Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien inzake NV Nederlands Inkoopcentrum

Datum nieuwsfeit: 29-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Brief inzake NV Nederlands InkoopcentrumDIRECTIE FINANCIERINGEN

Aan:

Tweede Kamer der Staten-Generaal

t.a.v. de Voorzitter van de vaste kamercommissie van Financiën

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

FIN99/138 u

29 april 1999

Onderwerp

NV Nederlands Inkoopcentrum

Recentelijk heeft de directie van het N.V. Nederlands Inkoopcentrum (NIC) zich tot mij gewend in mijn hoedanigheid als aandeelhouder met het verzoek instemming te verlenen tot het aangaan van een samenwerkingsverband middels aandelenvervreemding tussen Kantic B.V, een 100% dochter van NIC, en een derde partij met de mogelijkheid van totale vervreemding op termijn.

De gevraagde goedkeuring is een uitvloeisel van een briefwisseling tussen mij en de vennootschap in 1995 over een statutenvoorstel die de oprichting van Kantic als vennootschap mogelijk moest maken. Bij die gelegenheid ben ik met NIC overeengekomen dat gehele of gedeeltelijke vervreemding van aandelen in Kantic BV vooraf ter goedkeuring aan de aandeelhouder zal worden voorgelegd. De achterliggende reden daartoe was dat bij de oprichting van NIC in 1990, die bij wet heeft plaatsgevonden, bepaald was dat vervreemding van (een deel van) NIC de instemming van het Parlement behoefde. Alhoewel daarvan destijds bij de oprichting van Kantic geen sprake was, opende het voorstel wel de mogelijkheid van verkoop van een aanmerkelijk onderdeel van NIC nadien zonder instemming van de Staat als aandeelhouder van NIC.

Kantic B.V., waarin de handelsactiviteiten op het gebied van kantoorbenodigdheden zijn gebundeld, is een 100% dochter van NIC. Er zijn ca. 125 personen werkzaam.

De collectieve sector is de grootste afnemer van Kantic. Alhoewel deze dochter voor ca. 1/3 in de totale omzet van NIC ( 1998: f 272 mln) voorziet, is de bijdrage aan de winst beperkt. Vastgesteld is dat Kantic in de huidige omvang t.o.v. de naaste concurrenten onvoldoende kritische massa heeft voor een winstgevende exploitatie over de langere termijn. De ervaringen van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat advisering en inkoopdienstverlening de feitelijke kernactiviteit van NIC is; de vooruitzichten voor een rendabele voortzetting van deze activiteiten op eigen kracht worden positief beoordeeld. De aanvankelijk gedachte synergie met o.m. de Kantic-activiteiten is uitgebleven.

De directie is dan ook tot de conclusie gekomen dat, vooral om de continuïteit van Kantic op langere termijn te verzekeren, het zoeken naar een strategische partner verreweg de voorkeur verdient. Gedacht wordt daarbij in eerste instantie aan een samenwerkingsverband waarbij een substantieel deel van de zeggenschap en eigendom in handen komt van deze beoogde partner. Voor een optimale slaagkans dient evenwel de optie van een volledig eigendom op termijn mee te kunnen worden genomen.

Uitgangspunt voor de directie is een samenwerkingsverband te onderzoeken waarbij perspectief en werkgelegenheid van Kantic op lange termijn verzekerd kunnen worden. Een eerste sondering heeft aangetoond dat er belangstelling bestaat van enkele grote (internationale) ondernemingen, werkzaam in deze sector.

De directie stelt zich voor de mogelijkheden daartoe nader te onderzoeken waarbij in eerste instantie een aandeel van 50% wordt vervreemd en na een periode van 3 - 5 jaar de rest. Voordeel voor een potentiële kandidaat is dat NIC vooralsnog actief betrokken blijft; voor NIC is het voordeel dat in geval van succes bij verkoop van het restant een hogere opbrengst kan worden verkregen dan thans het geval is. Voorts kan NIC in eerste instantie sturend optreden bij de implementatie van de beoogde opzet.

De Raad van Commissarissen heeft inmiddels zijn goedkeuring aan deze aanpak gegeven; met de OR heeft er overleg plaatsgevonden en deze kan zich in het principe vinden.

Naar mijn oordeel is het voorstel tot een geleidelijke afstoting, gegeven de onderbouwing en de gestelde randvoorwaarden, een goede zaak. Alvorens evenwel goedkeuring aan het voorstel te verlenen hecht ik er aan uw commissie hiervan in kennis stellen, ook al betreft het hier geen formele afstoting van NIC maar een (partiële) vervreemding van een onderdeel van NIC, met het verzoek in geval van nadere vragen binnen 30 dagen te reageren. Ik acht de bovenomschreven procedure voorts wenselijk omdat ik, na overleg met NIC, thans voorbereidingen wil gaan treffen om de privatisering van NIC mogelijk te maken. Een dergelijk voornemen heb ik reeds bij brief van 15 april 1997 aan de toenmalige vaste kamercommissie van Financiën kenbaar gemaakt; uitvoering daarvan is destijds evenwel aangehouden mede vanwege een directiewisseling nadien.

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie