Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 28-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Besluitenlijst GS van 27 april 1999

nr.15/1999

1. GS hebben de brochure plattelandsbeleid Lauwersland, getiteld: "Dijken, terpen, wierden en andere hoogtepunten" vastgesteld. De brochure is verkrijgbaar bij het secretariaat van de afdeling Bestuurscontacten van de provincie Groningen, tel.nr. 050 3164160.
2. GS hebben besloten een eenmalige subsidie van ƒ 100.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de nieuwe opleiding Radio- en TV-journalistiek aan de RUG. Voor meer informatie, zie persbericht nr.94, d.d. 27-4-99.

3. GS hebben besloten een bijdrage van ƒ 30.000,- beschikbaar te stellen aan de Dienst Landelijk Gebied voor de afsluiting van beheersovereenkomsten voor landschapsonderhoud in het Zuidelijk Westerkwartier.

4. GS hebben de begroting van de Zodiak-groep voor het jaar 1999 goedgekeurd. De begroting 1999 van de Zodiak-groep is i.v.m. een overschrijding van de inzendtermijn onder het preventieve toezichtsregime geplaatst. Dit betekend dat deze begroting de goedkeuring van het college van GS behoeft.
5. GS hebben het definitieve uitvoeringsprogramma 1999/2000 van de Bijdrageregeling Gebiedsgericht Milieubeleid (BGM) verzonden aan de statencommissies Milieu Verkeer en Vervoer en Ruimte, Water en Groen. De commissies hebben ingestemd met het programma dat in maart jl. aan hen is voorgelegd.

6. GS hebben in principe besloten een subsidie van ƒ 50.000,- beschikbaar te stellen aan de gemeente Pekela voor het project "Bedrijfsverzamelgebouw Pekela". Het project betreft de realisatie van laagdrempelige bedrijfsruimte voor startende ondernemers. Het project heeft als doel de start van beginnende ondernemers te vergemakkelijken. Voor het project zijn tevens subsidie-aanvragen ingediend bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Integraal Structuurplan Noorden des Lands (ISP).
7. In een brief aan de gemeente Winschoten verklaren GS zich bereid om tot en met 2003 ƒ6 miljoen te reserveren uit het provinciaal stadsvernieuwingsfonds ten behoeve van de herstructurering van na-oorlogse wijken.

8. In een brief aan de statencommissie Ruimte, Water en Groen en aan de stuurgroep Blauwe Stad informeren GS hen over de stand van zaken en de procedure van Herinrichting met een Administratief Karakter (HAK) Oldambt en hun rol hierin.

9. GS hebben besloten een dijkvlak bij het Winschoterdiep bij Winschoten op korte termijn te verbeteren. Voor meer informatie, zie persbericht nr.95, d.d. 27-4-99.

10. In een brief aan de Noord-Nederlandse Watersportbond reageren GS op hun brief over de plannen Blauwe Stad. GS geven aan zoveel mogelijk rekening te houden met de door de bond bepleitte zaken m.b.t. vaardiepte en hoogtebeperkingen.

11. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 5.000,- toe te kennen aan de gemeente Hoogezand-Sappemeer voor het Europees kampioenschap Dammen voor heren senioren 1999. De gemeente organiseert dit evenement samen met de Federation Mondiale de Jeu Dames, de Koninklijke Nederlandse Dam Bond en de plaatselijke damclub "Houdt Stand" van 31-8-99 tot en met 22-9-99.
12. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 774,- toe te kennen aan de werkgroep Zwarte Stern van Avifauna, voor hun activiteiten in
1999. De activiteiten zijn gericht op het voorkomen van de afname van de Zwarte Stern, welke voorkomt op de lijst van karakteristieke en bedreigde vogels.

13. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 1.200,- beschikbaar te stellen aan de werkgroep Steenuil van Avifauna voor hun activiteiten in 1999. De werkgroep houdt zich bezig met het onderzoeken van diverse gegevens die van belang zijn voor het biologisch meetnet van de Steenuil, het "witte" gebieden beleid en het "soortenbeleid". Voorwaarde voor het verlenen van de subsidie is dat de onderzoeksresultaten ter beschikking van de provincie worden gesteld.

14. GS hebben besloten een ontwerp (wijzigings)vergunning te verlenen aan Frico Cheese te Marum in het kader van de Wet verontreiniging Oppervlaktewateren. De in 1992 verleende vergunning is geactualiseerd n.a.v. onderzoek met betrekking toto chloride-, stikstof- en fosfaatreductie.

15. GS hebben het subsidieverzoek van de penningmeester van het zwembad te Scheemda af te wijzen. Het bijdragen aan investeringen van zwembaden behoort niet tot het beleid van de provincie.
16. GS hebben besloten het subsidieverzoek van Holland Green af te wijzen. Holland Green vraagt een bijdrage van ƒ 251.510,- voor het verrichten van metingen met een middel dat kan bijdragen aan de vermindering van de ammoniakuitstoot. Met het onderzoek wordt geen provinciaal belang gediend, bovendien verleent de provincie in principe geen subsidie aan individuele bedrijven.
17. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 8.595,- beschikbaar te stellen aan het project "Duurzame varkenshouderijen in de niet-concentratiegebieden" van de Noordelijke en de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzame varkenshouderij in de niet-concentratiegebieden.

18. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 5.341,- toe te kennen aan de Stichting Behoud van de Groninger Stoomwerktuigen voor de restauratie van de schoorsteen van het Stoomgemaal te Winschoten.
19. Op grond van de door het Noordelijk Scheepvaartmuseum toegezonden begroting 1999 hebben GS een budgetsubsidie van ƒ 97.100,- toegekend.

20. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 15.000,- toe te kennen aan de Groninger Borgen Stichting voor restauratiewerkzaamheden in de Freaylemaborg te Slochteren.

21. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 10.000,- toe te kennen aan de Stichting Bourtange voor de realisatie van een synagogaal museum in de voormalige beheerderswoning van de Synagoge te Bourtange.

22. GS hebben besloten om de Rijksdienst voor de Monumentenzorg positief te adviseren over de aanwijzingsvoorstellen om ruim 300 panden, uit 12 gemeenten, uit de periode 1850-1940 aan te wijzen als beschermd monument. De betreffende gemeenteraden hebben over deze panden ook reeds een positief besluit genomen.
23. GS hebben besloten een bijdrage van ƒ 10.000,- beschikbaar te stellen aan de Stichting Toerist voor diverse activiteiten in het kader van de viering van "400 jaar Groninger Veenkoloniën".
24. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 10.000,- te verlenen aan de Stichting behoud kerkelijke gebouwen voor de restauratie van het orgel in de N.H. Kerk te Huizinge.

25. GS hebben besloten een vijftal nieuwe leden te benoemen voor de Provinciale Adviesraad Beeldende Kunst. Per 1 mei 1999 a.s. worden benoemd: dhr. O. Boekhoudt, dhr. A. Van Altena en mevr. N. Riemersma, per 1 september 1999 a.s. worden benoemd: mevr. H. Heikens en dhr. B. Epker.

26. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 1.500,- toe te kennen aan het 4 Mei-Project ten behoeve van het Zuid-Afrikaproject "Moenie vrees nie".

27. GS hebben besloten goedkeuring aan het bestemmingsplan "beschermd dorpsgezicht Oostwold" te onthouden i.v.m. overschrijding van de termijn. Op grond van artikel 28 lid 3 WRO moet goedkeuring worden onthouden.

28. GS hebben besloten een budgetsubsidie van ƒ 118.100 toe te kennen aan het COS Groningen, voor het jaar 1999.
29. GS hebben besloten een achtergestelde lening van ƒ 3 miljoen beschikbaar te stellen aan de "Buitendijks Bedrijf B.V". Voor meer informatie, zie persbericht nr.96, d.d. 27-4-99.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie