen van f 40.000,-.

De stichting Cultura uit Almere-Haven inventariseert kapellen in onze provincie en brengt er een tweedelige publicatie over uit. Voor deze tweedelige publicatie 'Kapellen in Limburg' ontvangt de Stichting een bijdrage van f 7.500,-.

Bij gelegenheid van de millenniumwisseling is het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg in samenwerking met het Rijksarchief Limburg en Video Limburg van plan een videoproductie te realiseren, bestemd voor een breed publiek van genteresseerden in de Limburgse geschiedenis. De videofilm wil voor een groot publiek duidelijk maken wat historisch gezien de essentie is in de totstandkoming van onze provincie en een bijdrage leveren aan een meer bewuste kijk op Limburg door het staatkundige ontstaan ervan in beelden te "reconstrueren". De provincie heeft hiervoor een subsidie van f 11.712,- beschikbaar gesteld.

De Dialekverain Kirchradsjer Plat organiseert diverse activiteiten op het gebied van het dialekt. In het kader van het 25-jarig jubileum gaat voornoemde vereniging in samenwerking met onder meer de stichting Eurode de volgende aktiviteiten organiseren in het grensgebied Kerkrade-Herzogenrath. Zij ontvangen hiervoor een provinciale bijdrage van f 5.000,-.
De vereniging brengt een voorleesboek uit in het Radsjer Plat voor de basisscholen en organiseert een Kirchradsjer Sproach Konkoer in het congrescentrum van Rolduc. Ook worden in samenwerking met de plaatselijke toneelverenigingen dialect-toneelvoorstellingen georganiseerd en het dialect extra gepromoot met behulp van van dialectavonden. Ook wordt het dialect ingebouwd in educatieve projekten voor de schooljeugd en tenslotte viert de vereniging een dialectmis in de kerk van Rode.

De Stichting Coriolade organiseert het Jongerenfestival 'A Booch?'. Op drie pleinen in Heerlen vinden activiteiten voor jongeren plaats: Nederlandse rockbands treden op, house-dj's en activiteiten als skateboarden, infostands etc. Dit festival werd in 1998 - met succes - voor de eerste maal georganiseerd. De Stichting ontvangt voor het 1999 een provinciale subsidie van f 10.000,-.

De Stichting Kulturele Produkties Landgraaf (KPL) biedt al 15 jaar jongeren uit Landgraaf en omgeving letterlijk en figuurlijk de ruimte om actief te zijn op het gebied van jongerencultuur, met name popmuziek. Met een CD-project 'opleiding en technische faciliteit' wil KPL CD-opnamen voor amateurbands faciliteren en tevens geluidstechnici opleiden. Hiervoor ontvangt KPL een subsidie van f 45.000,-. Met het CD project kunnen bands ervaring opdoen met eigentijdse techniek en een demo/cd opnemen. Het opleiden van geluidsmensen biedt enerzijds een oplossing voor de problemen rond het verzorgen van het geluid bij optredens in de oefenbunker. Anderzijds kan toeleiding naar de arbeidsmarkt van jonge geluidstechnici plaatsvinden.

"Euriade" is een educatief cultureel festival in de Euregio Maas-Rijn. Doel is kennismaking tussen c.q. met de verschillende culturen in de Euregio Maas-Rijn. Aanvankelijk begonnen in de vorm van een literair symposium in het kader van de samenwerking tussen het Heerlense Bernadinuscollege en het Akense Anne-Frank-Gymnasium is het initiatief inmiddels uitgegroeid tot een thematisch festival met een breed spectrum van diverse culturele manifestaties. Het Euriade-Festival 1999 heeft als thema "Faust en het duivelse". Naast de literaire invalshoek vinden er toneel- en theateropvoeringen plaats, poppen- en wagenspelen, een opera, balletopvoeringen, master classes c.q. muzikale na- en bijscholingen, liederenrecitals en tentoonstellingen beeldende kunst.
De Stichting Euriade Heerlen / Aachen ontvangt voor de organisatie een subsidie f 5.000,-.

De Stichting Theater Netwerk ontvangt een bijdrage van f 23.500,- in de exploitatielasten van Theater Netwerk: toneel als vorm van dagbesteding voor 14 mensen met een verstandelijke handicap. Theater Netwerk stelt zich ten doel het op een professionele wijze instuderen en tonen van theaterproducties met acteurs/actrices die een verstandelijke handicap hebben. In plaats van de reguliere werk- en dagbesteding zijn de acteurs full-time bezig met theater, specifiek gericht op activiteiten met een artistiek karakter. In de voorstellingen staat m.n. de belevingswereld van de acteurs centraal. Theater Netwerk is een samenwerkingsproject van 3 instellingen: De Pepijnklinieken te Echt, de Paulusstichting te Sittard en de Sociaal Pedagogische Zorg te Sittard.

Het Antonius-Abt Gilde Blitterswijck organiseert een Internationale Gildedag, een verbroederingsfeest voor 40 tot 50 gildes en schutterijen uit Land van Cuyk, Gelderland en Noord-Brabant, schutterijen aangesloten bij OLSfederatie en Belgische schutterijen. Naast een optocht en defilé zullen er ook diverse wedstrijden gehouden worden. De organisatie van dit evenement rouleert; aanvrager organiseert dit 1 keer in de 10 jaar en ontvangt nu een provinciale bijdrage van f 5.000,-. De activiteit vindt plaats op 22 augustus.

De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde ontvangt een bijdrage van f 2.200,- voor het congres 'Het Land van Valkenburg in taal en geschiedenis'. Het jaarlijs congres wordt afwisselend in Nederlands- en Belgisch Limburg gehouden. Op 13 november 1999 vindt het congres in Valkenburg plaats.

Beleidsterrein sport

Het Astmacentrum Hornerheide organiseert op 3 en 4 juni 1999 de landelijke CARA sport- en infodagen. Het evenement bestaat uit twee onderdelen: ten eerste het sportieve deel: meerkamp van verschillende sport- en spelonderdelen t.b.v. de regionale CARA-cup van Limburg en Brabant en de nationale CARA-cup met teams van elke provincie. Het tweede deel is informatief en bestaat uit: lezingencyclus, expositie, informatiemarkt voor patienten en aanverwanten. Het Astmacentrum ontvangt hiervoor een subsidie van f 2.500,-.

De Stichting Marathon Limburg krijgt f 5.000,- voor de organisatie van de 'Heerlen Telematicaloop' op 5 september 1999. Deze Telematicaloop is een atletiekwedstrijd (duurloop) voor topatleten (waaronder ook atleten uit de euregio) en recreatieve atleten. Daarnaast worden een scholierenloop en bedrijvenloop gehouden. De wedstrijd behoort tot het nationaal circuit en staat op de IAAF-kalender.

De Stichting Triathlon Stein organiseert een sportweekend van 9 tot
11 juli 1999 in het kader van de triathlon. Dit sportweekend omvat diverse wedstrijden, met onder meer het open NK middenafstand triathlon met 700 atleten uit binnen- en buitenland, wielerwedstrijd, sprintafstand en olympische afstand triathlon. Zaterdags is speciaal opgezet voor de jeugd. De Stichting heeft een subsidie ontvangen van f 10.000,-.

De Gemeente Venlo heeft een subsidie ontvangen van f 8.750,- voor de organisatie van een wielerevenement op 27 en 28 augustus 1999, georganiseerd in het kader van de Profronde Nederland. Venlo is voor de komende drie jaren (1999, 2000 en 2001) finish- en vertrekplaats van de ronde. In dit kader zal een project voor de basischooljeugd van Venlo opgestart worden om de wielersport te promoten (bestaande uit lesbrief bovenbouw basischolen en kennismakingsactiviteit).

De Wielerclub Bergklimmers Stein organiseert de 51e Internationale Ronde van Limburg van 5 t/m 7 juni 1999. Tijdens het wielerweekend worden verschillende wedstrijden gehouden, zoals de Internationale Ronde van Limburg en enkele jeugdwedstrijden. De jeugdwedstrijden zijn:

- voor schooljeugd van 8 t/m 15 jaar

- voor 14/15 jarigen de 18e Omloop van de Maasvallei
- voor 16/17 jarigen de 26e Omloop van de Maasvallei Beide omlopen hebben de STER-status van de KNWU en mogen rekenen op deelname uit Nederland, Belgie, Duitsland en Luxemburg. Met name voor de jeugdwedstrijden is een provinciale subsidie toegekend van f 4.439,-.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie