Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Schiphol realiseert merendeel milieudoelstellingen

Datum nieuwsfeit: 28-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Amsterdam Airport Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol realiseert merendeel milieudoelstellingen

Schiphol, 28 april 1998 - Amsterdam Airport Schiphol heeft in 1998 de meeste milieudoelstellingen gehaald. Dat blijkt uit het Milieujaarverslag dat Schiphol Group vandaag heeft gepubliceerd over de milieuresultaten van Amsterdam Airport Schiphol in 1998. Behalve over de milieucompartimenten geluid, lucht, energie, water, afval en bodem, rapporteert Schiphol Group in het milieujaarverslag ook over de transportveiligheid en de bereikbaarheid van Amsterdam Airport Schiphol. Alleen voor de milieu-componenten geluid en afval werd aan een aantal doelstellingen niet voldaan.

Milieuzorgsysteem gecertificeerd
Het milieujaarverslag meldt tevens dat de luchthaven overweegt om de EMAS-norm (Eco Management and Audit Scheme) van de Europese Unie in te voeren voor haar milieuzorgsysteem. In 1998 is het milieuzorgsysteem van Amsterdam Airport Schiphol gecertificeerd volgens ISO 14001. Dit ISO 14001-certificaat is drie jaar geldig. EMAS gaat verder dan de ISO 14001-norm, omdat deze norm op dezelfde wijze getoetst wordt als financiële rapportages. Bovendien legt EMAS meer de nadruk op verbetering van milieuprestaties.

Geluid
In 1998 vonden overschrijdingen plaats van zowel de etmaalzone (35 Ke) als de nachtzone (26 LAeq). Deze overschrijdingen werden voor het grootste deel verzoorzaakt door 'absurditeiten' in het systeem van zonering en lagen vooral op het eigen Schipholterrein of op plaatsen waar geen of weinig woonhuizen staan. Daarom heeft de regering besloten, de geluidszone voor het huidige banenstelsel aan te passen en de overschrijdingen in 1998 en 1999 te gedogen. Een aantal overschrijdingen van de nachtzone in 1998 viel niet onder dit gedoogbesluit, waardoor de Buitenveldertbaan eind november voor de rest van het jaar gedurende de nacht voor alle starts en landingen buiten gebruik gesteld werd. De etmaalzone werd uiteindelijk op 14 van de 235 controlepunten overschreden en de nachtzone op 33 van de 415 controlepunten.

Het aantal gehinderde woningen bleef in 1998 wel binnen de wettelijke norm; het aantal gehinderde woningen binnen de etmaalcontour was met 10.206 (maximum 15.100, 1997: 12.721) minder dan ooit. Ook het aantal gehinderde woningen binnen de nachtcontour nam sterk af tot 3.977 (maximum 8.750, 1997: 8.650). Het aandeel van de meest lawaaiige, hoofdstuk-2, vliegtuigen in het straalverkeer nam in 1998 af tot 1,6 procent, meer dan een halvering ten opzichte van 1997 (3,9%). Dit is lager dan op andere grote Europese luchthavens.

Wat betreft het aantal rechte naderingen over Amsterdam voldeed Schiphol met 2,1% net niet aan de doelstelling van 2%. Dit werd veroorzaakt door de slechte weersomstandigheden in 1998 en de introductie van het nieuwe verkeersleidingssysteem van Luchtverkeersleiding Nederland.

Voor 1999 hebben Amsterdam Airport Schiphol en de luchtvaartsector zich verplicht dat er niet meer dan circa 12.000 woningen in de etmaalcontour zullen liggen. Het Gebruiksplan 1999 volgt voor het eerst het IATA-jaar, en loopt van november 1998 tot november 1999. Op basis van actuele gegevens over de eerste vijf maanden van het Gebruiksplanjaar (november 1998 tot en met maart 1999) en de prognose voor de resterende maanden verwacht de directie van Schiphol Group dat deze doelstelling zal worden gehaald.

Transport-veiligheid
In het Milieujaarverslag wordt Transport-veiligheid voor het eerst onderscheiden in Externe Veiligheid en Interne Veiligheid. Veiligheid is geen milieucompartiment maar is wel een belangrijk onderwerp voor de omgeving. Met betrekking tot Externe Veiligheid, het risico dat omwonenden lopen, is de doelstelling dat de risico's ondanks de groei van het vliegverkeer niet groter worden. In de Milieubalans 1998 van het RIVM wordt gesteld dat de veiligheidssituatie rond Schiphol tussen 1990 en 1997 aanzienlijk zou zijn verslechterd. Amsterdam Airport Schiphol heeft protest aangetekend tegen de aannames in het model waarop het RIVM deze bewering baseert, omdat nieuwe ontwikkelingen in de luchtvaart hierin niet worden meegenomen. In 1999 vindt, in het kader van de evaluatie van de PKB, ook evaluatie van de externe veiligheid plaats. Vooruitlopend hierop heeft Amsterdam Airport Schiphol door deskundigen nieuwe schattingen laten maken van een aantal factoren die de ongevallen-kans beïnvloeden. Op basis hiervan kan worden gesteld dat de externe veiligheidssituatie in 1998 is verbeterd ten opzichte van 1997. De verdere afname van de meest lawaaiige, hoofdstuk-2, vliegtuigen op Schiphol speelt hierin een grote rol, omdat dit soort vliegtuigen doorgaans ook met ouderwetsere techniek zijn toegerust. In 1998 is de Rijksluchtvaartdienst begonnen met veiligheidsinspecties van vliegtuigen van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen op Schiphol. Er werden 228 inspecties uitgevoerd.

Interne Veiligheid omvat alle processen en handelingen op de luchthaven zelf. In 1998 heeft de Rijksluchtvaartdienst het (vlieg)veiligheidssysteem aan platformzijde van de luchthaven (Airside Veiligheids Management Systeem) getoetst. Deze controle liep vooruit op de nieuwe Wet Luchtverkeer. Het veiligheidsmanagement systeem voldeed aan alle eisen.

Lucht
De luchtkwaliteit in de omgeving van Schiphol is in 1998 verbeterd ten opzichte van 1997, zo blijkt uit metingen van de provincie Noord-Holland. In 1998 werden, net zoals in de voorgaande jaren, bij de drie meetposten rond Schiphol geen overschrijding van de door de overheid gestelde grenswaarden geconstateerd en waren de gemeten waarden vergelijkbaar met 1994, het eerste meetjaar. Het NLR heeft in opdracht van Amsterdam Airport Schiphol een model ontwikkeld voor het berekenen van de uitstoot van alle bronnen op het luchtvaartterrein. Dit model werkt als een 'emissieboekhouding' waarmee de luchthaven objectieve gegevens kan verzamelen over alle soorten uitstoot en de effecten van genomen maatregelen kan toetsen. Het model heeft over 1998 nog geen volledige gegevens kunnen leveren. In het Milieujaarverslag over 1999 zullen de eerste resultaten van het model worden gepubliceerd.

Bereikbaarheid
Om de luchtkwaliteit in de omgeving niet te laten verslechteren, streven overheid en luchthaven naar een afname van de uitstoot door het wegverkeer. In 1998 maakte in totaal 31,2% van alle passagiers gebruik van het openbaar vervoer. In 1997 was dit 28,5%. Daarnaast reisde nog 4,1% van alle passagiers met collectief vervoer (airline- en hotelbussen). De doelstelling is dat in 2003 40% van alle passagiers met openbaar vervoer van en naar de luchthaven reist. Om maatregelen te kunnen ontwikkelen om het gebruik van openbaar vervoer door passagiers en Schipholwerkers te bevorderen, zijn onderzoeken gestart naar de haalbaarheid van het ontwikkelen van transferia aan de rand van de Randstad en, samen met KLM en NS, naar het verhogen van de aantrekkelijkheid van het treinvervoer voor passagiers.

Energie
In totaal lag het energiegebruik per passagier en per vierkante meter gebouw in 1998 21% lager dan in 1989 en in de terminal 26%. Hiermee zit Amsterdam Airport Schiphol op koers om in het jaar 2000 28% efficiënter om te gaan met energie. In 1998 heeft Amsterdam Airport Schiphol één procent van haar eigen electriciteitsbehoefte 'groen' ingekocht. In 1999 zal de luchthaven 2,4 miljoen kilowattuur groene stroom inkopen (2%), en in 2000 en de jaren daarna 3%. In 1999 zal een nieuwe Meerjarenafspraak met het ministerie van VROM en met NOVEM worden afgesloten voor de periode 2000-2010. In deze Meerjarenafspraak zullen nieuwe doelstellingen worden geformuleerd voor vermindering van het energieverbruik.

Water
Het drinkwaterverbruik is in 1998 minder toegenomen dan verwacht: met 1,6%. De geloosde hoeveelheid gezuiverd water nam daarentegen met 15% toe. De kwaliteit van dit geloosde afval-water is in 1998 echter sterk verbeterd ten opzichte van 1997, omdat de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Schiphol in 1998 is uitgebreid en gemoderniseerd. Vanaf medio april 1999 werkt Amsterdam Airport Schiphol met een nieuwe Wet verontreiniging oppervlaktewater-vergunning. Onder deze vergunning worden de bronnen van de vervuilingen aangepakt en wordt het aantal bronnen verminderd. Onderdeel van deze vergunning is ook het vervangen van het gladheidsbestrijdingsmiddel ureum door het minder vervuilende kaliumacetaat. In 1998 is reeds in het geheel geen ureum meer gebruikt. Voor het ontijzen van vliegtuigen is verder in 1998 een speciaal platform aangelegd met een speciaal riool voor opvang van ontijzings-middelen.

Afval
Het streven is om in 2003 35% van alle afvalstoffen die door Amsterdam Airport Schiphol worden ingezameld aan de bron te scheiden. In 1998 steeg de totale hoeveelheid afval met 6%, en daalde het scheidingspercentage van 22% naar 21%. De doelstelling van 24% scheiding in 1998 werd daarmee niet gehaald. Dit kwam door de tegenvallende groei in het vrachtvervoer, waar het meeste afval gescheiden kan worden. Om de doelstelling van 27% voor 1999 te halen zijn voor de verschillende soorten afval aparte doelstellingen geformuleerd.

Bodem
Voor werkzaamheden aan de bodem van Schiphol door derden vraagt de luchthaven om een bodemkwaliteitsverklaring. In het eerste jaar dat dit van kracht werd, is het streven om 10% van alle werken gedekt te laten zijn door zo'n verklaring met 45% ruimschoots gehaald.

Milieukosten
Amsterdam Airport Schiphol heeft in 1998 6,2 miljoen gulden (2,81 miljoen euro) geïnvesteerd in milieuprojecten. Aan exploitatiekosten voor milieumaatregelen gaf de luchthaven 47,7 miljoen gulden (21,65 miljoen euro) uit. Dit was inclusief een voorziening van 30 miljoen gulden (13,61 miljoen euro) voor de milieubeperkingen die gesteld zijn aan het gebruik van het banenstelsel. Deze voorziening zal gebruikt worden voor de financiering van de aanleg van de vijfde baan. De vastlegging van de milieukosten wordt in de komende jaren verder verfijnd.

036-1999/mb

© Amsterdam Airport Schiphol

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie