Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Van Boxtel in Nijmegen

Datum nieuwsfeit: 28-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak van minister van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid in O42 Politiek Cultureel Centrum te Nijmegen

27 april 1999,
In dit gezelschap, met onder andere de heer Van Rossem als illustere voorganger, kan ik de verleiding niet weerstaan om in me de polemiek tussen hem, de heer Top en anderen over de "multiculturele samenleving" te mengen. Ik heb daar al iets over geschreven, in mijn nota over de aanpak van het integratiebeleid "Kansen krijgen, Kansen pakken", maar ik wil er hier best nog wat dieper op ingaan. Laat ik beginnen met een compliment aan Van Rossum en Top en aan Gertjan van Schoonhoven die in Elsevier van 15 augustus van het vorige jaar de kat de bel aanbond. Mijn compliment betreft het feit dat zij van een term die we vaak zonder nadenken gebruiken, een onderwerp van maatschappelijke discussie gemaakt hebben. We gebruiken de aanduiding "multiculturele samenleving" te pas en te onpas, zonder er veel invulling aan te geven. Een uitdrukking als "integratie met behoud van eigen identiteit" zwierf al twintig jaar rond als dé samenvatting van de overheidsvisie en niemand had in de gaten dat minister Wiegel daar in de Ontwerp-Minderhedennota al kritische kanttekeningen bij had gemaakt. En dat was in 1981! We hebben het vaak over de multiculturele samenleving als een wenkend perspectief als het over het toekomstbeeld van onze samenleving gaat,. Er is weinig mee mis om de hoop en verwachting uit te spreken dat onze samenleving op weg is om een multiculturele samenleving te worden. Zeker als signaal in de richting van al diegenen die zweren bij een - niet bestaand! - monocultureel verleden en de tekenen des tijds niet willen verstaan, heeft het schetsen van een multicultureel perspectief een nuttige functie.
Maar, de manier waarop bestaande culturen zich ten opzichte van elkaar ontwikkelen, blijft primair afhankelijk van de eigen keuzen van de desbetreffende cultuurdragers én van de ontwikkelingen in hun omgeving. De overheid heeft slechts een voorwaardenscheppende rol. Zeker als het gaat over toekomstbeelden en over samenleven past het de overheid, in mijn visie, om enigszins terughoudend te zijn. Samenleven is het resultaat van actie en reactie, van onderlinge en wederzijdse beïnvloeding. Samenleven doen mensen tenslotte met elkaar. Zij laten zich daarbij leiden, niet door oekazes van de overheid, maar door wat de omstandigheden hun ingeven, door hun innerlijke opvattingen, door hun eigen, individuele levensbeschouwing.
Dat wil niet zeggen dat er geen sprake is van interactie, van een ontmoeting tussen individu en collectief. Bij dat hele complex van intermenselijke processen ziet een overheid bij voorkeur toe dat het niet de spuigaten uitloopt: dat ieder zich aan de Grondwet en andere wetten en spelregels van onze wijze van samenleven houdt. De overheid bewaakt de normen en die zijn per definitie tijdelijk van aard. De overheid, met andere woorden, waakt over het publieke domein en blijft zo mogelijk op afstand waar het het private domein betreft. Wel heeft de overheid een rol als het gaat om het bevorderen van de interactie tussen individu en collectief, is de overheid essentieel als het gaat om het creëren van een drempelruimte, een ontmoetingsplaats.
Maar dat alles betekent niet dat de overheid waardevrij is. Overheidshandelen is een reflectie van de maatschappelijke opvattingen. Overheidshandelen heeft daarom wel degelijk maatschappelijke invloed: de samenleving is weliswaar niet maakbaar, maar wel stuurbaar door overheidshandelen. Een actueel voorbeeld daarvan is de discussie over ons asielbeleid: de overheid kan bepalen hoeveel vluchtelingen per jaar naar Nederland kunnen komen, kan zorgen voor huisvesting, voor kleding en voedsel. Maar de overheid kan vervolgens niet bepalen hoe gastvrij deze mensen worden ontvangen en of ze werkelijk worden opgenomen in de Nederlandse samenleving. Een Turkse columniste verhaalde onlangs over de wijze waarop zij volgens de beste Turkse traditie, een nieuwe buurfamilie ontving met een warme maaltijd. De buren namen het in ontvangst en gooiden vervolgens weer de deur dicht. Er is geen enkele wet die zich daartegen verzet, maar erg hartelijk is het niet. Of een ander voorbeeld: de overheid kan bij de werving van nieuw personeel een voorkeursbeleid voeren voor allochtonen, maar dat garandeert zeker niet dat die allochtone medewerkers niet meer te maken hebben met kleine dagelijkse vooroordelen, met bewuste of onbewuste vormen van discriminatie. Maar, daarbij moeten we niet vergeten dat Nederland binnen Europa toch heel bijzonder is: aan de ene kant besteden we veel geld en aandacht aan inburgeringsprogrammas, aan de andere kant is er (sinds vorige week) de mogelijkheid tot vrijwillige remigratie. Al deze voorbeelden maken duidelijk dat de overheid een deel is van de samenleving en vibreert op de trillingen daarvan. Dat geldt ook voor de discussie over wat een "multiculturele samenleving" als toekomstconcept inhoudt. We kunnen in ieder geval constateren dat de overheid dit nooit afdoende heeft gedefinieerd. Wij hebben nooit een debat als in Duitsland gekend, waar de term "multicultureel fijnmazig tegenover "intercultureel" is geplaatst. Naarmate de discussie voortduurt, duiken er ook allerlei alternatieven op: multiraciaal, multi-etnisch, inter-creatief, divers, veelkleurig, geschakeerd: termen die trouwens evenmin goed omschreven worden en waarvan de meerwaarde ten opzichte van andere woorden nooit werd aangetoond.
Wat trouwens ook nogal eens over het hoofd is gezien, is dat in overheidsdocumenten ook een ideeënevolutie waar te nemen valt. Het spreken over "multiculturele samenleving" stamt uit een tijd dat nog sterk in collectiviteiten gedacht werd: de cultuur van dé Surinamers, de cultuur van dé Turken tegenover de cultuur van dé autochtonen. Men zag het integratieproces als iets wat groepen als zodanig overkwam. Niet voor niets werd emancipatie als groep geponeerd als een streefdoel van de Minderhedennota uit 1983. Het werd echter steeds duidelijker dat de interne cohesie van die groepen aan fundamentele veranderingen onderhevig was. Binnen die groepen blijken zeer diverse processen op te treden; groepen vallen uiteen en de succesvolste zijn niet zelden degenen die de binding met hun achterland deels achter zich gelaten hebben. En ook omgekeerd: hechte interne cohesie zuigt mensen vast in statische stramienen en blijkt niet zelden mensen te hinderen in de uitoefening van hun rechten en plichten. Groupthink leidt soms tot een warm bed in een kil woonhuis.
Het is natuurlijk helemaal geen probleem dat Nederlanders van Turkse afkomst vaker fan zijn van Instanbul Sport dan van Ajax, maar wat wél een probleem kan zijn is dat zij zich voor vrijwel al hun informatievoorziening afhankelijk maken van de Turkse media. Zij sluiten zich daardoor af van hun directe omgeving en beperken hun eigen kansen op integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. Geen wonder dat veel kinderen met ouders uit etnische minderheidsgroepen het liefst een eigen tv willen hebben. Zij willen, net als hun klasgenoten, naar Goede Tijden, Slecte Tijden en Onderweg Naar Morgen kunnen kijken.
In de jaren 90 gaat het dan ook niet meer over het minderhedenbeleid, toch vooral het repareren van deficiënties bij minderheidsgroepen, en bestrijding van ongelijke behandeling, maar over integratiebeleid waarbinnen veel meer oog is voor de interactie tussen allochtonen en autochtonen. Beter zou het zijn om te spreken over participatiebeleid, waarbij we de nadruk leggen op wederkerigheid in de onderlinge verhoudingen tussen allochtonen en autochtonen. Ik zou dan ook het liefst minister voor Grote Steden- en Participatiebeleid heten!
Er is sprake van een duidelijke verschuiving van een collectieve emancipatie-doelstelling naar een individuele
verantwoordelijkheid. Met andere woorden: naast rechten gaat het steeds meer ook over plichten. Het woord burgerschap duikt op. Wat mij betreft is de primaire doelstelling van het integratiebeleid de realisering van een actief burgerschap voor leden van alle etnische groepen, inclusief de autochtone Nederlanders dus. Actief burgerschap is tenslotte de basis van een volwassen democratie. Een fundamentele norm daarbij is de gelijkwaardigheid en gelijke inzet van iedere burger als basis voor zelfredzaamheid, voor het creëren van eigen oplossingen.
Daarnaast heeft burgerschap ook een sociale betekenis: burgerschap als maatschappelijke attitude, als Leitmotief van het dagelijks bestaan: als klant, ondernemer, lid van een vereniging, werknemer, opvoeder. Daar vindt de interactie plaats waar ik het net over had: het samenleven op voet van gelijkheid. Burgers horen te staan voor hun keuzen, moeten tegen een stootje kunnen, moeten elkaar voldoende ruimte geven, bereid zijn om grenzen te verleggen. Door actief burgerschap wordt de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van de samenleving voor het welslagen van het integratieproces veel sterker onderstreept. Er is steeds meer oog voor het individuele en face-to-face karakter van integratie. Een mooi voorbeeld van de emancipatie op dit vlak zijn de Marokkaanse vaders die sinds kort zelf het initiatief hebben genomen om s avonds op straat te patrouilleren in Amsterdam Nieuw West. Dat is ook de basis van hoe we aankijken tegen de aanwezigheid van verschillende culturen. De overheid is niet gehouden om allerhande culturen in stand te houden, laat staan om het bestaan ervan sowieso te bevorderen. Of en zo ja in welke mate mensen hechten aan hun culturele erfgoed, is primair hun eigen
verantwoordelijkheid, daarover beslissen ze zelf. De overheid heeft er voor te waken dat dat recht niet in het gedrang komt, zo is al in het Internationale Verdrag over Burgerlijke en Politieke Rechten bepaald. De Nederlandse overheid gaat hier zelfs vele stappen verder, niet alleen door het onderwijs in eigen taal en cultuur, maar ook door subsidies aan culturele instellingen, bijeenkomsten, festivals, onderzoek, enzovoorts. Het feit zelf dat zich in onze samenleving groepen bevinden met ieder hun eigen culturele bezit, valt niet te ontkennen. De intense invloed van massamedia en informatietechnologie en daarmee de trend tot individualisering, heeft er naast de voortgaande immigratie toe geleid dat de verscheidenheid in onze samenleving de laatste veertig jaar alleen maar is toegenomen. Tot de jaren zestig liepen de breuklijnen vooral langs levensbeschouwing en regionale herkomst. Die twee parameters zijn sterk in betekenis afgenomen, maar ze hebben een nieuwe invulling gekregen (islam, het Turks zijn) en tevens zijn in de plaats van die klassieke indicatoren vele andere elementen van zelfidentificatie ontstaan. In zoverre is het spreken van een "multiculturele samenleving" legitiem en realistisch. Die diversiteit is er dus niet alleen een langs etnische breuklijnen; die lijnen lopen steeds meer dwars door die etnische groepen en steeds meer ook door het aloude autochtone deel van onze samenleving heen. Of de huidige realiteit van de "multiculturele samenleving" voor de toekomst in deze vorm gehandhaafd blijft, dat moeten we maar overlaten aan het vrije spel van interacties tussen mensen en mensengroepen. Dat impliceert tevens dat "multiculturele samenleving" als toekomstbeeld niet het laatste woord is om er als overheid bij haar beleid bij te zweren.
