Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Advies politieberaden over invoering pepperspray

Datum nieuwsfeit: 22-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
(Brief d.d. 14 april 1999 van het Korpsbeheerdersberaad, het Hoofdofficierenberaad en de Raad van Hoofdcommissarissen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 21 januari 1999, mede namens uw ambtgenoot van Justitie, u te adviseren over uw voornemen tot invoering van pepper spray voor gebruik in de basispolitiezorg en de daaraan verbonden voorwaarden, de voorwaarden die aan het gebruik van pepper spray gesteld dienen te worden en de vraag welke korpsen bereid zijn aan een pilotproject mee te werken, treft u hieronder onze opvatting aan.

Inleiding
Bij brief d.d. 20 februari 1996 hebben de voorzitters van het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van Hoofdcommissarissen als reactie op het rapport Onder schot1 een aantal opmerkingen geplaatst bij het onderwerp Gat tussen wapenstok en vuurwapen. Voor de volledigheid en overzichtelijkheid herhalen we een aantal van onze eerdere opmerkingen.

Het onderwerp leeft sterk bij de politieambtenaar die belast is met de basispolitiezorg. Enerzijds heeft het te maken met de veiligheid van de politieambtenaar, anderzijds wordt het gat sterk gevoeld omdat in sommige crisissituaties een gepast middel gewoonweg niet voorhanden is. De spanning zit in de combinatie van bezorgdheid over de afloop van een incident voor betrokkenen en de wens reeds gekscaleerde conflictsituaties binnen aanvaardbare grenzen tot een goed einde te brengen. Op dit punt moet duidelijk zijn welke mogelijkheden de politieambtenaar ter beschikking heeft. De winst kan voor een deel gevonden worden in de aanloop tot conflictsituaties waarin de politieambtenaar zich bedreigd voelt en naar een wapen grijpt. Derhalve is het belangrijk dat politieambtenaren goed zijn voorbereid op gevaarvolle situaties waarin zij kunnen geraken en dat zij daarin met het nodige zelfvertrouwen kunnen optreden. Aspecten uit de IBT als goede communicatieve vaardigheden, inzicht in psycho-sociale processen, getraindheid in conflictinterventie, een goede fysieke conditie en het juiste niveau van geoefendheid in het gebruik van geweldsmiddelen zijn daarvoor stuk voor stuk belangrijke voorwaarden. () Voorop dient te staan dat de invoering van welk technisch middel dan ook onderhevig is aan zeer goede opleiding en training. Het onderzoek door TNO (noot: bedoeld wordt het TNO-onderzoek 1996) wijst uit dat nader onderzoek naar het effect van 'pepper spray' op bepaalde categoriekn personen sterk wordt aanbevolen. Ook blijkt dat een intensieve (medische) nazorg van personen die in aanraking zijn gekomen met 'pepper spray' vereist is.(..)

De TNO-rapporten2
In uw opdracht heeft TNO in 1996 en 1998 twee onderzoeken uitgevoerd naar de toxicologische effecten en de veiligheid van pepper spray. Eindconclusie van laatstgenoemd onderzoek luidt dat, onder voorbehoud van onzekerheden met betrekking tot vertaling van proefdier naar mens, en onder een aantal gebruiksvoorwaarden, gebruik van pepper spray door de politie niet extra gevaarlijk is voor astmatische personen. Daaraan voegt TNO toe de aanbeveling dat vervolgonderzoek met menselijke vrijwilligers wenselijk is met het oog op het verkrijgen van de grootst mogelijke zekerheid omtrent gevoeligheid van astmatische individuen. Wij onderschrijven deze aanbeveling.
Voorts stelt TNO3 vast dat pepper spray in het algemeen een veilig wapen genoemd kan worden, (wat) niet aangeeft dat gebruik per definitie zonder nadelige gevolgen blijft en zo wordt verder opgemerkt ..zal steeds de afweging moeten worden gemaakt of de ernst van de situatie voldoende dreigend is om een dergelijk middel te gebruiken. Wij komen hierna op deze overweging terug.

Het KLPD/LSOP-rapport4
De onderzoeksgroep KLPD/LSOP heeft een uitgebreid literatuuronderzoek verricht naar de ervaringen met pepper spray in het buitenland. Daarnaast zijn enkele tientallen (politie)functionarissen geraadpleegd. Ten aanzien van pepper spray concludeert de onderzoeksgroep .. kan onder voorwaarden een geschikt middel zijn voor gebruik in de basispolitiezorg, maar is beslist geen opvulling van het zogenaamde gat tussen wapenstok en pistool. Op deze conclusie komen wij hierna terug.

Overwegingen
Ten aanzien van de invoering van pepper spray hebben wij in ons hiervoor genoemd advies van 20 februari 1997 opgemerkt dat wij op dat moment invoering van pepper spray als geweldsmiddel voor de politiepraktijk vanuit een oogpunt van geweldsbeheersing niet gewenst achtten. De nu uitgebrachte TNO- en LSOP/KLPD rapporten hebben helderheid gebracht op een aantal destijds bij ons levende vragen. Omtrent de gezondheidsrisicos merken we op dat deze in het TNO-onderzoek (1998) niet geheel konden worden uitgesloten. In dit verband wijzen we ook op de opmerkingen in het TNO-rapport5 (1996) naar de acuut schadelijke effecten op het menselijk lichaam.

Ervaringen in het buitenland leren dat pepper spray een middel is dat, onder bepaalde gebruiksvoorwaarden, effectief is in die zin dat in 85 tot 90% van de gevallen een aanhouding vergemakkelijkt wordt. Dit percentage ligt lager in het geval van agressieve doelgerichte verdachten, zwaarlijvige verdachten en verdachten onder invloed van geneesmiddelen en drugs. Naar schatting in
25% van deze gevallen is pepper spray niet effectief.

Advies
Wij zijn van oordeel dat pepper spray onder strikte voorwaarden en gereglementeerd een aanvulling kan zijn op de bewapening van de politie. Daarbij merken wij op dat pepper spray geenszins het door sommigen gevoelde gat tussen wapenstok en vuurwapen dicht. Het is een middel dat in specifieke gevallen een goed alternatief kan vormen indien gebruikmaking van het vuurwapen daardoor kan worden voorkomen. Onder alle omstandigheden heeft de politie een zorgplicht naar de besprayde persoon. Wij kunnen ons ook zeer vinden in de opmerking in het LSOP/KLPD rapport dat de uiteindelijke keuze tot nieuwe wapens voor de politie niet puur op wetenschappelijke gronden gemaakt wordt maar onder meer afhankelijk is van een politieke keuze.

Dit brengt ons tot de opvatting dat uw voornemen tot invoering van pepper spray in de basispolitiezorg, uiteraard met inachtneming van de resultaten van een uit te voeren pilot, door ons niet meer ongewenst wordt geacht. Wij gaan er vanuit dat het daadwerkelijk gebruik van pepperspray in een relatief laag aantal gevallen zal plaatsvinden en wellicht leidt tot afname van het gebruik van het dienstvuurwapen.
De korpsen Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord hebben zich bereid verklaard aan een pilotproject mee te werken. Wij stellen u voor dat de daadwerkelijke inrichting van de pilot onderwerp van nader overleg is tussen u en het driehoeksoverleg van respectievelijk de regio Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord.
Het gebruik van pepper spray tijdens het pilotproject dient in onze opvatting minimaal aan de hierna volgende voorwaarden te voldoen.

Voorwaarden gebruik pepper spray
In onze opvatting dient het gebruik van pepper spray -inclusief het dreigen met gebruik- strikt te zijn gereglementeerd, minimaal waar het gaat om de inzetcriteria, (technische) gebruikseisen, meldingsplicht en opleidingseisen. Voorts dient de pilot aan een aantal randvoorwaarden te voldoen.

reglementering
a. inzetcriteria
Wij staan op het standpunt dat het gebruik van pepper spray niet moet worden toegestaan:


* tegen groepen (bijv. voetbalsupporters);

* ter verspreiding groepen;

* ter handhaving of herstel van de openbare orde.

Het gebruik van pepper spray kan daarentegen wel worden toegestaan in de volgende situaties: Individuele toepassing in zeer ernstige situaties ter aanhouding van een persoon (vlak voor gebruik vuurwapen) en situaties waarin sprake is van noodweer of noodtoestand en het alternatief het gebruik van het vuurwapen zou zijn (proportionaliteit en subsidiariteit). Een voorbeeld hiervan is het ter bekindiging van gepleegd ernstig geweld door een verdachte, of ter voorkoming dat door een verdachte ernstig geweld wordt uitgeoefend (dus niet het bekindigen van een lichte mishandeling, wel ter uitschakeling/aanhouding van een verdachte die zojuist iemand heeft neergestoken, wel ter uitschakeling en aanhouding van iemand die op het punt staat op enige wijze ernstig lichamelijk letsel aan een ander toe te brengen).

b. richtlijn gebruik
Als onderdeel van de reglementering dient een richtlijn met betrekking tot het gebruik van pepper spray te worden opgesteld. In deze richtlijn dient in elk geval aandacht te worden besteed aan de technische eisen (spray- afstand en tijdsduur) en de wijze waarop nazorg moet worden verleend. Het gebruik van pepper spray dient zo mogelijk vooraf te worden gegaan door een waarschuwing. Het gebruik en het dreigen met gebruik dient onderworpen te zijn aan een meldingsplicht.

c. opleidingseisen
De opleiding en training in het gebruik van pepper spray dient integraal onderdeel uit te maken van de opleiding en training in gevaar- en geweldsbeheersing (IBT) en te leiden tot een certificaat met een beperkte geldigheidsduur. In de opleiding dient aan de inzetcriteria, de richtlijn voor het gebruik en de effecten van het gebruik van pepper spray aandacht te worden besteed. Eerst nadat het certificaat is behaald kan het middel ter beschikking worden gesteld.

randvoorwaarden pilotprojecten
In het TNO rapport (1998)6 is gesteld dat de gevonden onderzoeksresultaten voortkwamen uit proefdierexperimenten. Om de grootst mogelijke zekerheid omtrent een aantal nadere vragen (met name de gevoeligheid van astmatische individuen) te kunnen krijgen zou, zo stelt TNO, een studie met menselijke vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd. Wij hechten eraan dat deze zekerheid wordt verkregen alvorens de pilotprojecten van start gaan.

Wij onderschrijven uw opvatting dat de uitvoering van de pilotprojecten wetenschappelijk wordt begeleid. Wij stellen u voor dat in de wetenschappelijke evaluatie in elk geval aandacht wordt besteed aan:


* effectiviteit pepper spray;

* invloed op aanwending andere geweldsmiddelen (toe/afname);
* invloed op gezondheid van de besprayde personen;
* ervaringen politiepersoneel, inclusief subjectieve veiligheidsgevoelens;

* (niet beoogde) effecten op surveillancehonden;
* beoordeling door de politiefunctionarissen van de juistheid en volledigheid opleiding en training;

* eventuele ervaringen met kruisbesmetting en zelfbesmetting;
* zo mogelijk een 0/1 meting.

Tot slot merken wij op dat de ontwikkelingskosten van de pilotprojecten waaronder de kosten die verbonden zijn aan de opleiding van kerninstructeurs, materiaalkosten en kosten van studiemateriaal onzes inziens niet ten laste behoren te komen van de pilotregios.

Met bovengenoemde opmerkingen hopen wij u voldoende van advies te hebben gediend.

drs. W.J. Deetman,
voorzitter Korpsbeheerdersberaad

mr. I.E. Klopper-Gerretsen,
voorzitter Hoofdofficierenberaad

B.A. Lutken,
voorzitter Raad van Hoofdcommissarissen

Noten


1. Timmer, Naeyi, van der Steeg (1996) Onder schot, vuurwapengebruik van de politie in Nederland (1978- 1995), Deventer: Gouda Quint


2. TNO, Busker en van Helden (1996): Toxicologische evaluatie van Pepper Spray als mogelijk wapen voor de Nederlandse politie, PML 1996-C61, Rijswijk: TNO en TNO, Busker, van Helden e.a. (1998): Experimenteel onderzoek naar de veiligheid van Pepper Spray in de met ovalbumine gesensibiliseerde cavia, Rijswijk: TNO.


3. TNO (1998), p. 41


4. KLPD/LSOP, Adang, van der Wateren, Steernberg (1998): Netten, stokken en sprays, KLPD/LSOP


5. TNO (1996)


6. TNO (1998), p. 37, p.41

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...