Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit Wet toezicht beleggingsinstellingen

Datum nieuwsfeit: 10-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Regeling houdende wijziging van de Regeling van 9 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 14 van de Wet toezicht beleggingsinstellingenDIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN

Aan:

Ministeriële regeling

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BGW 99/1077-M

10 mei 1999

Onderwerp

Regeling houdende wijziging van de Regeling van 9 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 14 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen

Gelet op artikel 14 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen;

Gezien het advies van De Nederlandsche Bank N.V. van 3 mei 1999;

BESLUIT:

Artikel I

De Regeling van 9 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 14 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel 2a wordt een artikel 2b toegevoegd luidende:

Artikel 2b

Van het in artikel 4, eerste lid, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen vervatte verbod wordt vrijstelling verleend indien is voldaan aan de volgende vereisten:

a in de beleggingsinstelling kunnen ten hoogste 25 natuurlijke personen deelnemen;

b per deelnemer wordt niet meer dan 20.000 ingelegd;

c de gelden of andere goederen worden niet gevraagd, dan wel de rechten van deelneming worden niet aangeboden, door natuurlijke of rechtspersonen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen of beleggen in beleggingsobjecten; en

d de beleggingsinstelling gaat geen verplichtingen aan waardoor voor de deelnemers een verplichting kan ontstaan tot bijbetaling.

Artikel II

In afwijking van artikel I luidt artikel 2b van de regeling van 9 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 14 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen tot de eerste dag van de zevende kalendermaand na de datum van inwerkingtreding van deze regeling als volgt:

Artikel 2b

Van het in artikel 4, eerste lid, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen vervatte verbod wordt vrijstelling verleend indien is voldaan aan de volgende vereisten:

a in de beleggingsinstelling kunnen ten hoogste 25 natuurlijke personen deelnemen en de gelden of andere goederen worden niet gevraagd, dan wel de rechten van deelneming worden niet aangeboden, door natuurlijke of rechtspersonen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen of beleggen in beleggingsobjecten; of

b per deelnemer wordt niet meer dan 20.000 ingelegd en de gelden of andere goederen worden niet gevraagd, dan wel de rechten van deelneming worden niet aangeboden, door natuurlijke of rechtspersonen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen of beleggen in beleggingsobjecten.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,
Toelichting

Algemeen

De Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) schept randvoorwaarden, zodat het publiek zich een verantwoord beeld kan vormen van het aanbod van de beleggingsinstellingen en de daaraan verbonden risicos.

Op grond van de Wtb is het verboden in of vanuit Nederland buiten een besloten kring gelden of andere goederen ter deelneming in een beleggingsinstelling waaraan geen vergunning is verleend, te vragen of te verkrijgen dan wel rechten van deelneming in een dergelijke beleggingsinstelling aan te bieden (artikel 4 Wtb). Uit deze bepaling volgt dat beleggingsinstellingen die deze activiteiten binnen besloten kring uitoefenen niet vergunningplichtig zijn. Bij beleggingsinstellingen in besloten kring wordt verondersteld dat bij de deelnemers voldoende informatie aanwezig is om zich een beeld te vormen over de activiteiten van de instelling en dat voor deze deelnemers derhalve geen waarborgen uit hoofde van de Wtb hoeven te gelden1.

In de praktijk is gebleken dat er kleine beleggingsinstellingen bestaan die niet aan de besloten kring-criteria voldoen en zodoende vergunningplichtig zijn. Gedacht wordt aan kleine particuliere initiatieven waarbij tussen de deelnemers geen objectiveerbare relatie bestaat, maar waarbij het aantal deelnemers en de in te leggen bedragen beperkt zijn, waardoor het aanbod en de daaraan verbonden risicos voor de (potentiële) deelnemers te overzien zijn. Onder deze kleine instellingen bevinden zich beleggings(studie)clubs. Ondergetekende acht het nodig noch doelmatig deze kleine instellingen onder toezicht te stellen. Toezicht op de kleine beleggingsinstellingen is niet nodig, omdat de beperkte omvang van de instellingen waarborgt dat de deelnemers inzicht hebben in (de uitvoering van) het beleggingsbeleid, de bestuurders kunnen controleren en ook over voldoende informatie kunnen beschikken. Toezicht is niet doelmatig, omdat het moeten voldoen aan de Wtb-eisen voor deze instellingen zou betekenen dat ze niet levensvatbaar zouden zijn. De desbetreffende instellingen kunnen niet aan een aantal vergunningvereisten, bijvoorbeeld ten aanzien van het eigen vermogen en de jaarverslaggeving, voldoen.

Tot nu toe werd incidenteel in individuele gevallen door DNB een enigzins ruimere uitleg gegeven aan het begrip besloten kring. Voorts zijn er kleine beleggingsinstellingen die formeel gezien soms ten onrechte dachten dat ze binnen besloten kring handelden en zich daarom nooit tot DNB hebben gewend.

Genoemde kleine beleggingsinstellingen worden in onderhavige wijziging van de Regeling van 9 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 14 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (hierna: vrijstellingsregeling) om voorgaande redenen vrijgesteld van het verbod van artikel 4, eerste lid, van de Wtb. De vrijstellingsregeling biedt duidelijke, voor de beleggers en de aanbieders kenbare, criteria. Dit komt de rechtszekerheid ten goede. Tegelijk met het inwerkingtreden van deze wijziging van de vrijstellingsregeling publiceert DNB haar besloten kring-beleid.

Reikwijdte van de vrijstelling

In het nieuwe artikel 2a zijn vier criteria opgenomen waaraan de beleggingsinstelling moet voldoen om onder de vrijstelling te vallen.

Onder a is bepaald dat het maximale aantal deelnemers 25 is. Dit aantal berust op het uitgangspunt dat dit het maximale aantal personen is waarbij het mogelijk is onderling te overleggen over het te voeren beleggingsbeleid en de bestuurders te controleren. Onder b wordt bepaald dat de totale inleg per deelnemer maximaal ¦ 20.000,-. mag bedragen. De beperktheid van dit bedrag rechtvaardigt het ontbreken van toezicht; de adequate werking van de financiële markten is niet in het geding. Voornoemd grensbedrag zal het grootste deel van de doelgroep onder de vrijstelling brengen. Het genoemde netto bedrag betreft het bedrag dat in totaal per deelnemer ingelegd mag worden. Dit betekent dat eventuele terugstortingen ten gevolge van vermogensaanwas door de beleggingsinstelling aan de deelnemers van de beleggingsinstelling met de inleg gesaldeerd mogen worden.

Het onder c geformuleerde criterium sluit aanbiedingen van deelnemingsrechten door professionele marktpartijen uit. De omschrijving van laatstgenoemde groep is ontleend aan artikel 1 van de vrijstellingsregeling. Hierdoor worden beleggingsclubs die worden aangeboden door professionele marktpartijen, zoals banken, effectenbemiddelaars en institutionele beleggers, uitgesloten van de vrijstelling. Meer dan één aanbieding door een zelfde aanbieder kan een aanwijzing zijn dat sprake is van bedrijfsmatig handelen door een professionele marktpartij.

Onder d wordt bepaald dat de beleggingsinstelling geen verplichtingen aangaat waardoor voor de deelnemers een verplichting kan ontstaan tot bijbetaling. Hierdoor wordt voorkomen dat het risico per deelnemer groter wordt dan het ingelegde bedrag. Deze beperkende voorwaarde moet bij de aanbieding bekend worden gemaakt.

Overgangsregeling

Een bepaalde categorie bestaande kleine beleggingsinstellingen zal zich onder het door DNB te publiceren besloten-kring beleid niet als opererend binnen besloten kring kwalificeren, en anderzijds nog niet geheel (kunnen) voldoen aan alle in het nieuwe artikel 2b vastgelegde criteria. De bedoelde instellingen krijgen door het aanbieden van een tijdelijke vrijstelling (artikel II) de gelegenheid om zich om te vormen tot een instelling die wel aan alle eisen van het in artikel I bepaalde voldoet, een vergunning aan te vragen of hun activiteiten te staken. Om in aanmerking te komen voor deze tijdelijke vrijstelling moet een instelling aan twee van de in artikel I bepaalde criteria voldoen; namelijk dat er geen sprake is van betrokkenheid van professionelen en aan hetzij het getalscriterium, hetzij aan het criterium voor de maximale inleg.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...