Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rede: Transgenerationele Oorlogsgevolgen

Datum nieuwsfeit: 22-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 22 april 1999

PERS & VOORLICHTING Persbericht

WAT NIET WEET, WAT WEL DEERT
Over de cognitief-emotionele verwerking van oorlogstrauma's door ouders en hun kinderen

Dr. Bas J.N. Schreuder

Samenvatting van de inaugurale rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de 'Transgenerationele Oorlogsgevolgen' aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen op 22 april 1999

Wat zou Anne Frank hedentendage in haar dagboek schrijven als zij de Holocaust had overleefd? Ze zou nu bijna zeventig jaar zijn geweest. Er zijn hedentendage mensen van zeventig jaar die de Holocaust hebben overleefd. Ze hebben de kampen overleefd. Ze hebben ondergedoken gezeten. Ze zijn meestal onbekend. Ze zien de beelden van wat heet ethnische zuivering op de televisie. Wat zal er door hun hoofden gaan? En wat zullen de gevolgen zijn voor de kindsoldaten in Sierra Leone; of voor de kinderen van vluchtelingen; of voor de tien kinderen die in een vluchtelingenkamp in Macedonië juist tegen de grens met Kosovo werden geboren op de vierde dag van de NAVO-bombardementen?

Om wie gaat het?

Het vakgebied van de Transgenerationele oorlogsgevolgen behelst zoals dat kortweg heet: de 'Kinderen van de oorlog'. Hiermee worden kinderen bedoeld die zelf als kind onder oorlogsomstandigheden moesten leven en daarvan de nadelige gevolgen ondervonden en ondervinden en de kinderen die na een oorlog werden geboren en die lijden onder de psychische gevolgen die hun door de oorlog getraumatiseerde ouders ondervinden.

'Kinderen van de oorlog' zijn mensen van alle leeftijden. Wat zij gemeenschappelijk hebben is dat ze op zeer jonge leeftijd onder extreme omstandigheden kwamen te verkeren. Omstandigheden die we graag zouden ontkennen en zeker vergeten. Van kleine kinderen werd en wordt nog steeds gedacht dat ze geen kennis hebben van wat ze meemaken. Die veronderstelling wordt gevoed door het feit dat kleine kinderen geen gestructureerde herinneringen hebben. Die veronderstelling wil ik bestrijden.

Ik zal u laten zien dat ervaringen die kinderen zich niet lijken te kunnen herinneren, een ingrijpende invloed op hun leven kunnen uitoefenen. "Wat niet weet, wat wel deert" geldt juist voor kinderen van de oorlog. En door daar de consequenties van onder ogen te zien, kunnen deze kinderen misschien mogelijkheden worden aangereikt om de risico's op late psychische gevolgen te verkleinen.

Weinig begrip

Eind jaren tachtig organiseert de tweede generatie oorlogsgetroffenen zelf bijeenkomsten. Kinderen van de oorlog zelf realiseren zich met welke emotionele problemen ze te kampen kunnen hebben en vinden bij elkaar herkenning, erkenning en begrip. Buiten de eigen kringen ontmoet men echter weinig begrip. Ook al werd in dezelfde tijd door de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 het initiatief genomen tot de vestiging van een bijzondere leerstoel 'Transgenerationele Oorlogsgevolgen'. En ook al was er van enige erkenning sprake in het Eindadvies van de door de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Van der Reijden, ingestelde Projectgroep Behandeling Oorlogs- en Geweldsgetroffenen (1988). Bredere maatschappelijke erkenning bleef uit.

Ook in het Regeringsstandpunt naar aanleiding van het PBOG-rapport, vinden we die erkenning in woorden terug. De toenmalige Minister van WVC, mevrouw d'Ancona, besluit wel tot het in het leven roepen van een Aanspreekpunt Na-oorlogse generatie bij het ICODO in samenwerking met Centrum '45 en Sinai-centrum. Maar de Ministerraad besluit op 4 december 1992 accoord te gaan met het wetsvoorstel om de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers (w.u.v.) te sluiten voor de na-oorlogse generatie. Vond de erkenning van de oorlogsgevolgen voor de eerste generatie langzaam en in veel gevallen heel laat plaats, voor de tweede generatie is die erkenning dus eigenlijk achterwege gebleven.

Redenen

Het is opvallend dat in een tijdsbestek waarin het trauma-concept juist brede erkenning vindt, de gevolgen voor de kinderen en de tweede generatie lijken te worden veronachtzaamd. Wat zou de reden hiervoor kunnen zijn?

De eerste reden is dat deze kinderen niet de mogelijkheid hebben om van hun traumatische ervaringen getuigenis af te leggen. Dit hangt samen met de vroege leeftijd waarop het vermogen gestructureerde herinneringen op te slaan en op te roepen nog onvoldoende is ontwikkeld. Voor de tweede generatie hangt het samen met het feit dat de traumatische ervaring niet zelf werd meegemaakt maar indirect via de ouder werd ervaren. Ten slotte wordt soms door derden aan de geloofwaardigheid van de getuigenissen van kinderen getwijfeld.

De tweede reden is de beperkte diagnostische specificiteit en de beperkte diagnostische mogelijkheden. Hierdoor lijken de gevolgen van traumatische ervaringen voor kinderen en tweede generatie weinig specifiek. Het is het proces zelf dat specifieke kenmerken vertoont. Dat wil zeggen de traumatische situatie en de condities waaronder deze plaatsvindt, vormen een specifiek samengaan van factoren die een verstoring teweegbrengen. Maar de verschijnselen die er het gevolg van zijn, hebben een geringe specificiteit en worden gediagnosticeerd als een angst- of stemmingsstoornis, of een persoonlijkheidsstoornis.

Dit geldt overigens ook voor de eerste generatie. Veel mensen die langdurig geweld moesten ondergaan, krijgen helemaal geen specifieke posttraumatische symptomen maar ontwikkelen een depressie. De specificiteit blijkt dan uit hun verhaal. Dat is belangrijk genoeg, maar geeft wetenschappelijk te weinig houvast. Zo ook gaat het bij kinderen. Het is soms gemakkelijk voor te stellen dat een kind klachten krijgt door wat het heeft meegemaakt. Maar dat dit zo is heeft meer te maken met de ernst van de traumatische situatie die ons voorstellingsvermogen tart dan met het feit dat wij begrijpen hoe dit proces in zijn werk gaat. Het is niet gemakkelijk voor te stellen dat een kind van een jaar oud dat zich nog niets lijkt te kunnen herinneren toch bepaalde ervaringen zo met zich meedraagt dat het er later hinder van ondervindt.

Er zijn natuurlijk ook maatschappelijke en politieke argumenten aan te voeren, maar die worden in dit betoog buiten beschouwing gelaten.

Bevindingen

Vervolgens worden twee opmerkelijke bevindingen besproken bij de tweede generatie.

* In mijn eigen onderzoek werden regelmatig bij tweede-generatiepatiënten een posttraumatische stressstoornis gevonden zonder dat sprake was van eigen traumatische ervaringen. De inhoud van de herbelevings- en vermijdingssymptomen van deze patiënten verwees naar traumatische ervaringen van de ouders (Schreuder e.a., 1993).

* Yehuda (1998) vond een samenhang tussen bloedspiegels van het anti-stresshormoon bij Holocaustoverlevenden en die van hun nakomelingen. Ook hier heeft het verband te maken met posttraumatische symptomen die de nakomelingen ontwikkelen in reactie op gebeurtenissen die met de Holocaust verbonden zijn.

Is hier sprake van een van ouder op kind overgedragen verstoring of van een familiaire gevoeligheid van de hormoonreactie op stress?

Het zal nog wel even duren voor we deze vragen kunnen beantwoorden. Op dit moment zijn ze richtinggevend voor verder onderzoek naar de transgenerationele oorlogsgevolgen. Als we er vanuit gaan dat deze bevindingen iets te maken hebben met de overdracht van ouder op kind zijn er theoretisch drie wegen waarlangs die overdracht kan plaatsvinden.

In de eerste plaats kan deze berusten op genetische bepaaldheid (1). Vervolgens kan hij ook het gevolg zijn van prenatale mechanismen (2). En in de derde plaats kunnen postnatale omgevingsinvloeden in het spel zijn. De laatste mogelijkheid kan nog weer onderscheiden worden in onbewuste (limbische systeem)(3) en bewuste (hogere cognitieve functies) (4) invloeden. Deze vier mogelijkheden (het multifactorieel erfelijkheidsmodel) worden behandeld.

Multifactorieel erfelijkheidsmodel


1. Er zijn aanwijzingen dat er een erfelijke predispositie bestaat in de vorm van geremdheid die een biologische basis heeft in een lage drempel voor fysiologische opwinding in bepaalde hersenkernen. Dit zou dan een belangrijke aanwijzing kunnen vormen voor de variabiliteit in posttraumatische aanpassing tussen mensen. Pathologische reacties berustend op angstconditionering zoals LeDoux (1997) die beschreven heeft, zullen dan juist optreden bij individuen van wie het amygdala-hypothalamus-systeem bijzonder gevoelig is.

2. Verschillende onderzoeken laten zien dat prenatale stress voor de moeder postnataal gevolgen heeft voor het kind hetgeen tot uitdrukking komt in verhoogde gevoeligheid voor stressvolle prikkels, en een vermijdend en defensief gedrag in confrontatie met nieuwe prikkels.

3. De Kloet (1996, p. 345) concludeert op grond van zijn onderzoek bij ratten: "Het Stress Response Systeem wordt gevormd door genetische factoren en levenservaringen, waarvan het effect van een neonatale levensgebeurtenis een van de meest blijvende is". Levenservaringen kunnen in de eerste levensmaanden op verschillende manieren van ouder op kind worden overgedragen. Voorbeelden worden ontleend aan ethologische observaties van bijvoorbeeld 'observational conditioning'.

4. Bij de hogere cognitieve functies gaat het om verwerking en de beinvloeding ervan. Voorbeelden worden gegeven van individuele en collectieve (maatschappelijke) verwerking. Door Jolande Withuis is bijvoorbeeld helder uiteengezet wat de invloed kan zijn van wat zij collectieve of sociale amnesie noemt. De individuele werkelijkheid van het trauma is afhankelijk van de sociale identificaties en de sociale werkelijkheid waarin het trauma wordt herinnerd. Dit bepaalt mede de transgenerationele overdracht.

Wat niet weet, wat wel deert

De veronderstelling die aan de zegswijze "Wat niet weet, wat niet deert", ten grondslag ligt, is dat er bepaalde kennis is die bij iemand een negatief emotioneel effect kan oproepen. Nu weten wij natuurlijk allemaal dat we in ons dagelijkse leven dingen tegenkomen die we liever niet waren tegengekomen. Of zoals een van mijn dochters pleegt te zeggen als het over iets onaangenaams of ergerlijks gaat: "Dat wil je niet weten". Van oorlog wil je niet weten. Maar of het verstandig is er het zwijgen toe te doen is zeer de vraag...

Ik heb u laten zien dat de geldigheid van de oorspronkelijke zegswijze in twijfel moet worden getrokken en bovendien een slecht advies is. Niet iedereen zal kunnen vergeten. Zeker niet die kinderen van de oorlog voor wie door een combinate van erfelijke aanleg, prenatale en postnatale omgevingsfactoren traumatische ervaringen tot een ziekte kunnen leiden.

Het is dus zaak deze factoren verder te onderzoeken. Bovendien kan met de huidige kennis van deze factoren geprobeerd worden een voorspelling te doen over het risico dat een kind kan lopen op latere verschijnselen. Als dit zou worden bevestigd in onderzoek heeft het verregaande consequenties om oorlogsleed op de lange termijn te voorkomen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...