Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Overijssel

Datum nieuwsfeit: 06-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 4 mei 1999
Bladnr. 1

Onderwerp: Kenmerk: ZC/1999/998
Advies VMBO Overijssel 1999.

(GS-beslissing 28/04/1999)

Diverse scholen, gemeenten en branche-organisaties hebben een reactie gegeven op het voorstel dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten hebben gedaan over het integrale Advies VMBO Overijssel 1999. Het advies is op 30 maart 1999 door Provinciale Staten vastgesteld overeenkomstig het voorstel van GS. GS geven nu de inhoudelijke antwoorden op de binnengekomen reacties.

Onderwerp: Kenmerk: ZC/1999/1061
Aanbieding regiovisies gehandicaptenzorg voor de provincie Overijssel.

(GS-beslissing 28/04/1999)

De op 24 februari 1999 door provinciale staten vastgestelde regiovisies gehandicaptenzorg worden aangeboden aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Onderwerp: Kenmerk: ZC/1999/563
Middelen praktijkleiding.

(GS-beslissing 28/04/1999)

GS stellen f 48.000,-- beschikbaar voor de functie praktijkleider bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1732
Benoemingen leden huurcommissie.

(GS-beslissing 28/04/1999)

Gedeputeerde Staten besluiten, op voordracht van Aedes, vereniging van woningcorporaties, per 15 mei 1999, de heer W. de Boer te Hardenberg te benoemen als lid van de huurcommissie ressort Zwolle en de heer T. Oosterhuis te Nieuwleusen te benoemen als lid van de huurcommissie ressort Deventer. Aan de heer T. Oosterhuis wordt tevens ontheffing verleend van de verplichting woonachtig te zijn binnen het ressort.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1293
Voortgangsrapportage Ruimte voor Vernieuwing (RuVo)1998.

(GS-beslissing 27/04/1999)

Jaarlijks wordt over de uitvoering van de meerjarige visie op het sociaal-economisch beleid van Overijssel, neergelegd in de nota Ruimte voor Vernieuwing 1996-2000, gerapporteerd in de voortgangsrapportage. Aan de hand van deze rapportage over het jaar 1998 kan worden geconcludeerd dat Overijssel goed op koers ligt wat betreft de doelstelling van beleid, te weten behoud en groei van de werkgelegenheid die tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord is. In de periode 1996-1998 komt de groei van de werkgelegenheid uit op een groei van 21.900 arbeidsplaatsen (van 15 uur of meer per week) Dit is een gemiddelde van 7.300 arbeidsplaatsen per jaar. Met nog het jaar
1999 te gaan, moet het streefgetal uit ‘Ruimte voor Vernieuwing’ van 24.000 gemakkelijk te halen zijn. De terugloop van de werkloosheid is goed te merken in de vijf grote steden, waar zo’n 60% van de mensen zonder werk woont. Ten opzichte van 1997 is de werkloosheid in de vijf grote steden met 14,5% gedaald.

De voortgangsrapportage wordt ter bespreking voorgelegd aan de statencommissie Werk voor iedereen + Bereikbaar Overijssel van 12 mei
1999 en aan de Sociaal-economische advies- en consultatiecommissie Overijssel (SEACO).

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1072
Afwijzing subsidieverzoek e-mailaansluiting
zorginstellingen Ijssel-Vecht.

(GS-beslissing 29/04)

Gedeputeerde Staten besluiten het ontvangen subsidieverzoek van de Stichting Werksaam om alle zorginstellingen in de regio Ijssel-Vecht te voorzien van een e-mailverbindingen in het kader van de arbeidsmarktmiddelen af te wijzen.

Onderwerp: Kenmerk: LNL/99/1027
Ruilverkaveling Rijssen; bedrijfsverplaatsing.

(GS-beslissing 29/04/1999)

In de ruilverkaveling Rijssen is sprake van de verplaatsing van een agrarisch bedrijf naar een vrijkomend agrarisch bedrijf in Westerhaar. Westerhaar ligt in een zgn. Mestoverschotgebied. Omdat het hier gaat om verplaatsing naar een bestaand agrarisch bedrijf met toepassing van de Ministeriële Regeling inzake Bedrijfsverplaatsing en Gedeputeerde Staten niet in de regeling worden genoemd, achten GS zich niet bevoegd toestemming te verlenen voor de genoemde verplaatsing.

Onderwerp: Kenmerk: LNL/1999/553
Financiering technische bijstand doelstelling 5b.

(GS-beslissing 29/04/1999)

GS besluiten de provinciale cofinanciering ad f 149.730,-- (incidenteel) ten behoeve van de financiering van de technische bijstand voor doelstelling 5b onder te brengen in de Voorjaarsnota
1999.

Onderwerp: Kenmerk: WB/1998/704
Goedkeuring peilbesluit Kamperveen.

(GS-beslissing 29/04/1999)

GS keuren het peilbesluit Kamperveen van het waterschap Groot Salland goed. Het zomerpeil wordt met 20 cm verlaagd.

Onderwerp: Kenmerk: ZC/1999/1055
Nieuwbouw verzorgingshuis Zorgcentrum Twente-Oost, locatie Denekamp, code 145/186.

GS adviseren positief aan de Ziekenfondsraad over de nieuwbouw van 30 verzorgingsplaatsen door Stichting Zorgcentra Twente-Oost op lokatie Denekamp,. GS geven in hun advies de bijbehorende financiele kaders aan. De nieuwbouw van het verzorgingshuis kopmt annex de nieuwbouw van het verpleeghuis in Denekamp. Het aantal intramurale verzorgingshuisplaatsen vermindert van 60 naar 30. Hiervoor komen 30 extramurale plaatsen terug.

Onderwerp: Kenmerk: BA/1999/2005
reactie op concept-Bestuursakkoord Nieuwe Stijl.

Het statenvoorstel betreffende de reactie op het concept-Bestuursakkoord Nieuwe Stijl van 6 april 1999 is op 28 april
1999 behandeld in de Adviescommissie Strategie, Bestuur en Middelen. De behandeling in deze adviescommissie heeft geleid tot een voorstel om het ontwerpbesluit te wijzigen. De wijziging betreft allereerst het verzoek om in het BANS aandacht te besteden aan de vraagstukken betreffende vergrijzing en multiculturele samenleving. Verder wordt ten aanzien van de totstandkoming van de deelconvenanten nadrukkelijk gepleit voor een tijdslimiet van maximaal één jaar.

Onderwerp: Kenmerk: BA/1999/1689
Besluit tot het voeren van een rechtsgeding in appèl tegen Autobedrijf Hondebrink B.V. en Alma Autoschades B.V. en het verlenen van opdracht daartoe aan mr Van Wijmen.

Gedeputeerde staten besluiten tot het voeren van een rechtsgeding in appèl tegen Autobedrijf Hondebrink B.V. en Alma Autoschades B.V.

Onderwerp: Kenmerk: WB/1999/962
Benoeming tijdelijke voorzitter Waterschap Reest en Wieden en Velt en Vecht.

Op 1 januari 2000 zullen de Waterschappen Reest en Wieden en Velt en Vecht worden opgericht. Vanaf 1 juni 1999 treden er voorlopige besturen op, die ervoor moeten zorgen dat er definitieve voorzitters worden voorgedragen voor benoeming door de Kroon per 1 januari 2000. GS van Drenthe en Overijssel besluiten als tijdelijke voorzitter van Reest en Wieden en Velt en Vecht te benoemen de heer J. van Dijk uit Oldekerk, oud-gedeputeerde van de provincie Groningen.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1403
Leefmilieuverordening "Horstlanden/Veldkamp", gemeente Enschede.

Door de gemeente Enschede is het besluit inzake de verlenging met 5 jaar van de geldingsduur van de leefmilieuverordening voor de wijk Horstlanden-Veldkamp ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. De verordening is bedoeld om ongewenste planologische ontwikkelingen in de wijk, waar geen modern bestemmingsplan voor geldt, te voorkomen.
Gedeputeerde Staten keuren het verlengingsbesluit goed.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1764
Vastgesteld bestemmingsplan "MOB-terrein",
gemeente Kampen.

Het bestemmingsplan "MOB-terrein" van de gemeente Kampen is ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. Het plan heeft betrekking op het terrein van het voormalige mobilisatiecomplex aan de Haatlanderdijk. De bestemming "terrein voor militaire doeleinden" wordt gewijzigd in een bedrijfsbestemming. Tegen het plan is 1 brief met bedenkingen ingediend.

Gedeputeerde Staten hebben het plan goedgekeurd, met uitzondering van het met rood omlijnde deel van de plankaart. Zij hebben de bedenkingen van reclamant deels gegrond en deels ongegrond verklaard.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1778
spoorlijn Enschede-Gronau.

(GS-beslissing 03/05/1999)

GS stemmen in met de keuze van het Zweckverband Münsterland voor DB Regionalbahn Westfalen GmbH voor de toekomstige exploitatie van de spoorlijn Enschede-Gronau.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/740
Verdeling mengpadensubsidie 1999.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in 1999 in het kader van de mengpadenregeling, subsidie toe te kennen voor de aanleg van de volgende gemeentelijke fietspaden:

- gem. Avereest, 2e fase Meppelerweg f 250.000,--
- gem. Dalfsen, Dedemsweg f 270.000,--

- gem. Gramsbergen, Coevorderweg (ged.) f 50.000,--
- gem. Olst, Boxbergerweg (ged.) f 275.000,--
- gem. Denekamp, Vasserweg (ged.) f 300.000,--

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1753
Financiering Overijssels aandeel Statement Oost-Nederland.

(GS-beslissing 03/05/1999)

Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen evenals Gedeputeerde Staten van Gelderland f 75.000,-- beschikbaar voor het opstellen van een Oost-Nederlands Statement ten behoeve van het overleg met minister Pronk over de hoofdlijnen van de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in Oost-Nederland.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1708
KOVO, Verkennende haalbaarheidsstudie pilotproject N331.

(GS-beslissing 03/05/1999)

De provincie heeft op basis van eerdere afspraken een verkennende haalbaarheidsstudie KOVO duurzaam veilig/categorisering pilotproject Zwartsluis-Vollenhove (N 331) opgesteld. Deze rapportage is aan het Bestuurlijk Platvorm KOVO gestuurd met het verzoek om op basis van dit rapport overleg te voeren met de betrokken partijen (gemeente en Rijk) over met name de financiering van de pilot. Afhankelijk van de bijdragen zal de provincie het project beoordelen en een definitief standpunt bepalen over de inzet van provinciale middelen.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1719
Reactie op Trajectnota/MER NOV.

(GS-beslissing 03/05/1999)

Provinciale staten hebben op 28 april jl. de reactie op de Trajectnota/MER Noordoostelijke verbinding vastgesteld. Ook de
18 betrokken gemeenten en de regio Twente hebben ingestemd met de reactie. De reactie wordt thans naar de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM en het Inspraakpunt V&W gezonden. Provincie, kaderwetgebied Twente en de meerderheid van de betrokken gemeenten kiezen voor het D-alternatief via Goor, Delden, Hengelo naar Oldenzaal/grens met tunnels in deze kernen. Stad Delden, Goor en Diepenheim pleiten voor het tracé-alternatief langs de A1.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1106
Toekomstige woningbouw in de gemeente Markelo.

(GS-beslissing 20/04/1999)

Gedeputeerde Staten nemen kennis van de brief van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Markelo waarin de gemeente meedeelt node in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten voor een geactualiseerde meerjarenafspraak woningbouw. De gemeente benadrukt hierbij dat zij van mening is dat als gevolg van het concentratiebeleid van rijk en provincie de voorzieningen te zeer onder druk komen te staan. Over twee jaar zal een evaluatie van de afspraak plaatsvinden.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1265
Recycling Oost Nederland (RON) te Hengelo.

(GS-beslissing 05/05/1999)

GS verlenen een P.M.V.-vergunning voor een mobiele puinbreekinstallatie van RON te Hengelo.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1163
Verlening subsidie aan de Provinciale VVV Overijssel ter dekking van de éénmalige investeringskosten i.v.m. de intensieve samenwerking/fusie van de provinciale VVV’s van Overijssel en Gelderland.

(GS-beslissing 03/05/1999)

Gedeputeerde Staten verlenen aan de Provinciale VVV Overijssel, ter dekking van de éénmalige investerings-kosten i.v.m. de intensieve samenwerking/fusie van de Provinciale VVV’s van Overijssel en Gelderland, een subsidie van maximaal f 167.000,--.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1235
EPD 1997-1999; Het Twente Programma;
beschikkingen goedgekeurde projectvoorstellen.

(GS-beslissing 03/05/1999)

In het kader van het Enig Programmering Document-Twente 1997-1999 (Het Twente Programma) heeft de Stuurgroep EPD Twente, in een vergadering gehouden op 8 april 1999, opnieuw een aantal projectvoorstellen goedgekeurd.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor vier goedgekeurde EFRO-projecten de beschikkingen af te geven. De totale projectkosten voor de vier goedgekeurde projecten, te weten "Ontwikkelen industrieel Sous Vide Kooksysteem", "Steunpunt kennistransfer Twente" en "Samenwerking binnen de Twentse Groothandel" en "Kennis en Expertise Centrum voor de T&D" bedragen fl. 1.739.800,--. Hiervan wordt fl
568.200,--gefinancierd door het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en fl. 470.500,-- door EZ-cofinanciering in het kader van het doelstelling-2 programma. De beschikkingen voor de projecten "Conceptdenken" en " University Student Enterprise (USE)" worden nog niet verleend, omdat de projectuitvoerders nog stichtingspapieren aan de provincie moeten sturen.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1248
Vacatures Raad van Commissarissen Waterleiding
Maatschappij Overijssel N.V.; (periodiek) aftreden.

Gedeputeerde staten informeren de fractievoorzitters van provinciale staten (p.s.) over het (periodiek) aftreden van de heren G. Relker en mr. drs. A.H. Bracht als leden van de Raad van Commissarissen van de Waterleiding Maatschappij Overijssel N.V. en verzoeken p.s. een voordracht te doen voor (her)benoeming.

Onderwerp: Kenmerk: BA/1999/1951
Instelling Interprovinciale Commissie Overijssel-Gelderland.

In navolging van hetgeen in de collegeprogramma’s van Overijssel en Gelderland is opgenomen inzake de samenwerking tussen de beide provincies hebben de beide colleges van GS een voorstel voor een Verordening op de Interprovinciale Commissie Overijssel-Gelderland voorbereid. Deze commissie wordt ingeschakeld bij zaken die afstemming tussen de beide provincies behoeven en die gezamenlijke belangenbehartiging in nationaal en internationaal verband betreffen. Een gelijkluidend statenvoorstel zal worden behandeld tijdens de statenvergaderingen in Overijssel en Gelderland op 25 mei 1999.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie