Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Herzien BBP bijna 32 miljard gulden hoger

Datum nieuwsfeit: 27-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS Persbericht

Datum: 27-04-99

Herzien BBP bijna 32 miljard gulden hoger

Door een herziening van definities en berekeningsmethoden komt de raming van het bruto binnenlands product (BBP) voor 1998 4,2% hoger uit. Deze bijstelling wordt grotendeels veroorzaakt door de verplichte toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie van nieuwe voorschriften voor het samenstellen van Nationale Rekeningen. Deze voorschriften worden per 1 mei van dit jaar ingevoerd. Hierdoor zijn de Nationale Rekeningen, de statistische beschrijving van de economie die het CBS samenstelt, voortaan nauwkeuriger en wereldwijd beter vergelijkbaar. De herziening heeft ook gevolgen voor beleidsindicatoren. Zo wordt het vorderingentekort van de overheid in 1998 geraamd op 0,7% van het BBP in plaats van 0,9%. De herziene Nationale Rekeningen geven onder meer een beter beeld van een aantal relatief recente ontwikkelingen, zoals het sterk toegenomen belang van dienstverlening, automatisering en kennis.

Effect op het overheidstekort per jaar verschillend

Door de aanpassingen komt het vorderingentekort van de overheid in 1998 uit op 0,7% van het BBP in plaats van 0,9%. Dit effect is niet structureel. In 1997 komt het tekort door de aanpassingen juist hoger uit: 1,2% van het BBP in plaats van 0,9%. Op de overheidsschuldquote hebben de bijstellingen wel een structureel verlagend effect. In procenten van het BBP komt de schuld jaarlijks ruim 2%-punt lager uit.

Bestedingen: grotere rol investeringen

Bij de beschrijving van de bestedingenkant van de economie neemt het belang van de investeringen toe. Dit komt vooral door de uitbreiding van het investeringsbegrip met software en andere immateriële activa. In totaal vallen de investeringen in 1998 bijna 16% hoger uit.

Bij de buitenlandse handel zijn zowel de invoer- als de uitvoercijfers verhoogd. Beide komen als gevolg van de herziening om en nabij 50 miljard gulden hoger uit.

De consumptieve bestedingen komen per saldo 2,9% hoger uit, grotendeels door een hogere raming van de overheidsconsumptie.

Inkomensverdeling: afschrijvingen belangrijker

Aan de inkomenskant zijn vooral de afschrijvingen aangepast: ze komen 37% hoger uit. De uitbreiding van het investeringsbegrip en de introductie van afschrijvingen op dijken, wegen en andere infrastructuur spelen daarbij een belangrijke rol.

De beloning van werknemers wordt 5% verhoogd, onder andere door de gewijzigde registratie van de lonen in natura en van betalingen aan medewerkers van sociale werkplaatsen. Het netto exploitatieoverschot van ondernemingen en het gemengd inkomen van zelfstandigen worden tezamen 7% lager geraamd.

Beschrijving productiestructuur

De raming van de toegevoegde waarde van de landbouw is 10% verhoogd. Bij de nijverheid bedraagt de bijstelling 7%, vooral door de andere registratie van medewerkers van sociale werkplaatsen. De toegevoegde waarde van de diensten komt 3% hoger uit. Enerzijds valt het aandeel van de overheid hoger uit, anderzijds wordt het aandeel van de banken iets kleiner, door een andere registratie van de rentemarge. Ook het aandeel van de bedrijfsklasse vervoer over land wordt kleiner, door de splitsing van de geprivatiseerde NS in meerdere zelfstandige bedrijfseenheden (die deels een andere hoofdactiviteit hebben dan vervoer). Verder neemt het belang van de verhuur en handel van onroerend goed in de beschrijving van de economie af, door een lagere raming van de toegerekende huurwaarde van eigen woningen (een soort "huurwaardeforfait").

Arbeidsvolume 4% hoger geraamd

De raming voor het arbeidsvolume valt 4% hoger uit. De herziening is bovendien aangegrepen om de gegevens uit de Nationale Rekeningen en de Arbeidsrekeningen van het CBS op elkaar aan te sluiten.

Bijstelling NNI kleiner

De aanpassing van het netto nationaal inkomen (NNI) is veel geringer dan die van het BBP. Dit komt vooral doordat de opwaartse bijstelling van de afschrijvingen bij het NNI geen rol speelt. In 1995 komt het NNI door de herziening 1,1% hoger uit. Deze verhoging komt grotendeels doordat nu ook de ingehouden winst van buitenlandse dochterondernemingen tot het NNI wordt gerekend. Als gevolg van het relatief grote belang van multinationals voor de Nederlandse economie is in 1995 de ingehouden winst van buitenlandse dochterondernemingen van Nederlandse bedrijven ruim 8 miljard gulden hoger dan de ingehouden winst van Nederlandse dochterondernemingen van buitenlandse bedrijven.

Technische toelichting

De bijstelling van economische kerncijfers is het resultaat van een algehele revisie van de Nationale Rekeningen. Deze aanpassingen hangen samen met de invoering van de nieuwste internationale richtlijnen, zoals vastgelegd in het wereldwijd toegepaste System of National Accounts van de Verenigde Naties en het daarvan afgeleide Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen 1995 (ESR 1995). Veel andere lidstaten van de Europese Unie komen deze week ook met herziene macro-economische cijfers.
De belangrijkste oorzaken van de bijstelling van het BBP in 1995 zijn:
* Voortaan wordt ook afgeschreven op wegen, dijken, rioleringen en andere infrastructuur; hierdoor stijgen de bruto kosten van het algemeen overheidsbestuur en dat heeft een opwaarts effect op het BBP van 1,4%.

* Software wordt in het vervolg beschouwd als een kapitaalgoed; deze activering verhoogt het BBP met 0,8%.

* De betalingen aan alle medewerkers van sociale werkplaatsen worden voortaan geregistreerd als loon en niet langer grotendeels als een sociale uitkering; hierdoor stijgt de toegevoegde waarde van sociale werkplaatsen en gaat dus ook het BBP omhoog, namelijk 0,6%.

* Een gewijzigde registratie van de "auto van de zaak" en andere vormen van loon in natura leidt tot een opwaartse bijstelling van de loonsom; het effect daarvan op het BBP bedraagt 0,4%.
* Door een veranderde berekeningswijze van de productiewaarde van verzekeringsdiensten komt het BBP 0,4% hoger uit.

De belangrijkste registratiewijzigingen bij de overheidsrekeningen zijn de volgende:

* Een aantal belastingen, zoals de loonbelasting, wordt niet langer op kasbasis geboekt maar op transactiebasis (het moment van de aanslag wordt bepalend); hierdoor wordt onder andere de eindafrekening van afgedragen premies tussen sociale fondsen en de rijksoverheid nu op een consistente wijze weergegeven.
* Een aantal niet-verplichte sociale fondsen, zoals de VUT-fondsen, wordt niet langer tot de overheid gerekend.

De investeringen vallen vooral hoger uit door de uitbreiding van het investeringsbegrip met immateriële activa, zoals software, exploratie van aardgasreserves en originelen van cd’s, films en dergelijke. Daarnaast omvatten de investeringen voortaan ook de aankopen door Defensie van duurzame goederen die voor "civiele" doeleinden kunnen worden gebruikt.

Voor de verhoging van de in- en uitvoer zijn twee belangrijke redenen.
* De registratiewijze van distributiecentra en dergelijke is veranderd, waardoor er nu minder doorvoer en meer invoer alsmede wederuitvoer geboekt wordt.

* Bij veredeling (deelbewerkingen in het buitenland van textiel, schoeisel, elektronica, en dergelijke) wordt nu de totale waarde van de uitgaande en inkomende goederen als uitvoer en invoer beschouwd, terwijl voorheen alleen het saldo van die handelsstromen werd geboekt (als invoer).

De overheidsconsumptie valt met name hoger uit doordat voortaan ook wordt afgeschreven op infrastructuur en doordat een aantal grotendeels door de overheid gefinancierde private instellingen nu tot de overheid worden gerekend.

Begrippen

Het bruto binnenlands product (BBP) is de indicator van de totale toegevoegde waarde in een land.

Het bruto nationaal product (BNP) geeft het totale inkomen uit productie weer van de ingezetenen van een land. Het BNP wordt bepaald als het BBP vermeerderd met de per saldo uit het buitenland ontvangen lonen, winsten en rente.

Het netto nationaal inkomen (NNI) is het totale inkomen dat door Nederlandse ingezetenen wordt verdiend, waarbij de afschrijvingen buiten beschouwing worden gelaten. Het NNI wordt berekend als het BNP verminderd met de afschrijvingen.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie en meer details over de revisie van nationale rekeningen kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek, dhr. dr S.J. Keuning, tel. (070) 337 48 23; e-mail: (skng@cbs.nl). Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
Tabel 1: Nieuwe macro-economische kerncijfers, 1998 Niveau (mld.gld.) Bijstelling (%)
Bruto binnenlands product (m.p.)

782

4,2

Consumptieve bestedingen

563

2,9 Investeringen

174

15,8

Invoer

419

15,7 Uitvoer

463

11,8

Beloning van werknemers

387

4,8 Exploitatieoverschot/

gemengd inkomen (netto)

196


-7,1 Afschrijvingen

115

36,6

Tabel 2: Het vorderingentekort van de overheid in % BBP 1995 1996 1997 1998
Voor herziening

4,0

2,0

0,9

0,9 Na herziening

4,2

1,6

1,2

0,7

Bijstelling +0,2 -0,4 +0,3 -0,2

Tabel 3: Belangrijkste aanpassingen met gevolgen voor BBP, 1995 In kader ESR Effect op BBP in %-punt
Introductie afschrijvingen op infrastructuur ja

1,4 Behandeling software als kapitaalgoed ja

0,8 Registratie medewerkers sociale werkplaatsen ja

0,6 Gewijzigde registratie "auto van de zaak", e.d. ja

0,4 Herziene berekening verzekeringsproductie ja

0,4 Boeking investeringen nu ook bij defensie ja

0,2 Andere aanpassingen boekhoudvoorschriften ja

0,8 Overige herzieningen nee


-0,5

Totale aanpassing BBP (1995)

4,1

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 27 april 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...