Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief defensie over Herculesramp

Datum nieuwsfeit: 29-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie

Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer D99001317

Datum 28 april 1999

Onderwerp Herculesramp

Uit de brief van 6 maart jl. van de Stichting Herculesramp 1996 aan de parlementaire enquêtecommissie-Bijlmerramp blijkt dat, bijna drie jaar na de ramp met het Hercules-vliegtuig, de nabestaanden en overlevenden het gevoel hebben dat de waarheid over de aanloop, de oorzaak, de alarmering en de hulpverlening niet volledig is achterhaald. Ik betreur dit ten zeerste. Het is voorts bijzonder jammer dat de stichting twijfelt aan de onafhankelijkheid van de diverse onderzoeken die destijds zijn uitgevoerd. In dit verband wil ik, wellicht ten overvloede, de inleidende woorden in herinnering roepen die de toenmalige minister van Defensie sprak tijdens het plenaire debat dat de Tweede Kamer op 10 en 11 juni 1997 aan de Herculesramp wijdde:

"Ik wil met nadruk verklaren dat wij inderdaad ons uiterste best hebben gedaan om de feiten en omstandigheden zo volledig mogelijk te presenteren. Tegelijkertijd realiseer ik mij terdege dat, ondanks deze inspanningen, in de beleving van veel nabestaanden en overlevenden de antwoorden ten dele onvolledig zijn en ten dele onbevredigend. Dit geldt zeker voor vragen die beginnen met "als" of "waarom". (...) Wat is er in de cruciale laatste momenten door de hoofden van de bemanning gegaan? Waarom is de basisbrandweer niet direct achter het toestel ingegaan?

Dit zijn vragen die geen onderzoeksteam, van welke samenstelling dan ook, precies zal kunnen beantwoorden zonder zich te wagen aan speculaties. De onderzoekers hebben zich daar, naar mijn stellige overtuiging terecht, verre van gehouden. (...) Wat alle rapporten ons te samen wel bieden, is een zo nauwkeurig mogelijke reconstructie van de gebeurtenissen direct voorafgaand aan het verongelukken van het toestel en daarna, tijdens de alarmering en de hulpverlening. De reconstructie is tevens de basis van de maatregelen die zijn getroffen en nog getroffen zullen worden om de kans op een dergelijke ramp zo klein mogelijk te maken".

De betrokken departementen hebben naar aanleiding van de ramp uiteenlopende maatregelen genomen die een slagvaardig overheidsoptreden bij rampen en calamiteiten moeten bevorderen. Aandachtspunten bij Defensie zijn vooral de vliegveiligheid, de alarmering, de hulpverlening en de opvang en nazorg na rampen. Bij calamiteiten op defensieterreinen is voorts de goede samenwerking tussen civiele en militaire diensten van het grootste belang. Interdisciplinare oefeningen met civiel-bestuurlijke deelneming hebben inmiddels geleid tot een betere communicatie en meer inzicht in elkaars functioneren. Dergelijke gezamenlijke oefeningen zullen een hoge prioriteit behouden. Voor een recent overzicht van de maatregelen die Defensie naar aanleiding van de ramp heeft getroffen, verwijs ik graag naar het verslag van een schriftelijk overleg van 25 januari jl. (Kamerstuk 24 814, nr. 10).

Het zal u niet verbazen dat ik mij over de wenselijkheid van een parlementair onderzoek naar de Herculesramp niet kan uitlaten. Ik vraag voorts uw begrip voor het feit dat ik niet kan reageren op de inhoud van gerechtelijke dossiers die niet zijn openbaargemaakt, noch op het verloop en de uitkomsten van onderzoeken en procedures van strafrechtelijke of bestuurs-rechtelijke aard. Hoezeer ik mij ook kan voorstellen dat overlevenden en nabestaanden deze opstelling als onbevredigend ervaren, laat mijn staatsrechtelijke positie een andere niet toe. Het is immers uitsluitend aan de rechter om, op grond van zowel de officiële rapporten als informatie die het Openbaar Ministerie en de verdediging aandragen, te beoordelen of de desbetreffende functionarissen in strafrechtelijke zin een verwijt is te maken. De bestuursrechter is om een oordeel gevraagd over de administratiefrechtelijke maatregelen die de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten jegens hen heeft getroffen.

Defensie moet leren slagvaardiger om te gaan met calamiteiten en incidenten en, te allen tijde, open en zorgvuldig te communiceren, zowel extern als intern. Dit onderstreept eens temeer het belang van het door de minister en mij begonnen veranderingsproces bij Defensie dat vooral hierop is gericht. Ik zal erop toezien dat de maatregelen naar aanleiding van de Herculesramp zonder dralen en onverkort worden uitgevoerd. Ik laat mij hierover periodiek informeren en zal op mijn beurt de Tweede Kamer op de hoogte houden.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie