Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BZK aan Tweede Kamer over project C-2000

Datum nieuwsfeit: 21-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken

Brief aan de Tweede Kamer over C-2000

In vervolg op mijn brief van 26 februari 1999 en ter voorbereiding op mijn overleg met u op 13 april aanstaande, bied ik u hierbij een rapportage aan over de huidige stand van zaken en voortgang van het project C2000.
Projectovereenkomst
Na uitgebreid onderzoek en een zorgvuldig traject van aanbesteding en onderhandelingen heb ik op 1 april 1999 met TetraNed, een vennootschap onder firma gevormd door KPN Telecom BV en Getronics Holding Nederland Bv, een projectovereenkomst gesloten voor de bouw van een radiocommunicatienetwerk volgens de Tetra-standaard. De projectovereenkomst is juridisch getoetst en goed bevonden door het advocatenkantoor Stibbe Simont Monahan Duhot. Het project C2000
De voorbereiding van het project C2000 is in 1994 gestart om een aantal knelpunten in de communicatie binnen en tussen de diensten op het terrein van de openbare orde en veiligheid op te lossen. In het kort gaat het om de volgende knelpunten:


* communicatie vindt plaats over meer dan honderd, niet op elkaar afgestemde netten, die technisch verouderd zijn,
* de dekking is bij de huidige netwerken onvoldoende,
* de netten zijn niet beveiligd tegen afluisteren,
* in geval van grootschalige calamiteiten, of meerdere calamiteiten gelijktijdig is er onvoldoende capaciteit,

* communicatie tussen de verschillende diensten is ingewikkeld en tijdrovend,

* onvoldoende functionaliteit om invulling te geven aan nieuwe ontwikkelingen zoals mobiele datacommunicatie en bestandsbevraging op afstand.

U bent daarover destijds voor het eerst met brief, kenmerk EIB96/U254, van 22 november 1996 geïnformeerd, waarbij de regering uitsprak bovenstaande knelpunten te willen oplossen. Tevens is daarbij toegezegd dat het nieuwe netwerk minimaal de capaciteit zal bieden die per 1 maart 1996 aanwezig was bij Politie, Ambulance en Brandweer en Rampenbestrijding en Koninklijke Marechaussee. Met de kaderbrief 1997 is vanaf 1997 op de Rijksbegroting budget beschikbaar gesteld om dit project daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Voordelen van toepassing van C2000
C2000 biedt nu meer snelheid, voldoende capaciteit, betere dekking en beveiliging en is als zodanig een belangrijke versterking voor de rampenbestrijding in Nederland.
Bovendien kunnen met dit netwerk extra functies worden geïnstalleerd. In concreto betekent dit dat bijvoorbeeld voor de politie het kantoor op straat tot de mogelijkheden gaat behoren, de brandweer ter plekke de databank gevaarlijke stoffen ter beschikking zal kunnen hebben en de ambulancedienst tijdens het aanrijden al patiëntgegevens aan het ziekenhuis kan doorgeven. Bovendien kunnen deze diensten onderling al aanrijdend indien nodig overleg plegen, waardoor levenssparende tijdwinst geboekt kan worden.
Overigens merk ik hierbij op dat er voorshands voor gekozen is de overdracht van beelden nog niet te realiseren omdat dat nu een te groot beslag zou leggen op de capaciteit van het netwerk. Dit kan anders worden als de ontwikkeling van beeldcompressietechnieken doorzet, zoals de verwachting is.

Voortgang
Op 26 februari 1999 heeft de ministerraad zijn standpunt met betrekking tot de voortzetting van het project bepaald. Het netwerk zal nu eerst in de proefregio Amsterdam en omstreken worden geïmplementeerd, beproefd en geëvalueerd alvorens een besluit over landelijke implementatie zal worden genomen. Ik heb u met mijn brief van 26 februari 1999, EIB99/U5781, over de motieven en gevolgen van deze aanpak geïnformeerd. In deze brief heb ik aangegeven dat een dergelijk omvangrijk en innovatief project niet zonder risico's is. Het is mede daarom dat we de overgang hebben gemaakt van startregio naar proefregio. Daarin zullen de nog bestaande onzekerheden en risico's systematisch gereduceerd worden. Inmiddels is in de contractonderhandelingen in ieder geval één risico verkleind.In mijn brief van 26 februari meldde ik u dat het boetebeding maximaal f 85 miljoen zou bedragen. Op dat moment waren er nog onderhandelingen gaande met de leverancier om tot herziening te komen van dit boetebeding. Het resultaat van die gesprekken is thans dat het boetebeding is vastgesteld op een bedrag van f 35 miljoen. Voor het overige zijn de volgende belangrijkste onzekerheden en risico's in eerdere stadia geïdentificeerd.
1. Als knelpunt werd benoemd dat de projectorganisatie van de opdrachtgever onderbezet was. Alle vacatures zijn inmiddels ingevuld en de ambtelijke projectorganisatie bestaat nu vrijwel geheel uit intern personeel.
2. De projectorganisatie van de ITO werd als instabiel gekwalificeerd. Hiervoor is als maatregel ingevoerd dat de ITO een strategische alliantie zal aangaan met een marktpartij die medeverantwoordelijkheid wil dragen voor de inrichting van het netwerk, de opbouw van de beheerorganisatie en de invulling van sleutelposities in het project. Deze alliantie wordt Europees aanbesteed. De aanbestedingsprocedure loopt tot juli van dit jaar, zodat de alliantie daadwerkelijk in september operationeel kan zijn.
3. Het rapport van Price Waterhouse Coopers (PWC) signaleerde dat naar hun huidige inzichten de project- en investeringskosten uit zouden stijgen boven het in 1996 vastgestelde budget. Vooral om hieromtrent meer zekerheden te verkrijgen is de omslag van Startregio naar proefregio gemaakt Daarbij zullen aspecten als de verhouding tussen intern en extern personeel in de projectorganisatie, de omvang van de implementatieteams voor de drie disciplines, de kosten van de meldkamers, de regionale implementatiekosten en de exploitatiekosten gedurende de bouwfase nader geanalyseerd worden en van kostenreducerende maatregelen worden voorzien.
4. Bij de gestelde vraag of de ITO wel voldoende toegerust is om het netwerk èn de toekomst te beheren verwijs ik naar de hiervoor aangehaalde "strategische alliantie" van de ITO met een marktpartij. Dit aspect zal nadrukkelijk gedurende het proefregiotraject voortdurend gemonitord worden. 5. De kosten voor de regio's in het gebruik van het netwerk, zo meldde PWC, zouden hoger uit kunnen vallen. Als eerste stap om deze kosten te reduceren is met TetraNed een meerjarig onderhoudscontract gesloten. Dit meerjarig contract leidt tot een kostenbesparing voor de projectperiode (tot 2003) van f 11 miljoen. Een tweede mogelijkheid om de exploitatiekosten te reduceren is om, in samenspraak met de regio's, te komen tot een kleiner aantal meldkamers. Deze optie zal kostenreducties opleveren ten aanzien van de decentrale personele lasten en de exploitatiekosten van radiobedienapparatuur. Als derde mogelijkheid tot kostenreductie wordt gezien dat investeringen in nieuwe opstelpunten, na oplevering van het netwerk, als gevolg van wijzigingen in de bebouwing in rekening worden gebracht bij de instantie die verantwoordelijk is voor die wijziging. Als vierde mogelijkheid kunnen in het kostendoorberekeningsmodel incentives worden ingebouwd om efficiënt gebruik van het netwerk te bevorderen.
6. Het ontbreken van een bijgewerkte projectplanning is inmiddels achterhaald door het met de leverancier gesloten contract. Daarin is een zeer gedetailleerde planning opgenomen. Daarnaast zijn inmiddels de projectplannen beschikbaar van de disciplines in de proefregio. Op basis van het contract zal de ITO voor 1 mei een nieuw overall projectplan opstellen.
7. De identificatie van het probleem dat de afbakening van het project vooral in de sfeer van de meldkamer onvoldoende helder was heeft geleid tot de inrichting van een afzonderlijk project "meldkamerdomein". De projectgroep is sinds 1 maart operationeel. Ze heeft een eerste globale verkenning verricht en concentreert zich thans op de meldkamerproblematiek in de proefregio. 8. De als onduidelijk aangemerkte rol van de startregio ten slotte isgeconcretiseerd door het eind februari tussen mij en de besturen van de Startregio gesloten convenant.

Bestuurlijke inbedding
Ik ben inmiddels met de proefregio in overleg om de bestuurlijke beheersbaarheid van het project zowel in de proefregio als de aansluiting van het land bij C2000 te verzekeren, nu het project overgaat van de gunningsfase, waarin tal van vraagstukken nog moesten worden verkend en in samenspraak met de leverancier moesten worden ingebed in de aanbieding, naar de veel meer operationele bouwfase die nu intreedt. De Stuurgroep Proefregio krijgt, conform het daarover gesloten convenant, een bestuurlijk voorzitter. Voorts wordt de Stuurgroep Proefregio uitgebreid met vertegenwoordigers van de landelijke koepels; Nederlands politie Instituut (NPI), het College van Commandanten van Regionale Brandweren (CCRB) en de Landelijke Federatie van de werkgevers in de Ambulance Zorg (LFAZ). Hierdoor wordt gewaarborgd dat datgene dat in Amsterdam en omstreken wordt gerealiseerd ook bruikbaar is in de rest van Nederland. De Stuurgroep Proefregio krijgt een agenderingsfunctie naar de Landelijke Stuurgroep C2000 als het gaat om het vaststellen van landelijke normen en standaarden.

Van de gebruikersorganisaties in het land hebben mij inmiddels signalen bereikt dat C2000 een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de harmonisatie en samengaan van meldkamers, ook interdisciplinair. Dit zal naar verwachting niet alleen kostenbesparend kunnen werken, maar ook de kwaliteit en snelheid van de hulpverlening op den duur ten goede komen. Met de Startregio is overeengekomen dat na het proefproject verder onderzoek zal plaatsvinden naar de verdere mogelijkheden van C2000. Ik heb toegezegd hierbij ondersteuning te geven.

Proef in de Startregio
Het netwerk wordt nu eerst in de Proefregio Amsterdam en omstreken gebouwd en beproefd. Ik heb daartoe inmiddels een bestuursovereenkomst met de startregio gesloten. Deze overeenkomst is uitgebreid met een Addendum waarin een aantal afspraken met de besturen van de Proefregio nader is uitgewerkt. De bestuursovereenkomst met het Addendum zijn als bijlage bij deze brief gevoegd. Met de proef in de startregio beoogt de regering een aantal onzekerheden, dat thans nog aanwezig is, weg te nemen. Hierdoor kan de regering na de slotevaluatie in de zomer van 2001 beter verantwoord een definitieve beslissing nemen over een landelijke implementatie van C2000. Ik voeg hierbij het startdocument voor de evaluatie van de proefregio, waarin is aangegeven hoe en wat zal worden geëvalueerd. De evaluatie behelst overigens geen momentopname maar een permanent kritisch proces. Ik zal de desbetreffende organisaties en besturen in de rest van het land zo veel mogelijk betrekken bij dit evaluatieproces.

Regelgeving en convenanten
Met het oog op het gebruik van C2000 door de 'zwaailichtensector wordt formele regelgeving en een aantal convenanten voorbereid. De formele regelgeving zal vooral betrekking hebben op het operationele gebruik en beheer van C2000, terwijl de convenanten afspraken met de gebruikers betreffen voor de periode van implementatie tot aan het operationele gebruik dan wel het gereedkomen van de formele regelgeving.

Financiële aspecten C2000
Doordat de komende jaren het accent van de projectuitvoering ligt op het succesvol realiseren van de Proefregio Amsterdam en omstreken, zal in de voorjaarsnota 1999 een ander kasritme over de jaren heen worden gepresenteerd. Ik heb daar nog overleg over met de minister van Financiën.

Voor het project Proefregio is een bedrag in de Rijksbegroting gereserveerd van f 247,5 mln.. Dit budget zal als volgt worden aangewend:


* netwerk Proefregio f 65,3 mln.

* testsysteem ITO f 13,5 mln.

* onderhoudscontract leverancier f 21,2 mln.

* totaal f lOO,O mln

Voorts is nog een budget gereserveerd van f 147,5 mln. dat kan worden aangewend voor uitgaven verband houdende met:

* ambtelijk projectbureau

* uitvoerend projectbureau

* projectorganisatie Proefregio

* projectorganisatie Meldkamer

* netwerkbeheersorganisatie

* opleidingskosten

* additionele bouwkosten geraamde opstelpunten
* aanleg extra opstelpunten

* ombouw Verbindingscommandovoertuig Regionale Brandweer Amsterdam-Amstelland

* prijsindexering

* overname binnenbekabeling Schiphol

* eventuele boetebetaling bij een "No-Go" beslissing
* onvoorziene uitgaven.

Deze exacte bedragen vloeien voort uit het met TetraNed gesloten contract en maken onderdeel uit van het projectbudget ad. f 1071,0 mln.

Ter informatie bied ik u ten slotte de volgende documenten aan:

. Bestuursovereenkomst Amsterdam en omstreken met Addendum . Startdocument Evaluatie Proefregio

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

G.M. de Vries

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie