Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Schiphol realiseert merendeel milieudoelstellingen

Datum nieuwsfeit: 28-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Amsterdam Airport Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol realiseert merendeel milieudoelstellingen

Schiphol, 28 april 1998 - Amsterdam Airport Schiphol heeft in 1998 de meeste milieudoelstellingen gehaald. Dat blijkt uit het Milieujaarverslag dat Schiphol Group vandaag heeft gepubliceerd over de milieuresultaten van Amsterdam Airport Schiphol in 1998. Behalve over de milieucompartimenten geluid, lucht, energie, water, afval en bodem, rapporteert Schiphol Group in het milieujaarverslag ook over de transportveiligheid en de bereikbaarheid van Amsterdam Airport Schiphol. Alleen voor de milieu-componenten geluid en afval werd aan een aantal doelstellingen niet voldaan.

Milieuzorgsysteem gecertificeerd
Het milieujaarverslag meldt tevens dat de luchthaven overweegt om de EMAS-norm (Eco Management and Audit Scheme) van de Europese Unie in te voeren voor haar milieuzorgsysteem. In 1998 is het milieuzorgsysteem van Amsterdam Airport Schiphol gecertificeerd volgens ISO 14001. Dit ISO 14001-certificaat is drie jaar geldig. EMAS gaat verder dan de ISO 14001-norm, omdat deze norm op dezelfde wijze getoetst wordt als financiële rapportages. Bovendien legt EMAS meer de nadruk op verbetering van milieuprestaties.

Geluid
In 1998 vonden overschrijdingen plaats van zowel de etmaalzone (35 Ke) als de nachtzone (26 LAeq). Deze overschrijdingen werden voor het grootste deel verzoorzaakt door 'absurditeiten' in het systeem van zonering en lagen vooral op het eigen Schipholterrein of op plaatsen waar geen of weinig woonhuizen staan. Daarom heeft de regering besloten, de geluidszone voor het huidige banenstelsel aan te passen en de overschrijdingen in 1998 en 1999 te gedogen. Een aantal overschrijdingen van de nachtzone in 1998 viel niet onder dit gedoogbesluit, waardoor de Buitenveldertbaan eind november voor de rest van het jaar gedurende de nacht voor alle starts en landingen buiten gebruik gesteld werd. De etmaalzone werd uiteindelijk op 14 van de 235 controlepunten overschreden en de nachtzone op 33 van de 415 controlepunten.

Het aantal gehinderde woningen bleef in 1998 wel binnen de wettelijke norm; het aantal gehinderde woningen binnen de etmaalcontour was met 10.206 (maximum 15.100, 1997: 12.721) minder dan ooit. Ook het aantal gehinderde woningen binnen de nachtcontour nam sterk af tot 3.977 (maximum 8.750, 1997: 8.650). Het aandeel van de meest lawaaiige, hoofdstuk-2, vliegtuigen in het straalverkeer nam in 1998 af tot 1,6 procent, meer dan een halvering ten opzichte van 1997 (3,9%). Dit is lager dan op andere grote Europese luchthavens.

Wat betreft het aantal rechte naderingen over Amsterdam voldeed Schiphol met 2,1% net niet aan de doelstelling van 2%. Dit werd veroorzaakt door de slechte weersomstandigheden in 1998 en de introductie van het nieuwe verkeersleidingssysteem van Luchtverkeersleiding Nederland.

Voor 1999 hebben Amsterdam Airport Schiphol en de luchtvaartsector zich verplicht dat er niet meer dan circa 12.000 woningen in de etmaalcontour zullen liggen. Het Gebruiksplan 1999 volgt voor het eerst het IATA-jaar, en loopt van november 1998 tot november 1999. Op basis van actuele gegevens over de eerste vijf maanden van het Gebruiksplanjaar (november 1998 tot en met maart 1999) en de prognose voor de resterende maanden verwacht de directie van Schiphol Group dat deze doelstelling zal worden gehaald.

Transport-veiligheid
In het Milieujaarverslag wordt Transport-veiligheid voor het eerst onderscheiden in Externe Veiligheid en Interne Veiligheid. Veiligheid is geen milieucompartiment maar is wel een belangrijk onderwerp voor de omgeving. Met betrekking tot Externe Veiligheid, het risico dat omwonenden lopen, is de doelstelling dat de risico's ondanks de groei van het vliegverkeer niet groter worden. In de Milieubalans 1998 van het RIVM wordt gesteld dat de veiligheidssituatie rond Schiphol tussen 1990 en 1997 aanzienlijk zou zijn verslechterd. Amsterdam Airport Schiphol heeft protest aangetekend tegen de aannames in het model waarop het RIVM deze bewering baseert, omdat nieuwe ontwikkelingen in de luchtvaart hierin niet worden meegenomen. In 1999 vindt, in het kader van de evaluatie van de PKB, ook evaluatie van de externe veiligheid plaats. Vooruitlopend hierop heeft Amsterdam Airport Schiphol door deskundigen nieuwe schattingen laten maken van een aantal factoren die de ongevallen-kans beïnvloeden. Op basis hiervan kan worden gesteld dat de externe veiligheidssituatie in 1998 is verbeterd ten opzichte van 1997. De verdere afname van de meest lawaaiige, hoofdstuk-2, vliegtuigen op Schiphol speelt hierin een grote rol, omdat dit soort vliegtuigen doorgaans ook met ouderwetsere techniek zijn toegerust. In 1998 is de Rijksluchtvaartdienst begonnen met veiligheidsinspecties van vliegtuigen van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen op Schiphol. Er werden 228 inspecties uitgevoerd.

Interne Veiligheid omvat alle processen en handelingen op de luchthaven zelf. In 1998 heeft de Rijksluchtvaartdienst het (vlieg)veiligheidssysteem aan platformzijde van de luchthaven (Airside Veiligheids Management Systeem) getoetst. Deze controle liep vooruit op de nieuwe Wet Luchtverkeer. Het veiligheidsmanagement systeem voldeed aan alle eisen.

Lucht
De luchtkwaliteit in de omgeving van Schiphol is in 1998 verbeterd ten opzichte van 1997, zo blijkt uit metingen van de provincie Noord-Holland. In 1998 werden, net zoals in de voorgaande jaren, bij de drie meetposten rond Schiphol geen overschrijding van de door de overheid gestelde grenswaarden geconstateerd en waren de gemeten waarden vergelijkbaar met 1994, het eerste meetjaar. Het NLR heeft in opdracht van Amsterdam Airport Schiphol een model ontwikkeld voor het berekenen van de uitstoot van alle bronnen op het luchtvaartterrein. Dit model werkt als een 'emissieboekhouding' waarmee de luchthaven objectieve gegevens kan verzamelen over alle soorten uitstoot en de effecten van genomen maatregelen kan toetsen. Het model heeft over 1998 nog geen volledige gegevens kunnen leveren. In het Milieujaarverslag over 1999 zullen de eerste resultaten van het model worden gepubliceerd.

Bereikbaarheid
Om de luchtkwaliteit in de omgeving niet te laten verslechteren, streven overheid en luchthaven naar een afname van de uitstoot door het wegverkeer. In 1998 maakte in totaal 31,2% van alle passagiers gebruik van het openbaar vervoer. In 1997 was dit 28,5%. Daarnaast reisde nog 4,1% van alle passagiers met collectief vervoer (airline- en hotelbussen). De doelstelling is dat in 2003 40% van alle passagiers met openbaar vervoer van en naar de luchthaven reist. Om maatregelen te kunnen ontwikkelen om het gebruik van openbaar vervoer door passagiers en Schipholwerkers te bevorderen, zijn onderzoeken gestart naar de haalbaarheid van het ontwikkelen van transferia aan de rand van de Randstad en, samen met KLM en NS, naar het verhogen van de aantrekkelijkheid van het treinvervoer voor passagiers.

Energie
In totaal lag het energiegebruik per passagier en per vierkante meter gebouw in 1998 21% lager dan in 1989 en in de terminal 26%. Hiermee zit Amsterdam Airport Schiphol op koers om in het jaar 2000 28% efficiënter om te gaan met energie. In 1998 heeft Amsterdam Airport Schiphol één procent van haar eigen electriciteitsbehoefte 'groen' ingekocht. In 1999 zal de luchthaven 2,4 miljoen kilowattuur groene stroom inkopen (2%), en in 2000 en de jaren daarna 3%. In 1999 zal een nieuwe Meerjarenafspraak met het ministerie van VROM en met NOVEM worden afgesloten voor de periode 2000-2010. In deze Meerjarenafspraak zullen nieuwe doelstellingen worden geformuleerd voor vermindering van het energieverbruik.

Water
Het drinkwaterverbruik is in 1998 minder toegenomen dan verwacht: met 1,6%. De geloosde hoeveelheid gezuiverd water nam daarentegen met 15% toe. De kwaliteit van dit geloosde afval-water is in 1998 echter sterk verbeterd ten opzichte van 1997, omdat de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Schiphol in 1998 is uitgebreid en gemoderniseerd. Vanaf medio april 1999 werkt Amsterdam Airport Schiphol met een nieuwe Wet verontreiniging oppervlaktewater-vergunning. Onder deze vergunning worden de bronnen van de vervuilingen aangepakt en wordt het aantal bronnen verminderd. Onderdeel van deze vergunning is ook het vervangen van het gladheidsbestrijdingsmiddel ureum door het minder vervuilende kaliumacetaat. In 1998 is reeds in het geheel geen ureum meer gebruikt. Voor het ontijzen van vliegtuigen is verder in 1998 een speciaal platform aangelegd met een speciaal riool voor opvang van ontijzings-middelen.

Afval
Het streven is om in 2003 35% van alle afvalstoffen die door Amsterdam Airport Schiphol worden ingezameld aan de bron te scheiden. In 1998 steeg de totale hoeveelheid afval met 6%, en daalde het scheidingspercentage van 22% naar 21%. De doelstelling van 24% scheiding in 1998 werd daarmee niet gehaald. Dit kwam door de tegenvallende groei in het vrachtvervoer, waar het meeste afval gescheiden kan worden. Om de doelstelling van 27% voor 1999 te halen zijn voor de verschillende soorten afval aparte doelstellingen geformuleerd.

Bodem
Voor werkzaamheden aan de bodem van Schiphol door derden vraagt de luchthaven om een bodemkwaliteitsverklaring. In het eerste jaar dat dit van kracht werd, is het streven om 10% van alle werken gedekt te laten zijn door zo'n verklaring met 45% ruimschoots gehaald.

Milieukosten
Amsterdam Airport Schiphol heeft in 1998 6,2 miljoen gulden (2,81 miljoen euro) geïnvesteerd in milieuprojecten. Aan exploitatiekosten voor milieumaatregelen gaf de luchthaven 47,7 miljoen gulden (21,65 miljoen euro) uit. Dit was inclusief een voorziening van 30 miljoen gulden (13,61 miljoen euro) voor de milieubeperkingen die gesteld zijn aan het gebruik van het banenstelsel. Deze voorziening zal gebruikt worden voor de financiering van de aanleg van de vijfde baan. De vastlegging van de milieukosten wordt in de komende jaren verder verfijnd.

036-1999/mb

© Amsterdam Airport Schiphol

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...