Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen PvdA-fractie over rapport "Een beladen vlucht"

Datum nieuwsfeit: 29-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Vragen PvdA-fractie aan de Regering over het rapport "Een beladen vlucht"

29 april 1999 PvdA

Woordvoerder: Rob van Gijzel

Hoe ziet de Regering de verschillen in uitvoering van de positie van de respectievelijke ministers van V&W ten opzichte van de BVO en RvdL, mede gelet op het selectief 'winkelen' tussen de oude Luchtvaartrampenwet en de nieuwe Luchtvaartongevallenwet? (pag. 94)

Heeft u overwogen om een vergelijking te trekken tussen uw conclusies en aanbevelingen en die van andere (wetenschappelijke) onderzoeken naar vliegtuigrampen in het nabije verleden in het bijzonder de ramp bij Faro, het verongelukken van het Herculestoestel en de Dakotaramp ? (v.a. pag. 103, Hoofdstuk 3 Algemeen)

Welke richtlijnen heeft het LCC bij een ramp waarbij meerdere problemen (als vliegtuig (onbekende lading, materiaal bouw, Israëlische firma), bewoners (met name bevolking met een bovennormaal aantal met een vluchtelingen of een illegale status), gebouwen (in de jaren zestig snel gebouwd), etc., een rol spelen? Wie dienen zij te informeren en wat dienen zij te coördineren? (pag. 104: par. 3.2.1., pag. 209: par. 3.22.)

Op basis van welke criteria kan besloten worden de hoofdofficier van justitie te betrekken bij een ramp? Waarom is het hier niet gebeurd? (pag. 104: par. 3.2.1 Om 20.00 uur zijn de burgemeester, de hoofdcommissaris van politie, de brandweercommandant en de plaatsvervangend directeur van de GG & GD in het gemeentelijke crisiscentrum (beleidscentrum) aanwezig)

Welke waarde kan toen resp. moet nu worden toegekend aan de metingen van de brandweer dat geen schadelijke stoffen werden gesignaleerd? (pag. 163)

De aanwezigheid van verarmd uranium is bekend bij de RLD op 7 oktober 92 en bij ambtenaren van VROM op 8 oktober van dat jaar. Is het de commissie bekend welke argumenten bij de betrokken ambtenaren gespeeld hebben om deze informatie niet alleen naar de betrokken bewindslieden, maar niet ook naar de lokale overheid door te spelen? Vindt de commissie deze argumenten legitiem? (pag. 213: par.n. 3.24 en 3.25. de conclusies m.b.t. het achterhouden van informatie)

Hoe beoordeelt de Regering de conclusies op pag. 280 met betrekking tot de informatie van de RVI? Waarom heeft de Regering hierover geen mededeling gedaan aan de Kamer? (conclusie op pag. 280) (pag. 271)

Ligt het naar de mening voor de hand dat de minister van VWS initiatieven ontwikkeld om tot een dergelijk onderzoek te komen? Had het wellicht niet meer voor de hand gelegen dat de gemeente Amsterdam in overleg met VWS tot een dergelijke actie was gekomen? (pag. 338, par. 5.13 start inventariserend onderzoek)

Waarom is de Luchtvaartongevallenwet die dateert van 30 december 1992, mede met het oog op afhandeling van de ramp, niet eerder dan 12 mei 1993 in werking getreden? (pag. 354)

Betekende de gelding van het Verdrag van Chicago, al dan niet vanwege het bestaan van direct werkende bepalingen in de zin van artikel 94 Grondwet daarin, dat een gedeelte van de Luchtvaartrampenwet ten tijde van de ramp en daarna feitelijk niet meer kon worden toegepast? (pag. 354)

Wat is binnen Binnenlandse zaken gebeurd met de evaluatie van de bestrijding van de ramp? Wanneer is welke actie ondernomen teneinde deze evaluatie te doen plaatsvinden? Was dit wettelijk verplicht? Hoe heeft de overdracht van de bevindingen door de Minister van Binnenlandse Zaken van de tot haar verantwoordelijkheid behorende eerste fase van de bestrijding van de ramp plaatsgevonden? (pag. 390)

Wanneer komt de regering met voorstellen t.a.v. het wettelijk regime met betrekking tot transitladingen? (pag. 404, aanbeveling 14)

Hoe verhoudt aanbeveling 22 zicht tot de geldende aanwijzingen voor contacten van ambtenaren met kamerleden ? (pag. 405)

Professor Gersons adviseert de gemeente Amsterdam al in 1993 een centraal coördinatiepunt in te stellen, in twee rapportages is er op aangedrongen dat er een informatie- of coördinatiecentrum wordt ingericht; wat is met dit advies gedaan?
Op 16 oktober 1997 stuurde de heer Gersons een notitie aan de Hoofdinspectie waarin hij adviseert via een polikliniek de klachten te gaan inventariseren en kort lichamelijk onderzoek te doen. Wat is met dit advies gedaan? (pag. 319)

Is de regering op de hoogte van het feit dat 44% van de geïnventariseerde gezondheidsklachten in 1995, 1996 en 1997 zijn ontstaan? Wat vind u van de conclusie dat de minister van VWS pas onder druk van de Kamer in september 1997 besloot om de klachten uit 1994 opnieuw te inventariseren? (pag. 337)

Wat is de reden dat geen mededelingen zijn gedaan aan de Kamer over de beslissing van de Hoofdinspectie voor de Gezondheidszorg en het AMC om geen lichamelijk onderzoek te doen zolang de lading niet bekend is, terwijl de minister de Kamer op 30 september 1997 wel lichamelijk onderzoek toegezegd had?
Hoe valt de beslissing, begin april 1998, om geen lichamelijk onderzoek te doen voordat de lading bekend is te rijmen met het door de minister van VWS tijdens het openbare verhoor aangegeven omslagpunt in september 1997, toen zij heeft gezegd dat omgekeerd gewerkt moest gaan worden, namelijk terugwerken van de klachten naar de lading, dus inventariseren van de klachten om toxiciteit op het spoor te komen? (pag. 334)

Hoe is het resultaat vastgelegd van het mondeling contact met de Amsterdamse GG & GD? Op welke gronden vond de minister geen aanleiding af te wijken van de opvatting van de Amsterdamse GG & GD dat actualiseren van onderzoek naar gezondheidsklachten ten gevolge van de Bijlmerramp niet nodig was, terwijl in Kamervragen werd gewezen op gezondheidsklachten die waren ontstaan in 1995,1996 en 1997 en het enige onderzoek van de GG & GD uit 1994 stamde? (pag. 1022)

Is naar aanleiding van de informatie van de heer Weening over auto-immuun ziekten een toxicoloog aan het onderzoeksprotocol toegevoegd? Zo ja, hoe wordt toxicologisch onderzoek vorm gegeven? (pag. 1035)

Hoe is de minister de toezegging van 30 september 1997 voor een onderzoek naar gezondheidsklachten nagekomen? (pag. 1036)

Waarom is door het ministerie van VWS in antwoord op drie series van kamervragen, geen geactualiseerde informatie gegeven naar aanleiding van de nadere informatie die ambtenaren van VWS mondeling kregen van de heer van Wijnen van de Amsterdamse GG & GD? (pag. 1022)

Kan compleet aangegeven worden wat de vastgelegde taak van de Hoofdinspectie voor de gezondheidszorg is ten aanzien van signalen die wijzen op regelmatig voorkomen van gelijke gezondheidsklachten bij mensen? (pag. 1028)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie