Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA inzake beleidsvoornemens Veiligheidsraad

Datum nieuwsfeit: 29-04-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG

Directie Verenigde Naties

Afdeling Politieke en Veiligheidszaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag
Datum 29 april 1999
Kenmerk 99/DVN-PZ/018
Blad 1/5
Bijlage(n) -
Betreft Algemeen Overleg Veiligheidsraad / Invulling beleidsvoornemens Zeer geachte voorzitter,

Zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg met Uw Commissie op 21 april jl., doe ik u hierbij een overzicht toekomen van de wijze waarop gedurende de eerste drie maanden van dit jaar de Nederlandse beleidsvoornemens inzake het lidmaatschap van de Veiligheidsraad gestalte hebben gekregen binnen de Raad. Overigens is in de maandelijkse overzichten van de werkzaamheden van de Veiligheidsraad ook al getracht terzake de nodige informatie te verschaffen.

Zoals in de brief van 20 november 1998 van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en mijzelf is aangegeven, wenst Nederland het lidmaatschap van de Veiligheidsraad niet te beperken tot de dagelijkse agenda van de Veiligheidsraad, maar is gekozen voor een integrale benadering waarbij ook andere, bredere aspecten van veiligheid en conflictbeheersing, waarvoor andere onderdelen van de VN-familie competent zijn, worden betrokken.

Hieronder volgt een niet uitputtend overzicht van de concrete invulling die de afgelopen maanden aan de Nederlandse beleidsaccenten zijn gegeven. Uit het overzicht zal blijken dat bij de behandeling van een onderwerp diverse aspecten van de Nederlandse beleidsprioriteiten aan de orde kunnen komen.

Integrale benadering

Oriëntatiedebat over bescherming burgers

Tijdens het Canadese voorzitterschap is een oriëntatie-debat gehouden over de bescherming van burgers in gewapende conflicten. Nederland heeft tijdens deze zitting gepleit voor een aanpak waarbij alle relevante actoren moeten worden betrokken. Hierbij is onder meer de opstelling van een "Strategisch Raamwerk" voorgesteld dat als leidraad zou kunnen dienen voor de activiteiten van de verschillende VN-organen in complexe noodsituaties. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Veiligheidsraad in september 1999 zal een follow-up aan dit onderwerp worden gegeven.

OCHA

Op 21 januari heeft Nederland een briefing van de Emergency Relief Coordinator van het UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) aangegrepen om een integrale aanpak van conflictbeheersing en veiligheid te bepleiten. Diplomatieke, politieke en militaire maatregelen zouden moeten worden aangevuld met economische, humanitaire en ontwikkelingsaspecten van conflictbeheersing. Humanitaire hulp dient evenwel niet te worden ingezet als vervanging van een politieke aanpak van het achterliggende probleem, aldus de Nederlandse interventie in de Veiligheidsraad.

Centraal Afrikaanse Republiek

In de onderhandelingen over een ontwerp-resolutie inzake verlenging van het mandaat van de Vredesoperatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek werd door Nederland (herhaaldelijk) gewezen op de samenhang tussen ontwikkeling en stabiliteit hetgeen ertoe heeft geleid dat in de definitieve tekst, die op 26 februari werd aanvaard, ook sociaal-economische elementen zijn opgenomen.

Het betreft hierbij onder andere een oproep aan ECOSOC, UNDP, IMF en Wereldbank om een bijdrage te leveren aan de opstelling van een economisch herstel en wederopbouwplan alsmede een oproep aan de lidstaten hieraan materiële en financiële steun te verlenen.

Angola

Nederland heeft zich de afgelopen maanden bij consultaties over de afloop van het mandaat van de VN-vredesmacht MONUA verzet zich tegen volledige terugtrekking van de VN uit Angola en heeft voorgesteld om in ieder geval een minimale VN-presentie aldaar te handhaven (waakvlam-functie). Dit onder meer met het oog op de coòrdinatie van internationale hulpinspanningen, het volgen van de mensenrechtensituatie en het eventueel faciliteren van overleg tussen de strijdende partijen. Hoewel de besprekingen over een toekomstige VN-presentie in Angola nog niet zijn afgerond, staat inmiddels wel vast dat de VN-mensenrechtencomponent zal worden

gecontinueerd. Nederland zal als concrete bijdrage de bestaande omvangrijke financiële steun aan humanitaire hulpprogramma's in Angola waar mogelijk voortzetten.

Georgië/UNOMIG

Nederland heeft bij behandeling van de mandaatsverlenging van de waarnemersmissie in Georgië (UNOMIG) gepleit voor meer aandacht voor de sociaal-economische situatie in met name Abchazië en heeft aangegeven dat prioriteit moet worden gegeven aan de situatie van vluchtelingen.

Preventieve diplomatie

Ethiopië/Eritrea

Nederland heeft met andere landen van de Veiligheidsraad aangedrongen op een missie van Speciaal Gezant van de Secretaris-Generaal Sahnoun naar Ethiopië/Eritrea teneinde te voorkomen dat de vijandelijkheden rondom het grensconflict weer oplaaien. De speciale gezant zal een staakt-het-vuren bepleiten en er bij de betrokken partijen op aandringen om op basis van

voorstellen van de Organisatie voor de Afrikaanse eenheid (OAE), tot een definitieve oplossing te komen.

Humanitaire aspecten

Afghanistan

Bij briefings van het VN-secretariaat in januari en in maart over de situatie in Afghanistan heeft Nederland zorg uitgesproken over de discriminatie van meisjes en vrouwen en andere
mensenrechtenschendingen, een element dat werd overgenomen in de door de Raad

geaccordeerde verklaringen van de Voorzitter tegenover de pers.

Sierra Leone

Bij de frequent terugkerende besprekingen van de situatie in Sierra Leone heeft Nederland de schendingen van de mensenrechten door de rebellen in Sierra Leone scherp veroordeeld. Ook heeft het de partijen opgeroepen volledig samen te werken met de humanitaire organisaties om de slachtoffers van het conflict te helpen. In de tekst van de op 11 maart aanvaarde resolutie die het mandaat van de VN-vredesmissie in Sierra Leone verlengde, wordt op Nederlands initiatief melding gemaakt van het voornemen van de Secretaris-Generaal om een mensenrechten-waarnemer toe te voegen aan UNOMSIL.

Sancties Irak

Als Voorzitter van het Irak-Sanctiecomité heeft Nederland zich krachtig ingezet om de bedevaart naar Mekka (de "hadj") van 22.000 Iraakse moslims mogelijk te maken via bekostiging uit het "olie-voor-voedsel"-programma. Voorts heeft Nederland zich ingespannen voor een stroomlijning van de goedkeuringsprocedures teneinde een concrete bijdrage te leveren aan de verbetering van de humanitaire situatie. In dit kader heeft Nederland een versnelde levering van reserve-onderdelen voor de olie-industrie bewerkstelligd zodat Irak in staat zal zijn de toegestane hoeveelheid olie te exporteren.

Post-conflict peacebuilding

Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR)

Nederland heeft bij de discussies over de Centraal-Afrikaanse Republiek naar voren gebracht dat de situatie aldaar beëindiging van de vredesoperatie (MINURCA) nog niet toelaat en dat mede met het oog op "post-conflict peacebuilding" verdere betrokkenheid van een VN-Vredesmacht wenselijk is. Nederland heeft bij de onderhandelingen over de mandaatsverlenging van MINURCA gewezen op de samenhang tussen ontwikkeling en stabiliteit.

Guinee Bissau

Bij consultaties over Guinee Bissau heeft de Nederlandse inzet voor post-conflict vredesopbouw een belangrijke impuls gegeven aan de voorgenomen vestiging van een Post-Conflict Support Office in Guinee Bissau (UNOGBIS).


Bescherming van humanitaire werkers

Afghanistan

Nederland heeft bij een briefing over de situatie in Afghanistan gewezen op het belang van volledige medewerking aan veiligheidsgaranties voor alle internationale en humanitaire werkers als voorwaarde voor (hervatting) van de hulpactiviteiten in Afghanistan, hetgeen in een verklaring aan de pers van de Voorzitter is opgenomen.

OCHA

Bij een briefing van de Emergency Relief Coordinator van het Office for the Coordination of Humanitarian Affairs heeft Nederland gewezen op het belang van de bescherming van humanitaire werkers. Humanitaire organisaties kunnen niet effectief hulp verlenen zonder adequate politieke of militaire rugdekking.

Sanctieregimes

De Veiligheidsraad stelde in januari 1999 een nota vast die praktische voorstellen bevat om het werk van de sanctie-comités te verbeteren en ongewenste neveneffecten te voorkomen. Nederland zet zich met name in voor voortzetting van de discussie over meer gerichte sancties. Bij een briefing van de Emergency Relief Coordinator van het Office for the Coordination of Humanitarian Affairs heeft Nederland o.a. bepleit meer verfijnde sancties te ontwerpen met een minimaal effect op de burgerlijke bevolking en een maximaal effect op "warlords" en hun bezittingen. Hierbij kan worden gedacht aan reisbeperkingen voor de betrokkenen en hun naaste verwanten, maar vooral aan financiële sancties.

Regionale en sub-regionale organisaties

Sierra Leone

Betrokkenheid van ECOMOG, de regionale vredesmacht van West Afrikaanse staten, wordt door Nederland (ook financieel) gesteund. Nederland verleent via begrotingssteun een bijdrage aan het Malinese contingent in ECOMOG, levert materiële bijdragen (Daftrucks) en heeft US$ 1 miljoen gestort in het UN Trustfund voor Sierra Leone.

Ethiopië/Eritrea

Nederland steunt vooralsnog de rol van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid om te komen tot beslechting van het geschil tussen beide landen.

Guinee-Bissau

Nederland heeft gepleit voor een optimale coòrdinatie van alle op Guinee-Bissau gerichte inspanningen, inclusief die van ECOMOG en de VN. Wellicht zou ECOMOG betrokken kunnen worden bij het door UNDP uit te werken programma voor ontmijning.


Speciale aandacht Afrika

De agenda van de Veiligheidsraad werd in de eerste maand van dit jaar in hoge mate (ca. 60%) beheerst door conflicten in Afrika (Sierra Leone, Centraal-Afrikaanse Republiek, Angola, Burundi, Ethiopië/Eritrea, Democratische Republiek Congo, Westelijke Sahara). In overeenstemming met de speciale aandacht die Nederland aan Afrika wenst te geven, getuigden de Nederlandse interventies van grote betrokkenheid bij het Afrikaanse continent.

Voorkoming proliferatie massavernietigingswapens

In het debat over Irak komt de Nederlandse inzet tot voorkoming van proliferatie van massavernietigingswapens tot uiting. Zoals ik U heb bericht in mijn brief van 16 april jl. heeft Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk een ontwerpresolutie ingediend waarin o.a. wordt geconstateerd dat Irak nog niet aan zijn ontwapeningsverplichtingen heeft voldaan. Tijdens consultaties heeft Nederland altijd benadrukt dat pas na een effectieve vaststelling door inspecties dat Irak niet meer de beschikking heeft over massavernietigingswapens, een overgang naar een ander regime, een zogenaamd "ongoing monitoring and verification" (OMV)-systeem, mogelijk kan worden. Een stringent OMV-systeem, inclusief indringende inspecties, zal nodig zijn teneinde te verzekeren dat Irak niet weer in staat zal zijn massavernietigingswapens te ontwikkelen.

Informatie en transparantie/Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie en NAVO

Als voorbeeld van transparantie naar de gehele VN kan worden gewezen op de gezamenlijke brief van Nederland en Slovenië waarin de Voorzitter van de Veiligheidsraad wordt verzocht de door UNSCOM vervaardigde rapporten ter beschikking te stellen aan alle lidstaten van de Verenigde Naties, hetgeen ook is geschied.

Voor wat betreft de informatie naar EU-partners diene het volgende.

De in Den Haag gestationeerde diplomatieke vertegenwoordigers van onze EU-partners worden maandelijks ingelicht over de Nederlandse activiteiten in de Veiligheidsraad.

De Permanente Vertegenwoordigers van de Europese Unie te New York worden tijdens hun wekelijkse bijeenkomst op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen in de Veiligheidsraad. Verder kan worden vermeld dat WEU en NAVO, conform de vigerende interne afspraken, bij toerbeurt door Nederland over de activiteiten in de Veiligheidsraad geïnformeerd.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...