Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BZK aan Tweede Kamer over project C-2000

Datum nieuwsfeit: 21-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken

Brief aan de Tweede Kamer over C-2000

In vervolg op mijn brief van 26 februari 1999 en ter voorbereiding op mijn overleg met u op 13 april aanstaande, bied ik u hierbij een rapportage aan over de huidige stand van zaken en voortgang van het project C2000.
Projectovereenkomst
Na uitgebreid onderzoek en een zorgvuldig traject van aanbesteding en onderhandelingen heb ik op 1 april 1999 met TetraNed, een vennootschap onder firma gevormd door KPN Telecom BV en Getronics Holding Nederland Bv, een projectovereenkomst gesloten voor de bouw van een radiocommunicatienetwerk volgens de Tetra-standaard. De projectovereenkomst is juridisch getoetst en goed bevonden door het advocatenkantoor Stibbe Simont Monahan Duhot. Het project C2000
De voorbereiding van het project C2000 is in 1994 gestart om een aantal knelpunten in de communicatie binnen en tussen de diensten op het terrein van de openbare orde en veiligheid op te lossen. In het kort gaat het om de volgende knelpunten:


* communicatie vindt plaats over meer dan honderd, niet op elkaar afgestemde netten, die technisch verouderd zijn,
* de dekking is bij de huidige netwerken onvoldoende,
* de netten zijn niet beveiligd tegen afluisteren,
* in geval van grootschalige calamiteiten, of meerdere calamiteiten gelijktijdig is er onvoldoende capaciteit,

* communicatie tussen de verschillende diensten is ingewikkeld en tijdrovend,

* onvoldoende functionaliteit om invulling te geven aan nieuwe ontwikkelingen zoals mobiele datacommunicatie en bestandsbevraging op afstand.

U bent daarover destijds voor het eerst met brief, kenmerk EIB96/U254, van 22 november 1996 geïnformeerd, waarbij de regering uitsprak bovenstaande knelpunten te willen oplossen. Tevens is daarbij toegezegd dat het nieuwe netwerk minimaal de capaciteit zal bieden die per 1 maart 1996 aanwezig was bij Politie, Ambulance en Brandweer en Rampenbestrijding en Koninklijke Marechaussee. Met de kaderbrief 1997 is vanaf 1997 op de Rijksbegroting budget beschikbaar gesteld om dit project daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Voordelen van toepassing van C2000
C2000 biedt nu meer snelheid, voldoende capaciteit, betere dekking en beveiliging en is als zodanig een belangrijke versterking voor de rampenbestrijding in Nederland.
Bovendien kunnen met dit netwerk extra functies worden geïnstalleerd. In concreto betekent dit dat bijvoorbeeld voor de politie het kantoor op straat tot de mogelijkheden gaat behoren, de brandweer ter plekke de databank gevaarlijke stoffen ter beschikking zal kunnen hebben en de ambulancedienst tijdens het aanrijden al patiëntgegevens aan het ziekenhuis kan doorgeven. Bovendien kunnen deze diensten onderling al aanrijdend indien nodig overleg plegen, waardoor levenssparende tijdwinst geboekt kan worden.
Overigens merk ik hierbij op dat er voorshands voor gekozen is de overdracht van beelden nog niet te realiseren omdat dat nu een te groot beslag zou leggen op de capaciteit van het netwerk. Dit kan anders worden als de ontwikkeling van beeldcompressietechnieken doorzet, zoals de verwachting is.

Voortgang
Op 26 februari 1999 heeft de ministerraad zijn standpunt met betrekking tot de voortzetting van het project bepaald. Het netwerk zal nu eerst in de proefregio Amsterdam en omstreken worden geïmplementeerd, beproefd en geëvalueerd alvorens een besluit over landelijke implementatie zal worden genomen. Ik heb u met mijn brief van 26 februari 1999, EIB99/U5781, over de motieven en gevolgen van deze aanpak geïnformeerd. In deze brief heb ik aangegeven dat een dergelijk omvangrijk en innovatief project niet zonder risico's is. Het is mede daarom dat we de overgang hebben gemaakt van startregio naar proefregio. Daarin zullen de nog bestaande onzekerheden en risico's systematisch gereduceerd worden. Inmiddels is in de contractonderhandelingen in ieder geval één risico verkleind.In mijn brief van 26 februari meldde ik u dat het boetebeding maximaal f 85 miljoen zou bedragen. Op dat moment waren er nog onderhandelingen gaande met de leverancier om tot herziening te komen van dit boetebeding. Het resultaat van die gesprekken is thans dat het boetebeding is vastgesteld op een bedrag van f 35 miljoen. Voor het overige zijn de volgende belangrijkste onzekerheden en risico's in eerdere stadia geïdentificeerd.
1. Als knelpunt werd benoemd dat de projectorganisatie van de opdrachtgever onderbezet was. Alle vacatures zijn inmiddels ingevuld en de ambtelijke projectorganisatie bestaat nu vrijwel geheel uit intern personeel.
2. De projectorganisatie van de ITO werd als instabiel gekwalificeerd. Hiervoor is als maatregel ingevoerd dat de ITO een strategische alliantie zal aangaan met een marktpartij die medeverantwoordelijkheid wil dragen voor de inrichting van het netwerk, de opbouw van de beheerorganisatie en de invulling van sleutelposities in het project. Deze alliantie wordt Europees aanbesteed. De aanbestedingsprocedure loopt tot juli van dit jaar, zodat de alliantie daadwerkelijk in september operationeel kan zijn.
3. Het rapport van Price Waterhouse Coopers (PWC) signaleerde dat naar hun huidige inzichten de project- en investeringskosten uit zouden stijgen boven het in 1996 vastgestelde budget. Vooral om hieromtrent meer zekerheden te verkrijgen is de omslag van Startregio naar proefregio gemaakt Daarbij zullen aspecten als de verhouding tussen intern en extern personeel in de projectorganisatie, de omvang van de implementatieteams voor de drie disciplines, de kosten van de meldkamers, de regionale implementatiekosten en de exploitatiekosten gedurende de bouwfase nader geanalyseerd worden en van kostenreducerende maatregelen worden voorzien.
4. Bij de gestelde vraag of de ITO wel voldoende toegerust is om het netwerk èn de toekomst te beheren verwijs ik naar de hiervoor aangehaalde "strategische alliantie" van de ITO met een marktpartij. Dit aspect zal nadrukkelijk gedurende het proefregiotraject voortdurend gemonitord worden. 5. De kosten voor de regio's in het gebruik van het netwerk, zo meldde PWC, zouden hoger uit kunnen vallen. Als eerste stap om deze kosten te reduceren is met TetraNed een meerjarig onderhoudscontract gesloten. Dit meerjarig contract leidt tot een kostenbesparing voor de projectperiode (tot 2003) van f 11 miljoen. Een tweede mogelijkheid om de exploitatiekosten te reduceren is om, in samenspraak met de regio's, te komen tot een kleiner aantal meldkamers. Deze optie zal kostenreducties opleveren ten aanzien van de decentrale personele lasten en de exploitatiekosten van radiobedienapparatuur. Als derde mogelijkheid tot kostenreductie wordt gezien dat investeringen in nieuwe opstelpunten, na oplevering van het netwerk, als gevolg van wijzigingen in de bebouwing in rekening worden gebracht bij de instantie die verantwoordelijk is voor die wijziging. Als vierde mogelijkheid kunnen in het kostendoorberekeningsmodel incentives worden ingebouwd om efficiënt gebruik van het netwerk te bevorderen.
6. Het ontbreken van een bijgewerkte projectplanning is inmiddels achterhaald door het met de leverancier gesloten contract. Daarin is een zeer gedetailleerde planning opgenomen. Daarnaast zijn inmiddels de projectplannen beschikbaar van de disciplines in de proefregio. Op basis van het contract zal de ITO voor 1 mei een nieuw overall projectplan opstellen.
7. De identificatie van het probleem dat de afbakening van het project vooral in de sfeer van de meldkamer onvoldoende helder was heeft geleid tot de inrichting van een afzonderlijk project "meldkamerdomein". De projectgroep is sinds 1 maart operationeel. Ze heeft een eerste globale verkenning verricht en concentreert zich thans op de meldkamerproblematiek in de proefregio. 8. De als onduidelijk aangemerkte rol van de startregio ten slotte isgeconcretiseerd door het eind februari tussen mij en de besturen van de Startregio gesloten convenant.

Bestuurlijke inbedding
Ik ben inmiddels met de proefregio in overleg om de bestuurlijke beheersbaarheid van het project zowel in de proefregio als de aansluiting van het land bij C2000 te verzekeren, nu het project overgaat van de gunningsfase, waarin tal van vraagstukken nog moesten worden verkend en in samenspraak met de leverancier moesten worden ingebed in de aanbieding, naar de veel meer operationele bouwfase die nu intreedt. De Stuurgroep Proefregio krijgt, conform het daarover gesloten convenant, een bestuurlijk voorzitter. Voorts wordt de Stuurgroep Proefregio uitgebreid met vertegenwoordigers van de landelijke koepels; Nederlands politie Instituut (NPI), het College van Commandanten van Regionale Brandweren (CCRB) en de Landelijke Federatie van de werkgevers in de Ambulance Zorg (LFAZ). Hierdoor wordt gewaarborgd dat datgene dat in Amsterdam en omstreken wordt gerealiseerd ook bruikbaar is in de rest van Nederland. De Stuurgroep Proefregio krijgt een agenderingsfunctie naar de Landelijke Stuurgroep C2000 als het gaat om het vaststellen van landelijke normen en standaarden.

Van de gebruikersorganisaties in het land hebben mij inmiddels signalen bereikt dat C2000 een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de harmonisatie en samengaan van meldkamers, ook interdisciplinair. Dit zal naar verwachting niet alleen kostenbesparend kunnen werken, maar ook de kwaliteit en snelheid van de hulpverlening op den duur ten goede komen. Met de Startregio is overeengekomen dat na het proefproject verder onderzoek zal plaatsvinden naar de verdere mogelijkheden van C2000. Ik heb toegezegd hierbij ondersteuning te geven.

Proef in de Startregio
Het netwerk wordt nu eerst in de Proefregio Amsterdam en omstreken gebouwd en beproefd. Ik heb daartoe inmiddels een bestuursovereenkomst met de startregio gesloten. Deze overeenkomst is uitgebreid met een Addendum waarin een aantal afspraken met de besturen van de Proefregio nader is uitgewerkt. De bestuursovereenkomst met het Addendum zijn als bijlage bij deze brief gevoegd. Met de proef in de startregio beoogt de regering een aantal onzekerheden, dat thans nog aanwezig is, weg te nemen. Hierdoor kan de regering na de slotevaluatie in de zomer van 2001 beter verantwoord een definitieve beslissing nemen over een landelijke implementatie van C2000. Ik voeg hierbij het startdocument voor de evaluatie van de proefregio, waarin is aangegeven hoe en wat zal worden geëvalueerd. De evaluatie behelst overigens geen momentopname maar een permanent kritisch proces. Ik zal de desbetreffende organisaties en besturen in de rest van het land zo veel mogelijk betrekken bij dit evaluatieproces.

Regelgeving en convenanten
Met het oog op het gebruik van C2000 door de 'zwaailichtensector wordt formele regelgeving en een aantal convenanten voorbereid. De formele regelgeving zal vooral betrekking hebben op het operationele gebruik en beheer van C2000, terwijl de convenanten afspraken met de gebruikers betreffen voor de periode van implementatie tot aan het operationele gebruik dan wel het gereedkomen van de formele regelgeving.

Financiële aspecten C2000
Doordat de komende jaren het accent van de projectuitvoering ligt op het succesvol realiseren van de Proefregio Amsterdam en omstreken, zal in de voorjaarsnota 1999 een ander kasritme over de jaren heen worden gepresenteerd. Ik heb daar nog overleg over met de minister van Financiën.

Voor het project Proefregio is een bedrag in de Rijksbegroting gereserveerd van f 247,5 mln.. Dit budget zal als volgt worden aangewend:


* netwerk Proefregio f 65,3 mln.

* testsysteem ITO f 13,5 mln.

* onderhoudscontract leverancier f 21,2 mln.

* totaal f lOO,O mln

Voorts is nog een budget gereserveerd van f 147,5 mln. dat kan worden aangewend voor uitgaven verband houdende met:

* ambtelijk projectbureau

* uitvoerend projectbureau

* projectorganisatie Proefregio

* projectorganisatie Meldkamer

* netwerkbeheersorganisatie

* opleidingskosten

* additionele bouwkosten geraamde opstelpunten
* aanleg extra opstelpunten

* ombouw Verbindingscommandovoertuig Regionale Brandweer Amsterdam-Amstelland

* prijsindexering

* overname binnenbekabeling Schiphol

* eventuele boetebetaling bij een "No-Go" beslissing
* onvoorziene uitgaven.

Deze exacte bedragen vloeien voort uit het met TetraNed gesloten contract en maken onderdeel uit van het projectbudget ad. f 1071,0 mln.

Ter informatie bied ik u ten slotte de volgende documenten aan:

. Bestuursovereenkomst Amsterdam en omstreken met Addendum . Startdocument Evaluatie Proefregio

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

G.M. de Vries

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...