Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws van de Vlaamse regering: In kort bestek

Datum nieuwsfeit: 04-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 4 MEI 1999

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE :

Na advies van de Raad van State wordt het ontwerpdecreet tot instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch- Luxemburgs Economische Unie (BLEU) en Oekraïne inzake de wederzijdse bevordering van bescherming van investeringen definitief goedgekeurd. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Het programma voor het derde projectjaar in het kader van de studies inzake het ecologisch impact van de baggerwer- ken in de vaarpassen van de Noordzee (incl. de haven van Zeebrugge) wordt goedgekeurd.


* * *

De federale regering heeft de Vlaamse regering om advies verzocht m.b.t. het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27/6/1937 betreffende de regeling van de luchtvaart. Dit voorontwerp bevat heel wat bepalingen die een rechtstreekse invloed hebben op het beheer van de regionale luchthavens. Het beoogt enerzijds een verbete- ring van het sanctioneringsapparaat van de wet en ander- zijds een aanpassing van de bestaande regeling betreffen- de de luchtvaartpolitie aan de uitbouw van de nieuwe geïntegreerdere politiestructuur. De Vlaamse regering beslist de federale regering te vragen enkele tekstaan- passingen door te voeren, en ze verzoekt de federale regering ook om overleg tussen de federale en de gewest- regeringen, om te komen tot taakafspraken tussen luchthaveninspectie en (federale) politiediensten op de regionale luchthavens en een samenwerkingsovereenkomst inzake deze regionale luchthaveninspecties en hun relatie met de federale luchtvaartinspectie.


* * *

De Vlaamse regering verleent gunstig advies aan het wets- voorstel van Volksvertegenwoordigers Jos Ansoms en Hubert Brouns tot wijziging van de wet van 21/6/1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig te land, de onderdelen ervan en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Het wetsvoorstel heeft tot doel het reglemente- ren van toestellen zoals telefoons, autoradio's, casset- te- en CD-spelers en faxtoestellen in de auto en het gebruik ervan mogelijk te maken.


* * *

De Vlaamse regering verleent gunstig advies aan het ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 15/3/1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. De wijzigingen slaan op het tijdelijk opschorten van de metingen van de dieselrookgassen, en een lichtere keuring van de koppe- lingsinrichtingen voor aanhangwagens van minder dan 750 kg.


* * *

Ter vervanging van ir. Daniël Tyvaert wordt ir. Joris Relaes aangewezen als plaatsvervangend lid van de de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Op voorstel van Vlaams minister Wivina DEMEESTER :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering in het kader van de operationalisering van de eigen inning van de onroerende voorheffing door de Vlaamse overheid definitief een besluit goed dat het mogelijk maakt om de Vlaamse ambtenaren aan te duiden die de wet- telijke taken inzake de inning van de onroerende voorheffing zullen verzorgen.


* * *

De besluiten van de Interministeriële Conferentie van Financiën en Begroting dd. 29/3/1999 worden goedgekeurd, met inachtneming van de conclusies van de Interministe- riële Conferentie dd. 6/5/1999.


* * *

De Vlaamse regering beslist bij het Arbitragehof beroep tot vernietiging aan te tekenen tegen een aantal artike- len van de Wet houdende Sociale Bepalingen van 25/1/1999. Deze wet bevat een reeks wijzigingen aan de Wet op de Ziekenhuizen. De artikelen 190-191, die een juridische basis creëren om via netwerken van zorgaanbieders zorgcircuits te organiseren voor welbepaalde doelgroepen, en art. 194, dat de Commissie voor Medische Ethiek een expliciete juridische grondslag geeft, overschrijden immers de grenzen van de bevoegdheid van de federale overheid.


* * *

Vanaf begin dit jaar is de kassierfunctie voor het minis- terie van de Vlaamse gemeenschap en de Vlaamse openbare instellingen toegewezen aan twee banken. Deze contracten zijn beperkt tot de financiële verrichtingen tot maximaal 7 dagen. Nu wil de Vlaamse regering ook de bankiersfunc- tie voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare instellingen uitbesteden voor de ver- richtingen vanaf 8 dagen tot maximaal 12 maanden. Zes banken hebben zich reeds kandidaat gesteld. De Vlaamse regering zal hieruit een pool van minimaal drie bevoorechte partners samenstellen die bij voorkeur en op niet-exclusieve basis gecontacteerd zullen worden voor de beleggingsopdrachten. Het bestek hiervoor wordt goedgekeurd.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Wivina DEMEESTER en Eddy BALDEWIJNS :

Ter uitvoering van het Decreet van 1/12/1998 betreffende de Centra voor Leerlingenbegeleiding keurt de Vlaamse regering principieel een besluit goed dat een aantal taken van deze Centra op het vlak van het medisch school- toezicht vastlegt. Het besluit zal voor advies voorge- legd worden aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

Na onderhandelingen met de vakbonden keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel een actualisering van de maatregelen m.b.t. de onderwijsvoorrang in het secundair onderwijs goed. Het besluit betekent een bestendiging van het goed functionerend onderwijsvoorrangsbeleid en moet bijdragen tot een verhoogde integratie van de allochtonen in de samenleving. Het besluit zal nu nog voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel de mogelijkheid te creëren om de benoeming van de leden van de examenjury voltijds secundair onderwijs en hun plaatsvervangers die 65 geworden zijn, maximaal met één periode van twee jaar te hernieuwen. Scholen vinden immers voor sommige knel- puntvakken nog amper vervangers en zijn dan ook steeds minder bereid om leraars "af te staan" aan de examencom- missie. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed dat de werking van de Commis- sie tot erkenning van de artistieke bekendheid regelt. Het begrip "artistieke bekendheid" is ingevoerd door het Hogescholendecreet van 1994. Het is het onderdeel van het vereiste bekwaamheidsbewijs voor een benoeming in bepaalde ambten van het onderwijzend personeel belast met artistiekgebonden onderwijsactiviteiten in de studiege- bieden audiovisuele en beeldende kunst, muziek en drama- tische kunst, architectuur en productontwikkeling. Een commissie van deskundigen moet de artistieke bekendheid erkennen.


* * *

Na advies van de Raad van State wordt het besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit van 17/7/1991 bij het Decreet van 17/7/1991 betreffende de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten definitief goedgekeurd.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut goed voor wat het loodsenkorps betreft.


* * *

Midden 1998 besliste het Vlaams Parlement tot oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer die belast wordt met de inning van de gewestbelastingen. De leiding van deze dienst wordt toevertrouwd aan een contractueel aangeworven procesbewaker inning gewest- en gemeenschaps- belastingen. De Vlaamse regering beslist nu principieel deze betrekking in te schrijven in het Vlaams Personeels- statuut. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden, en het zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden beslist de Vlaamse regering opnieuw principieel tot wijziging van het perso- neelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellin- gen wat de prestatietoelagen betreft, zodat het nu voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering neemt akte van de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van het Strategisch Plan Sportend Vlaanderen voor wat de sectoren onderwijs en ambtenaren- zaken betreft. Zij keurt principieel een omzendbrief m.b.t. de dienstvrijstelling voor topsporters, trainers, gehandicaptenbegeleiders, sparring partners en interna- tionale juryleden die tewerkgesteld zijn bij de Vlaamse overheid goed en zal erover onderhandelen met de vakbon- den. Zij geeft BLOSO opdracht om in samenspraak met het departement Onderwijs een grondig onderzoek in te stellen naar de mogelijke financiële implicaties van de invoering van dienstvrijstelling voor topsporters en hun begelei- ders binnen het onderwijs.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Eddy BALDEWIJNS en Eric VAN ROMPUY :

Dhr. Jules Van Liefferinge wordt bevorderd tot directeur- generaal van de administratie Land- en Tuinbouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Op voorstel van Vlaams minister Luc MARTENS :

De Vlaamse regering keurt een besluit goed dat sommige besluiten aanpast aan de bepalingen en terminologie van het Decreet tot oprichting van de Raad voor Cultuur, de Raad voor de Kunsten, de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en de adviserende beroepscommissie voor culturele aangelegenheden. Ook de datum van inwerking- treding van sommige artikels (18 tot 29) van dit Decreet wordt geregeld.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit tot reglementering van het reservefonds zonder bijzondere bestemming van Kind en Gezin goed. Het zal voor advies voorgelegd worden an de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt een besluit goed tot subsidië- ring van een instantie die erkend wordt voor adviesverle- ning inzake ergonomie en aanpassing van arbeidsposten voor gehandicapten die in het gewone of in het beschutte arbeidscircuit tewerkgesteld zijn. Per provincie zal één adviseur aangeworven kunnen worden om klantgericht advies te verlenen aan werkgevers van gehandicapten. Daarvoor wordt een budget van 10 miljoen fr. voorzien op de begro- ting van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap.

Op voorstel van Vlaams minister Eric VAN ROMPUY :

Aan bvba Luna Films wordt een productiepremie van 16,5 miljoen fr. toegekend voor de langspeelfilm "Film 1" van Willem Wallyn. De film gaat over de mediaberichtgeving en de vaak kwalijke gevolgen daarvan voor de betrokkenen en speelt zich af tegen de achtergrond van het Agustapro- ces.eindereageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...