Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Fractiebericht GroenLinks Doetinchem

Datum nieuwsfeit: 22-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
GroenLinks Gemeente Doetinchem

FRACTIEBERICHT

Nr. 132 , april 1999 ,Oplage: 940

FRACTIEBERICHT GroenLinks

Redactie: Pieter van Vemde, De Jongstraat 124, 7002 AL Doetinchem. Tel. 0314 - 333748


Noordtak Betuwelijn

Begin maart voerden we een snel opgezette actie om meer bezwaarschriften te krijgen tegen de aanleg van een goederenspoorlijn dwars door de Achterhoek langs Doetinchem. Dat is één van de varianten voor de noordtak van de Betuwelijn vanaf Arnhem/Zevenaar naar Oldenzaal.

We stelden een standaard bezwaarschrift op dat mensen konden ondertekenen en insturen. De kranten kondigden onze actie aan en veel mensen kwamen speciaal naar onze kraam op het Simonsplein om een bezwaarschrift op te halen. Enkele mensen namen zelfs een stapeltje mee om in de buurt rond te gaan. We deelden zo 400 bezwaarschriften uit. Daarvan werden er vele nog weer gekopieerd.
* De belangrijkste argumenten uit het bezwaarschrift zijn:
* Alternatieven zoals meer vervoer per schip zijn onvoldoende bekeken. Het is toch onzinnig om goederen in Rotterdam uit een schip te laden als ze naar Noord-Duitsland moeten. Dat kan via Hamburg.

* Een spoorlijn met hoge geluidsschermen tast het landschap ernstig aan.

* Er treedt een versnippering van het landschap op, wat de aanleg van ecologische verbindingszones blokkeert

* De recreatie in de Achterhoek wordt door de geluidsoverlast, ook 's nachts, geschaad.

* Waardevolle natuurgebieden lopen groot risico.

In het bezwaarschrift wordt gevraagd om alternatieven (meer vervoer over water, aanpassing van bestaand spoor en ondergrondse aanleg) beter te bestuderen.

Enkele deskundigen hebben inmiddels op verzoek van gemeenten de rapporten die ter inzage liggen (een stapel papier van een meter hoog) bestudeerd en komen tot de conclusie dat de MER (milieu-effect-rapportage) schromelijk tekort schiet. Er wordt naar een bepaalde oplossing toegewerkt. Belangrijke alternatieven zijn niet bekeken. Zo zou met het geld ook het bestaande spoor van Arnhem naar Zutphen kunnen worden aangepast, zodat de overlast ten opzichte van dit moment zelfs sterk zou afnemen. Gemeenten overwegen om naar de rechter te stappen om de rapporten over de milieugevolgen van tafel te vegen.

Op 15 april 1999 heeft de Doetinchemse gemeenteraad over de Noordtak gesproken. De route loopt aan de zuidkant langs de A18, maar dan wel op een afstand van 200 meter ervan. Dat betekent dat er enorm veel ruimte verloren gaat en woningen en bedrijven moeten wijken.

De Noordtak wordt door de raad dan ook met klem afgewezen en men wil dit standpunt samen met omliggende gemeenten kenbaar maken aan de Tweede Kamer. Die zal volgens de plannen deze zomer een beslissing nemen.

Mobimax

In een speciale commissie vergadering is uitgebreid stilgestaan bij de kosten van mobimax. Mobimax is twee jaar geleden gestart om een vervoersmogelijkheid te bieden aan mensen die niet goed gebruik kunnen maken van het gewone openbaar vervoer. Ook mensen zonder handicap zouden gebruik kunnen maken van mobimax, als aanvulling op en verbetering van het openbaar vervoer wat er al is.

Het blijkt dat mobimax duidelijk in een behoefte voorziet. Er worden per dag zo'n 800 tot 1000 ritten gemaakt. De aanloopproblemen in de organisatie zijn ook grotendeels opgelost. Alleen de deelname van niet gehandicapten valt erg tegen. In plaats van de verwachte deelname van 40 % niet-gehandicapte reizigers is dat maar 5%. Daardoor komt er minder geld binnen. Zonder mobimax waren de kosten overigens nog veel hoger geweest.

Er worden nu een aantal maatregelen genomen om het vervoersaanbod aantrekkelijker te maken (ruimer gebied, overzichtelijker). Daarnaast gaat de prijs voor ouderen (boven de 65) met een handicap omhoog en wordt daarmee gelijk aan die voor andere ouderen: 80 cent per zone. Ook wordt geprobeerd meer subsidie van het rijk te krijgen. Hoewel dit toegestaan schijnt te zijn, vragen wij ons wel af of het normaal is om een vervoerssysteem dubbel te laten financieren door de overheid: via de gemeente uit de gelden voor gehandicapten (WVG) en via het rijk als subsidie openbaar vervoer. Aangezien wij mobimax graag willen handhaven zijn we met het pakket maatregelen akkoord gegaan.

Maar het voorstel van het college om de tekorten te dekken uit de reserves voor de WVG-voorzieningen is voor ons niet acceptabel. De gehandicapten hebben de weg, wellicht noodgedwongen, wel gevonden naar mobimax, alleen de andere gebruikersgroep komt niet. Naar onze mening heeft dat veel te maken met de kwaliteit van het product en het ontbreken van voldoende promotieactiviteiten. Lange wachttijden, niet altijd even vriendelijk personeel en onduidelijkheid zijn volgens ons veel meer het probleem. Daarin moet geïnvesteerd worden. Het geld hiervoor mag niet uit de voorzieningen voor gehandicapten komen, want zij hebben hun bijdrage al geleverd.

Provinciale verkiezingen

Het is al weer een tijdje geleden, maar op 3 maart heeft GroenLinks haar zetelaantal in de Provinciale Staten verdubbeld van 3 naar 7 zetels. Dat biedt mogelijkheden om meer te ondernemen en plannen te ontwikkelen. Het programma van GroenLinks blijkt echter zoveel af te wijken van de grote partijen, dat er geen kans was om in het college van gedeputeerde staten te komen. Dat is vooral jammer voor natuur en milieu in onze provincie. De PvdA kiest op provinciaal niveau voor de VVD en voor voorrang voor de economische groei.

Door een college met alle grote partijen wordt de politieke discussie verlamd en dat is slecht voor de opkomst bij de verkiezingen. Terwijl we voor zeer belangrijke keuzes staan zoals: Moeten de geldreserves van de provincie worden ingezet voor industrie of voor overgang naar biologische landbouw om het platteland nieuwe kansen te geven?

Fusie speciaal onderwijs

De scholen voor speciaal onderwijs in Doetinchem gaan fuseren tot een regionaal zorgcentrum. Dit heeft te maken met het landelijk streven om meer kinderen binnen het gewone basisonderwijs op te vangen met eventueel extra hulp vanuit een zorgcentrum. Een deel van de kinderen zal echter een aparte school nodig houden.

In Doetinchem gaat het om de openbare school 't Veer en de Beatrixschool, de katholieke school de Hefschroef en de christelijke school Het Kompas. Ze worden samen een bijzonder neutrale school waarvoor de verschillende richtingen bestuursleden moeten leveren. De fusie wordt door de raad breed gesteund, maar er ontstond discussie over het aanwijzen van bestuursleden. Het college stelde voor om de wethouders van Hengelo, Gendringen en Doetinchem in het bestuur te benoemen, vanwege de continuïteit en de "regionale verankering".

Het beleid van de gemeente is juist om het openbaar onderwijs te verzelfstandigen, om dubbele petten te voorkomen. Zo moet de school straks weer met de gemeente onderhandelen over subsidies en huisvesting. Wij vinden daarom dat er andere mensen met verstand van onderwijs gezocht zouden moeten worden.

Over de benoeming van personen moet altijd schriftelijk gestemd worden. Op het stembriefje stonden als gewoonlijk 3 namen en geen hokjes met voor of tegen. De fractieleden van GroenLinks streepten de 3 namen door en leverden hun briefje in. Ook andere partijen deden dat. Toen werd de uitslag voorgelezen: 12 voor, 4 tegen en 10 blanco. Volgens burgemeester Fokkens betekende het doorstrepen van de namen een blanco stem en was het voorstel aangenomen. Volgens Fokkens staat in de gemeentewet dat alleen een briefje met het woord tegen erop een tegenstem is. De VVD had dat gedaan. Tot nu toe is er echter nog nooit zo formeel met de briefjes omgegaan en de mogelijkheid van blanco stemmen kwam nooit aan de orde. René Kortooms protesteerde en vroeg om een herstemming, omdat de raadsleden iets anders bedoeld hadden met het doorstrepen van de namen. Het voorstel was eigenlijk verworpen. Daarop verdween het college schielijk uit de raadszaal voor overleg. Terug uit het beraad deelde Fokkens mee dat de stemming formeel juist was uitgelegd, maar toch ongeldig werd verklaard. Het voorstel werd door het college teruggenomen voor een volgende vergadering.

Tien minuten daarvoor kon het voorstel nog gewoon in stemming komen, omdat het college dacht dat het wel aangenomen zou worden. Maar opnieuw stemmen mocht niet. Er was geen enkele inhoudelijke reden om de stemming uit te stellen. Zou men eerst tijd willen hebben om CDA en VVD om te praten? Wij vinden dat het college de volgende keer onmogelijk met hetzelfde al verworpen voorstel op de proppen kan komen.

Europaweg

Zo'n anderhalf jaar geleden werd de Europaweg opgeknapt, waarbij enkele rotondes werden aangelegd. Direct nadat de rotonde bij de Varkenswei klaar was bleek uit bezwaren van omwonenden dat er fouten zijn gemaakt door de gemeente. De rotonde past niet helemaal in het bestemmingsplan. De provincie moest eraan te pas komen om dit op tafel te krijgen. De gemeente startte een nieuwe formele bestemmingsplanprocedure op, maar ondernam ondertussen niets om de omwonenden tegemoet te komen door bijvoorbeeld extra maatregelen tegen geluidsoverlast.

Op de nu gehouden informatieavond bleek dat voor het stuk Europaweg over het spoor naar Dichteren helemaal niet in een bestemmingsplan is opgenomen. Mensen uit de Vancouverstraat en De Huet hebben veel last van lawaai door de spoorwegovergang. Die ligt zo ongelijk dat vrachtauto's daar 's nachts met veel lawaai overheen denderen. De aanwezige burgers waren helemaal niet zo gebeten op de formele fouten, maar wilden praten over de mogelijkheden om de overlast weg te nemen. Het is treurig dat er zoveel tijd overheen gaat voordat we daaraan toekomen.

DMP = Doetinchems Milieu Plan

Een half jaar geleden heeft u in het fractiebericht kunnen lezen hoe de gemeente nieuwe plannen voor het milieu wil ontwikkelen. Er is gekozen voor een open dialoog met burgers, belangengroepen, organisaties en bedrijven. Dat leverde een interessante discussie op met een aantal concrete maatregelen, een soort "milieu-Top 20".

De uitkomsten zijn nu "vertaald" in een DMP met daarin een milieuvisie en 25 projectvoorstellen, die 39 concrete activiteiten omvatten.

Het DMP heeft een ambitieuze doelstelling. Het gemeentelijke milieubeleid moet aansluiten op de bestaande ruimtelijke, economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, de wensen van alle betrokkenen moeten meewegen en het moet gericht zijn op duurzame ontwikkeling. Op de avond die georganiseerd werd ter afsluiting van de discussies werd vanuit wetenschappelijke hoek gesteld dat deze doelstelling ertoe zou kunnen leiden dat het milieubeleid vooral de ruimtelijke en economische ontwikkelingen volgt en zo een sluitpost dreigt te worden. Terwijl het begrip "duurzame ontwikkeling" juist inhoudt dat plannen zo gemaakt moeten worden dat de duurzaamheid voorop staat. Men wil nu de doelstelling in die zin aanpassen.

Het is nog onduidelijk of het DMP ook uitgevoerd wordt. Bij de behandeling van de meerjarenbegroting moet nog blijken hoeveel geld er beschikbaar komt. Dan pas weten we hoeveel de politiek over heeft voor het milieu.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...