Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 22-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

GS-besluiten

Vergadering d.d. 20 april 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.


1 Statenvragen van de heren Bruystens en De Lange (AOV\OU55+) over rekeningrijden en openbaar vervoer
Het college stelt de antwoorden vast.

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


2 Vergadering IPO algemeen bestuur op 22 april 1999 Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van het algemeen bestuur van het IPO ten aanzien van: Verkiezing voorzitter en overige leden van het dagelijks bestuur van het IPO;
Eerste bespreking concept-IPO-meerjarenprogramma en raming
2000-2004;
Interprovinciaal Meerjarenprogramma Landelijk gebied 1999-2003; Financiering Plan van Aanpak Regiovisie 1999 (IPO-betalingsfunctie
1999).

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


3 Begrotingswijziging afd.Milieubeheer en Bodemsanering Voorjaarsbericht 1999
Het college besluit Provinciale Staten in het Voorjaarsbericht 1999 voor te stellen:


1. Het budget publicatiekosten Milieubeheer met f.100.000,- structureel te verhogen uit de post "onvoorzien" (algemene middelen)

2. Uit de algemene middelen eenmalig f.58.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de incompany-opleiding "Handhaving en administratieve controles"

3. In de begroting voor 2000 en volgende jaren structureel f.100.000,- te begroten uit de algemene middelen voor de jaarlijks terugkerende bijdrage aan de WGR-regio's voor handhavingssamenwerking, en de bijdrage voor 1999 van ca. f.50.000,- ten laste van de post "onvoorzien" (algemene middelen) te laten komen.

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45


4 Verlenging budgetperiode Stichting Noordhollands Landschap Het college besluit de huidige budgetperiode van het Noordhollands Landschap (1996 t/m 1999) onder dezelfde subsidievoorwaarden vooralsnog met een jaar te verlengen, en bij de integrale afweging in het kader van de begroting 2000 te besluiten over de financiering uit de algemene middelen van de hieruit voortvloeiende verhoging van de provinciale exploitatiesubsidie met f.60.000,-.

Inlichtingen: Marjan Hoenson, tel. (023) 514 41 18


5 Heroverweging ingevolge de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de dienstregeling streekvervoer NZH Het college besluit:


1. Kennis te nemen van het advies van de Hoor- en Adviescommissie met betrekking tot de bezwaarschriften, die zijn ingediend tegen de door het College vastgestelde dienstregeling van de NZH, ingaande
24 mei 1998.

2. Kennis te nemen van het feit dat aan een groot aantal bezwaren inmiddels tegemoet is gekomen door middel van tussentijdse wijziging van onderdelen van de dienstregeling.
3. In afwijking van het advies geen nieuw onderzoek te doen naar wijziging van de vertrektijden van buslijn 93 (Haarlem-Hillegom-Nieuw-Vennep-Leimuiden) en gezien diverse omstandigheden de vertrektijden voorlopig te handhaven.
4. Geen gehoor te geven aan het advies van de HAC creatieve oplossingen te zoeken voor het feit dat in de dienstregeling geen busverbinding meer is opgenomen die rijdt via de Kanaaldijk in Alkmaar, in verband met voortdurende reconstructie-werkzaamheden.
5. Met betrekking tot de overige punten het advies van de Hoor- en Adviescommissie te volgen.

6. De bestreden beslissing van 24 april 1998, nr.98-900531, in stand te laten, mede gelet op het besluit op 28 oktober 1998 over de tussentijdse wijziging van de dienstregeling.
7. Inliggende concept-brief te verzenden aan de bezwaarmakers.

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


6 Wijziging dienstregeling streekvervoer per 30 mei 1999 Het college besluit:


1. De wijzigingsvoorstellen voor de dienstregeling van het streekvervoer van de NZH ingaande 30 mei 1999 voorlopig goed te keuren.

2. In te stemmen met het voorstel van Midnet om de nieuwe dienstregeling in Gooi en Vechtstreek in te laten gaan per 5 september 1999.

3. Het wijzigingsvoorstel van de NACO om de veerverbinding IJmuiden-Amsterdam CS per 30 mei 1999 ook in het weekeinde te onderhouden, voorlopig goed te keuren.

4. Het voorstel van Schiphol Shuttle Katuin voor het verrichten van openbaar vervoer op de nieuwe lijnen Heerhugowaard-Hoofddorp Probiblio alsmede IJmuiden-Hoofddorp VNU per 30 mei 1999 voorlopig goed te keuren.

5. De wijzigingsvoorstellen voor te leggen aan de Statencommissie WVV op 12 mei a.s.

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


7 Beslissing inzake bestemmingsplan Noord/Zuidlijn, gemeente Amsterdam
Het college besluit:


1. Reclamanten mee te delen, dat zij in hun bedenkingen kunnen worden ontvangen, maar dat deze geen aanleiding hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel.
2. Goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van 2 september 1998 tot vaststelling van het bestemmingsplan Noord/Zuidlijn.

