Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA: Ruimte voor recreatie en toerisme

Datum nieuwsfeit: 29-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Toerisme en recreatie (280499)

Toerisme en recreatie (280499)

Den Haag, 28 april 1999

Kamerlid: J.M.G. Schreijer - Pierik

Ruimte voor recreatie en toerisme
De toerisme- en recreatie sector is een economische groeisector waar wij zuinig op moeten zijn: (in 1997 230.000 arbeidsplaatsen; 3% werkgelegenheidsgroei per jaar; omzet 42 miljard gulden; omzet per hectare 1.400.000 gulden (agrarische sector: 23.000); arbeidsplaatsen per hectare: 7,67 (agrarische sector 0,15)). De dagrecreant besteedde in 1996 fl. 15,81 per persoon; de totale bestedingen van dagrecreanten in dat jaar bedroegen: fl. 14.796.000.000. Deze sector is dus zeer belangrijk voor economie en werkgelegenheid, met name ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt, en verdient ruimte voor ontwikkeling en steun van een overheid die zich op hoofdlijnen duidelijk blijft uitspreken over het te voeren beleid, en op hoofdlijnen kaders en randvoorwaarden schept en richting aangeeft. De verantwoordelijkheid voor beleidsvorming moet daarbij niet ál te nadrukkelijk of uitsluitend neergelegd worden bij de spitsorganisaties. Zij zijn immers vooral marketingorganisaties. De toerisme- en recreatiesector kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vitaliteit van het platteland, mits daarbij óók voldoende rekening wordt gehouden met het draagvlak bij agrarische ondernemers, lokale bevolking en alle direct belanghebbenden.

De brief van de staatssecretarissen van LNV en EZ, met een gemeenschappelijke beleidsvisie is een goede zaak. De brief van 19 februari 1999 bevat een beleidsfilosofie die wij in grote lijnen kunnen onderschrijven maar wij vinden dat de bewindslieden iets te veel op afstand zijn gaan, staan. Wij missen op sommige punten concrete beleidsvoornemens, en duidelijke taakstellingen. Daarover hierna meer. Ook staat ons na lezing nog niet geheel helder voor ogen hoe de bewindslieden de onderlinge afstemming en samenwerking tussen LNV en EZ willen verbeteren.

Allereerst de vraag aan de bewindslieden: in hoeverre krijgt de sector nu letterlijk en figuurlijk de ruimte om zich verder te kunnen ontplooien?

In de startnota Ruimtelijke Ordening wordt tot 2030 een ruimtebehoefte van 18-25.000 hectare voor dag- en verblijfsrecreatie gesignaleerd. De CDA-fractie vraagt deze ruimtebehoefte ook op te nemen in de notas Ruimtelijk Economisch Beleid Vitaal Platteland en eventuele vervolgnotas, zodat het groeipotentieel van de sector daadwerkelijk in de ruimtelijke ordening tot ontplooiing kan komen. Er zou gedacht kunnen worden aan een ruimtegroei die in ieder geval gelijke tred houdt met de bevolkingsgroei (2%).

De aanwijzing van gebieden in het kader van de EU-Vogelrichtlijn (één zesde van het Nederlandse grondgebied) op de wijze waarop dit nú is geschied, kan leiden tot een inperking van de
ontwikkelingsmogelijkheden van het toeristisch en recreatief bedrijf in Nederland. De CDA-fractie onderschrijft volmondig de noodzaak en het nut van deze Richtlijn, maar wil vandaag nog eens wijzen op de onzekerheid die binnen de recreatie- en toerismesector is ontstaan. Die zorg is nog niet weggenomen: ontwikkeling van nieuwe economische activiteit in aangewezen gebieden is onzeker; het is nog steeds de vraag in hoeverre bestaande activiteiten kunnen worden voortgezet in die gebieden, die voor recreatie en toerisme zo belangrijk zijn. Aanwijzing van speciale beschermingszônes heeft in het buitenland reeds geleid tot beperkingen aan het recreatieve medegebruik. De aanhoudende onduidelijkheid rond de (rechts)gevolgen van de aanwijzing voor het huidig gebruik en voor verdere ontwikkelingsmogelijkheden is contraproductief voor de sector en werkt demotiverend. Het kan leiden tot uitstel van investeringen, zodat het toeristisch product op termijn in gevaar komt. Wij vragen de bewindslieden met klem meer duidelijkheid te scheppen naar de sector toe, en er zorg voor te dragen dat er voldoende ontwikkelingsmogelijkheden blijven bestaan. Alleen op die manier kan Nederland zijn concurrentiepositie op toeristisch en recreatief terrein behouden en versterken. Is de staatssecretaris van LNV bereid in de Nota NBL21 of de Nota vitaal platteland een duidelijke visie te ontwikkelen en helderheid te verschaffen omtrent de ontwikkelingsmogelijkheden van toerisme- de recreatiesector in relatie tot wet- en regelgeving, zoals de nu voorgestelde implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn?

De noodzaak van het bieden van ruimte aan de potenties van de recreatie- en toerismesector erkennen de bewindslieden expliciet in hun brief. Kunnen zij meer concreet aangeven hoe zij deze voornemens nu werkelijk om willen zetten in beleid en hoe zij bestaande hindernissen daadwerkelijk willen slechten? Wat is er gebeurd naar aanleiding van het KPMG/BEA-rapport Toeristische sector en gemeenten samen in zee; ideeën voor aanpak van knelpunten in wet- en regelgeving (december 1998) de CDA-fractie dringt aan op een concreet actieplan voor het oplossen van de knelpunten; Hoe gaat het project Groen in en om de Stad (GIOS) verder ingevuld worden? Hoe staat het met het project Concurrentiekracht recreatie en toerisme? Wat is er terechtgekomen van het gesprek met de VNG over de toeristenbelasting? Kan nu bereikt worden dat de VNG toeristenbelasting ook ziet als een soort prikkel om meer toerismebeleid te gaan voeren? Wij hebben de indruk dat het met betrekking tot de lokale heffingen nog steeds niet goed zit. De CDA-fractie is verontrust over de uitkomsten van de Monitor Lokale Lasten 1998 en de bevindingen in een recent rapport van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB): de recreatiesector ondervindt volgens de federatie meer dan andere bedrijfstakken nadeel van de (sterk stijgende) lokale belastingen. Bovendien is er sprake van grote verschillen per gemeente. Wij vragen de staatssecretaris met een schriftelijke reactie te komen op dit rapport, en aan te geven hoe wij kunnen bereiken dat de situatie voor de recreatiesector verbetert. De CDA-fractie vindt dat negatieve effecten van rekeningrijden op recreatie en toerisme voorkomen moeten worden. Hebben de bewindslieden hier al gedachten over ontwikkeld?

In de pers zijn er signalen dat in de concept-Nota Natuur, Bos en Landschap in de 21e eeuw (NBL21) rekening wordt gehouden met de wensen van de recreant. Dat is winst. Wij hebben ook vernomen dat het ministerie recreatieondernemingen mee wil laten betalen aan de vorming van natuurgebieden. Kan de staatssecretaris hier al wat meer informatie geven over dit voornemen? Welke systematiek zal worden gehanteerd? Hoe gaan de lasten verdeeld worden?

De bewindslieden geven aan kaders te willen stellen en randvoorwaarden te willen scheppen voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme. Toch zien we in de brief nog te veel versnippering van initiatieven, bijvoorbeeld om toerisme bij gemeenten hoger op de agenda te krijgen: zie de projecten, genoemd op pagina 7 bovenaan. Dat is jammer, en kan leiden tot verspilling van energie. De kans op dubbel werk en gebrek aan efficiency is groot. Hoe er samengewerkt moet worden is ook onduidelijk. Waarom de krachten niet meer bundelen? (Zie brief: Platform toerisme en recreatie VNO/NCW d.d. 8 april 1999). Wij vragen de bewindslieden in algemene zin heldere en eenduidige beleidslijnen voor toerisme en recreatie uit te zetten en initiatieven op te zetten, steeds in goed overleg met alle betrokken belanghebbenden, en in goede afstemming tussen alle betrokken ministeries.

Toeristisch Huis
Snelle totstandkoming van het Toeristisch Huis is van groot belang. Nederland is te klein voor versnippering. Er moet ook meer ruimte komen voor de uitbouw van de kennis- en innovatietaken van het nieuwe toeristisch huis. De CDA-fractie is van mening dat een intensieve samenwerking met de Stichting Recreatie (KIC) van LNV daarbij een grote meerwaarde kan hebben. Wij moeten daarbij wel bedenken dat de Stichting recreatie een andere rol en functie heeft en wil behouden: de stichting recreatie is geen productontwikkelaar maar een kennis en informatiecentrum! Wij achten het ook van belang dat het recreatieve bedrijfsleven op enigerlei wijze deelneemt aan dit toeristisch huis, teneinde draagvlak te verbreden en effectiviteit te verhogen. Kunnen de bewindslieden nog een extra impuls geven aan het proces van de totstandkoming van de samenwerking in het toeristisch huis, hopelijk in samenwerking mét de Stichting Recreatie en het recreatieve bedrijfsleven? Waarom loopt dit proces zo moeizaam.

Grote stedenbeleid en plattelandsontwikkeling
De interventie van minister van Boxtel in het Grote Stedenbeleid ziet er veelbelovend uit. Het idee van de ontwikkeling van een toeristische stad is goed. Wel hebben wij hebben wel enige zorg over de rol/kwaliteit van regionale en lokale VVVs. Hoe staat het met de kwaliteitsverbetering in de regionale en lokale VVV-organisatie? Wat zou het toeristisch huis hierin kunnen betekenen?

Op het platteland komen allerlei goede initiatieven van de grond: het agrotoerisme slaat aan. Net als bij het Grote Stedenbeleid pleit de CDA-fractie bij plattelandsontwikkeling voor een samenhangend en vooral een geïntegreerd beleid, niet alleen op papier, maar ook in de praktijk van planning, inrichting en beheer. We moeten af van het idee dat toerisme en recreatie op het platteland een bijproduct is, een second best. Recreatie en toerisme kunnen, mits er rekening wordt gehouden met draagvlak bij het agrarisch bedrijfsleven en lokale belanghebbenden, een belangrijke impuls geven aan de vitaliteit van het platteland en de economie in het algemeen. Daarbij moet er naar gestreefd worden dat de activiteiten van het recreatief en toeristisch bedrijfsleven en de toeristische nevenactiviteiten van agrariërs elkaar niet verdringen en uitsluiten, maar elkaar juist aanvullen. Daarvoor zijn allerlei oplossingen denkbaar. Daarvoor is goed overleg en afstemming nodig. Daarom vraagt de CDA-fractie de bewindslieden of er op dit moment ruimte en reden is aan het toeristisch huis te vragen, na de succesvolle Zee van Cultuur voor kust en steden (1997) een Zee van Cultuur voor de rest van Nederland / het platteland op te stellen. Dit zou moeten gebeuren in nauwe samenspraak met landbouw- natuur- en milieu-organisaties en lokale belangengroeperingen. Ook langs deze weg zouden wij kunnen komen tot een meer geïntegreerd toerismebeleid. Samenwerking en integratie zijn dus sleutelbegrippen. Een Zee van Cultuur voor de rest van Nederland zou mooi kunnen aansluiten op de ervaring die is opgedaan met de projecten van ROEB (Recreatie Op Eigen Benen projecten). Wij zijn zeer benieuwd in hoeverre de bewindslieden er in de komende notas in zullen slagen van het toerismebeleid meer integraal en interactief beleid te maken.

Toerisme en EU
Toerisme in Europees perspectief bevindt zich in een beleidsmatig vacuüm. Dat is jammer. Ook op Europees niveau verdient toerisme een positieve benadering. Wij huldigen zeker het idee van de subsidiariteit, maar er zijn daarbuiten belangrijke beleidsvelden, zoals onderzoek, statistiek, interventie- en coördinatiebeleid, marketing in derde landen, onderwijs, paspoorten, begrip en uitwisseling van culturen, waar Europa een belangrijke rol kan spelen. Wat gaan de bewindslieden doen met het rapport van de High Level Group on Tourism and Jobs (okt. 1998)? Uit de Structuurfondsen gaat Nederland tussen 2000-2006 meer EU-geld halen! De sector kan en moet wat ons betreft meer profiteren van de EU. Wat gaan de bewindslieden doen met de structuurfondsen in relatie tot toerisme en recreatie?

Maar het gaat niet alleen om geld. Wij vragen de bewindslieden zich krachtig in te zetten voor de ontwikkeling van een samenhangende toeristische beleidsvisie van alle lidstaten, een Europees toetsingskader voor toerisme en alle wet- en regelgeving die daar impact op heeft. Wij hebben begrepen dat er een studie wordt verricht naar de situatie van het Europees toerisme, zodat we in een Europees kader met elkaar kunnen praten over prioriteiten op het vlak van toerisme. Daarna kunnen we op nationaal niveau invulling gaan geven aan de Europese prioriteiten ter zake. Wij hebben de vraag aan de staatssecretaris van economische zaken: wanneer komt dat plan er nu? Ook dat kan de concurrentiepositie van de sector en de samenwerking versterken!

Evenementenfonds
Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek naar knelpunten bij de organisatie van evenementen, en de eventuele rol hierbij van een revolving fund. Welke beleidsconclusies heeft u getrokken uit het onderzoek tot nu toe? Festivals en evenementen zijn van groot belang voor het toerisme in en naar Nederland: ze kunnen zorgen voor naamsbekendheid, imagoverbetering en leiden tot herhalingsbezoek; ze dragen dus bij aan omzet, inkomen en werkgelegenheid. Als een revolving fund niet mogelijk mocht blijken dan willen wij de staatssecretaris vragen zich in te spannen in het zoeken naar andere wegen om festivals en grote evenementen te stimuleren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...