Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 22-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

GS-besluiten

Vergadering d.d. 20 april 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.


1 Statenvragen van de heren Bruystens en De Lange (AOV\OU55+) over rekeningrijden en openbaar vervoer
Het college stelt de antwoorden vast.

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


2 Vergadering IPO algemeen bestuur op 22 april 1999 Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van het algemeen bestuur van het IPO ten aanzien van: Verkiezing voorzitter en overige leden van het dagelijks bestuur van het IPO;
Eerste bespreking concept-IPO-meerjarenprogramma en raming
2000-2004;
Interprovinciaal Meerjarenprogramma Landelijk gebied 1999-2003; Financiering Plan van Aanpak Regiovisie 1999 (IPO-betalingsfunctie
1999).

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


3 Begrotingswijziging afd.Milieubeheer en Bodemsanering Voorjaarsbericht 1999
Het college besluit Provinciale Staten in het Voorjaarsbericht 1999 voor te stellen:


1. Het budget publicatiekosten Milieubeheer met f.100.000,- structureel te verhogen uit de post "onvoorzien" (algemene middelen)

2. Uit de algemene middelen eenmalig f.58.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de incompany-opleiding "Handhaving en administratieve controles"

3. In de begroting voor 2000 en volgende jaren structureel f.100.000,- te begroten uit de algemene middelen voor de jaarlijks terugkerende bijdrage aan de WGR-regio's voor handhavingssamenwerking, en de bijdrage voor 1999 van ca. f.50.000,- ten laste van de post "onvoorzien" (algemene middelen) te laten komen.

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45


4 Verlenging budgetperiode Stichting Noordhollands Landschap Het college besluit de huidige budgetperiode van het Noordhollands Landschap (1996 t/m 1999) onder dezelfde subsidievoorwaarden vooralsnog met een jaar te verlengen, en bij de integrale afweging in het kader van de begroting 2000 te besluiten over de financiering uit de algemene middelen van de hieruit voortvloeiende verhoging van de provinciale exploitatiesubsidie met f.60.000,-.

Inlichtingen: Marjan Hoenson, tel. (023) 514 41 18


5 Heroverweging ingevolge de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de dienstregeling streekvervoer NZH Het college besluit:


1. Kennis te nemen van het advies van de Hoor- en Adviescommissie met betrekking tot de bezwaarschriften, die zijn ingediend tegen de door het College vastgestelde dienstregeling van de NZH, ingaande
24 mei 1998.

2. Kennis te nemen van het feit dat aan een groot aantal bezwaren inmiddels tegemoet is gekomen door middel van tussentijdse wijziging van onderdelen van de dienstregeling.
3. In afwijking van het advies geen nieuw onderzoek te doen naar wijziging van de vertrektijden van buslijn 93 (Haarlem-Hillegom-Nieuw-Vennep-Leimuiden) en gezien diverse omstandigheden de vertrektijden voorlopig te handhaven.
4. Geen gehoor te geven aan het advies van de HAC creatieve oplossingen te zoeken voor het feit dat in de dienstregeling geen busverbinding meer is opgenomen die rijdt via de Kanaaldijk in Alkmaar, in verband met voortdurende reconstructie-werkzaamheden.
5. Met betrekking tot de overige punten het advies van de Hoor- en Adviescommissie te volgen.

6. De bestreden beslissing van 24 april 1998, nr.98-900531, in stand te laten, mede gelet op het besluit op 28 oktober 1998 over de tussentijdse wijziging van de dienstregeling.
7. Inliggende concept-brief te verzenden aan de bezwaarmakers.

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


6 Wijziging dienstregeling streekvervoer per 30 mei 1999 Het college besluit:


1. De wijzigingsvoorstellen voor de dienstregeling van het streekvervoer van de NZH ingaande 30 mei 1999 voorlopig goed te keuren.

2. In te stemmen met het voorstel van Midnet om de nieuwe dienstregeling in Gooi en Vechtstreek in te laten gaan per 5 september 1999.

3. Het wijzigingsvoorstel van de NACO om de veerverbinding IJmuiden-Amsterdam CS per 30 mei 1999 ook in het weekeinde te onderhouden, voorlopig goed te keuren.

4. Het voorstel van Schiphol Shuttle Katuin voor het verrichten van openbaar vervoer op de nieuwe lijnen Heerhugowaard-Hoofddorp Probiblio alsmede IJmuiden-Hoofddorp VNU per 30 mei 1999 voorlopig goed te keuren.

5. De wijzigingsvoorstellen voor te leggen aan de Statencommissie WVV op 12 mei a.s.

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


7 Beslissing inzake bestemmingsplan Noord/Zuidlijn, gemeente Amsterdam
Het college besluit:


1. Reclamanten mee te delen, dat zij in hun bedenkingen kunnen worden ontvangen, maar dat deze geen aanleiding hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel.
2. Goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van 2 september 1998 tot vaststelling van het bestemmingsplan Noord/Zuidlijn.

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11


8 Beantwoording schriftelijke vragen statenleden drs.C.Bozelie, mw.E.L.Declercq en mw.drs.J.C.M.Onstenk (Groen Links) inzake bestemmingsplan Amsterdam Teleport
Het college stelt de beantwoording vast.

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11


9 Bestemmingsplan Buitengebied 1996, Wieringermeer, goedkeuring van rechtswege
Het college besluit:


1. De raad van Wieringermeer mede te delen dat het bestemmingsplan Buitengebied 1996 van rechtswege is goedgekeurd.
2. Reclamanten die destijds bij GS bedenkingen tegen het bestemmingsplan hebben ingediend terzake in kennis te stellen.

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11


10 Beantwoording schriftelijke vragen statenlid H.van Ruller inzake steunfuncties Minderheden
Het college stelt de antwoorden vast.
___________________________________

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


11 Bijstelling posterioriteiten provinciale begroting 1999 Het college besluit de volgende, in het kader van de begrotingsopstelling 1998 aangewezen posterioriteiten van het product 8.3 Kunst en oudheidkunde, als volgt te herzien:
1. Museumondersteuning te verhogen met f.200.000,- tot f.600.000,-.


2. Tijdelijke professionele ondersteuning te verhogen met f.70.000,- tot f.100.000,-.

3. Projecten Amateurkunst te verhogen met f.120.000,- tot f.270.000,-.

4. Bovengenoemde verhogingen ter goedkeuring voor te leggen aan Provinciale Staten in het kader van het Voorjaarsbericht 1999. ___________________________________

Inlichtingen: Rienk van der Veen, tel. (023) 514 43 09


12 Budget archeologische projecten
Het college besluit:


1a. De bijgaande "Tijdelijke Subsidieregeling Archeologische Projecten" in ontwerp vast te stellen;

1b. Onderdeel 1a van het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan de statencommissie ZWC;

2a. f.350.000,- uit het Kranenburgfonds over te hevelen naar een nieuwe begrotingspost "krediet archeologische projecten";
2b. De begrotingswijziging te verwerken bij het Voorjaarsbericht
1999;

2c. Het subsidieplafond van de post "krediet archeologische projecten" voor 1999 vast te stellen op f.150.000,-. ___________________________________

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07


13 AVA Energie Noord West NV
Het college besluit:

Als aandeelhouder van ENW in te stemmen
a. met de jaarrekening 1998 van ENW alsmede
b. met de inkoop van aandelen van de gemeente Velsen, onder afstand van het voorkeursrecht tot koop.
___________________________________

Inlichtingen: Krijn van Rijn, tel. (023) 514 40 45


14 Statenvoordracht aanwijzing (plaatsvervangend) lid in Algemeen Bestuur van de Bestuursacademie Randstad en Algemeen Bestuur van de Interprovinciale Ziektekostenregeling
Het college besluit vast te stellen de inliggende conceptstatenvoordracht inzake de aanwijzing van


1. De heer drs.C.J.N.Versteden tot lid en mevrouw A.A.E.Goijert tot plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Bestuursacademie Randstad en

2. Mevrouw A.A.E.Goijert tot lid en de heer mr H.M.Meijdam tot plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Interprovinciale Ziektekostenregeling.
___________________________________

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10


15 Raamplan Haarlemmerméér Groen
Het college besluit:


1. Kennis te nemen van het door de stuurgroep Haarlemmerméér Groen vastgestelde ontwerp-raamplan Haarlemmerméér Groen.
2. In principe in te stemmen met de basis die het raamplan biedt voor:

- de opstelling en uitvoering van inrichtingsplannen voor het strategisch groenproject Haarlemmermeer-west. Tevens zijn in het raamplan opgenomen: de aanpassingsinrichting omgeving vijfde baan Schiphol, delen van de Groene As en projecten van de stichting Mainport & Groen;

- de financiering van de uitvoering en het beheer van de projecten, met dien verstande dat per project over de financiering zal worden beslist; bij de inrichting van plannen zullen mede de daaruit voortvloeiende beheerskosten worden beoordeeld.
3. Alvorens een definitief besluit te nemen, hierover het advies te vragen van de commissie voor openluchtrecreatie, onderwijs en personeel en organisatie uit provinciale staten en het provinciaal overlegorgaan landelijk gebied.
___________________________________

Inlichtingen: Marjan Hoenson, tel. (023) 514 41 18


16 Heroverweging ingevolge de Awb. Advies van de HAC op bezwaar tegen vaststelling hogere waarden vanwege het verkeer op de N247 voor de bouw van 26 woningen aan de Leo Hordijkstraat/Zuster Bloemstraat
Het college besluit

Het bezwaar conform het voorstel kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren; de bestreden beslissing van 2 december 1998, te handhaven.
___________________________________

Inlichtingen: Marcel van Kanten, tel. (023) 514 42 11


17 Beleidsregels omtrent bouw, verbouw, inrichting en verandering van inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen provincie Noord-Holland
Het college besluit:


1. De "Beleidsregels omtrent bouw, verbouw, inrichting en verandering van inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen provincie Noord-Holland" in principe vast te stellen.

2. Over de regels overleg te voeren met VNHG en waterschappen en daarna definitief te besluiten.
___________________________________

Inlichtingen: Sigrid Raben, tel. (023) 514 40 07

E-mail

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie