Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag 5e zitting Associatieraad EU - Roemenie

Datum nieuwsfeit: 27-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

EU - Romania : Association Council / 5. Meeting

Press Release: Luxembourg (27-04-1999) - Nr. 1809/99 (Presse 124)


VIJFDE ZITTING VAN DE ASSOCIATIERAAD

EUROPESE UNIE - ROEMENIË

(Luxemburg, 27 april 1999)

GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN DE PERS
1. De Associatieraad EU-Roemenië heeft op dinsdag 27 april 1999 zijn vijfde zitting op ministerieel niveau gehouden, onder voorzitterschap van de heer Günter VERHEUGEN, Staatsminister van Buitenlandse Zaken van Duitsland en fungerend voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De Roemeense delegatie stond onder leiding van de heer Andrei PLESU, Minister van Buitenlandse Zaken van Roemenië; de heer Alexander HERLEA, Minister van Europese Integratie, maakte eveneens deel uit van de delegatie. De Europese Commissie werd vertegenwoordigd door Commissielid Hans van den BROEK
De Associatieraad heeft, in overeenstemming met de centrale rol die hij in de betrekkingen tussen de EU en Roemenië dient te spelen, de voorbereiding van Roemenië op weg naar de toetreding tot de Europese Unie en de bilaterale betrekkingen in het kader van de Europa-Overeenkomst onder de loep genomen. Voorts is er van gedachten gewisseld over internationale aangelegenheden van gemeenschappelijk belang.
De Europese Unie heeft deze gelegenheid aangegrepen om haar steunbetuiging aan de regering van Roemenië, die zij de dag ervoor had uitgesproken, te herhalen en nogmaals de uiterst belangrijke bijdrage van Roemenië aan de stabiliteit in de regio te benadrukken en te wijzen op de bijzondere uitdagingen en moeilijkheden waarmee de regering en de bevolking van het land zich geconfronteerd zien.

2. De Associatieraad maakte de balans op van de voorbereiding van Roemenië op de toetreding in het licht van het in maart 1998 vastgestelde partnerschap voor de toetreding, de stand van het Roemeense nationale programma voor toetreding tot de EU en het eerste periodiek verslag van de Commissie, van november jl., over de vorderingen op weg naar toetreding.
De Associatieraad sprak zijn erkentelijkheid en waardering uit voor de inspanningen die Roemenië met het oog op de Europese integratie levert. Hij verheugde zich erover dat de Roemeense instellingen probleemloos blijven functioneren en dat Roemenië aan de politieke criteria van Kopenhagen voldoet. Hij moedigde Roemenië aan de geleverde inspanningen voor de hervorming van het overheidsapparaat, een betere werking van het gerechtelijk apparaat, de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit en de consolidatie van de burgerrechten, met name voor de Roma, voort te zetten.
De Associatieraad toonde zich bezorgd over de situatie in Roemenië op macro-economisch gebied en benadrukte het belang van ondubbelzinnige structurele hervormingen. Hij onderstreepte dat nog heel wat nodig is om tot een markteconomie te komen en Roemenië in staat te stellen berekend te zijn op concurrentiedruk en marktkrachten. De Associatieraad nam nota van de recente vooruitgang in de werkzaamheden die tot een overeenkomst met de Wereldbank moeten leiden, alsmede van de ondertekening van een intentiebrief met het IMF om te voorzien in de onmiddellijke behoeften in verband met de aflossing van de buitenlandse schuld en de vermindering van het tekort op de betalingsbalans. Een en ander draagt ertoe bij dat het vertrouwen van de internationale financiële markten wordt teruggewonnen en dat er een gunstig klimaat voor Europese integratie ontstaat. Van Roemeense zijde werden de Europese Commissie en de lidstaten van de EU opgeroepen zich bij de internationale financiële instellingen aan te sluiten om de hiervoor nodige macro-financiële steun ter beschikking te stellen.
De Roemeense zijde was van mening dat nieuwe verwezenlijkingen op voornoemde gebieden een positief effect zullen hebben op het eventuele besluit van de Europese Unie om, in overeenstemming met het alomvattende karakter van het algemene proces voor de toetreding van alle kandidaat-lidstaten, de toetredingsonderhandelingen met Roemenië te openen. De Associatieraad verheugde zich over de resultaten van de recente bijeenkomst van de Europese Raad in Berlijn over Agenda 2000, en merkte op dat deze de vastberaden wil van de Unie bevestigen om voort te gaan op de weg die de Unie en de geassocieerde landen van Midden-Europa zijn ingeslagen. Hij nam er nota van dat binnenkort twee nieuwe pretoetredingsinstrumenten (ISPA en SAPARD) zullen worden aangenomen die, samen met PHARE, jaarlijks een totaalbedrag van 3.120 miljoen euro toegewezen zullen krijgen.
3. De Associatieraad besprak ook de ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen in het kader van de Europa-overeenkomst. Er werden standpuntnota's uitgewisseld waarin de partijen de ontwikkelingen tot op heden en de prioriteiten voor de toekomst behandelen. De Associatieraad nam er nota van dat de nog onopgeloste vraagstukken gedetailleerd worden behandeld op het niveau van het Associatiecomité en in de dagelijkse samenwerking tussen de ministeriële zittingen; zo kan de Associatieraad politieke afwegingen maken en zich concentreren op aangelegenheden waarvoor beslissingen op ministerieel niveau vereist zijn. De Associatieraad nam er nota van dat beide partijen bereid zijn om zo spoedig mogelijk onderhandelingen over wederzijdse concessies voor landbouwproducten te openen, met het oog op verdere liberalisering van de bilaterale handel en verbetering van de toegang tot de markt. Hij merkte op dat beide partijen zich in dezelfde mate inzetten voor een spoedige afronding van een nieuwe overeenkomst over wijn en alcoholhoudende dranken. De Associatieraad is van mening dat een en ander een nieuwe stap op weg naar de toetreding zal vormen. Voorts verheugde hij zich over de inwerkingtreding van het protocol inzake de aanpassing van de Europa-overeenkomst ingevolge de voltooiing van de Uruguayronde en de laatste uitbreiding van de Unie.
De Associatieraad nam tevens nota van de belangstelling van Roemenië voor een protocol betreffende een Europese overeenstemmingsbeoordeling en een gelijkwaardigheidsovereenkomst op veterinair en fytosanitair gebied.
De Associatieraad memoreerde dat het van belang is dat inzake rapportering van overheidssteun aan de eisen van de Europa-overeenkomst wordt voldaan. Hij moedigde Roemenië aan om het wetgevende en administratieve kader voor de controle van overheidssteun te scheppen en een jaarverslag ter zake op te stellen. De Associatieraad bracht ook zijn in maart goedgekeurde besluit over de toepassing van de mededingingsregels voor ondernemingen ter sprake.
De Associatieraad onderstreepte dat de deelneming van Roemenië aan communautaire programma's een belangrijke rol speelt in de pretoetredingsstrategie, doordat de Roemeense administratie zo ervaring kan opdoen met de praktische werkzaamheden in de instanties van de Unie. In dit verband nam de Associatieraad er nota van dat verscheidene besluiten tot vaststelling van de bepalingen voor de deelneming van Roemenië aan bepaalde communautaire programma's zijn genomen (op het gebied van milieu, het MKB, cultuur, volksgezondheid, gelijke kansen en energie-efficiëntie), of in bespreking zijn (betreffende met name het 5e kaderprogramma voor OTO).
De Associatieraad merkte met tevredenheid op dat de werkzaamheden betreffende het besluit tot instelling van een Gemengd Raadgevend Comité om de dialoog en de samenwerking tussen de economische en sociale belangengroepen van de EU en Roemenië te bevorderen goed opschieten; hiermee zal een nuttig kader worden geschapen om de sociale partners bij het toetredingsproces te betrekken. De Associatieraad verheugde zich over de bijdrage van het PHARE-programma en de Europese Investeringsbank aan de ontwikkeling van de Roemeense economie en met name aan de versterking van de cruciale sectoren van de nationale economie. De Associatieraad nam er nota van dat Roemenië onlangs maatregelen heeft genomen om de grenscontroles te verscherpen en aan de EU-normen aan te passen. Van Roemeense zijde werd verklaard dat die maatregelen een herziening van de huidige visumregeling van de EU voor Roemeense burgers mogelijk moeten maken. De Europese Unie verklaarde in dat verband bereid te zijn via het PHARE-programma voor 1999 Roemenië te helpen met projecten op belangrijke gebieden in verband met justitie en binnenlandse zaken.
4. De Ministers voerden een vruchtbaar debat over internationale aangelegenheden van gemeenschappelijk belang. Zij constateerden met voldoening dat de samenwerking in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid tussen de EU en de geassocieerde landen zich is blijven ontwikkelen. Zij waren ingenomen met het feit dat Roemenië consequent gevolg heeft gegeven aan verzoeken van de EU om zich aan te sluiten bij verklaringen, gemeenschappelijke optredens en gemeenschappelijke standpunten die in het kader van het GBVB werden aangenomen, en dat het de daarin vervatte maatregelen heeft uitgevoerd. De Associatieraad legde voorts de nadruk op het belang van regionale samenwerking als middel om stabiliteit en goede nabuurschapsbetrekkingen te bevorderen. Hij nam nota van de constructieve rol die Roemenië speelt bij regionale samenwerkingsinitiatieven en benadrukte met name de belangrijke rol van Roemenië, als fungerend voorzitter van het South-East European Cooperative Initiative, bij de regionale inspanningen om een bijdrage te leveren aan een politieke oplossing voor de crisis in Kosovo, alsmede op het gebied van humanitaire acties en hulp aan vluchtelingen en ontheemden.

5. Concluderend sprak de Associatieraad zijn vertrouwen in de ontwikkeling van de betrekkingen in het kader van de Europa-overeenkomst uit, en beklemtoonde hij de cruciale rol die hij verder zal moeten spelen om Roemenië voor te bereiden op de toetreding tot de Unie.


/newsroom/press/c/ACF7C.htm

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie