Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws van de Vlaamse regering: In kort bestek

Datum nieuwsfeit: 04-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 4 MEI 1999

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE :

Na advies van de Raad van State wordt het ontwerpdecreet tot instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch- Luxemburgs Economische Unie (BLEU) en Oekraïne inzake de wederzijdse bevordering van bescherming van investeringen definitief goedgekeurd. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Het programma voor het derde projectjaar in het kader van de studies inzake het ecologisch impact van de baggerwer- ken in de vaarpassen van de Noordzee (incl. de haven van Zeebrugge) wordt goedgekeurd.


* * *

De federale regering heeft de Vlaamse regering om advies verzocht m.b.t. het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27/6/1937 betreffende de regeling van de luchtvaart. Dit voorontwerp bevat heel wat bepalingen die een rechtstreekse invloed hebben op het beheer van de regionale luchthavens. Het beoogt enerzijds een verbete- ring van het sanctioneringsapparaat van de wet en ander- zijds een aanpassing van de bestaande regeling betreffen- de de luchtvaartpolitie aan de uitbouw van de nieuwe geïntegreerdere politiestructuur. De Vlaamse regering beslist de federale regering te vragen enkele tekstaan- passingen door te voeren, en ze verzoekt de federale regering ook om overleg tussen de federale en de gewest- regeringen, om te komen tot taakafspraken tussen luchthaveninspectie en (federale) politiediensten op de regionale luchthavens en een samenwerkingsovereenkomst inzake deze regionale luchthaveninspecties en hun relatie met de federale luchtvaartinspectie.


* * *

De Vlaamse regering verleent gunstig advies aan het wets- voorstel van Volksvertegenwoordigers Jos Ansoms en Hubert Brouns tot wijziging van de wet van 21/6/1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig te land, de onderdelen ervan en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Het wetsvoorstel heeft tot doel het reglemente- ren van toestellen zoals telefoons, autoradio's, casset- te- en CD-spelers en faxtoestellen in de auto en het gebruik ervan mogelijk te maken.


* * *

De Vlaamse regering verleent gunstig advies aan het ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 15/3/1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. De wijzigingen slaan op het tijdelijk opschorten van de metingen van de dieselrookgassen, en een lichtere keuring van de koppe- lingsinrichtingen voor aanhangwagens van minder dan 750 kg.


* * *

Ter vervanging van ir. Daniël Tyvaert wordt ir. Joris Relaes aangewezen als plaatsvervangend lid van de de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Op voorstel van Vlaams minister Wivina DEMEESTER :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering in het kader van de operationalisering van de eigen inning van de onroerende voorheffing door de Vlaamse overheid definitief een besluit goed dat het mogelijk maakt om de Vlaamse ambtenaren aan te duiden die de wet- telijke taken inzake de inning van de onroerende voorheffing zullen verzorgen.


* * *

De besluiten van de Interministeriële Conferentie van Financiën en Begroting dd. 29/3/1999 worden goedgekeurd, met inachtneming van de conclusies van de Interministe- riële Conferentie dd. 6/5/1999.


* * *

De Vlaamse regering beslist bij het Arbitragehof beroep tot vernietiging aan te tekenen tegen een aantal artike- len van de Wet houdende Sociale Bepalingen van 25/1/1999. Deze wet bevat een reeks wijzigingen aan de Wet op de Ziekenhuizen. De artikelen 190-191, die een juridische basis creëren om via netwerken van zorgaanbieders zorgcircuits te organiseren voor welbepaalde doelgroepen, en art. 194, dat de Commissie voor Medische Ethiek een expliciete juridische grondslag geeft, overschrijden immers de grenzen van de bevoegdheid van de federale overheid.


* * *

Vanaf begin dit jaar is de kassierfunctie voor het minis- terie van de Vlaamse gemeenschap en de Vlaamse openbare instellingen toegewezen aan twee banken. Deze contracten zijn beperkt tot de financiële verrichtingen tot maximaal 7 dagen. Nu wil de Vlaamse regering ook de bankiersfunc- tie voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare instellingen uitbesteden voor de ver- richtingen vanaf 8 dagen tot maximaal 12 maanden. Zes banken hebben zich reeds kandidaat gesteld. De Vlaamse regering zal hieruit een pool van minimaal drie bevoorechte partners samenstellen die bij voorkeur en op niet-exclusieve basis gecontacteerd zullen worden voor de beleggingsopdrachten. Het bestek hiervoor wordt goedgekeurd.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Wivina DEMEESTER en Eddy BALDEWIJNS :

Ter uitvoering van het Decreet van 1/12/1998 betreffende de Centra voor Leerlingenbegeleiding keurt de Vlaamse regering principieel een besluit goed dat een aantal taken van deze Centra op het vlak van het medisch school- toezicht vastlegt. Het besluit zal voor advies voorge- legd worden aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

Na onderhandelingen met de vakbonden keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel een actualisering van de maatregelen m.b.t. de onderwijsvoorrang in het secundair onderwijs goed. Het besluit betekent een bestendiging van het goed functionerend onderwijsvoorrangsbeleid en moet bijdragen tot een verhoogde integratie van de allochtonen in de samenleving. Het besluit zal nu nog voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel de mogelijkheid te creëren om de benoeming van de leden van de examenjury voltijds secundair onderwijs en hun plaatsvervangers die 65 geworden zijn, maximaal met één periode van twee jaar te hernieuwen. Scholen vinden immers voor sommige knel- puntvakken nog amper vervangers en zijn dan ook steeds minder bereid om leraars "af te staan" aan de examencom- missie. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed dat de werking van de Commis- sie tot erkenning van de artistieke bekendheid regelt. Het begrip "artistieke bekendheid" is ingevoerd door het Hogescholendecreet van 1994. Het is het onderdeel van het vereiste bekwaamheidsbewijs voor een benoeming in bepaalde ambten van het onderwijzend personeel belast met artistiekgebonden onderwijsactiviteiten in de studiege- bieden audiovisuele en beeldende kunst, muziek en drama- tische kunst, architectuur en productontwikkeling. Een commissie van deskundigen moet de artistieke bekendheid erkennen.


* * *

Na advies van de Raad van State wordt het besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit van 17/7/1991 bij het Decreet van 17/7/1991 betreffende de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten definitief goedgekeurd.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut goed voor wat het loodsenkorps betreft.


* * *

Midden 1998 besliste het Vlaams Parlement tot oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer die belast wordt met de inning van de gewestbelastingen. De leiding van deze dienst wordt toevertrouwd aan een contractueel aangeworven procesbewaker inning gewest- en gemeenschaps- belastingen. De Vlaamse regering beslist nu principieel deze betrekking in te schrijven in het Vlaams Personeels- statuut. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden, en het zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden beslist de Vlaamse regering opnieuw principieel tot wijziging van het perso- neelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellin- gen wat de prestatietoelagen betreft, zodat het nu voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering neemt akte van de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van het Strategisch Plan Sportend Vlaanderen voor wat de sectoren onderwijs en ambtenaren- zaken betreft. Zij keurt principieel een omzendbrief m.b.t. de dienstvrijstelling voor topsporters, trainers, gehandicaptenbegeleiders, sparring partners en interna- tionale juryleden die tewerkgesteld zijn bij de Vlaamse overheid goed en zal erover onderhandelen met de vakbon- den. Zij geeft BLOSO opdracht om in samenspraak met het departement Onderwijs een grondig onderzoek in te stellen naar de mogelijke financiële implicaties van de invoering van dienstvrijstelling voor topsporters en hun begelei- ders binnen het onderwijs.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Eddy BALDEWIJNS en Eric VAN ROMPUY :

Dhr. Jules Van Liefferinge wordt bevorderd tot directeur- generaal van de administratie Land- en Tuinbouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Op voorstel van Vlaams minister Luc MARTENS :

De Vlaamse regering keurt een besluit goed dat sommige besluiten aanpast aan de bepalingen en terminologie van het Decreet tot oprichting van de Raad voor Cultuur, de Raad voor de Kunsten, de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en de adviserende beroepscommissie voor culturele aangelegenheden. Ook de datum van inwerking- treding van sommige artikels (18 tot 29) van dit Decreet wordt geregeld.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit tot reglementering van het reservefonds zonder bijzondere bestemming van Kind en Gezin goed. Het zal voor advies voorgelegd worden an de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt een besluit goed tot subsidië- ring van een instantie die erkend wordt voor adviesverle- ning inzake ergonomie en aanpassing van arbeidsposten voor gehandicapten die in het gewone of in het beschutte arbeidscircuit tewerkgesteld zijn. Per provincie zal één adviseur aangeworven kunnen worden om klantgericht advies te verlenen aan werkgevers van gehandicapten. Daarvoor wordt een budget van 10 miljoen fr. voorzien op de begro- ting van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap.

Op voorstel van Vlaams minister Eric VAN ROMPUY :

Aan bvba Luna Films wordt een productiepremie van 16,5 miljoen fr. toegekend voor de langspeelfilm "Film 1" van Willem Wallyn. De film gaat over de mediaberichtgeving en de vaak kwalijke gevolgen daarvan voor de betrokkenen en speelt zich af tegen de achtergrond van het Agustapro- ces.eindereageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie