Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Overijssel

Datum nieuwsfeit: 06-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

BESLUITENLIJST Vergadering gedeputeerde staten van Overijssel Van 4 mei 1999
Bladnr. 1

Onderwerp: Kenmerk: ZC/1999/998
Advies VMBO Overijssel 1999.

(GS-beslissing 28/04/1999)

Diverse scholen, gemeenten en branche-organisaties hebben een reactie gegeven op het voorstel dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten hebben gedaan over het integrale Advies VMBO Overijssel 1999. Het advies is op 30 maart 1999 door Provinciale Staten vastgesteld overeenkomstig het voorstel van GS. GS geven nu de inhoudelijke antwoorden op de binnengekomen reacties.

Onderwerp: Kenmerk: ZC/1999/1061
Aanbieding regiovisies gehandicaptenzorg voor de provincie Overijssel.

(GS-beslissing 28/04/1999)

De op 24 februari 1999 door provinciale staten vastgestelde regiovisies gehandicaptenzorg worden aangeboden aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Onderwerp: Kenmerk: ZC/1999/563
Middelen praktijkleiding.

(GS-beslissing 28/04/1999)

GS stellen f 48.000,-- beschikbaar voor de functie praktijkleider bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1732
Benoemingen leden huurcommissie.

(GS-beslissing 28/04/1999)

Gedeputeerde Staten besluiten, op voordracht van Aedes, vereniging van woningcorporaties, per 15 mei 1999, de heer W. de Boer te Hardenberg te benoemen als lid van de huurcommissie ressort Zwolle en de heer T. Oosterhuis te Nieuwleusen te benoemen als lid van de huurcommissie ressort Deventer. Aan de heer T. Oosterhuis wordt tevens ontheffing verleend van de verplichting woonachtig te zijn binnen het ressort.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1293
Voortgangsrapportage Ruimte voor Vernieuwing (RuVo)1998.

(GS-beslissing 27/04/1999)

Jaarlijks wordt over de uitvoering van de meerjarige visie op het sociaal-economisch beleid van Overijssel, neergelegd in de nota Ruimte voor Vernieuwing 1996-2000, gerapporteerd in de voortgangsrapportage. Aan de hand van deze rapportage over het jaar 1998 kan worden geconcludeerd dat Overijssel goed op koers ligt wat betreft de doelstelling van beleid, te weten behoud en groei van de werkgelegenheid die tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord is. In de periode 1996-1998 komt de groei van de werkgelegenheid uit op een groei van 21.900 arbeidsplaatsen (van 15 uur of meer per week) Dit is een gemiddelde van 7.300 arbeidsplaatsen per jaar. Met nog het jaar
1999 te gaan, moet het streefgetal uit ‘Ruimte voor Vernieuwing’ van 24.000 gemakkelijk te halen zijn. De terugloop van de werkloosheid is goed te merken in de vijf grote steden, waar zo’n 60% van de mensen zonder werk woont. Ten opzichte van 1997 is de werkloosheid in de vijf grote steden met 14,5% gedaald.

De voortgangsrapportage wordt ter bespreking voorgelegd aan de statencommissie Werk voor iedereen + Bereikbaar Overijssel van 12 mei
1999 en aan de Sociaal-economische advies- en consultatiecommissie Overijssel (SEACO).

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1072
Afwijzing subsidieverzoek e-mailaansluiting
zorginstellingen Ijssel-Vecht.

(GS-beslissing 29/04)

Gedeputeerde Staten besluiten het ontvangen subsidieverzoek van de Stichting Werksaam om alle zorginstellingen in de regio Ijssel-Vecht te voorzien van een e-mailverbindingen in het kader van de arbeidsmarktmiddelen af te wijzen.

Onderwerp: Kenmerk: LNL/99/1027
Ruilverkaveling Rijssen; bedrijfsverplaatsing.

(GS-beslissing 29/04/1999)

In de ruilverkaveling Rijssen is sprake van de verplaatsing van een agrarisch bedrijf naar een vrijkomend agrarisch bedrijf in Westerhaar. Westerhaar ligt in een zgn. Mestoverschotgebied. Omdat het hier gaat om verplaatsing naar een bestaand agrarisch bedrijf met toepassing van de Ministeriële Regeling inzake Bedrijfsverplaatsing en Gedeputeerde Staten niet in de regeling worden genoemd, achten GS zich niet bevoegd toestemming te verlenen voor de genoemde verplaatsing.

Onderwerp: Kenmerk: LNL/1999/553
Financiering technische bijstand doelstelling 5b.

(GS-beslissing 29/04/1999)

GS besluiten de provinciale cofinanciering ad f 149.730,-- (incidenteel) ten behoeve van de financiering van de technische bijstand voor doelstelling 5b onder te brengen in de Voorjaarsnota
1999.

Onderwerp: Kenmerk: WB/1998/704
Goedkeuring peilbesluit Kamperveen.

(GS-beslissing 29/04/1999)

GS keuren het peilbesluit Kamperveen van het waterschap Groot Salland goed. Het zomerpeil wordt met 20 cm verlaagd.

Onderwerp: Kenmerk: ZC/1999/1055
Nieuwbouw verzorgingshuis Zorgcentrum Twente-Oost, locatie Denekamp, code 145/186.

GS adviseren positief aan de Ziekenfondsraad over de nieuwbouw van 30 verzorgingsplaatsen door Stichting Zorgcentra Twente-Oost op lokatie Denekamp,. GS geven in hun advies de bijbehorende financiele kaders aan. De nieuwbouw van het verzorgingshuis kopmt annex de nieuwbouw van het verpleeghuis in Denekamp. Het aantal intramurale verzorgingshuisplaatsen vermindert van 60 naar 30. Hiervoor komen 30 extramurale plaatsen terug.

Onderwerp: Kenmerk: BA/1999/2005
reactie op concept-Bestuursakkoord Nieuwe Stijl.

Het statenvoorstel betreffende de reactie op het concept-Bestuursakkoord Nieuwe Stijl van 6 april 1999 is op 28 april
1999 behandeld in de Adviescommissie Strategie, Bestuur en Middelen. De behandeling in deze adviescommissie heeft geleid tot een voorstel om het ontwerpbesluit te wijzigen. De wijziging betreft allereerst het verzoek om in het BANS aandacht te besteden aan de vraagstukken betreffende vergrijzing en multiculturele samenleving. Verder wordt ten aanzien van de totstandkoming van de deelconvenanten nadrukkelijk gepleit voor een tijdslimiet van maximaal één jaar.

Onderwerp: Kenmerk: BA/1999/1689
Besluit tot het voeren van een rechtsgeding in appèl tegen Autobedrijf Hondebrink B.V. en Alma Autoschades B.V. en het verlenen van opdracht daartoe aan mr Van Wijmen.

Gedeputeerde staten besluiten tot het voeren van een rechtsgeding in appèl tegen Autobedrijf Hondebrink B.V. en Alma Autoschades B.V.

Onderwerp: Kenmerk: WB/1999/962
Benoeming tijdelijke voorzitter Waterschap Reest en Wieden en Velt en Vecht.

Op 1 januari 2000 zullen de Waterschappen Reest en Wieden en Velt en Vecht worden opgericht. Vanaf 1 juni 1999 treden er voorlopige besturen op, die ervoor moeten zorgen dat er definitieve voorzitters worden voorgedragen voor benoeming door de Kroon per 1 januari 2000. GS van Drenthe en Overijssel besluiten als tijdelijke voorzitter van Reest en Wieden en Velt en Vecht te benoemen de heer J. van Dijk uit Oldekerk, oud-gedeputeerde van de provincie Groningen.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1403
Leefmilieuverordening "Horstlanden/Veldkamp", gemeente Enschede.

Door de gemeente Enschede is het besluit inzake de verlenging met 5 jaar van de geldingsduur van de leefmilieuverordening voor de wijk Horstlanden-Veldkamp ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. De verordening is bedoeld om ongewenste planologische ontwikkelingen in de wijk, waar geen modern bestemmingsplan voor geldt, te voorkomen.
Gedeputeerde Staten keuren het verlengingsbesluit goed.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1764
Vastgesteld bestemmingsplan "MOB-terrein",
gemeente Kampen.

Het bestemmingsplan "MOB-terrein" van de gemeente Kampen is ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. Het plan heeft betrekking op het terrein van het voormalige mobilisatiecomplex aan de Haatlanderdijk. De bestemming "terrein voor militaire doeleinden" wordt gewijzigd in een bedrijfsbestemming. Tegen het plan is 1 brief met bedenkingen ingediend.

Gedeputeerde Staten hebben het plan goedgekeurd, met uitzondering van het met rood omlijnde deel van de plankaart. Zij hebben de bedenkingen van reclamant deels gegrond en deels ongegrond verklaard.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1778
spoorlijn Enschede-Gronau.

(GS-beslissing 03/05/1999)

GS stemmen in met de keuze van het Zweckverband Münsterland voor DB Regionalbahn Westfalen GmbH voor de toekomstige exploitatie van de spoorlijn Enschede-Gronau.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/740
Verdeling mengpadensubsidie 1999.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in 1999 in het kader van de mengpadenregeling, subsidie toe te kennen voor de aanleg van de volgende gemeentelijke fietspaden:

- gem. Avereest, 2e fase Meppelerweg f 250.000,--
- gem. Dalfsen, Dedemsweg f 270.000,--

- gem. Gramsbergen, Coevorderweg (ged.) f 50.000,--
- gem. Olst, Boxbergerweg (ged.) f 275.000,--
- gem. Denekamp, Vasserweg (ged.) f 300.000,--

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1753
Financiering Overijssels aandeel Statement Oost-Nederland.

(GS-beslissing 03/05/1999)

Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen evenals Gedeputeerde Staten van Gelderland f 75.000,-- beschikbaar voor het opstellen van een Oost-Nederlands Statement ten behoeve van het overleg met minister Pronk over de hoofdlijnen van de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in Oost-Nederland.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1708
KOVO, Verkennende haalbaarheidsstudie pilotproject N331.

(GS-beslissing 03/05/1999)

De provincie heeft op basis van eerdere afspraken een verkennende haalbaarheidsstudie KOVO duurzaam veilig/categorisering pilotproject Zwartsluis-Vollenhove (N 331) opgesteld. Deze rapportage is aan het Bestuurlijk Platvorm KOVO gestuurd met het verzoek om op basis van dit rapport overleg te voeren met de betrokken partijen (gemeente en Rijk) over met name de financiering van de pilot. Afhankelijk van de bijdragen zal de provincie het project beoordelen en een definitief standpunt bepalen over de inzet van provinciale middelen.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1719
Reactie op Trajectnota/MER NOV.

(GS-beslissing 03/05/1999)

Provinciale staten hebben op 28 april jl. de reactie op de Trajectnota/MER Noordoostelijke verbinding vastgesteld. Ook de
18 betrokken gemeenten en de regio Twente hebben ingestemd met de reactie. De reactie wordt thans naar de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM en het Inspraakpunt V&W gezonden. Provincie, kaderwetgebied Twente en de meerderheid van de betrokken gemeenten kiezen voor het D-alternatief via Goor, Delden, Hengelo naar Oldenzaal/grens met tunnels in deze kernen. Stad Delden, Goor en Diepenheim pleiten voor het tracé-alternatief langs de A1.

Onderwerp: Kenmerk: RWB/99/1106
Toekomstige woningbouw in de gemeente Markelo.

(GS-beslissing 20/04/1999)

Gedeputeerde Staten nemen kennis van de brief van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Markelo waarin de gemeente meedeelt node in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten voor een geactualiseerde meerjarenafspraak woningbouw. De gemeente benadrukt hierbij dat zij van mening is dat als gevolg van het concentratiebeleid van rijk en provincie de voorzieningen te zeer onder druk komen te staan. Over twee jaar zal een evaluatie van de afspraak plaatsvinden.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1265
Recycling Oost Nederland (RON) te Hengelo.

(GS-beslissing 05/05/1999)

GS verlenen een P.M.V.-vergunning voor een mobiele puinbreekinstallatie van RON te Hengelo.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1163
Verlening subsidie aan de Provinciale VVV Overijssel ter dekking van de éénmalige investeringskosten i.v.m. de intensieve samenwerking/fusie van de provinciale VVV’s van Overijssel en Gelderland.

(GS-beslissing 03/05/1999)

Gedeputeerde Staten verlenen aan de Provinciale VVV Overijssel, ter dekking van de éénmalige investerings-kosten i.v.m. de intensieve samenwerking/fusie van de Provinciale VVV’s van Overijssel en Gelderland, een subsidie van maximaal f 167.000,--.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1235
EPD 1997-1999; Het Twente Programma;
beschikkingen goedgekeurde projectvoorstellen.

(GS-beslissing 03/05/1999)

In het kader van het Enig Programmering Document-Twente 1997-1999 (Het Twente Programma) heeft de Stuurgroep EPD Twente, in een vergadering gehouden op 8 april 1999, opnieuw een aantal projectvoorstellen goedgekeurd.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor vier goedgekeurde EFRO-projecten de beschikkingen af te geven. De totale projectkosten voor de vier goedgekeurde projecten, te weten "Ontwikkelen industrieel Sous Vide Kooksysteem", "Steunpunt kennistransfer Twente" en "Samenwerking binnen de Twentse Groothandel" en "Kennis en Expertise Centrum voor de T&D" bedragen fl. 1.739.800,--. Hiervan wordt fl
568.200,--gefinancierd door het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en fl. 470.500,-- door EZ-cofinanciering in het kader van het doelstelling-2 programma. De beschikkingen voor de projecten "Conceptdenken" en " University Student Enterprise (USE)" worden nog niet verleend, omdat de projectuitvoerders nog stichtingspapieren aan de provincie moeten sturen.

Onderwerp: Kenmerk: EMT/99/1248
Vacatures Raad van Commissarissen Waterleiding
Maatschappij Overijssel N.V.; (periodiek) aftreden.

Gedeputeerde staten informeren de fractievoorzitters van provinciale staten (p.s.) over het (periodiek) aftreden van de heren G. Relker en mr. drs. A.H. Bracht als leden van de Raad van Commissarissen van de Waterleiding Maatschappij Overijssel N.V. en verzoeken p.s. een voordracht te doen voor (her)benoeming.

Onderwerp: Kenmerk: BA/1999/1951
Instelling Interprovinciale Commissie Overijssel-Gelderland.

In navolging van hetgeen in de collegeprogramma’s van Overijssel en Gelderland is opgenomen inzake de samenwerking tussen de beide provincies hebben de beide colleges van GS een voorstel voor een Verordening op de Interprovinciale Commissie Overijssel-Gelderland voorbereid. Deze commissie wordt ingeschakeld bij zaken die afstemming tussen de beide provincies behoeven en die gezamenlijke belangenbehartiging in nationaal en internationaal verband betreffen. Een gelijkluidend statenvoorstel zal worden behandeld tijdens de statenvergaderingen in Overijssel en Gelderland op 25 mei 1999.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...