Wat de overheid uitdrukkelijk niet wil, -het is reeds vaak geschreven- is mee te werken aan gedwongen assimilatie van nieuwe etnisch-culturele entiteiten aan traditionele, statische burgermanswaarden van onze samenleving, wat dat dan ook is. Cultuur is een dynamisch proces, ook voor de z.g. gezeten burgerij, een heen-en-weer van geven en nemen waarin niets bij het oude blijft.
Integratiebeleid is de consequentie van de erkenning dat internationale migratie in het Nederlandse geval in de afgelopen decennia een eenrichtingsverkeer is gebleken. Wie geen gedwongen assimilatie wil, heeft geen andere mogelijkheid dan voor integratie te kiezen: bevordering van de wederzijdse acceptatie door meerderheid en minderheden dat zij tezamen verantwoordelijk zijn voor de toekomst van dit land. Of die toekomst een toekomst van verschillende naast elkaar staande cultuureenheden zal opleveren, of een min of meer homogene mix van oud en nieuw: daartussen te kiezen is geen taak van de overheid. Het gaat de overheid ook om iets wezenlijkers. Multicultureel of niet: het gaat om de democratie, in de breedste zin des woords, in vrijheid beleefd. Democratie in termen van participatie: doel van het integratiebeleid is bevordering van participatie. Daar ligt ook de link met het Grotestedenbeleid. Die link is er niet alleen omdat er zoveel leden van etnische minderheidsgroepen in de grote steden wonen, maar ook omdat participatie van burgers, bestuurders en bedrijven samen verantwoordelijk zijn om van het Grotestedenbeleid een succes te maken: op basis van een integrale aanpak investeren in de fysieke infrastructuur, in het herstel van de werkgelegenheid en de bedrijvigheid en in de sociale infrastructuur van onze steden.
Maarten van Rossem zei hier vorige keer dat je mensen kunt stimuleren om uit hun marginale positie te komen door te gaan werken. Dat staat ook, in iets andere woorden, in het SER-advies over het grotestedenbeleid. Daarin werd gesteld dat "arbeid in onze samenleving het integratiekader bij uitstek is. De beste manier om achterstandsituaties in wijken en steden te bestrijden is dus gelegen in een versterking en benutting van het economisch potentieel op wijk- en stadsniveau. Leefbaarheid is dan een belangrijke uitkomst van beleid."
Dat uitgangspunt onderschrijf ik volledig: werk staat niet alleen voor geld, financiële armslag, maar ook voor aanzien en voldoening, collegas en acceptatie. Een economisch startpunt dat leidt tot een sociaal-economisch eindpunt. Daarom moeten we de komende jaar stevig investeren in het creëren van werkgelegenheid, in het stimuleren van economische bedrijvigheid op stads-en wijkniveau, en in het wegwerken van de te hoge werkloosheid onder leden van etnische minderheidsgroepen.
Het is makkelijk, zeker bij een gelegenheid als deze, om je te verliezen in een theoretisch denkspel over onze samenleving. Nadenken, theorievorming is zeker belangrijk, dat wil ik niet ontkennen, maar ik weet zeker dat u mij als minister niet uitsluitend afrekenen op mijn intellectuele exercities, maar tevens op wat ik al doende volbreng. Ik maak van mijn hart dan ook geen moordkuil als ik u zeg dat presteren voor mij een heel belangrijke opgave is bij het integratiebeleid. Ik weet wel dat mijn dadendrang afhankelijk is van veel factoren en van veler medewerking die ik niet in de hand heb. Maar ik ben mijn ministersloopbaan niet voor niets begonnen met een nota "Kansen krijgen, kansen pakken" die voor twee-derde uit een actieprogramma bestaat. En op 8 april heb ik een vervolgnota uitgebracht die alleen maar over de uitvoering van die actieprogrammas gaat. Daar ga ik mijn tijd aan wijden. Dat is míjn bijdrage aan de totstandkoming van een interactieve samenleving van een hoog democratisch gehalte, waarin ieder in volle vrijheid kan participeren.
Dat is het toekomstbeeld dat ik dichterbij wil brengen!

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...