Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen week 17 Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 28-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking week 17 (28 april 1999)

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den
IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN EN MELDINGEN
(artikel 41 Woningwet)

Kanaalweg 39-53, gewijzigd uitvoeren van een bouwplan waarvoor al vergunning is verleend.
Kanaalweg 8, schuur vernieuwen.
Debussystraat 1 en 2, dubbele dakkapel aanbrengen. Couperinstraat 11, dakkapel aanbrengen.
Frans Halsstraat 7, dakkapel aanbrengen.
Stellingmolen 6, opbouw op garage aanbrengen. Meeuwensingel 101, entree van bedrijfspand veranderen. Sofie Blank Erf 9, woonhuis vergroten.
Bermweg 193, dakkapel aanbrengen.
Vivaldistraat 23, dakkapellen aanbrengen en woonkamer uitbreiden. Aleoeten 5, dakkapel vergroten.

PROCEDURES: MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN en AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

01. Bizetstraat 37, woonkamer uitbreiden.
02. Larensrade 2, houten berging plaatsen.
03. Maindal 12, tuinhuisje plaatsen.
04. Koggerwaard 8, tuinhuisje plaatsen.
05. Brahmsstraat 11, woonkamer uitbreiden.
06. Debussystraat 1 en 2, dubbele dakkapel aanbrengen. 07. Couperinstraat 11, dakkapel aanbrengen.
08. Vivaldistraat 23, dakkapellen aanbrengen, woonkamer uitbreiden, berging plaatsen.
09. Paganinistraat 108, twee dakkapellen aanbrengen. 10. Van Speijkstraat 47, dakkapel vergroten.

Aan de bij 01 tot en met 05 genoemde meldingen kan worden meegewerkt met vrijstelling van de bepalingen van het geldende bestemmingsplan door toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Aan de bij 05 tot en met 09 genoemde aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt vooruitlopende op een toekomstig uitwerkingsplan.
Aan de bij 10 genoemde aanvraag om bouwvergunning kan worden meegewerkt door vooruit te lopen op de goedkeuring van een herziening van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 29 april 1999, gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN en RECLAMEVERGUNNING.

Verzenddatum 13 april 1999:
Rivium Westlaan 46, lichtreclame aanbrengen.

Verzenddatum 21 april 1999:
Breedspoor 100, dakkapel aanbrengen.
Kompasstraat 32, bedrijfshal uitbreiden.
Koperwiek 53, lichtreclame aanbrengen.
IJsdans 14, woonkamer uitbreiden, (toegekende melding).

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen in hun belang te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene Wet Bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

Kapvergunning(en)
Kapvergunningen zijn verleend aan de gemeente Capelle aan den IJssel voor het kappen van:

Baronie/Graafschap

- 2 st. Els (Alnus glutinosa)

- 2 st. Es (Fraxinus excelsior)

- 8 st. Esdoorn (Acer pseudoplatanus)

- 1 st. Gouden regen (Laburnum watereri \'Vossii\')
- 1 st. Haagbeuk (Carpinus betulus)

- 2 st. Iep (Ulmus hollandica)

- 2 st. Lijsterbes (Sorbus aucuparia)

- 1 st. Meelbes (Sorbus aria \'Majestica\')
- 1 st. Meidoorn (Crataegus monogyna)

- 2 st. Populier (Populus euramericana)

- 2 st. Schijnacacia (Robinia pseudoacacia)
- 1 st. Sierappel (Malus \'Van Esseltine\')
- 3 st. Sierkers (Prunus avium \'Plena\')

Bovengenoemde bomen moeten worden verwijderd vanwege werkzaamheden aan het rioolstelsel. Er kunnen geen bomen op dezelfde plaatsen worden teruggeplaatst.

De genoemde bomen zijn gezien hun conditie, leeftijd, soort en de standplaats niet te verplanten.

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht heeft elke belanghebbende de bevoegdheid om tegen deze beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van 6 weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van deze beschikking. Daarom worden genoemde bomen niet gerooid vóór 9 juni 1999.

Herziening bestemmingsplan Groenedijk

Ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening maakt het college van burgemeester & wethouders bekend, dat de gemeenteraad op 6 april 1999 heeft besloten, dat voor een deel van de gronden gelegen aan de Groenedijk, alhier, een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals dat nader is aangegeven op de bij dat besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening, nummer 99.S.55 VB, gedateerd 25 februari 1999.

Voormeld besluit is met ingang van 19 april 1999 in werking getreden.

Het betreffende raadsbesluit en de tekening liggen met ingang van 29 april 1999 voor een ieder ter inzage.

Inspraak concept ontwerp-bestemmingsplan \"\'s-Gravenland 1997\"

Ingevolge de inspraakverordening maakt het college bekend, dat vanaf donderdag 29 april 1999 tot en met vrijdag 28 mei 1999 het concept ontwerp-bestemmingsplan \"s-Gravenland 1997\" op werkdagen van 08.00 uur tot 19.00 uur, voor een ieder ter inzage ligt.

Het concept ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied van de woonwijk Capelle-\'s-Gravenland.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze ten aanzien van het concept ontwerp-bestemmingsplan aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Op maandag 14 juni 1999 vindt in het gemeentehuis een informatie- en inspraakbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur.

Na de informatie- en inspraakbijeenkomst bestaat de gelegenheid om tot en met maandag 28 juni 1999 - mede naar aanleiding van genoemde bijeenkomst - alsnog een schriftelijke zienswijze ten aanzien van het plan kenbaar te maken.

Ontheffing winkelsluitingstijden

Met toepassing van artikel 4 lid 2 van de winkeltijdenwet en artikel 6 van de winkeltijdenverordening maakt het college bekend, dat het heeft besloten om voor zondag 2 mei 1999 ontheffing te verlenen van de winkelsluitingstijden voor het Hoofdweggebied. De ontheffing geldt van 12.00 tot 17.00 uur.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende op grond van artikel 10 van de Winkeltijdenwet beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag. Het gemotiveerde beroepschrift moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na deze bekendmaking.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de kapvergunningen en de bestemmingsplannen liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie