Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorjaarsnota 1999

Datum nieuwsfeit: 03-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: De Voorjaarsnota 1999Directie Begrotingszaken

Inspectie der Rijksfinanciën

Directie Algemene Financiële en Economische PolitiekDirectie Begrotingszaken

Aan:

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

B99 / 128M

3 mei 1999

Onderwerp

De Voorjaarsnota 1999


1. Hoofdlijnen

Sinds de Miljoenennota 1999 zijn de economische vooruitzichten voor 1999 verslechterd. Voor 1999 raamt het CPB in het Centraal economisch Plan (CEP) 1999 een economische groei van 2%, terwijl het kabinet bij de opstelling van de begroting 1999 op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau uitging van 3%. De oorzaak van deze neerwaartse bijstelling hangt samen met een sterk vertraagde wereldhandel die zich in de de tweede helft van 1998 manifesteerde. Voor 1999 raamt het CPB in het CEP 1999 een groei van de relevante wereldhandel van 1¼%, terwijl in de MEV 1999 nog een groei van 6½% werd geraamd. Deze stagnerende ontwikkeling van de wereldhandel werkt ook door in lagere invoerprijzen en daarmee ook in het inflatietempo in 1999. De inflatieraming (o.b.v. de consumentenprijsindex) van het CPB in het CEP 1999 bedraagt 1¼% tegenover 1¾% in de MEV 1999.

In het licht van de realisatiecijfers van de consumentenprijsindex tot en met maart van dit jaar en de huidige stand van de dollarkoers en olieprijs in vergelijking met de CEP-ramingen, wordt in deze Voorjaarsnota voor het jaar 1999 uitgegaan van een 0,33%-pt hogere consumentenprijsindex dan in het CEP. In lijn hiermee wordt ook uitgegaan van een 0,2% hogere prijsstijging van het bruto binnenlands product. Op basis van de juni-publicatie van het CPB zullen deze uitgangspunten definitief worden vastgesteld.

De groeivertraging heeft een negatief effect op de groei van de werkgelegenheid. Doordat de werkgelegenheid met vertraging reageert op de teruglopende economische groei, stijgt de werkgelegenheid echter toch nog met 105 duizend personen. In 1998 bedroeg de stijging circa 180 duizend personen.

Naast problematiek die samenhangt met de economische groei wordt het beeld in 1999 verder belast door de reeds in de Najaarsnota gemelde kosten van de waterschade uit 1998 en de stijgende kosten van de opvang van asielzoekers. De aldus in totaliteit voor 1999 ontstane problematiek heeft het kabinet ertoe genoodzaakt om een aantal maatregelen te nemen en budgetverlagingen door te voeren. Deze maatregelen en budgetverlagingen, tezamen met een aantal meevallers, resulteren erin dat de kaders Zorg en Rijksbegroting in enge zin sluiten en dat het kader Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt1 (SZA) in 1999 een onderschrijding laat zien van 0,4 miljard. Het kabinet heeft besloten dat deze onderschrijding in de sector SZA, indien nodig, zal worden aangewend ter compensatie van de budgettaire problematiek die in het jaar 2000 in deze sector wordt verwacht.


2. De uitgaven en de uitgavenkaders


2.1. De nominale problematiek

In de hierna volgende tabellen 1 tot en met 3 zijn aanpassingen van de uitgavenkaders opgenomen. De uitgavenkaders zijn bij regeerakkoord gedefinieerd in reële termen. Ieder jaar worden ze aangepast aan de prijsontwikkeling van het BBP (pBBP) op basis van de raming in het CEP. Op dit moment is de geraamde pBBP voor 1999 lager dan ten tijde van de Miljoenennota werd voorzien, waardoor het toegestane uitgavenniveau in guldens neerwaarts moet worden bijgesteld. Omdat een lagere pBBP, en dus een lager toegestaan uitgavenniveau, niet automatisch leidt tot navenant lagere uitgaven (een groot deel van de CAOs voor het lopende jaar is reeds afgesloten en de lagere contractloonontwikkeling in de marktsector werkt met vertraging door in de koppeling van sociale uitkeringen) ontstaat het zogenoemde ruilvoetverlies van de collectieve sector ten opzichte van de economie als geheel.

De neerwaartse aanpassing van de uitgavenkaders van de drie sectoren als gevolg van de lagere pBBP in 1999 wordt beperkt door het toedelen aan de sectoren van de nog niet uitgedeelde tranche 1999 van de uitgavenreserve. Deze reserve was al wel in het totale kader verwerkt (zie Miljoenennota 1999, blz. 41). De omvang van de tranche 1999 bedraagt 0,25 miljard. De reserve is ingezet en over de sectoren verdeeld naar rato van hun budgettaire omvang.

Omdat per saldo een neerwaartse kaderaanpassing resulteert en dien tengevolge budgettaire problematiek heeft het kabinet besloten om vooralsnog slechts 25% van de tranche prijsbijstelling 1999 uit te delen. Vanwege de genoemde onzekerheden met betrekking tot de inflatie zal het kabinet de besluitvorming over de nominale problematiek en de (nominale) oplossingen in juli, dat wil zeggen een paar maanden later dan gebruikelijk, definitief afronden op basis van de juni-publicatie van het CPB. De Kamer zal hierover bij Vermoedelijke Uitkomsten 1999 in de Miljoenennota 2000 nader worden geïnformeerd.


2.2 Netto-uitgaven Rijksbegroting in enge zin

In de onderstaande tabel 1 wordt de budgettaire ontwikkeling van het kader Rijksbegroting eng sinds de Miljoenennota 1999 gepresenteerd.

Tabel 1 Budgettaire ontwikkeling Rijksbegroting in enge zin (in miljarden guldens)

1999

I

Mutaties in de uitgaven sinds Miljoenennota 1999

a

Netto uitgaven stand Miljoenennota 1999

173,8

b

Mee- en tegenvallers

0,5

c

Beleidsmatige mutaties


-0,7

d

Overboekingen en statistische mutaties


-1,4

e

Netto uitgaven stand Voorjaarsnota 1999

172,2

II

Mutaties in het uitgavenkader sinds Miljoenennota

a

Uitgavenkader stand Miljoenennota 1999

173,8

b

Mutatie prijsontwikkeling BBP


-0,3

c

Inzet uitgavenreserve

0,1

d

Overboekingen en statistische mutaties


-1,4

e

Uitgavenkader stand Voorjaarsnota 1999

172,2

III

Onderschrijding Voorjaarsnota 1999 (I - II)

0,0

Het totaal van mee- en tegenvallers en beleidsmatige mutaties binnen het kader Rijksbegroting in enge zin resulteert in een neerwaartse bijstelling van de netto-uitgaven van per saldo 0,2 miljard (regels Ib+Ic). In een aparte bijlage (de Verticale Toelichting) zijn alle begrotingsmutaties van 25 miljoen en groter toegelicht. In deze paragraaf wordt aangegeven welke de voornaamste mutaties zijn die aan de wijziging in het beeld ten grondslag liggen.
* De lagere prijsontwikkeling van het BBP heeft gevolgen voor het budgetdisciplinekader. De neerwaartse aanpassing van dit kader als gevolg van de lagere prijsontwikkeling van het BBP bedraagt 0,3 miljard. Deze neerwaartse aanpassing wordt voor 0,1 miljard gecompenseerd door de inzet van de uitgavenreserve (aandeel Rijksbegroting-eng: 130 miljoen)

* In verband met Kosovo worden de uitgaven binnen de Homogene Groep Internationale Samenwerking verhoogd met 100 miljoen. Hiervan heeft 50 miljoen betrekking op humanitaire hulp (ODA) en 50 miljoen op vredesoperaties (non-ODA).

* Als gevolg van een hogere instroom en een lagere instroom van asielzoekers zullen de uitgaven op verschillende begrotingen in totaal 1,0 miljard hoger uitvallen. De hogere uitgaven vloeien onder meer voort uit een uitbreiding van de opvang- en behandelcapaciteit, politie-inzet bij de opvangcentra en onderwijs aan leerplichtige asielzoekers. Om de uitgavenstijging in omvang te beperken is tot een aantal maatregelen besloten die inmiddels hun effect hebben (VVTV-beleid, Wet ongedocumenteerden, opvang Dublin-claimanten, wachtlijsten), terwijl het kabinet op zeer korte termijn maatregelen voorbereidt in de sfeer van een intensivering van de terugkeer en kostenbesparing bij de opvang.
* De in 1998 als gevolg van extreme regenval opgetreden waterschade leidt in 1999 tot 1,0 miljard hogere uitgaven. Deze 1,0 miljard bestaat voor 0,5 miljard uit schade in Zuidwest-Nederland en een deel van Zuid-Limburg en voor 0,4 miljard uit schade in Noordoost-Nederland. Voor de oogstschaderegeling ten behoeve van agrariërs die niet onder de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) vallen, wordt 125 miljoen uitgetrokken.
* De EU-afdrachten worden met 0,5 miljard neerwaarts bijgesteld. Deze lagere afdrachten zijn het gevolg van de wijzigingen in het economisch beeld en onderuitputting op de EU-begroting in 1998.
* Bij de rentelasten treedt een meevaller op van f 437 miljoen, vooral als gevolg van de lagere rentevoet.

* Wegens het aanhoudende positieve betalingsgedrag van een aantal belangrijke debiteurenlanden wordt de raming voor de ontvangsten uit hoofde van de Exportkredietverzekering opgehoogd met 300 miljoen.

* Ter compensatie van de budgettaire problematiek is besloten tot het inhouden van van ¾ van de prijsbijstelling voor het jaar 1999, hetgeen de begroting met 310 miljoen ontlast. De bijstellingen van de rijksuitgaven leiden tot een opwaartse bijstelling van het Gemeente- en Provinciefonds van 37 miljoen. Dit effect ontstaat als gevolg van de koppeling van de omvang van deze fondsen aan de ontwikkeling van de gecorrigeerde netto-rijksuitgaven. Omdat onder andere wordt gecorrigeerd voor de EU-afdrachten en renteuitgaven, waar meevallers zijn, stijgen de netto-rijksuitgaven waaraan het gemeente- en provinciefonds gekoppeld zijn.
Er is sprake van een tweetal majeure overboekingen. Ten eerste is besloten dat SZA met ingang van 1999 verantwoordelijk is voor de gemeentelijke Instroom / Doorstroom-banen, waardoor een bedrag van 0,85 miljard van Rijksbegroting-eng naar SZA is overgeboekt. Tevens is voor ca. 0,4 miljard uitgaven aan maatschappelijke opvang overgeboekt van Rijksbegroting-eng naar Zorg


2.3 Netto-uitgaven Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

in tabel 2 zijn de ontwikkelingen vanaf de Miljoenennota binnen het kader Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt opgenomen.

Binnen het kader Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt is ten opzichte van de raming bij Miljoenennota 1999 sprake van per saldo meevallende uitgaven van ruim 0,4 miljard.

Dit wordt onder andere veroorzaakt door een meevaller bij de AOW van 235 miljoen. Verder is een meevaller van 275 miljoen ontstaan op het artikel voor terugontvangsten ABW/Arbeidsmarkt als gevolg van een te hoge bevoorschotting van gemeenten in 1998.

De lagere prijsontwikkeling van het BBP heeft ook gevolgen voor het budgetdisciplinekader Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt. De neerwaartse aanpassing van dit kader als gevolg van de lagere prijsontwikkeling van het BBP bedraagt 0,2 miljard. Deze neerwaartse aanpassing wordt voor slechts 0,1 miljard gecompenseerd door lagere kosten van de koppeling. Het proportionele SZA-aandeel in de uitgavenreserve bedraagt 80 miljoen.

Tabel 2 Budgettaire ontwikkeling Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt


Tekst is te lang voor een persbericht. Zie voor de rest het origineel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...