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11


8 Beantwoording schriftelijke vragen statenleden drs.C.Bozelie, mw.E.L.Declercq en mw.drs.J.C.M.Onstenk (Groen Links) inzake bestemmingsplan Amsterdam Teleport
Het college stelt de beantwoording vast.

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11


9 Bestemmingsplan Buitengebied 1996, Wieringermeer, goedkeuring van rechtswege
Het college besluit:


1. De raad van Wieringermeer mede te delen dat het bestemmingsplan Buitengebied 1996 van rechtswege is goedgekeurd.
2. Reclamanten die destijds bij GS bedenkingen tegen het bestemmingsplan hebben ingediend terzake in kennis te stellen.

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11


10 Beantwoording schriftelijke vragen statenlid H.van Ruller inzake steunfuncties Minderheden
Het college stelt de antwoorden vast.
___________________________________

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


11 Bijstelling posterioriteiten provinciale begroting 1999 Het college besluit de volgende, in het kader van de begrotingsopstelling 1998 aangewezen posterioriteiten van het product 8.3 Kunst en oudheidkunde, als volgt te herzien:
1. Museumondersteuning te verhogen met f.200.000,- tot f.600.000,-.


2. Tijdelijke professionele ondersteuning te verhogen met f.70.000,- tot f.100.000,-.

3. Projecten Amateurkunst te verhogen met f.120.000,- tot f.270.000,-.

4. Bovengenoemde verhogingen ter goedkeuring voor te leggen aan Provinciale Staten in het kader van het Voorjaarsbericht 1999. ___________________________________

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


12 Budget archeologische projecten
Het college besluit:


1a. De bijgaande "Tijdelijke Subsidieregeling Archeologische Projecten" in ontwerp vast te stellen;

1b. Onderdeel 1a van het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan de statencommissie ZWC;

2a. f.350.000,- uit het Kranenburgfonds over te hevelen naar een nieuwe begrotingspost "krediet archeologische projecten";
2b. De begrotingswijziging te verwerken bij het Voorjaarsbericht
1999;

2c. Het subsidieplafond van de post "krediet archeologische projecten" voor 1999 vast te stellen op f.150.000,-. ___________________________________

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


13 AVA Energie Noord West NV
Het college besluit:

Als aandeelhouder van ENW in te stemmen
a. met de jaarrekening 1998 van ENW alsmede
b. met de inkoop van aandelen van de gemeente Velsen, onder afstand van het voorkeursrecht tot koop.
___________________________________

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45


14 Statenvoordracht aanwijzing (plaatsvervangend) lid in Algemeen Bestuur van de Bestuursacademie Randstad en Algemeen Bestuur van de Interprovinciale Ziektekostenregeling
Het college besluit vast te stellen de inliggende conceptstatenvoordracht inzake de aanwijzing van


1. De heer drs.C.J.N.Versteden tot lid en mevrouw A.A.E.Goijert tot plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Bestuursacademie Randstad en

2. Mevrouw A.A.E.Goijert tot lid en de heer mr H.M.Meijdam tot plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Interprovinciale Ziektekostenregeling.
___________________________________

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


15 Raamplan Haarlemmerméér Groen
Het college besluit:


1. Kennis te nemen van het door de stuurgroep Haarlemmerméér Groen vastgestelde ontwerp-raamplan Haarlemmerméér Groen.
2. In principe in te stemmen met de basis die het raamplan biedt voor:

- de opstelling en uitvoering van inrichtingsplannen voor het strategisch groenproject Haarlemmermeer-west. Tevens zijn in het raamplan opgenomen: de aanpassingsinrichting omgeving vijfde baan Schiphol, delen van de Groene As en projecten van de stichting Mainport & Groen;

- de financiering van de uitvoering en het beheer van de projecten, met dien verstande dat per project over de financiering zal worden beslist; bij de inrichting van plannen zullen mede de daaruit voortvloeiende beheerskosten worden beoordeeld.
3. Alvorens een definitief besluit te nemen, hierover het advies te vragen van de commissie voor openluchtrecreatie, onderwijs en personeel en organisatie uit provinciale staten en het provinciaal overlegorgaan landelijk gebied.
___________________________________

Inlichtingen: Marjan Hoenson, tel. (023) 514 41 18


16 Heroverweging ingevolge de Awb. Advies van de HAC op bezwaar tegen vaststelling hogere waarden vanwege het verkeer op de N247 voor de bouw van 26 woningen aan de Leo Hordijkstraat/Zuster Bloemstraat
Het college besluit

Het bezwaar conform het voorstel kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren; de bestreden beslissing van 2 december 1998, te handhaven.
___________________________________

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11


17 Beleidsregels omtrent bouw, verbouw, inrichting en verandering van inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen provincie Noord-Holland
Het college besluit:


1. De "Beleidsregels omtrent bouw, verbouw, inrichting en verandering van inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen provincie Noord-Holland" in principe vast te stellen.

2. Over de regels overleg te voeren met VNHG en waterschappen en daarna definitief te besluiten.
___________________________________

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07

E-mail

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...