Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag conferentie "Migration et Échanges Humains"

Datum nieuwsfeit: 22-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Algemene

Commissie voor Europese Zaken

en de Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Buitenlandse Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's Gravenhage
Directie Integratie Europa

Associatie en andere Bijzondere Betrekkingen

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 14 april 1999
Kenmerk 229/99
Blad /3
Bijlage(n) *
Betreft Informatie over Conferentie

"Migration et Échanges Humains"

Zeer geachte Voorzitter,

Ingevolge het verzoek van het geachte Lid mevrouw Karimi tijdens het Algemeen Overleg van 18 maart jl. met Uw Commissie doe ik U hierbij het gevraagde verslag toekomen over de gouvernementele conferentie over "Migration et Échanges Humains" die op 1-2 maart jl. in Den Haag heeft plaatsgevonden.

Nederland heeft tijdens zijn Voorzitterschap in 1997 besloten de organisatie van een conferentie over dit onderwerp op zich te nemen in het kader van het Barcelonaproces. Uitgangspunt daarbij was daarbij dat zowel de belangen van de EU als die van de MZ-partners op evenwichtige wijze aan bod zouden moeten komen. Het direkte belang van de EU is het vraagstuk van de illegale immigratie aan de orde te stellen, inclusief de problematiek van terug- en overname. De zuidelijke partners wensen een discussie over de beperkingen op het personenverkeer naar de EU (visumverlening) en vragen aandacht voor de positie van hun migrantengemeenschappen in de EU.

Een dergelijke integrale benadering van het migratievraagstuk past in de door Nederland voorgestane invulling van het nieuwe asiel- en migratiebeleid van de Unie. Daarbij gaat het erom dat het beleid zich richt op alle vormen van migratie (inclusief onderwerpen als arbeidsmigratie en gezinshereniging) en niet alleen op hetvluchtelingenvraagstuk. In plaats van de traditionele "defensieve" benadering, richt het nieuwe beleid zich op een zo breed mogelijke samenwerking met de landen van herkomst van de migranten. Een brede dialoog over het vraagstuk als zodanig is een eerste stap in dat proces.

Juist vanwege deze benadering is de organisatie van de conferentie de gezamenlijke verantwoordelijkheid geweest van een noordelijke en een zuidelijke partner, te weten Nederland en Algerije. Daarnaast waren Spanje, Frankrijk en Italië nauw betrokken bij de voorbereidingen.

De opzet van de conferentie, die op 1-2 maart jl. in Den Haag is gehouden, was een open discussie op het niveau van experts over de volgende hoofdonderwerpen:


- immigratiefactoren;


- personenverkeer;


- integratie van legale immigranten en de strijd tegen racisme en xenofobie;


- illegale immigratie.

De conferentie is in een goede sfeer verlopen. In bijgaande conclusies zijn de belangrijkste bevinden samengevat. Vastgesteld is dat op grond van de huidige economische en demografische ontwikkelingen in de regio, het niet te verwachten is dat op korte termijn de migratie zal verminderen. Daarbij moeten evenwel de verschillende vormen worden onderscheiden. Gewenste vormen van migratie zijn zakelijke contacten, culturele en wetenschappelijke uitwisselingen, toerisme en familiebezoeken; dit zijn de normale contacten die bevorderd dienen te worden. Ook moet er meer aandacht zijn voor de behoeften aan tijdelijke vormen van migratie voor studie en werk. Ongewenst is illegale immigratie, die dan ook in een geest van samenwerking moet worden tegengegaan. De Unie zal de zuidelijke partners op dit punt technische assistentie aanbieden; ook zal nauw worden samengewerkt bij de readmissie van illegaal in de Unie verblijvende personen.

Voorts heeft de conferentie aandacht besteed aan het probleem van racisme en xenofobie. In dit verband is het belang onderstreept van het actieplan van de EU en de rol van het door de EU opgerichte Oberservatorium.

Tenslotte is het belang onderkend van de immigrantengemeenschappen bij de ontwikkeling van hun landen van herkomst, niet alleen door hun financiële bijdragen, maar ook door hun persoonlijke betrokkenheid, al dan niet na vrijwillige terugkeer.

Geconcludeerd is dat de conferentie een belangrijke eerste stap was in het kader van deze nieuwe dialoog binnen het Euro-Mediterraan partnerschap. Afgesproken is dat er vervolgbijeenkomsten zullen komen, resulterend in een bijeenkomst op hoog(ambtelijk) niveau. Voorts zal het MEDA-programma worden benut voor het

ondersteunen van verschillende vormen van samenwerking op het terrein van migratie in Euro-Mediterraan verband.

Het onderwerp migratie is nu officieel bespreekbaar geworden binnen het Euro-Mediterrane Partnerschap. Inzet van Nederland is dat in volgende stappen wordt toegewerkt naar het scheppen van beleidskaders. Dat zou onder meer kunnen betekenen dat de EU-partners inzetten op nadere afspraken voor de samenwerking op het terrein van terug- en overname, waartegenover de EU bereid zal moeten zijn om te bezien in hoeverre tegemoet kan worden gekomen aan de wensen van onze zuidelijke partners ten aanzien van het personenverkeer.

De Minister van Buitenlandse Zaken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie