Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Model voor opleidings- en beroepsprofielen ICT-ers

Datum nieuwsfeit: 10-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
FENIT

Model voor opleidings- en beroepsprofielen ICT-ers gepresenteerd Een werkgroep van het Informatica Platform Hoger Onderwijs Bedrijfsleven (IP-HOB), waarin FENIT participeert, heeft op 10 mei jl. tijdens een seminar van VNO-NCW een model gepresenteerd voor opleidings- en beroepsprofielen in de ICT-sector. Het model 'Profielen van startende ICT-ers, model voor een dialoog tussen vraag en aanbod' stelt onderwijs en bedrijfsleven in staat in gelijke termen te spreken over kwalitatieve aspecten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor ICT-ers en hun opleidingen.

Tijdens het seminar, waar minister Jorritsma van Economische Zaken aanwezig was, heeft de werkgroep aangedrongen op vervolgonderzoek. De onlangs door de Ministers van OC&W en van EZ ingestelde taskforce 'Werken aan ICT' zou in dit vervolgonderzoek - naast meer kwantitatief onderzoek - aandacht moeten schenken aan profielen gericht op bijvoorbeeld technische processen. Ook opleidingen waarin ICT een belangrijk aspect is van de opleiding, maar waar een andere discipline centraal staat, verdienen nadere studie. Dit model borduurt voort op eerder publicaties, zoals hieronder beschreven.

Naast de problematiek van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven, speelt ook de zeer lage instroom van studenten naar het bedrijfsleven. Hierdoor is reeds jaren sprake van een capaciteitsprobleem op de arbeidsmarkt van IT-ers.

Keep IT simple
Het HBO-I platform, het samenwerkingsverband van de HBO-informaticaopleidingen in Nederland, publiceerde rond de zomer van 1997 het rapport Opleidingsprofielen. Aanleiding hiervoor waren de conclusies en aanbevelingen van de visitatiecommissie HBO-informaticaonderwijs 1993.

Enkele maanden later verscheen het FENIT-rapport 'Keep IT simple' over instroomprofielen. Uitgangspunt van dit rapport was dat hoewel IT-studenten in algemene zin goed worden opgeleid, het IT-bedrijfsleven van mening bleef dat bij de meeste opleidingen teveel de nadruk werd gelegd op de theorie en minder op de praktische IT-toepassingen. Bovendien werd te weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden bij de studenten. Om de kwalitatieve aansluiting te verbeteren heeft FENIT in haar rapport aangegeven welke instroomprofielen de IT-branche vraagt.

Het is niet zozeer de bedoeling geweest dat beide rapporten alle mogelijke profielen in detail zouden beschrijven, maar vooral dat een aanzet zou worden gegeven om tot een betere aansluiting van onderwijs - bedrijfsleven te komen.

IT-profielen
Op basis van een aantal basisprofielen is door de FENIT-commissie Onderwijs & Opleiding een keuze gemaakt voor de instroomprofielen, zoals die door het IT-bedrijfsleven worden gewenst. Deze keuze is gebaseerd op de volgende overwegingen:


* aan het profiel moet een starter (op juniorniveau) kunnen voldoen;
* de starter moet beschikken over een goede basis. Voor het profiel wordt deze basis uitgedrukt in een aantal kerncompetenties;
* van een instromer kan niet worden verwacht, dat deze direct inzetbaar is. In den regel zal de instromer als trainee aanvullend moeten worden geschoold in zijn vakgebied;

* afhankelijk van de persoonlijke vaardigheden en inzet van de instromer wordt een gewenst carrihrepad opgezet, waarbij groei naar andere functies mogelijk is.

FENIT kwam tot de conclusie, dat voor de aankomende jaren vier profielen richtinggevend zullen zijn, namelijk:


* de IT-specialist

* de ontwikkelaar

* de architect

* de beheerder

Voor de vier profielen geldt, dat het curriculum dat tot eindtermen voor het instroomprofiel in de beroepspraktijk leidt, naast de IT-inhoudelijke kant een behoorlijke component bedrijfskennis, materiekennis, inzicht in de hoofdprocessen binnen organisaties, inzicht in de relatie tussen en de besturing van bedrijfsproces en informatievoorziening moet bevatten. Daarnaast zijn inzicht in teamrollen, enige ervaring in het werken binnen een project en goede communicatieve vaardigheden gewenst. Op basis van deze kennis en vaardigheden wordt de instromer binnen het IT-bedrijf verder opgeleid.

De basis voor deze functies zal in het regulier onderwijs worden gelegd. Op MBO en HBO-niveau moet de IT'er met name weten hoe de verkregen kennis kan worden toegepast. De academicus moet bovendien de fundamentele achtergronden (het hoe en waarom) van zijn kennis weten en in staat zijn nieuwe kennis te crekren. De instroomprofielen zijn overigens een momentopname in een keten van verschillende leerniveaus, specialisaties en studie-intensiteit.

Voor alle vier profielen geldt dat het onderwijscurriculum naast de IT-inhoudelijke kant een behoorlijke component materiekennis en bedrijfskennis moet bevatten. Daarnaast moet de instromer beschikken over goede communicatieve vaardigheden en bij voorkeur enige ervaring hebben in het projectmatig werken. Op basis van deze kennis en vaardigheden zal de jonge IT'er binnen het IT-bedrijf verder worden opgeleid.

In de tabel is aangegeven aan welke kennis het IT-bedrijfsleven behoefte heeft, welke vaardigheden met name voor dat profiel gewenst zijn en voor welk onderwijsniveau het profiel in eerste instantie is bedoeld. Daarbij moet worden opgemerkt, dat in de opleiding niet alleen aandacht moet worden aan de gekozen specialisatie, maar ook aan de andere specialisaties.

De kerncompetenties
De kerncompetenties die bij de FENIT-profielen horen, worden ingedeeld in de aspecten kennis en vaardigheden:

Het aspect 'kennis' wordt onderverdeeld in vier categoriekn:  ICT-kennis
Kennis van het toepassen en/ of de (on)mogelijkheden van ICT. Deze kennis kan theoretisch (over de achtergronden, de paradigma's, de mogelijkheden en de onmogelijkheden) of praktisch (over de concrete toepassing), breed (van meerdere technologiekn) of smal (van een enkele technologie) en diepgaand of oppervlakkig zijn.

 Automatiseringskennis
Kennis van het ontwikkelen en instandhouden van informatie systemen.

 Algemene bedrijfskundige kennis
Kennis van beleid, sturing en inrichting van een bedrijf.

 Materiekennis
Kennis van het soort bedrijf en zijn markt, waarvoor wordt gewerkt.

Op soortgelijke wijze zijn de verschillende vaardigheden opgedeeld in:  Uitvoerende vaardigheden
Vaardigheden om werk uit te voeren en om kennis toe te kunnen passen.

 Bestuurlijke vaardigheden
Vaardigheden om activiteiten te organiseren en om mensen (aan) te sturen.

 Communicatieve vaardigheden
Vaardigheden om te communiceren zowel met individuen als in groepsverband. Deze kunnen worden gesplitst in mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

 Sociale vaardigheden
Vaardigheden voor het omgaan met anderen.

Meer informatie treft u aan in het rapport 'Keep IT simple'. U kunt dit rapport bestellen via het on line bestelformulier of via het secretariaat, tel.: 0348 - 49 38 38, fax: 0348 - 48 24 44.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie